Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

1. ročník ZL 2 - Hodnotenie predmetu Anatómia

PODMIENKY ABSOLVOVANIA A UKONČENIA  PREDMETU ANATÓMIA  PRE ZUBNÉ LEKÁRSTVO 2

 

    Absolvovanie predmetu ANATÓMIA PRE ZUBNÉ LEKÁRSTVO 2  je podmienené:

  • absolvovaním praktických cvičení (povolená je 1 absencia)
  • úspešným absolvovaním 4 písomných testov počas semestra - študent musí dosiahnuť minimálne 60% úspešnosť z každého testu

                        - test 1 - Gastrointestinálny systém

                        - test 2 - Kardiovaskulárny systém + Respiračný systém

                        - test 3 - Urogenitálny systém

                        - test 4 - Topografická anatómia hlavy, krku, trupu a končatín

 

  • úspešným absolvovaním záverečnej skúšky

 Zapísať sa na termín zo skúšky je možné až po úspešnom absolvovaní všetkých testov.

 

ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA


pozostáva z 3 častí:

Písomný test:  1 pracovný deň pred ústnou skúškou o 8.00 v praktikárni Ústavu anatómie

-      minimum na postup na praktickú a ústnu skúšku je 65%

V prípade riadneho a I. opravného termínu na praktickú a ústnu skúšku postupujú iba študenti, ktorí získali v písomnom teste minimálne 65%.

Iba v prípade II. opravného termínu postupujú na ústnu skúšku aj študenti, ktorí nezískali minimálne 65% z testu.

Praktická skúška: 1 pracovný deň pred ústnou skúškou (po písomnom teste) v pitevni Ústavu anatómie -   je potrebné priniesť si plášť a rukavice

Ústna skúška:  3 otázky

1.       osteológia, myológia, artrológia

2.       viscerológia, angiológia

3.       nervový systém a zmyslové orgány

 Ak sa študent nemôže skúšky zúčastniť, môže byť ospravedlnený len zo závažných zdravotných dôvodov do 5-tich pracovných dní po skúške.

  • Študent je povinný na skúške predložiť index a ISIC kartu!