Nelekárske študijné odbory

Ošetrovateľstvo

MIKROBIOLÓGIA: PREDNÁŠKY 

Ústav Mikrobiológie a imunológie JLF UK v Martine,

Edukačné centrum, Malá Hora 4B, 3. poschodie vľavo

TýždeňDátumTéma

Štruktúra, metabolizmus, rast baktérií

ATB mechanizmy rezistencie, genetika

Taxonómia baktérií I.

Taxonómia baktérií II.

Virológia

Mykológia

Parazitológia

Náhradný

Prednášky - mikrobiológia
Štruktúra mikroorganizmov, metabolizmus, rast
Antibiotiká, mechanizmy rezistencie, genetika
Taxonómia baktérií I. a II.
Základy virológie, DNK a RNK vírusy
Mykológia
Parazitológia

 

MIKROBIOLÓGIA: PRAKTICKÉ CVIČENIA

Ústav Mikrobiológie a imunológie JLF UK v Martine,

Edukačné centrum, Malá Hora 4B, 3. poschodie vľavo

TýždeňDátumTéma
Základy práce v mikrob. laboratóriu, mikrobiologická dg., mikroskopia
Odber, transpor, spracovanie, kultivácia
Stanovenie citlivosti na antibiotiká
Základy virologickej diagnostiky
Diagnostika parazitóz
Diagnostika mykóz
Diagnostika systémov
Náhradná výučba

Účasť na cvičeniach je možná len v termíne uvedenom v rozvrhu podľa študijných skupín.

Náhrada absencií je možná v náhradnom (15. týždni)

V Martine 5.9.2017   doc. MUDr. Elena Nováková, PhD., vedúca Ústavu mikrobiológie a imunológie JLF UK

 

 

 

Pôrodná asistencia

MIKROBIOLÓGIA: PREDNÁŠKY 

Ústav Mikrobiológie a imunológie JLF UK v Martine,

Edukačné centrum, Malá Hora 4B, 3. poschodie vľavo

TýždeňDátumTéma

Štruktúra, metabolizmus, rast baktérií

ATB mechanizmy rezistencie, genetika

Taxonómia baktérií I.

Taxonómia baktérií II.

Virológia

Mykológia

Parazitológia

Náhradný

Prednášky - mikrobiológia
Štruktúra mikroorganizmov, metabolizmus, rast
Antibiotiká, mechanizmy rezistencie, genetika
Taxonómia baktérií I. a II.
Základy virológie, DNK a RNK vírusy
Mykológia
Parazitológia

 

MIKROBIOLÓGIA: PRAKTICKÉ CVIČENIA

Ústav Mikrobiológie a imunológie JLF UK v Martine,

Edukačné centrum, Malá Hora 4B, 3. poschodie vľavo

TýždeňDátumTéma
Základy práce v mikrob. laboratóriu, mikrobiologická dg., mikroskopia
Odber, transpor, spracovanie, kultivácia
Stanovenie citlivosti na antibiotiká
Základy virologickej diagnostiky
Diagnostika parazitóz
Diagnostika mykóz
Diagnostika systémov
Náhradná výučba

Účasť na cvičeniach je možná len v termíne uvedenom v rozvrhu podľa študijných skupín.

Náhrada absencií je možná v náhradnom (15. týždni)

V Martine 5.9.2017   doc. MUDr. Elena Nováková, PhD., vedúca Ústavu mikrobiológie a imunológie JLF UK

 

 

 

Verejné zdravotníctvo bakalárske - všeobecná mikrobiológia

MIKROBIOLÓGIA: PREDNÁŠKY - STREDA 10,00 (nepárny kalendárny týždeň)

Ústav Mikrobiológie a imunológie JLF UK v Martine,

Edukačné centrum, Malá Hora 4B, 3. poschodie vľavo

Štúdijný odbor Verejné zdravotníctvo - bakalárske, 1.ročník

Akademický rok 2017/2018, letný semester

Prednášajúci: MUDr. Martina Neuschlová, PhD.

DátumTéma
28.2. Úvod do mikrobiológie, štruktúra bakteriálnej bunky
14.3. Metabolizmus baktérií
28.3 Genetika baktérií
11.4 Patogénny potenciál. Biofilm.
25.4 Patogenéza mikrobiálnych ochorení
9.5. Antibiotiká
23.5. Dezinfekcia
31.5. Náhradná výučba
Prednášky - mikrobiológia
Úvod do mikrobiológie, princípy diagnostiky
Stavba baktériovej bunky
Fyziológia a metabolizmus baktériovej bunky
Genetika bakteriálnej bunky a význam pre diagnostiku
Patogénny potenciál baktérií, patogenéza mikrobiálnych ochorení
Antibiotiká
Dezinfekcia. Vakcíny a očkovanie

 

MIKROBIOLÓGIA: PRAKTICKÉ CVIČENIA - PONDELOK 13,30

Ústav Mikrobiológie a imunológie JLF UK v Martine,

Edukačné centrum, Malá Hora 4B, 3. poschodie vľavo

Štúdijný odbor Verejné zdravotníctvo - bakalárske, 1.ročník

Aakademický rok 2017/2018, letný semester

Prednášajúci: MUDr. Jana Kompaníková, PhD.

Týždeň DátumTéma
1. 19.2. Úvod, bezpečnosť pri práci
2. 26.2 Mikroskopia, natívny preparát, fixovaný preparát
3. 5.3. Farbenie podľa Grama
4. 12.3. Farbenie acidorezistentných paličiek
5. 19.3. Farbenie púzdier
6. 26.3. Farbenie spór a granúl
7. 2.4. Veľká noc
8. 9.4 Kultivácia baktérií
9. 16.4. Biochemické vlastnosti baktérií
10. 23.4. TEST
11.        30.4. Identifickácia enzýmov, toxíny
12. 7.5. Anaeróbna kultivácia + film
13. 14.5. ATB – testovanie citlivosti +film
14. 21.5. Opakovanie
15. 28.5. Náhrady, predtermíny
Praktické cvičenia - mikrobiológia
Úvod, bezpečnosť pri práci
Mikroskopia, natívny preparát,fixovaný preparát
Farbenie podľa Grama
Farbenie acidorezistentných paličiek
Farbenie púzdier
Farbenie spór a granúl
Kultivácia baktérií
Biochemické vlastnosti baktérií
Identifickácia enzýmov, toxíny
Anaeróbna kultivácia


 

 

Verejné zdravotníctvo bakalárske - špeciálna mikrobiológia

MIKROBIOLÓGIA - špeciálna : PREDNÁŠKY

Ústav Mikrobiológie a imunológie JLF UK v Martine,

Edukačné centrum, Malá Hora 4B, 3. poschodie vľavo

Štúdijný odbor Verejné zdravotníctvo - bakalárske

TýždeňDátumTéma
Úvod do bakteriológie, (stafylokoky, streptokoky) G+koky
Neisserie, hemofily, pneumokoky G-koky, opúzdrené baktérie
G- paličky enterobacteriaceae
G– paličky, NFT, ostatné
Anaeróbne baktérie, G+paličky
Spirochéty, chlamýdie, mykoplazmy
Úvod do virológie – štruktúra vírusov, patogenéza, imunita, terapia
Virológia - DNK vírusy
Virológia - RNK vírusy
Virológia – vírusy hepatitíd, HIV
Virológia – prióny
Systémy: DC, GIT, UGT
Systémy: CNS, HK, toxíny
Infekcie plodu, novorodenca, starých ľudí
Vyžiadaná téma


Mikrobiológia špeciálna - prednášky
Úvod do bakteriológie 
Gram pozitívne koky (stafylokoky, streptokoky)
Gram negatívne koky - Neisseria, Haemophilus, S. pneumoniae
Gram negatívne paličky – Enterobacteriaceae
Gram negatívne nefermentujúce paličky, nefermentujúce, ostatné
Gram pozitívne paličky
Spirochéty a anaeróbne baktérie 
Mykobaktérie
Chlamýdie, Rickettsie, Mykoplazmy, Spirochety
Virológia - úvod
DNA vírusy
RNA vírusy, hepatitídy, HIV
Mykológia
Parazitológia odber materiálu
Parazitológia

 

MIKROBIOLÓGIA - špeciálna : PRAKTICKÉ CVIČENIA

Ústav Mikrobiológie a imunológie JLF UK v Martine,

Edukačné centrum, Malá Hora 4B, 3. poschodie vľavo

Štúdijný odbor Verejné zdravotníctvo - bakalárske   

TýždeňDátumTéma
Úvod - opakovanie
Stafylokoky
Streptokoky
Neisserie, Hemofily
Enterobacteriaceae
G+paličky, Psuedomonas
Corynebaktérie, Bordetelly
Anaeróby
Spirochéty
Mycobacterium sp.
Virológia
Parazitológia
Mykológia
Konzultácie
Náhradná výučba, predtermíny
Mikrobiológia špeciálna - praktické cvičenia
Úvod do štúdia. Zásady práce v laboratóriu. Odber materiálu
Streptokoky
Stafylokoky
Neisserie, hemofily
Enterobacteriaceae
Pseudomonas
Bordetella ,Corynebacterium
Anaeróbne baktérie, spirochéty
Mycobacterium
Parazitológia  - odber biologického materiálu a spôsob vyšetrenia v laboratóriu
Mykologická diagnostika
Virologická diagnostika

Náhrada absencií je možná v náhradnom (15.) týždni.

Účasť na cvičeniach je možná len v termíne uvedenom v rozvrhu podľa študijných skupín.

V Martine 5.9.2017  doc. MUDr. Elena Nováková, PhD., vedúca Ústavu mikrobiológie a imunológie JLF UK

 

 

Verejné zdravotníctvo - magisterské

PREDNÁŠKY - UTOROK  9,30-11,00 (párny kalendárny týždeň)

PRAKTICKÉ CVIČENIA - UTOROK 9,30-11,00 (nepárny kalendárny týždeň)

Ústav Mikrobiológie a imunológie JLF UK v Martine,

Edukačné centrum, Malá Hora 4B, 3. poschodie vľavo

Štúdijný odbor Verejné zdravotníctvo - magisterské, 1.ročník

Akademický rok 2017/2018, letný semester

Prednášajúci: MUDr. Martina Neuschlová, PhD. 

Praktické cvičeniePrednáška
20.1. Úvod do mikrobiológie. Rozpoznávanie vlastného. Antigény a receptory. Nešpecifická imunita - bariéry, bunky, mechanizmy, funkcie
27.2. Úvod, bezpečnosť práce v laboratóriu. Bunky IS - separácia, identifikácia
6.3. Špecifická imunita - molekuly, imunoglobulíny, orgány a bunky. Základy špecificity
13.3. Nešpecifická imunita - fagocytóza, lyzozým, komplement, baktericídna aktivita séra
20.3. Lymfocyty - diferenciácia, aktivácia APC. Regulácia imunitnej odpovede
27.3. Sérologické reakcie. Nové metódy v imunologickej diagnostike - ELISA, WB
3.4. VOĽNO
10.4. Dôkaz špecifickej bunkovej imunity, kožný test, IGRA
17.4. Imunodeficitné stavy - základné rozdelenie
24.4. Hypersenzitívne reakcie
1.5. SVIATOK
8.5. SVIATOK
15.5. Vakcinológia, dôkaz imunity
22.5. Autoimunita, dôkaz protilátok
29.5. Vyžiadaná téma
Praktické cvičenia - imunológia
Bunky IS, separácia,identifikácia
Nešpecifická imunita – fagocytóza
Lyzozým, komplement, baktericídna aktivita séra
Sérologické reakcie
Nové metódy v diagnostike - ELISA , WB
Dôkaz špecifickej bunkovej imunity, kožný test, IGRA
Imunodeficitné stavy
Prednášky - imunológia
Úvod do imunológie, rozpoznávanie vlastného Antigény a receptory
Nešpecifická imunita – bariéry, bunky
Nešpecifická imunita – mechanizmy a funkcie
Špecifická imunita–molekuly, imunoglobulíny
Špecifická imunita – orgány a bunky
Základy špecificity
Lymfocyty – diferenciácia,aktivácia, APC
Regulácia imunitnej odpovede, cytokíny
Hypersenzitivita
Autoimunita

 V Martine 06. 02. 2018    doc. MUDr. Elena Nováková, PhD., vedúca ÚMI JLF UK v Martine