Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Anatómia 1 - Podmienky absolvovania a ukončenia predmetu

Absolvovanie predmetu ANATÓMIA 1

je podmienené:

  • 100% účasťou na praktických cvičeniach
  • úspešným absolvovaním písomných testov

Študent musí dosiahnuť minimálne 60% úspešnosť z každého testu:

Test 1: Columna vertebralis, skeleton thoracis, juncturae thoracis et columnae vertebralis, ossa cranii, spatia cranii

Test 2: Skeleton, juncturae et musculi membri superioris et inferioris

 

 

Záverečné hodnotenie predmetu ANATÓMIA 1

Hodnotenie sa bude realizovať na základe výsledkov z priebežného hodnotenia s nasledovnými podielmi pre jednotlivé časti hodnotenia písomných testov:

Columna vertebralis, skeleton thoracis, juncturae thoracis et columnae vertebralis, ossa cranii, spatia cranii 50%
Skeleton, juncturae et musculi membri superioris et inferioris50%

 Každý test má 1 riadny termín a 2 opravné termíny.

 

 

Záverečné hodnotenie - stupnica používaná na UK


 95% - 100%

A

výborne – vynikajúce výsledky

88% - 94%

B

veľmi dobre – nadpriemerné výsledky

77% - 87%

C

dobre – priemerné výsledky

66% - 76%

D

uspokojivo – prijateľné výsledky

60% - 65%

E

dostatočne – výsledky spĺňajú minimálne kritériá

Pozn. Ak študent prvýkrát na teste neuspel do celkového hodnotenia sa zaráta priemer z neúspešného testu a ďalších opravných testov (20%+60%/2=40%).

- Študenti, ktorí všetky testy absolvovali v riadnom termíne – teda nemali žiadny opravný test, budú hodnotení v riadnom termíne A - E podľa zverejneného prepočtu na základe percentuálneho zisku z jednotlivých testov.

- Študenti, ktorí  absolvovali niektorý z testov  v I. opravnom termíne, ale nemali žiadny test v II. opravnom termíne budú hodnotení v riadnom termíne Fx a v prvom opravnom termíne A- E podľa zverejneného prepočtu na základe percentuálneho zisku z jednotlivých testov.

- Študenti, ktorí absolvovali niektorý z testov v II. opravnom termíne, budú hodnotení v riadnom termíne Fx, v prvom opravnom termíne Fx a v II. opravnom termíne A - E podľa zverejneného prepočtu na základe percentuálneho zisku z jednotlivých testov.

- Študenti, ktorí neuspejú ani na II. opravnom termíne budú hodnotení Fx a musia si predmet preniesť do ďalšieho akademického roka.