Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Anatómia 2 - Podmienky absolvovania a ukončenia predmetu

PODMIENKY ABSOLVOVANIA A UKONČENIA

 PREDMETU ANATÓMIA  2

Absolvovanie a ukončenie predmetu je podmienené:

·         absolvovaním pitiev (100% účasť)

·         absolvovaním praktických cvičení (100% účasť)

·         úspešným absolvovaním testov -  test 1, 2, 3, 4, 5 – viď záverečné hodnotenie

 

ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE PREDMETU ANATÓMIA 2

sa bude realizovať na základe výsledkov z priebežného hodnotenia s nasledovnými podielmi pre jednotlivé testy:

Test 1 - Kardiovaskulárny systém

12%

Test 2 - Popitevný test

25%

Test 3 - Gastrointestinálny systém  

25%

Test 4 - Respiračný systém

13%

Test 5 - Urogenitálny systém

25%

 

ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE:

stupnica používaná na UK

 

95% - 100%

A

výborne – vynikajúce výsledky

88% - 94%

B

veľmi dobre – nadpriemerné výsledky

77% - 87%

C

dobre – priemerné výsledky

66% - 76%

D

uspokojivo – prijateľné výsledky

60% - 65%

E

dostatočne – výsledky spĺňajú minimálne kritériá

V prípade opakovania testu sa do celkového hodnotenia započítava priemer riadneho a opravného testu (prípadne 2 opravných testov).                                                                                       

 

Pozn. Ak študent prvýkrát na teste neuspel do celkového hodnotenia sa zaráta priemer z neúspešného testu a ďalších opravných testov (20%+60%/2=40%).

Každý test možno opakovať dvakrát.