Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Personálne obsadenie Ústavu verejného zdravotníctva

Prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH., vedúca Ústavu verejného zdravotníctva JLF UK

Prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc., zástupkyňa pre pedagogickú činnosť 

Prof. MUDr. Tibor Baška, PhD., zástupca pre vedecko-výskumnú činnosť

doc. Ing. Viera Jakušová, PhD., MPH.

Mgr. Róbert Čecho, PhD.

Ing. Stanislav Kuka, PhD.

Mgr. Eva Malobická, PhD.

Mgr. et Mgr. Martin Novák, PhD.

Mgr. Miroslava Sovičová, PhD.

Mgr. Eliška Štefanová, PhD.

Mgr. Mária Tatarková, PhD.

PhDr. Romana Ulbrichtová, PhD.

PhDr. Marta Tkáčová, PhD.

Mgr. Jana Zibolenová, PhD.

RNDr. Mária Marušiaková, PhD., MPH, lektorka

MUDr. Tibor Záborský, PhD., MPH, lektor

 

Ostatní pracovníci:

Bc. Katarína Lamošová, Jana Mahútová, Ingrid Prachárová, Jarmila Svitačová, Mgr. Radka Štefanidesová

 

Denní doktorandi:

MUDr. Peter Vyšehradský, PhDr. Dominika Čecho

 


Podrobné údaje o zamestnancoch (pracovné zaradenie, kontakt, publikačná činnosť)

Mgr. Jana Zibolenová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
043/2633 734
41734
1 2 [3]