Verejné zdravotníctvo - magisterské 1.roč.

 Praktiká (NT) a prednášky (PT) z imunológie, utorok 9,30-11,00

Ústav mikrobiológie a imunológie JLF UK, Edukačné centrum, Malá Hora 4B, poschodie 3

akademický rok: 2016/2017 semester letný, 1. ročník,

študijný odbor: VZ Mgr.

 

Praktiká NT

Prednášky PT

 

21.2.

Úvod do mikrobiológie, Rozpoznávanie

vlastného. Antigény areceptory.

Nešpecifická imunita – bariéry, bunky.

Nešpecifická imunita – mechanizmy a

funkcie

28. 2

Úvod, bezpečnosť práce

v laboratóriu,

organizácia

Bunky imunitného

systému,separácia,

identifikácia

 

 

7.3.

Špecifická imunita – molekuly.

Imunoglobulíny. Základy špecificity

14.3.

Nešpecifická imunita –

fagocytóza.

Lyzozým, komplement,

baktericídna aktivita

séra

 

 

21.3.                

Lymfocyty – diferenciácia,

aktivácia, APC,                                

Regulácia imunitnej odpovede,

cytokíny

28.3.

Sérologické reakcie

Nové metódy v

imunologickej

diagnostike - ELISA , WB

 

 

4.4.

Hypersenzitivita

11.4.

Dôkaz špecifickej

bunkovej imunity,

kožný test, IGRA

 

 

18.4. Voľno

 

25.4.

Autoimunita –dôkaz

protilátok

 

 

2.5.

Imunodeficitné stavy

Základné rozdelenie

 

9.5.

Vakcinológia

 

 

16.5.

Nádorová imunológia.

Transplantačná imunológia

23.5.

Predtermíny, náhrady

 

 

30.5.Náhradná prednáška

 

V Martine 06.02.2017             doc. MUDr. Elena Nováková, PhD

 

 

ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY:

IMUNOLÓGIA I. časť

IMUNOLÓGIA II. časť

 

 Návody na praktické cvičenia z imunológie. 

Abeceda imunológie – terminologický slovník.