Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Personálne obsadenie Ústavu verejného zdravotníctva

Prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH., vedúca Ústavu verejného zdravotníctva JLF UK

Prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc., zástupkyňa pre pedagogickú činnosť 

doc. MUDr. Tibor Baška, PhD., zástupca pre vedecko-výskumnú činnosť

Prof. MUDr. Jana Buchancová, CSc.

doc. Ing. Viera Jakušová, PhD., MPH.

Ing. Stanislav Kuka, PhD.

Mgr. Eva Malobická, PhD. (RD)

Mgr. Martin Novák, PhD.

PhDr. Marta Tkáčová, PhD.

Mgr. Jana Zibolenová, PhD.

RNDr. Mária Marušiaková, PhD.., lektorka

MUDr. Tibor Záborský, PhD., MPH., lektor

 

Ostatní pracovníci:

Bc. Katarína Lamošová, Ingrid Prachárová, Jana Suržínová, Jarmila Svitačová, Mgr. Radka Štefanidesová

 

Denní doktorandi:

Mgr. Róbert Čecho, Mgr. Barbora Dvorštiaková, Mgr. Miroslava Ďuranová, Mgr. Romana Šišová, Mgr. Eliška Štefanová, Mgr. Mária Tatarková

 


Podrobné údaje o zamestnancoch (pracovné zaradenie, kontakt, publikačná činnosť)

 1. ADC Lead contamination of fruit spirits intended for own consumption as a potential overlooked public health issue: a pilot study / Mária Tatarková ... [et al.]
  In: Central European Journal of Public Health. - Roč. 27, č. 2 (2019), s. 110-114
 2. ADC Effects of aging on activities of mitochondrial electron transport chain complexes and oxidative damage in rat heart / Z. Tatárková... [et al.]
  In: Physiological Research. - Roč. 60, č. 2 (2011), s. 281-289
 3. ADC Nanomaterials - a new and former public health issue. The case of Slovakia / S. Kuka ... [et al.]
  In: Central European Journal of Public Health. - Roč. 24, č.4 (2016), s. 308-313
 4. ADD Effect of aging on formation of reactive oxygen species by mitochondria of rat heart / S. Kuka ... [et al.]
  In: General Physiology and Biophysics. - Roč. 32, č. 3 (2013), s. 415-420
 5. ADD Effect of normobaric oxygen treatment on oxidative stress and enzyme activities in guinea pig heart / Z. Tatárková... [et al.]
  In: General Physiology and Biophysics. - Roč. 31, č. 2 (2012), s. 179-184
 6. ADE Why mitochondria are excellent targets for cancer therapy / Z. Tatárková... [et al.]
  In: Klinická onkologie. - Roč. 25, č. 6 (2012), s. 421-426
 7. ADF Oxidative damage to proteins and lipids during ageing / S. Kuka, Z. Tatárková, P. Kaplán
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 12, č. 1 (2012), s. 5-11
 8. AED Môžu predstavovať individuálne zdroje zásabovania vodou riziko pre populáciu / Miroslava Sovičová ... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi : recenzovaný zborník vedeckých a odborných prác : 4. - ISBN 978-80-8187-061-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 216-224
 9. AED Analýza vybraných ťažkých kovov v ovocných destilátoch použitím atómovej absorpčnej spektrometrie s grafitovou pieckou (AAS GF) / Mária Tatarková ... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi [elektronický dokument] : recenzovaný zborník vedeckých a odborných prác : 4. - ISBN 978-80-8187-061-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 246-251 [online]
 10. AED Poškodenie lipidov počas ischémie-reperfúzie myokardu potkanov / Z. Tatárková... [et al.]
  In: Nové trendy a perspektívy v histológii [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-28-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie, 2012. - S. 55-58 [CD ROM]
 11. AED Úloha mitochondrií v oxidačnom poškodení biomolekúl počas starnutia / S. Kuka, Z. Tatárková, P. Kaplán
  In: Súčasné možnosti translačnej medicíny v oblasti personalizovanej terapie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-09-7. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, Ústav lekárskej biochémie, 2011. - S. 43-46 (CD-ROM)
 12. AED Úloha mitochondriovej superoxiddizmutázy počas indukovanej ischémie a reperfúzie srdca dospelých potkanov / Z. Tatárková... [et al.]
  In: Martinský morfologický zborník 2011. - ISBN 978-80-89544-10-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2011. - S. 84-86
 13. AFG Vybrané ťažké kovy v ovocných destilátoch určených pre vlastnú spotrebu - pilotná štúdia / Mária Tatarková ... [et al.]
  In: Sborník abstraktů z 5. ročníku Studentská vědecká konference ZSF JU. - ISBN 978-80-7394-718-7. - České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018. - S. 10-11
 14. AFG Age-dependent changes in cytochromecoxidase and cardiolipin during myocardial ischemia and reperfusion / Z. Tatárková... [et al.]
  In: 30rd Annual Meeting of the European Section of the International Society of Heart Research. - ISBN 978-88-7587-632-6. - Bologna : MEDIMOND, 2011. - [S. 1]
 15. AFG Age-related oxidative damage and changes in activities of mitochondrial electron transport chain complexes in the rat heart / D. Dobrota... [et al.]
  In: 30rd Annual Meeting of the European Section of the International Society of Heart Research. - ISBN 978-88-7587-632-6. - Bologna : MEDIMOND, 2011. - [S. 1]
 16. AFG Analýza kadmia, chrómu a olova vo vybraných ovocných destilátov určených pre vlastnú spotrebu - pilotná štúdia / Mária Tatarková ... [et al.]
  In: 8. Studentská vědecká konference : sborník abstraktů z konference. - ISBN 978-80-7464-483-2. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2018. - S. 60-60
 17. AFG Age-related changes in production of reactive oxygen species in rat heart mitochondria / S. Kuka... [et al.]
  In: 10th Meeting of France - New EU Countries. - ISBN 978-80-86780-50-4. - Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2012. - S. 41
 18. AFG Effect of ischemia-reperfusion injury on the antioxidant status of aging heart / Z. Tatárková... [et al.]
  In: 10th Meeting of France - New EU Countries. - ISBN 978-80-86780-50-4. - Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2012. - S. 42-43
 19. AFH Oxidative stress and heart aging / Z. Tatárková... [etal.]
  In: 22. biochemický zjazd. - ISBN 978-80-88866-83-1. - Martin : JLF UK, 2010. - S. 101
 20. AFH Age-related changes in activities of mitochondrial electron transport chain complexes in the rat heart / S. Kuka... [et al.]
  In: 22. biochemický zjazd. - ISBN 978-80-88866-83-1. - Martin : JLF UK, 2010. - S. 217
 21. AFH The role of aging mittochondria in neurodegenerative diseases / Z. Tatarková... [et al.]
  In: International Congress Molecular Mechanisms of Neurological and Psychiatric Disorders. 12th Meeting of the Czech and Slovak Neurochemical Society. - Martin : JLF UK, 2009. - S. 83
 22. AFH Úloha reaktívnych foriem kyslíka v biochemických zmenách srdca počas starnutia / P. Kaplán... [et al.]
  In: Biomembrány 2009. 2. workshop Centra excelentnosti APVV. - Bratislava : SAV, 2009. - S. 22
 23. AFH Môžu zohrávať ťažké kovy v ovocných destilátoch úlohu pri výskyte ochorení pečene v populácií? / Mária Tatarková ... [et al.]
  In: Trendy v hepatológii. - Roč. 10, č. 1 (2018), s. 15-16
 24. BCI Vybrané kapitoly z hygieny životného prostredia [elektronický dokument] : vysokoškolské skriptá : 2. / Stanislav Kuka
  Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018
 25. BCI Vybrané kapitoly z hygieny životného prostredia I. [elektronický zdroj] : vysokoškolské skriptá. / S. Kuka
  Martin : JLF UK - Portál MEFANET, 2017
 26. BED Mitochondria a nové trendy v liečbe rakoviny / Z. Tatarková... [et al.]
  In: Molekulová biológia vybraných nádorových ochorení a nové trendy pri ich diagnostike a liečbe [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-08-0. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta Ústav lekárskej biológie, 2011. - S. 19-23 [CD-ROM]
 27. BEF Nanoproblematika z pohľadu verejného zdravotníctva / S. Kuka ... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89797-21-9. - Bratislava : JLF UK, 2017. - S. 323-329 [CD-ROM]
 28. BEF Môžu ťažké kovy v životnom prostredí ovplyvňovať populačné dopady konzumácie alkoholu? / M. Tatarková ... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89797-21-9. - Bratislava : JLF UK, 2017. - S. 354-359 [CD-ROM]
 29. BFB Vplyv ischémie a reperfúzie na antioxidačný stav starnúceho srdca / Z. Tatarková... [et al.]
  In: 41. konferencia Komisie experimentálnej kardiológie SFS a ČFS. - Martin : JLFUK, 2013. - S. 52
 30. DAI Oxidačné poškodenie bielkovín a lipidov počas starnutia / Stanislav Kuka ; školiteľ Dušan Dobrota, Peter Kaplán
  Martin : [s.n.], 2013