Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Personálne obsadenie Ústavu verejného zdravotníctva

Prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH., vedúca Ústavu verejného zdravotníctva JLF UK

Prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc., zástupkyňa pre pedagogickú činnosť 

doc. MUDr. Tibor Baška, PhD., zástupca pre vedecko-výskumnú činnosť

Prof. MUDr. Jana Buchancová, CSc.

doc. Ing. Viera Jakušová, PhD., MPH.

Ing. Stanislav Kuka, PhD.

Mgr. Eva Malobická, PhD. (RD)

Mgr. Martin Novák, PhD.

PhDr. Marta Tkáčová, PhD.

Mgr. Jana Zibolenová, PhD.

RNDr. Mária Marušiaková, PhD.., lektorka

MUDr. Tibor Záborský, PhD., MPH., lektor

 

Ostatní pracovníci:

Bc. Katarína Lamošová, Ingrid Prachárová, Jana Suržínová, Jarmila Svitačová, Mgr. Radka Štefanidesová

 

Denní doktorandi:

Mgr. Róbert Čecho, Mgr. Barbora Dvorštiaková, Mgr. Miroslava Ďuranová, Mgr. Romana Šišová, Mgr. Eliška Štefanová, Mgr. Mária Tatarková

 


Podrobné údaje o zamestnancoch (pracovné zaradenie, kontakt, publikačná činnosť)

 1. AAA Quality of life in the paradigm of social and health care / Oľga Bočáková et al.
  Brno : Tribun EU, 2018
 2. AAB Ultrafialové žiarenie a mobilná komunikácia : fyzikálne vlastnosti, biologické účinky a ochrana zdravia. / V. Jakušová
  Bratislava : Samosato, 2009
 3. ACB Základy zdravotníckeho manažmentu : vysokoškolská učebnica. / V. Jakušová
  Martin : Osveta, 2010
 4. ACB Teória a prax manažmentu v ošetrovateľstve / M. Kilíková, V. Jakušová
  Martin : Osveta, 2008
 5. ACB Manažment pre nelekárske študijné programy : vysokoškolská učebnica. / V. Jakušová
  Martin : Osveta, 2016
 6. ADC Heart rate variability affected by radiofrequency electromagnetic field in adolescent students / Jakub Míšek ... [et al.]
  In: Bioelectromagnetics. - Roč. 39, č. 4 (2018), s. 277-288
 7. ADC DNA repair genes polymorphism and lung cancer risk with the emphasis to sex differences / L. Letková... [et al.]
  In: Molecular Biology Reports. - Roč. 40, č. 9 (2013), s. 5261-5273
 8. ADC The Impact of Sound Exposure on Heart Rate Variability in Adolescent Students / Marcel Veterník ... [et al.]
  In: Physiological Research. - Roč. 67, č. 5 (2018), s. 695-702
 9. ADC Cell death response of U87 glioma cells on hypericin photoactivations is mediated by dynamics of hypericin subcellular distribution and its aggregation in cellular organelles / V. Huntošová... [et al.]
  In: Photochemical & Photobiological Sciences. - Roč. 11, č. 9 (2012), s. 1428-1436
 10. ADE Problematika včasných zmien na koži počas liečby ionizujúcim žiarením / N. Višňovcová... [et al.]
  In: Praktická radiologie. - Roč. 15, č. 4 (2010), s. 23-25
 11. ADE Problematika včasných zmien na koži počas liečby ionizujúcim žiarením 2. časť / N. Višňovcová... [et al.]
  In: Praktická radiologie. - Roč. 16, č. 1 (2011), s. 16-18
 12. ADE Hodnotenie lokálnej svalovej záťaže u šičiek autopoťahov 1. časť: využitie modifikovaného dotazníka Nordic Questionnaire / Romana Ulbrichtová ... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 70, č. 1 (2018), s. 12-17
 13. ADE Mobilná komunikácia a vysokoškoláci / V. Jakušová... [et al.]
  In: Kontakt [elektronický dokument]. - Roč. 11, č. 1 (2009), s. 178-186
 14. ADE Hodnotenie lokálnej svalovej záťaže u šičiek autopoťahov 2. časť: využitie časovej snímky a meranie počtu pohybov pri hodnotení lokálnej svalovej záťaže / Romana Ulbrichtová ... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 71, č. 1-2 (2019), s. 5-12
 15. ADE Čo vedia zdravotnícki pracovníci o ultrafialovom žiarení? / V. Tisoňová ... [et al.]
  In: Florence plus. - Roč. 3, č. 9 (2007), s. 1-4
 16. ADE Validation of the Slovakian version of Boston Carpal Tunnel Syndrome Questionnaire (BCTSQ) / Romana Ulbrichtová ... [et al.]
  In: Acta Medica. - Roč. 62, č. 3 (2019), s. 105-108
 17. ADF Rádioterapia a včasné postradiačné zmeny na koži / N. Višňovcová... [et al.]
  In: Onkológia. - Roč. 5, č. 5 (2010), s. 292-295
 18. ADF Centrálne nervové mechanizmy kašľa / J. Jakuš... [et al.]
  In: Folia Medica Cassoviensia. - Roč. 65, č. 2 (2010), s. 3-9
 19. ADF Edukácia onkologického pacienta o ošetrovaní kože počas rádioterapeutickej liečby / N. Višňovcová... [et al.]
  In: Medicina Militaris Slovaca. - Roč. 12, č. 1 (2010), s. 43-47
 20. ADF Monitorovanie spokojnosti pacientov so zdravotnou starostlivosťou a službami vo vybraných ambulanciách praktického lekára pre dospelých na Slovensku / V. Jakušová
  In: Medicina Militaris Slovaca. - Roč. 12, č. 1 (2010), s. 30-33
 21. ADF Sunbeds use - tanning pattern and UV protective behaviour of adults of the Turiec Region / Barbora Dvorštiaková ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 18, č. 2 (2018), s. 13-19
 22. ADF Possible impact of automotive industry on the health of working population / Romana Ulbrichtová ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 18, č. 2 (2018), s. 20-26
 23. ADF Measurement of Low-level radiofrequency electromagnetic fileds in the human environment / Jakub Míšek ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 18, č. 2 (2018), s. 27-33
 24. ADF Risks of ultraviolet radiation - health protection of university students / V. Jakušová... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 10, č. 1 (2010), s. 26-30
 25. ADF Účinky elektromagnetického poľa u anestézovaných mačiek - pilotná štúdia / M. Šimera... [et al.]
  In: Folia Medica Cassoviensia. - Roč. 65, č. 1 (2010), s. 26-28
 26. ADF Riziká ultrafialového žiarenia - spôsoby ochrany zdravia obyvateľstva v spádovej oblasti Ružomberok a Liptovský Mikuláš / V. Jakušová... [et al.]
  In: Folia Medica Cassoviensia. - Roč. 65, č. 1 (2010), s. 55-57
 27. ADF Mobile communication - possible risks and health protection of university students / V. Jakušová... [etal.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 7, č. 2 (2010), s. 3-10
 28. ADF Expozícia adolescentov elektromagnetickými poľami / D. Špigúthová... [et al.]
  In: Folia Medica Cassoviensia. - Roč. 69, č. 1-21 (2014), s. 29-31
 29. ADF Ultrafialové žiarenie - potreba edukácie budúcich zdravotníckych pracovníkov / V. Jakušová ... [et al.]
  In: Revue ošetrovateľstva a laboratórnych metodík. - Roč. 11, č. 4 (2005), s. 237-239
 30. ADF Ukladanie železa a hliníka v mozočku králikov po expozícii mikrovlnného žiarenia z umelého a reálneho zdroja signálu GSM / Elena Ferencová ... [et al.]
  In: Revue medicíny v praxi. - Roč. 16, č. 1 (2018), s. 30-34
 31. ADF Ultrafialové žiarenie a mobilná komunikácia - úroveň vedomosti budúcich lekárov v rokoch 2003 a 2005 / V. Jakušová ... [et al.]
  In: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - Roč. 7, č. 2 (2007), s. 70-75
 32. ADF Effects of high- energy ionizing radiation on organ systems in human medicine / N. Višňovcová... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 13, č. 3 (2013), s. 23-27
 33. ADF Ultraviolet radiation - level of knowledge and health protection of college students in Slovakia. An educational-questionnaire study / V. Jakušová... [et al.]
  In: Komunikácie. - Roč. 14, č. 1 (2012), s. 89-95
 34. ADF Elektromagnetické žiarenie z mobilných telefónov / V. Jakušová ... [et al.]
  In: MOT'or. Nová technika. - Č. 3 (2004), s. 48
 35. ADF Ultrafialové žiarenie a mobilná komunikácia-návyky a spôsoby ochrany zdravia budúcich lekárov v rokoch 2003 a 2005 / V. Jakušová ... [et al.]
  In: Medicina Militaris Slovaca. - Roč. 10, č. 1 (2008), s. 10-14
 36. ADM Measurement of the values of radiofrequency electromagnetic fields around the head of adolescents / H. Habiňáková ... [et al.]
  In: Lékař a technika. - Roč. 47, č. 2 (2017), s. 60-67
 37. ADM New radiofrequency exposure system with real telecommunication signals / Jakub Míšek ... [et al.]
  In: Advances in Electrical and Electronic Engineering. - Roč. 16, č. 1 (2018), s. 101-107
 38. ADM Meranie parametrov elektromagnetických polí pri používaní prostriedkov mobilnej komunikácie v školskom prostredí / D. Špigúthová ... [et al.]
  In: Lékař a technika. - Roč. 45, č. 4 (2015), s. 122-128
 39. AEC Neionizujíci záření / Viera Jakušová
  In: Medicínska biofyzika. - ISBN 978-80-271-0209-9. - Praha : Grada Publishing, 2019. - S. 343-350
 40. AEC Monitorovanie spokojnosti pacientov so zdravotnou starostlivosťou a službami poskytovanými vo vybraných ambulantných zdravotníckych zariadeniach na Slovensku / V. Jakušová... [etal.]
  In: Cesta k profesionálnímu ošetřovatelství 5. - ISBN 978-80-7248-607-6. - Opava : Slezská univerzita, 2010. - S. 99-103
 41. AEC Vybrané rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení u mladých ľudí v poradni zdravia regiónu Liptov na Slovensku / M. Švandová... [etal.]
  In: Cesta k profesionálnímu ošetřovatelství 5. - ISBN 978-80-7248-607-6. - Opava : Slezská univerzita, 2010. - S. 283-292
 42. AEC The quality management system in public health / Viera Jakušová
  In: Aspects of social and medical care in Slovakia. - ISBN 978-80-263-1397-7. - Brno : Tribun EU, 2018. - S. 92-98
 43. AEC Wybrane aspekty reformy systemu podatkowego republiki Slowackiej / J. Štofková ... [et al.]
  In: Polityka fiskalna państwa i jej wplyw na finanse przedsiebiorstw. - ISBN 83-918417-6-6. - Bielsko-Biala : Wyzsa Szkola Bankowości i Finansów, 2004. - S. 57-61
 44. AEC Selected approaches to quality management focusing on health services and patient satisfaction / Viera Jakušová
  In: Interdisciplinary aspects of social and health issues in present society. - ISBN 978-80-263-1396-0. - Brno : Tribun EU, 2018. - S. 114-131 [1,2 AH]
 45. AED Adolescenti a expozícia rádiofrekvenčným elektromagnetickým poliam zo zariadení mobilnej komunikácie / H. Habiňáková... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971836-6-0. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2015. - S. 51-55 [CD-ROM]
 46. AED Návyky a postoje žiakov staršieho školského veku k používaniu mobilných telefónov / V. Jakušová... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971836-6-0. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2015. - S. 62-68 [CD-ROM]
 47. AED Porovnanie celotelovej expozimetrie a krátkodobého lokálneho merania expozície elektromagnetickým poliam / T. Vasičko... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971836-6-0. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2015. - S. 186-192 [CD-ROM]
 48. AED Automobilový priemysel a jeho pravdepodobný vplyv na vzostup chorôb z povolania na Slovensku / Romana Ulbrichtová ... [et al.]
  In: Pracovné lekárstvo a toxikológia : nové poznátky a skúsenosti 4. - ISBN 978-80-8187-051-4. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 113-116
 49. AED Tvorba organizačnej štruktúry a súčasné typy organizačných štruktúr / Viera Jakušová
  In: Sociálne trendy a vízie v paradigme zvyšovania kvality života človeka : (vedecké štúdie). - ISBN 978-80-89788-38-5. - Nemšová : J+K, 2019. - S. 84-90
 50. AED Hodnotenie lokálnej svalovej záťaže pomocou vybraných alternatívnych metód / Romana Ulbrichtová, Viera Jakušová, Henrieta Hudečková
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi : recenzovaný zborník vedeckých a odborných prác : 4. - ISBN 978-80-8187-061-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 252-259
 51. AED Postoje dospelej populácie k používaniu mobilných informačno-komunikačných technológií v okrese Martin / Barbora Dvorštiaková, Viera Jakušová, Henrieta Hudečková
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi : recenzovaný zborník vedeckých a odborných prác : 4. - ISBN 978-80-8187-061-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 42-47
 52. AED Verejno-zdravotnícka problematika mobilnej komunikácie - biologické účinky a preventívne opatrenia / V. Jakušová... [et al.]
  In: Životné podmienky a zdravie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7159-215-0. - Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2013. - S. 474-480 [CD-ROM]
 53. AED Mobilná komunikácia - úroveň vedomostí a postoje stredoškolákov / V. Jakušová... [et al.]
  In: Životné podmienky a zdravie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7159-215-0. - Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2013. - S. 259-265 [CD-ROM]
 54. AED Postoje obyvateľstva k možnostiam ochrany zdravia pri nadmernej expozícií ultrafialovému žiareniu / V. Jakušová... [et al.]
  In: Životné podmienky a zdravie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7159-176-4. - Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2010. - S. 471-476 [CD-ROM]
 55. AED Hodnoty celkového cholesterolu, HDL a LDL cholesterolu u 18- až 26- ročných klientov v základnej poradni zdravia v Liptovskom Mikuláši / M. Švandová... [et al.]
  In: Životné podmienky a zdravie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7159-176-4. - Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2010. - S. 172-178 [CD-ROM]
 56. AED Mobilná komunikácia a študenti / M. Szárazová ... [et al.]
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi 2. - ISBN 80-88866-23-5. - Martin : UK, Jesseniova lekárska fakulta, 2003. - S. 196-202
 57. AED Účinky elektromagnetického žiarenia z mobilných telefónov na ľudský organizmus - celosvetové výskumy, štúdie a legislatíva v oblasti ochrany zdravia / V. Jakušová... [et al.]
  In: Životné podmienky a zdravie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7159-216-7. - Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva, 2014. - S. 352-358 [CD-ROM]
 58. AED Celotelová expozícia rádiofrekvenčným elektromagnetickým poliam u stredoškolákov / T. Vasičko... [et al.]
  In: Pracovné lekárstvo a toxikológia : nové poznatky a skúsenosti 2. - ISBN 978-80-89544-65-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2014. - S. 98-102
 59. AED Riziká účinkov ultrafialového žiarenia-analýza vedomostí a spôsobov ochrany zdravia u vysokoškolákov / V. Jakušová ... [et al.]
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi 5. - ISBN 978-80-88866-58-9. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2008. - S. 53-61
 60. AED Solária a zdravotné rizika - informovanosť obyvateľov mesta Martin / Barbora Dvorštiaková ... [et al.]
  In: životné podmienky a zdravie 2019. - ISBN 978-80-223-4742-6. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 62-68
 61. AED Profesie vykonávajúce rizikové práce s expozíciou elektromagnetickým poliam za roky 2012-2017 / Romana Ulbrichtová ... [et al.]
  In: životné podmienky a zdravie 2019. - ISBN 978-80-223-4742-6. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 296-300
 62. AED Poškodenia kože ionizujúcim žiarením a ich liečba - prehľad / Ž. Fetisovová ... [et al.]
  In: Novinky v pracovnom lekárstve a v klinickej toxikológii 6. - ISBN 80-88866-15-4. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2001. - S. 31-36
 63. AED Pojem kvality poskytovania zdravotníckych služieb a jej vnímanie pacientom / V. Jakušová
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi 4. - ISBN 80-88866-39-1. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2006. - S. 170-176
 64. AED Mobily a mládež - nutnosť legislatívy / M. Szárazová ... [et al.]
  In: Životné podmienky a zdravie. - ISBN 80-7159-138-6. - Bratislava : Štátny zdravotný ústav SR, 2003. - S. 239-241
 65. AED Úlohy pracovnej zdravotnej služby v manažmente zdravotných rizík / O. Osina... [et al.]
  In: Výchova a vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju. - ISBN 978-80-8083-876-8. - Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied UMB, 2009. - S. 114-123
 66. AED Znalosti vysokoškolákov o neionizujúcom žiarení / V. Jakušová ... [et al.]
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi 3. - ISBN 80-88866-29-4. - Martin : Univerzita Komenského Bratislava Jesseniova lekárska fakulta Martin a Martinská fakultná nemocnica, 2004. - S. 188-193
 67. AED Účinky ionizujúceho žiarenia na orgánové systémy v humánnej medicíne / N. Višňovcová... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-39-4. - Martin : JLF UK, 2013. - S. 342-348 [CD-ROM]
 68. AED Vedomosti študentov gymnázia a potreba ich edukácie o elektromagnetickom žiarení z mobilných telefónov / V. Jakušová... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-39-4. - Martin : JLF UK, 2013. - S. 127-132 [CD-ROM]
 69. AED Monitorovanie spokojnosti pacientov jednodňovej zdravotnej starostlivosti a hospitalizovaných pacientov na vybranom oddelení nemocnice v Žilinskom samosprávnom kraji / V. Jakušová, Z. Bielená
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-39-4. - Martin : JLF UK, 2013. - S. 133-138 [CD-ROM]
 70. AED Úroveň vedomostí a postoje nezdravotníckych pracovníkov regiónu Liptova k verejno-zdravotníckej problematike výskytu malígneho melanómu / M. Švandová, V. Jakušová
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-39-4. - Martin : JLF UK, 2013. - S. 305-312 [CD-ROM]
 71. AED Dozimetrické monitorovanie expozície elektromagnetickým poliam u stredoškolskej mládeže / T. Vasičko... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-39-4. - Martin : JLF UK, 2013. - S. 337-341 [CD-ROM]
 72. AED Meranie limitných hodnôt mobilného telefónu v priestoroch budov s nizkou intenzitou signálu / J. Míšek ... [et al.]
  In: Životné podmienky a zdravie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7159-225-9. - Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva, 2016. - S. 16-22 [CD-ROM]
 73. AED Mobilné telefóny a adolescenti - expozícia rádiofrekvenčným elektromagnetickým poliam zo zariadení mobilnej komunikácie, vedomostná úroveň, účinnosť edukácie, návyky a postoje / V. Jakušová ... [et al.]
  In: Životné podmienky a zdravie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7159-225-9. - Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva, 2016. - S. 184-190 [CD-ROM]
 74. AED Ultrafialové žiarenie a ľudský organizmus - spôsoby ochrany zdravia nezdravotníckych pracovníkov / M. Švandová... [et al.]
  In: Životné podmienky a zdravie [elektronický zdroj]. - ISBN 78-80-7159-208-2. - Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2011. - S. 87-91 [CD-ROM]
 75. AED Analýza využívania kúpeľnej starostlivosti ako možnosť primárnej prevencie / V. Švihrová... [et al.]
  In: Životné podmienky a zdravie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7159-173-3. - Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2009. - S. 291-295 [CD-ROM]
 76. AFC Vnímanie poskytovanej zdravotnej starostlivosti dospelými pacientmi vo vybranej ambulancii / V. Jakušová... [et al.]
  In: Výchova a vzdelávanie v ošetrovateľstve zamerané na rozširujúcu rolu sestry sestra - psychologička, Varia [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89271-83-2. - Praha : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2010. - S. 66-73 [CD-ROM]
 77. AFC Verejnozdravotnícky význam hodnotenia fyzickej záťaže / R. Šišová ... [et al.]
  In: Ergonómia 2017 : berieme ergonómiu vážne. - ISBN 978-80-970974-3-1. - Žilina : Slovenská ergonomická spoločnosť, 2017. - S. 81-88
 78. AFC Knowledge and customs of college students towards the radiation from cellular phones / V. Jakušová... [et al.]
  In: Wissensgesellschaft des 21. Jahrhunderts : Proceedings einer internationalen Videokonferenz. - ISBN 978-3-938590-33-1. - Plauen : M&S Verlags-OHG, 2011. - S. 89-99
 79. AFC Poverty and social exclusion / O. Bočáková... [et al.]
  In: Wissensgesellschaft des 21. Jahrhunderts : Proceedings einer internationalen Videokonferenz. - ISBN 978-3-938590-33-1. - Plauen : M&S Verlags-OHG, 2011. - S. 32-35
 80. AFC Zdravotné riziká mobilnej komunikácie - prieskum u poslucháčov ošetrovateľstva / V. Jakušová ... [et al.]
  In: Multioborová, interdisciplinární a mezinárodní kooperace v ošetřovatelství. - ISBN 80-247-0536-2. - Olomouc : Grada, 2002. - S. 157-161
 81. AFC Indikátory kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti a kvality zdravia ľudí (príspevok k zlepšovaniu kvality služieb zdravotnej starostlivosti) / D. Kompiš ... [et al.]
  In: Řízená kvalita ve zdravotní a sociální sféře : (sborník přednášek). - ISBN 80-02-01736-6. - Ostrava : Dům techniky, 2005. - S. B-1 - B-5
 82. AFC Zdravotnícke služby a spokojnosť pacientov na vybranom nemocničnom oddelení / V. Jakušová, Z. Bielená
  In: Vědecká a odborná konference : Pacient je naší prioritou. - ISBN 978-80-7510-226-3. - Opava : Slezská univerzita, 2017. - S. 38-43
 83. AFC Effect of generated radiofrequency electromagnetic field to heart rate variability in students / Jakub Míšek ... [et al.]
  In: 2017 IEEE Radio and Antenna Days of the Indian Ocean : 2017. - ISBN 978-99-94904-01-3. - Cope Town : Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2017. - S. nestr [1-2]
 84. AFC Information to communication technologies addiction public health problem of 21. century / Barbora Dvorštiaková ... [et al.]
  In: QUAERE 2019 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : 9. - ISBN 978-80-87952-30-6. - Hradec Králové : Magnanimitas akademické sdružení, 2019. - S. 399-406
 85. AFC Expression of Ki-67, Bcl-2, survivin and p53 proteins in patients with pulmonary carcinoma / E. Halašová... [et al.]
  In: Respiratory Regulation - The Molecular Approach. Vol. 756. - e-ISBN 978-94-007-4549-0 / ISBN 978-94-007-4548-3. - Dordrecht : Springer, 2013. - S. 15-21
 86. AFC Association of selected work related diseases and automobile industry in the Slovak and Czech Republics / Romana Ulbrichtová ... [et al.]
  In: QUAERE 2019 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : 9. - ISBN 978-80-87952-30-6. - Hradec Králové : Magnanimitas akademické sdružení, 2019. - S. 407-413
 87. AFD Edukácia pacienta o správnom ošetrovaní kože počas liečby ionizujúcim žiarením / N. Višňovcová... [et al.]
  In: Mammo trend 2010 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8075-459-4. - Trenčín : Trenčianska univerzita, 2010. - S. 2-8 [CD-ROM]
 88. AFD Monitorovanie spokojnosti pacientov vo vybraných nemocniciach Trenčianskeho samosprávneho kraja / V. Jakušová... [et al.]
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi 7. - ISBN 978-80-88866-93-0. - Martin : JLF UK, 2011. - S. 356-361
 89. AFD Nanotechnológie - budúci problém pracovného lekárstva a verejného zdravotníctva ? / O. Osina... [et al.]
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi 7. - ISBN 978-80-88866-93-0. - Martin : JLF UK, 2011. - S. 313-318
 90. AFD Vnímanie starostlivosti pacientmi vo vybraných ambulanciách Trenčianskeho a Žilinského samosprávneho kraja / V. Jakušová... [et al.]
  In: Profesionálna rodina. - ISBN 978-80-89533-03-9. - Trenčín : SpoSolntE, 2011. - S. 129-133
 91. AFD Manažment plánovania liečby v rádioterapii a minimalizácii jej nežiadúcich účinkov / N. Višňovcová... [et al.]
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi 7. - ISBN 978-80-88866-93-0. - Martin : JLF UK, 2011. - S. 418-423
 92. AFD Negatívne účinky ultrafialového žiarenia na ľudský organizmus ako verejno-zdravotnícky problém / V. Jakušová... [et al.]
  In: 1. vedecko-odborná konferencia Sociálne a verejno-zdravotnícke problémy hornonitrianskeho regiónu. - ISBN 978-80-89464-03-6. - Bratislava : Samosato, 2010. - S. 10-15
 93. AFD Spokojnosť pacientov so zdravotnou starostlivosťou z pohľadu riadenia kvality v službách / M. Valach... [et al.]
  In: 1. vedecko-odborná konferencia Sociálne a verejno-zdravotnícke problémy hornonitrianskeho regiónu. - ISBN 978-80-89464-03-6. - Bratislava : Samosato, 2010. - S. 105-110
 94. AFD Aktívna edukácia stredoškolákov v oblasti mobilnej komunikácie / D. Špigúthová... [et al.]
  In: Bádateľské aktivity vo vzdelávaní [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8118-142-9. - Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2015. - S. 229-244 [CD-ROM]
 95. AFD Špecifiká manažmentu zdravotníckych služieb / Viera Jakušová
  In: Supplement sociálnych služieb v teórii a praxi [elektronický dokument] : 2. Výročná konferencia Fakulty sociálnych vied Univerzity sv Cyrila a Metoda v Trnave. - ISBN 978-80-8105-920-9. - Trnava : Fakulta sociálnych vied, 2018. - S. 24-29 [CD-ROM]
 96. AFD Kvalita života a zdravia pracujúcich sestier počas štúdia / A. Polomská... [et al.]
  In: Kvalita života a zdravia. 4. Vedecko-odborná konferencia. - ISBN 978-80-89271-65-8. - Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2009. - S. 400-405
 97. AFD Variabilita srdcovej frekvencie po krátkodobej expozícii elektromagnetickým poliam u mladých užívateľov mobilných telefónov / O. Osina... [et al.]
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi 6. - ISBN 978-80-88866-64-0. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta a Beriss, 2009. - S. 36-40
 98. AFD Interpersonálne vzťahy v nemocničnom zariadení / V. Jakušová... [et al.]
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi 6. - ISBN 978-80-88866-64-0. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta a Beriss, 2009. - S. 342-347
 99. AFD Funkcie manažmentu a ich realizácia v praxi regionálneho úradu verejného zdravotníctva / V. Jakušová... [et al.]
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi 6. - ISBN 978-80-88866-64-0. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta a Beriss, 2009. - S. 360-366
 100. AFD Manažment ochrany zdravia pacientov počas rádioterapeutickej liečby / N. Višňovcová... [et al.]
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi 6. - ISBN 978-80-88866-64-0. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta a Beriss, 2009. - S. 367-373
 101. AFD Uplatnenie funkcií manažmentu v podmienkach verejného zdravotníctva / V. Jakušová... [et al.]
  In: 1. Medzinárodná konferencia Stratégie sociálnej a zdravotnej politiky v ochrane ohrozeného človeka [elektronický zdroj]. - Kežmarok : [s.n.], 2009. - S. 87-90 [CD-ROM]
 102. AFD Monitorovanie spokojnosti ambulantných pacientov vo vybranom zdravotníckom zariadení / V. Jakušová... [et al.]
  In: Postavenie sestry v zariadeniach sociálnej starostlivosti [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-2772-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S.10-16 [CD-ROM]
 103. AFD Lojalita ako významný faktor konkurenčného boja poskytovateľov služieb verejných rádiotelefónnych sietí / R. Ako ... [et al.]
  In: 2. Medzinárodná vedecká konferencia Diagnostika podniku, controlling a logistika. - ISBN 80-8070-208-X. - Žilina : Edis, 2004. - S. 5-9
 104. AFD Riziká účinkov ultrafialového žiarenia - návyky a spôsoby ochrany zdravia u vysokoškolákov / V. Jakušová ... [et al.]
  In: Vznik a vývoj neinfekčných epidemických ochorení v 21. storočí - 2. ročník.. - ISBN 978-80-8075-218-7. - Trenčín : Trenčianská univerzita A. Dubčeka, 2008. - S. 51-59
 105. AFD Ultrafialové žiarenie a mikrovlnné žiarenie pri mobilnej komunikácii - úroveň vedomostí budúcich lekárov / V. Jakušová ... [et al.]
  In: Medzinárodná interdisciplinárna konferencia "Vznik a vývoj neinfekčných epidemických ochorení v 21. storočí". - ISBN 80-8075-218-7. - Trenčín : Trenčianska univerzita A. Dubčeka, 2007. - S. 57-63
 106. AFD Vnímanie starostlivosti pacientmi vo vybranej ambulancií praktického lekára pre dospelých / V. Jakušová... [et al.]
  In: Aktuálne otázky politiky. - ISBN 978-80-8075-485-3. - Trenčín : Trenčianska univerzita A. Dubčeka, 2011. - S. 53-58
 107. AFD Edukácia onkologického pacienta v prevencií postradiačných zmien / N. Višňovcová... [et al.]
  In: Aktuálne otázky politiky. - ISBN 978-80-8075-485-3. - Trenčín : Trenčianská univerzita A. Dubčeka, 2011. - S. 81-87
 108. AFG Variabilita frekvencie srdca počas expozície elektromagnetickým poliam / J. Míšek... [et al.]
  In: 38. Dny lékařské biofyziky. - ISBN 978-80-7259-068-1. - Praha : 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, 2015. - S. 61
 109. AFG Tecnomatix Jack - praktické využitie pri hodnotení pracovných podmienok / Romana Ulbrichtová ... [et al.]
  In: 9. Studentská vědecká konference Lékařské fakulty OU : sborník abstraktů. - ISBN 978-80-7599-082-2. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2019. - S. 48-48
 110. AFG Vplyv prostredia na intenzitu elektrického poľa v okolí mobilného telefónu / J. Míšek... [et al.]
  In: 38. Dny lékařské biofyziky. - ISBN 978-80-7259-068-1. - Praha : 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, 2015. - S. 61
 111. AFG Životný štýl dospelej populácie vo vzťahu k používaniu mobilných informačno-komunikačných technológií / Barbora Dvorštiaková ... [et al.]
  In: 9. Studentská vědecká konference Lékařské fakulty OU : sborník abstraktů. - ISBN 978-80-7599-082-2. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2019. - S. 49-49
 112. AFG Risks of ultraviolet radiation - knowledge and health protection of university students / V. Jakušová... [et al.]
  In: 33. Dny lékařské biofyziky. - Brno : Masarykova univerzita, 2010. - S. 61
 113. AFG Variabilita frekvencie srdca pod vplyvom akustického vlnenia / M. Veterník ... [et al.]
  In: 40. Dny lékařské biofyziky [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87878-27-9. - Praha : 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, 2017. - S. 27 [online]
 114. AFG Expozícia elektromagnetickým poliam v prostredí strednej školy / T. Vasičko... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 66, č. 2-3 (2014), s. 126
 115. AFG Elektromagnetické pole ovplyvňuje variabilitu frekvencie srdca u adolescentov / J. Míšek ... [et al.]
  In: 40. Dny lékařské biofyziky [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87878-27-9. - Praha : 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, 2017. - S. 15 [online]
 116. AFG Hodnotenie vybraných rizikových faktorov u šičiek v automobilovom priemylse / Romana Ulbrichtová ... [et al.]
  In: 8. Studentská vědecká konference : sborník abstraktů z konference. - ISBN 978-80-7464-483-2. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2018. - S. 57-57
 117. AFG Vedomostná úroveň a postoje dospelej populácie k soláriám / Barbora Dvorštiaková ... [et al.]
  In: 8. Studentská vědecká konference : sborník abstraktů z konference. - ISBN 978-80-7464-483-2. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2018. - S. 58-58
 118. AFG Heart rate variability affected by high frequency electromagnetic field in adolescent students / J. Míšek... [et al.]
  In: BioEM 2015 : The Annual Meeting of Bioelectromagnetics Society, European Bioelectromagnetics Association. - ISBN 9781510810440. - Londyn : Lawson Health Research Institute, 2015. - S. 294-296
 119. AFG Liečba ionizujúcim žiarením a jej nežiaduce účinky na organové systémy v humánnej medicíne / N. Višňovcová... [et al.]
  In: 36. Dny lékařské biofyziky. - ISBN 978-80-87727-04-1. - Hradec Králové : Univerzita Karlova, Lékařská fakulta, 2013. - S. 84
 120. AFG Elektromagnetické žiarenie z mobilných telefónov - účinnosť edukácie študentov Gymnázia Viliama Paulinyho Tótha v Martine / D. Špigúthová, V. Jakušová, J. Jakuš
  In: 36. Dny lékařské biofyziky. - ISBN 978-80-87727-04-1. - Hradec Králové : Univerzita Karlova, Lékařská fakulta, 2013. - S. 72
 121. AFG Plánovanie liečby v rádioterapii a minimalizácia jej nežiaducich účinkov / N. Višňovcová... [et al.]
  In: 34. Dny lékařské biofyziky. - ISBN 978-80-254-9898-9. - Plzeň : Ústav Biofyziky LF UK, 2011. - S. 51
 122. AFG Včasné postradiačné zmeny na koži počas rádioterapeutickej liečby / N. Višňovcová... [et al.]
  In: 34. Dny lékařské biofyziky. - ISBN 978-80-254-9898-9. - Plzeň : Ústav Biofyziky LF UK, 2011. - S. 34
 123. AFH Intenzita vyžarovania z mobilných telefónov v závislosti od druhu použitých mobilných sietí a charakteru prostredia / M. Kohan ... [et al.]
  In: 25. Martinské dni dýchania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-015-6. - Martin : Ústav lekárskej biofyziky JLF UK, 2016. - Nestr. [1 s.] [online]
 124. AFH Variabilita frekvencie srdca ovplyvnená rádiofrekvenčným elektromagnetickým poľom / Jakub Míšek ... [et al.]
  In: 41. dni lekárskej biofyziky [elektronický dokument] : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-8187-045-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018. - S. 51-52 [online]
 125. AFH Hodnotenie expozície pri použití mobilného telefónu a WIFI, v sieťach 3G a 4G / Miroslav Kohan ... [et al.]
  In: 41. dni lekárskej biofyziky [elektronický dokument] : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-8187-045-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018. - S. 35-35 [online]
 126. AFH Vplyv akustickej expozície na variabilitu frekvencie srdca u adolescentných študentov / Marcel Veterník ... [et al.]
  In: 41. dni lekárskej biofyziky [elektronický dokument] : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-8187-045-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018. - S. 71-71 [online]
 127. AFH Vplyvy prostredia a druhu použitej mobilnej siete na vyžarovanie z mobilného telefónu / M. Kohan ... [et al.]
  In: 39. Dni lekárskej biofyziky. - ISBN 978-80-223-4105-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 39
 128. AFH Vplyv akustického vlnenia na variabilitu frekvencie srdca / M. Veterník ... [et al.]
  In: 39. Dni lekárskej biofyziky. - ISBN 978-80-223-4105-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 77
 129. AFH Monitorovanie úrovní vyžarovania zo zdrojov vysokofrekvenčných elektromagnetických polí u adolescentov / H. Habiňáková ... [et al.]
  In: 25. Martinské dni dýchania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-015-6. - Martin : Ústav lekárskej biofyziky JLF UK, 2016. - Nestr. [1 s.] [online]
 130. AFH Rádiofrekvenčné elektromagnetické pole ovplyvňuje variabilitu frekvencie srdca / J. Míšek ... [et al.]
  In: 25. Martinské dni dýchania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-015-6. - Martin : Ústav lekárskej biofyziky JLF UK, 2016. - Nestr. [1 s.] [online]
 131. AFH Pojem kvality poskytovania služieb v zdravotníctve a jej vnímanie pacientom / V. Jakušová
  In: IV. Martinské dni hygieny a verejného zdravotníctva. - Martin : Beriss, 2005. - S. 23
 132. AFH Naše skúsenosti s hodnotením vplyvov elektromagnetických polí na biologický systém / Jakub Míšek ... [et al.]
  In: 12. Martinské dni pracovného lekárstva a toxikológie. - ISBN 978-80-8187-050-7. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018. - S. 22-22
 133. AFH Vedomostná úroveň a postoje laickej verejnosti k soláriám / Barbora Dvorštiaková ... [et al.]
  In: 41. dni lekárskej biofyziky : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-8187-045-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018. - S. 18-18
 134. AFH Intensity of electric and magnetic fields at school environment / H. Habiňáková... [et al.]
  In: 6th Slovak Biophysical Symposium. - ISBN 978-80-89544-67-7. - Martin : Univerzita Komenského, 2014. - S. 27
 135. AFH Mobile phone and adolescents - knowledge and efficiency of their education / D. Špigúthová... [et al.]
  In: 6th Slovak Biophysical Symposium. - ISBN 978-80-89544-67-7. - Martin : Univerzita Komenského, 2014. - S. 73
 136. AFH Expozícia rádiofrekvenčným poliam - 24 hodinová osobná expozimetria stredoškolskej mládeže / T. Vasičko... [et al.]
  In: 31. Kongres pracovného lekárstva a 10. Martinské dni pracovného lekárstva a toxikológie. - ISBN 978-80-89544-63-9. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 56-57
 137. AFH Expozícia elektromagnetickým poliam u adolescentov / D. Špigúthová... [et al.]
  In: 37. Dni lekárskej biofyziky. - ISBN 978-80-8152-143-0. - Košice : UPJŠ, 2014. - [S. 1]
 138. AFH Zmeny variability srdcovej frekvencie po aplikácii magnetoterapie v cervikobrachiálnej oblasti / O. Osina... [et al.]
  In: 9. Martinské dni pracovného lekárstva a toxikológie. - ISBN 978-80-89544-12-7. - Martin : JLF UK, 2012. - S. 39
 139. AFH Účinky vysokofrekvenčných elektromagnetických polí pri expozícii králikov vo Faradayovej klietke / D. Špigúthová ... [et al.]
  In: 25. Martinské dni dýchania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-015-6. - Martin : Ústav lekárskej biofyziky JLF UK, 2016. - Nestr. [1 s.] [online]
 140. AFH Elektromagnetické polia ako faktor pracovného prostredia ohrozujúci zdravie zamestnancov na Slovensku / Romana Ulbrichtová ... [et al.]
  In: 41. dni lekárskej biofyziky : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-8187-045-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018. - S. 65-65
 141. AFH Manažment ochrany zdravia pacientov počas liečby ionizujúcim žiarením / N. Višňovcová ... [et al.]
  In: 6. Martinské dni hygieny-verejné zdravotníctvo. - Martin : JLF UK, 2009. - S. 80
 142. AFH Manažerské funkcie a ich uplatnenie v podmienkach regionálneho úradu verejného zdravotníctva / V. Jakušová ... [et al.]
  In: 6. Martinské dni hygieny-verejné zdravotníctvo. - Martin : JLFUK, 2009. - S. 58
 143. AFH Mobilná komunikácia a variabilita srdcovej frekvencie mladých ľudí po krátkodobej expozícii elektromagnetickému poľu / O. Osina ... [et al.]
  In: 6. Martinské dni hygieny-verejné zdravotníctvo. - Martin : JLF UK, 2009. - S. 37-38
 144. BCI Základy lekárskej biológie pre študijný odbor Verejné zdravotníctvo [elektronický zdroj] : . / M. Péč ... [et al.]
  Martin : Univerzita Komenského Bratislava, Jesseniova lekárska fakulta Martin, 2007
 145. BDF Manažérstvo kvality v službách (záver) / V. Jakušová... [et al.]
  In: Siločiary. - Roč. 7, č. 6 (2009), s. 3-5
 146. BDF Manažérstvo kvality v službách (1. časť) / V. Jakušová... [et al.]
  In: Siločiary. - Roč. 7, č. 5 (2009), s. 3-4
 147. BDF Mobilná komunikácia-možná hrozba? / M. Šimera... [et al.]
  In: Quark. - Roč. 15, č. 9 (2009), s. 7
 148. BED Možnosti eliminácie rizík vyplývajúcich z práce v nízkofrekvenčných EMP / O. Osina ... [et al.]
  In: Bezpečnosť práce na elektrických inštaláciách a elektrických zariadeniach. - ISBN 978-80-969282-8-6. - Liptovský Mikuláš : Pobočka SES, 2009. - S. 93-96
 149. BED Poskytovanie kúpeľnej starostlivosti z pohľadu riadenia kvality v službách / V. Jakušová... [et al.]
  In: Životné podmienky a zdravie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7159-173-3. - Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2009. - S. 286-290 [CD-ROM]
 150. BEE The environmental exposure of young people to electromagnetic fields - personal exposimetric evaluation / O. Osina... [et al.]
  In: EHE 2014 : International Conference of Electromagnetic Fields, Health and Environment [elektronický zdroj]. - ISBN 978-972-8822-28-6. - [S.l.] : APDEE, 2014. - nestr. [2 s.] [CD-ROM]
 151. BEF Kvalita a špecifiká zdravotníckých služieb / V. Jakušová
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89797-21-9. - Bratislava : JLF UK, 2017. - S. 303-310 [CD-ROM]
 152. DAI Neionizujúce žiarenia - potreba edukácie v príprave pracovníkov v zdravotníctve / V. Jakušová ; školiteľ D. Brukkerová
  Bratislava : [s.n.], 2003
 153. DAI Riadenie kvality v sektore služieb : písomná práca k dizertačnej skúške. / V. Jakušová ; školiteľ J. Stofková
  Žilina : [s.n.], 2005
 154. DAI Manažment zdravotníckych služieb a ochrany zdravia obyvateľstva pri rizikách ultrafialového žiarenia a mobilnej komunikácie / V. Jakušová
  Martin : [s.n.], 2009
 155. DAI Riziká ultrafialového žiarenia a mobilnej komunikácie - analýza vedomostí, ochrany zdravia a účinnosti edukácie vysokoškolákov - budúcich zdravotníckych pracovníkov / V. Jakušová
  Bratislava : [s.n.], 2006
 156. EDI Gavurová, B. - Šoltés, M. Management information systems and technologies in health care. Analysis of current status in hospital of Eastern Slovakia / V. Jakušová
  In: eXclusive Journal. - Č. 1, špec. vydanie (2013), s. 188-189
 157. FAI Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi [elektronický dokument] : recenzovaný zborník vedeckých a odborných prác : 4. / Henrieta Hudečková ... [et al.]
  Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019
 158. GII Editoriál / Viera Jakušová
  In: Ošetřovatelské perspektivy. - Roč. 2, č. 1 (2019), s. 9-10
 159. GII Mobilná komunikácia a jej možné nežiaduce účinky na ľudský organizmus / V. Jakušová ... [et al.]
  Martin : kancelária Zdravé mesto, 2007
 160. GII Ako písať bakalársku prácu / O. Bočáková ... [et al.]
  Prešov : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2007