Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Veda a výskum

Hlavné zameranie

Hlavné zameranie vedeckého výskumu na Ústave patologickej fyziológie JLF UK

Na Ústave patologickej fyziológie JLF UK sa vedecký výskum realizuje v nasledovných oblastiach:

1. Regulácia reflexných obranných systémov dýchacieho systému s hlavným zameraním na kašeľ.

2. Morfologická a funkčná analýza vágových aferentných nervových vlákien v gastrointestinálnom a respiračnom trakte.

Pripravené sú ďalšie výskumné zámery vo forme žiadostí o výskumné granty:

3. 24-hodinová analýza frekvencie kašľa v klinických podmienkach.

4. Mechanizmy pruritu rezistentného voči liečbe.

5. Oddelenie neurovied v patologickej fyziológii sa zameria na niektoré patogenetické mechanizmy iniciácie a progresie Parkinsonovej choroby (PCH):

- úloha faktorov metabolizmu lipidov v neuronálnych bunkových líniách,

- časová závislosť molekulárnych zmien súvisiacich s PCH na rôznych úrovniach nervového systému v modeli PCH u myší,

- využitie fluorescence life time imaging pri včasnom zachytení vzniku agregátov α-synukleínu v bunkových líniách a v periférnom nervovom systéme.

Vedecký výskum realizujeme na modeloch u experimentálnych zvierat a tiež v translačných klinických štúdiách.

V súčasnosti sa zameriavame na:

Ad 1.  

- mechanizmy pohlavných rozdielov v kašľovej reaktivite v translačných štúdiách,

- príprava modelu alergického zápalu dýchacích ciest inhaláciou roztočového alergénu,

- mechanizmy zmenenej citlivosti kašľového reflexu detí s poruchami horných dýchacích ciest v spolupráci s Klinikou otolaryngológie a chirurgie hlavy a krku JLF UK v Martine a Klinikou detí a dorastu JLF UK v Martine,

- štúdium citlivosti kašľového reflexu detí s astma bronchiále po záťažovom teste v spolupráci so Šrobárovým ústavom detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci.

Ad 2.

- molekulové mechanizmy zmenenej aktivity nervových zakončení blúdivého nervu (nociceptory) v hornej časti gastrointestinálneho traktu, ktoré sú zodpovedné za vznik viscerálnej bolesti a komplexné mapovanie aferentnej vágovej inervácie v dýchacích cestách u morčaťa a myši v rámci dlhodobej spolupráce s pracovníkmi Johns Hopkins Univerzity v Baltimore, USA,

- mechanizmy porušenej motility pažeráka pacientov s refluxnou ezofagitídou v spolupráci s Internou klinikou – gastroenterologickou JLF UK v Martine,

- štúdium zmien v expresii hlavných neurotrofických faktorov a ich receptorov v aferentných nervoch v močovom mechúre pri poškodení miechy v spolupráci s Urologickou klinikou JLF UK v Martine.

Použité metodické postupy v našich laboratóriách:

- prístrojový set na štúdium kašľovej a bronchálnej reaktivity u morčiat

- prístrojový set na štúdium citlivosti kašľového reflexu u ľudí

- extracelulárna elektrofyziológia jednotkových vlákien v  ex-vivo inervovanom preparáte pažeráka morčiat

- retrográdne značenie neurónov vo vágových gangliách inervujúcich pažerák u morčaťa

- jednobunková RT-PCR značených vágových neurónov

- konfokálna a multifotónová mikroskopia

- vysoko rozlišovacia ezofagomanometria

Najvýznamnejšie výsledky vedy a výskumu

Najvýznamnejšie výsledky vedeckého výskumu s najvýznamnejšími publikáciami

Objav exspiračného reflexu u experimentálnych zvierat a jeho potvrdenie u ľudí (Prof. MUDr. Juraj Korpáš, DrSc., ocenenie Štátnou cenou). Publikácie 1

Originálne experimentálne poznatky o účasti rôznych typov aferentných nervových zakončení v dolných dýchacích cestách (rýchlo sa adaptujúce, pomaly sa adaptujúce a C-vlákna), v gastrointestinálnom trakte a v kardiovaskulárnom systéme na vzniku a modulácii kašľového reflexu (v spolupráci s St. George´s Hospital Medical School v Londýne a University of Texas Medical Branch at Galveston, USA). Publikácie 2

Prioritné poznatky o up-regulácii a down-regulácii kašľa vplyvom hypoxie, hyperkapnie, hyperoxie, oxidu síričitého. Publikácie 3

Originálne poznatky o mechanizmoch modulácie kašľa patologickými procesmi v nosovej dutine. Publikácie 4

Originálne poznatky o zmenách citlivosti kašľového reflexu u ľudí vyvolané patologickými procesmi v dýchacom systéme, pažeráku a v koži. Publikácie 5

Originálne poznatky o neurofarmakológii viscerálnych nervov sprostredkujúcich bolesť (nociceptorov) pomocou ex-vivo extracelulárne snímanej nervovej aktivity z individuálnych nervových vlákien (v spolupráci s Johns Hopkins University School of Medicine v Baltimore, USA). Publikácie 6

Originálne výsledky o fenotypoch a neurotrofickej regulácii vágových a spinálnych viscerálnych nociceptorov pomocou unikátnej metodiky RT-PCR z individuálnych neurónov (v spolupráci s Johns Hopkins University School of Medicine v Baltimore, USA). Publikácie 7

Mechanizmy dysregulácie motility horného GIT-u u ľudí. Publikácie 8

Spolupráca so zahraničím

Zahraničná spolupráca


Prof. B. J. Undem, PhD,

Johns Hopkins University School of Medicine

Division of Allergy & Clinical Immunology,

Rm 2A.62 The Johns Hopkins Asthma & Allergy Center

5501 Hopkins Bayview Circle

Baltimore, MD 21224

USA


Prof. A. H. Morice, MD, PhD,

Division of Academic Medicine

Castle Hill Hospital,

University of Hull,

Castle Road, Cottingham,

East Yorkshire HU16 5JQ

UK


Prof. Francois Marchal, MD,

Laboratoire de Physiologie,

Falulté de Médecine

Avenue de la Foret de Haye

F-54505 Vandoeuvre les Nancy

France


Prof. M. Pokorski, MD, PhD, 

Mossakowski Medical Research Centre

Polish Academy of Sciences

02-106 Warsaw, 5 Pawinskiego Street

Poland


Assoc Prof. B.J. Canning, PhD, 

Johns Hopkins University School of Medicine

Division of Allergy & Clinical Immunology,

Rm 2A.62 The Johns Hopkins Asthma & Allergy Center

5501 Hopkins Bayview Circle

Baltimore, MD 21224

USA


Assoc Prof. Woo-Jung Song, MD, PhD,

Department of Internal Medicine

Seoul National University College of Medicine

Seoul

Korea