Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zubné lekárstvo

PODMIENKY ABSOLVOVANIA PREDMETOV NA ÚMI JLF UK V MARTINE

1) Mikrobiológia 1 - Priebežný test počas semestra obsahuje 10 otázok (výber z možností, jedna

                                 správna odpoveď)

2) Mikrobiológia 1 - Klasifikovaný zápočtový test obsahuje 20 otázok (výber z možností, jedna

                                 správna odpoveď)

3) Mikrobiológia 1 - Výsledná známka sa stanoví po sčítaní bodov z priebežného a záverečného

                                 zápočtového testu.  Maximálny počet bodov je 30.

                                 (10 bodov priebežný test + 20 bodov záverečný zápočtový test)

Mikrobiológia 1: Stupnica pre hodnotenie:

30-28   A

27-25   B

24-22   C

21-20   D

19-18   E

17 a menej   Fx

 

4) Imunológia: Priebežný test počas semestra (výber z možností, jedna

                                 správna odpoveď). Maximum: 15 bodov

5) Imunológia: záverečná skúška formou testu (výber z možností, jedna

                                správna odpoveď). Maximum: 45 bodov

6) Imunológia: Predtermín - 14. týždeň. Študenti môžu absolvovať

                     záverečnú skúšku z imunológie v predtermíne,

                     ak splnia nasledovné požiadavky:

           - účasť na všetkých praktických cvičeniach (je povolená 1 absencia bez náhrady)

           - príprava a prednesenie seminárnej práce počas semestra - podľa harmonogramu

   Imunológia: Záverečná skúška: Výsledná známka sa stanoví po sčítaní bodov

                      z priebežného a záverečného testu z imunológie.

                     Maximálny počet bodov je 60 (15 bodov priebežný test + 45 bodov záverečný test).

      Imunológia: Stupnica pre hodnotenie:

      60 - 55 ...... A

      54 – 50 ..... B

      49 – 45 ..... C

      44 – 40 ..... D

      39 – 36 ..... E

      35 a menej...Fx

 

7) Mikrobiológia 2 - záverečná skúška formou testu. Test obsahuje 45 otázok (výber z možností,

                                 jedna správna odpoveď).

8) Mikrobiológia 2: Predtermín - 14. týždeň. Študenti môžu absolvovať záverečnú skúšku

                               z mikrobiológie v predtermíne, ak splnia nasledovné požiadavky:

           - účasť na všetkých praktických cvičeniach (je povolená 1 absencia bez náhrady)

           - príprava a prednesenie seminárnej práce počas semestra - podľa harmonogramu

9) Mikrobiológia 2: Výsledná známka sa stanoví po sčítaní bodov z priebežného a záverečného testu z mikrobiológie.

     Maximálny počet bodov je 60 (15 bodov priebežný test + 45 bodov záverečný test).

10.) Mikrobiológia 2: Opravný termín záverečnej skúšky.

 

     Mikrobiológia 2: Stupnica pre hodnotenie:

      60 - 55 ...... A

      54 – 50 ..... B

      49 – 45 ..... C

      44 – 40 ..... D

      39 – 36 ..... E

      35 a menej...Fx

Aktuálne informácie o prípadných zmenách v organizácii výučby prednášok, praktických cvičení, priebežných testov a záverečných skúšok na ÚMI JLF UK budú poskytované študentom priebežne počas semestra. Všetky zmeny v organizácii výučby na ÚMI JLF UK v Martine budú priebežne aktualizované na webovej stránke ústavu.  

Účasť na praktických cvičeniach je povinná.

Účasť na praktických cvičeniach je možná len v termíne uvedenom v rozvrhu podľa študijných skupín, študentom sa nepovoľuje náhrada vymeškaného praktického cvičenia s inou skupinou v rámci jednotlivých týždňov. 

Náhrada absencií je možná len v náhradnom (14.) týždni.

V Martine 1.2.2024

doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.

vedúca Ústavu mikrobiológie a imunológie JLF UK v Martine

Imunológia - prednášky a praktické cvičenia

Akademický rok 2023/2024, letný semester, ZUL 2. ročník                                                                                                                                          

IMUNOLÓGIA - prednášky : párny týždeň - PONDELOK 14,00-15,30

                       Vyučujúci: doc. MUDr. E. Nováková, PhD.

IMUNOLÓGIA - praktické cvičenia: ŠTVRTOK 13,45-14,30

                       Vyučujúci: MUDr. J. Kompaniková, PhD.

Ústav mikrobiológie a imunológie JLF UK

Edukačné centrum, Malá Hora 4B, 3. poschodie vľavo

                                                                                                                                                

IMUNOLÓGIA:

Praktické cvičenia - ŠTVRTOK 13,45-14,30Prednášky: Párny týždeň PONDELOK 14,00-15,30
22.2. Úvod, bezpečnosť pri práci19.2. Úvod. Bunky a molekuly IS. Obranné línie - bariéry, vrodená a získaná imunita.  Lymfatické tkanivá a orgány.
9.2.Bunky imunitného systému, separácia, identifikácia.
7.3.Nešpecifická imunita-fagocytóza.4.3. Nešpecifická imunita-mechanizmy, funkcie. Antigény a receptory. Rozpoznávanie vlastného.
14.3.Lyzozým,baktericídna aktivita séra.
21.3. Komplement.18.3. Špecifická imunita-molekuly, imunoglobulíny, orgány, bunky
28.3. Samoštúdium (DV)
4.4.Sérologické reakcie.

1.4. SVIATOK

11.4. TEST
18.4.Nové metódy v imunologickej diagnostike (ELISA,WB). 15.4. Lymfocyty-diferenciácia, aktivácia, APC.                          Regulácia imunitnej odpovede, cytokíny.
25.4.Dôkaz špecifickej bunkovej imunity, kožný test, IGRA.
2.5.Vakcinačná imunológia. 29.4.Hypersenzitivita.Možnosti ovplyvnenia imunity.
9.5.Autoimunita,detekcia autoprotilátok.
16.5.Imunodeficitné stavy.13.5. Autoimunita. Transplantačná imunológia.
23.5. Náhrady. PREDTERMÍN.

 

PREDNÁŠKY - IMUNOLÓGIA: 

Úvod do imunológie, Rozpoznávanie vlastného, Antigény a receptory
Nešpecifická imunita – bariéry,bunky
Nešpecifická imunita – mechanizmy a  funkcie
Špecifická imunita–molekuly,imunoglobulíny
Špecifická imunita – orgány a bunky
Základy špecificity
Lymfocyty – diferenciácia,aktivácia, APC
Regulácia imunitnej odpovede,cytokíny
Hypersenzitivita
Autoimunita

PRAKTICKÉ CVIČENIA - IMUNOLÓGIA:

Bunky imunitného systému, separácia,identifikácia
Nešpecifická imunita – fagocytóza
Lyzozým, complement, baktericídna aktivita séra
Sérologické reakcie
Nové metódy v imunologickej diagnostike - ELISA , WB
Dôkaz špecifickej bunkovej imunity, kožný test, IGRA
Imunodeficitné stavy

Účasť na praktických cvičeniach je povinná.

Náhrady praktických cvičení sú v 14. týždni.

Je možné vynechať jedno praktické cvičenie bez náhrady, ostatné vymeškané praktické cvičenia je potrebné ospravedlniť a nahradiť. Každý študent je povinný absolvovať priebežný test (zahŕňa otázky z prednášok a praktických cvičení). Každý študent je počas semestra povinný pripraviť referát na vybranú tému. Po splnení predchádzajúcich podmienok bude študentom udelený zápočet, následne môžu študenti absolvovať záverečnú skúšku z imunológie (v predtermíne alebo počas skúškového obdobia). Na praktických cvičeniach je potrebné dôsledne sa riadiť pravidlami bezpečnosti práce a ochrany zdravia v infekčnom prostredí a pokynmi pracovníkov ÚMI JLF UK. Učebné texty budú detailne predstavené na praktických cvičeniach. Individuálne požiadavky, náhrady a výmeny termínov praktických cvičení je možné dohodnúť len s vedúcou ústavu.

Účasť na praktických cvičeniach pre študentov jednotlivých krúžkov je možná len v termíne uvedenom v rozvrhu pre daný krúžok.

V Martine 1.2. 2024          

doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.

Vedúca ÚMI JLF UK v Martine

Všeobecná mikrobiológia - prednášky a praktické cvičenia

Akademický rok 2023/2024, letný semester, 2. ročník ZUL                                                                                   

MIKROBIOLÓGIA I :

prednášky - ŠTVRTOK  10,30-11,15 (I.časť )

                    ŠTVRTOK  14.30-16,00 (II. časť)

                     vyučujúci: Doc. MUDr. E. Nováková, PhD.

praktické cvičenia - ŠTVRTOK  11,30-13,45

                     vyučujúci:  MUDr. J.Kompaniková, PhD.

Ústav mikrobiológie a imunológie JLF UK

Edukačné centrum, Malá Hora 4B, 3. poschodie vľavo

                                                                                                                                                                                 

MIKROBIOLÓGIA I

TýždeňPraktické cvičenia ŠTVRTOK 11,30-13,45Prednášky ŠTVRTOK  10,30-11,15 a 14,30-16,00
1.  Úvod, bezpečnosť pri práci, organizácia výučby.Stavba baktériovej bunky.
2.  Mikroskopia, natívny preparát, fixovaný preparát.Fyziológia a metabolizmus baktériovej bunky.
3.  Farbenie podľa Grama.Genetika baktériovej bunky, význam pre diagnostiku
4.  Farbenie acidorezistentných baktérií.Patogénny potenciál baktérií.
5.  Znázornenie  púzdier.Biofilm, fyziologická mikroflóra.
6.  SAMOŠTÚDIUM (DV)SAMOŠTÚDIUM (DV)
7.  Farbenie spór a metachromatických granúl.Patogenéza mikrobiálnych ochorení.
8.  TESTAntibiotiká I.
9. Kultivácia, pôdy, očkovanie, kolónie.Antibiotiká II.
10.Identifikácia baktérií - biochemické vlastnosti.Vakcíny a očkovanie. Dezinfekcia.
11.Identifikácia enzýmov a toxínov.Vakcíny a očkovanie. Dezinfekcia.
12. Anaeróbna kultivácia + film.Vírusy - štruktúra a terapia
13.Antibiotiká - testovanie citlivosti.Parazity - štruktúra a terapia
14.Náhrady. PREDTERMÍN.Huby - štruktúra a terapia

ÚČASŤ NA PRAKTICKÝCH CVIČENIACH JE POVINNÁ. 

Náhrada praktických cvičení je možná v 14. týždni

PREDNÁŠKY:

Úvod do mikrobiológie, Stavba baktériovej bunky
Fyziológia a metabolizmus bakteriálnej bunky
Genetika bakteriálnej bunky a význam pre diagnostiku
Patogénny potenciál baktérií, biofilm
Antibiotiká
Očkovaniedezinfekcia 

 PRAKTICKÉ CVIČENIA:  

Úvod, bezpečnosť pri práci
Mikroskopia, natívny preparát,fixovaný preparát
Farbenie podľa Grama
Farbenie acidorezistentných Paličiek
Farbenie púzdier
Farbenie spór a granúl
Kultivácia baktérií  
Biochemické vlastnosti baktérií
Identifickácia enzýmov, toxíny
Anaeróbna kultivácia

Účasť na praktických cvičeniach je povinná.

Náhrady praktických cvičení sú v 14. týždni.

Je možné vynechať jedno praktické cvičenie bez náhrady, ostatné vymeškané praktické cvičenia je potrebné ospravedlniť a nahradiť. Každý študent je povinný absolvovať počas semestra priebežný test (zahŕňa otázky z prednášok a praktických cvičení). Po splnení požiadaviek (predpísaná účasť na praktických cvičeniach, absolvovanie priebežného testu) môžu študenti absolvovať záverečný zápočtový test z mikrobiológie (klasifikovaný zápočet). Na praktických cvičeniach je potrebné dôsledne sa riadiť pravidlami bezpečnosti práce a ochrany zdravia v infekčnom prostredí a pokynmi pracovníkov ÚMI JLF UK. Učebné texty budú detailne predstavené na praktických cvičeniach. Individuálne požiadavky, náhrady a výmeny termínov praktických cvičení je možné dohodnúť len s vedúcou ústavu.

Účasť na praktických cvičeniach pre študentov jednotlivých krúžkov je možná len v termíne uvedenom v rozvrhu pre daný krúžok.

V Martine 1.2.2024          

doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.

Vedúca ÚMI JLF UK v Martine

 

Špeciálna mikrobiológia - prednášky a praktické cvičenia

PREDNÁŠKY: PONDELOK (PÁRNY kalendárny týždeň): 11,45 -13,15 a 13,30 -15,00

ZS 2023/2024

Vyučujúci: doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.

Ústav mikrobiológie a imunológie JLF UK,

Edukačné centrum, Malá Hora 4B, 3. poschodie vľavo

DátumTéma
18.9.Úvod do bakteriológie, G+koky(stafylokoky, streptokoky) 
18.9.Neisserie, hemofily, pneumokoky, G-koky, opúzdrené baktérie. Aeróbne paličky.
2.10.G - paličky, enterobacteriaceae.   
2.10.G - paličky nefermentujúce. Vibriá. G- aeróbne paličky.
16.10.G+paličky, laktobacily, difteroidné paličky. Aktinomycéty. Klostrídiá.
16.10.G- anaeróbne paličky. G - fuzobaktérie.
30.10.Spirochéty, chlamýdie, riketsie, mykolpazmy.
30.10.Mykobaktérie.
13.11.Huby.
13.11.Úvod do virológie, štruktúra vírusov, patogenéza, imunita, terapia. Prióny.
27.11.Virológia - DNK vírusy.
27.11.Virológia - RNK vírusy.
11.12.Virológia - vírusy hepatitíd, HIV.
11.12.Krvou prenosné infekcie v stomatologickej praxi. Kontrola prenosu infekcií v stomatologickej praxi.

 Študijné materiály  

Úvod do bakteriológie 
Stafylokoky.  Streptokoky.
Gram negatívne koky - Neisseria, Haemophilus, S. pneumoniae, opúzdrené baktérie
Gram negatívne paličky – Enterobacteriaceae
Gram negatívne nefermentujúce paličky, ostatné
Gram pozitívne paličky
Spirochéty a anaeróbne baktérie 
Mykobaktérie
Chlamýdie, Rickettsie, Mykoplazmy
Virológia - úvod
DNA vírusy
RNA vírusy, hepatitídy, HIV
Mykológia
Parazitológia odber materiálu
Parazitológia     

 

PRAKTICKÉ CVIČENIA: PONDELOK 10,00 - 11,30

ZS 2023/24

Vyučujúci: MUDr. Vladimíra Sadloňová, PhD.

Ústav mikrobiológie a imunológie JLF UK,

Edukačné centrum, Malá Hora 4B, 3. poschodie vľavo

 

TýždeňDátumTéma
1.18.9.

Úvod, organizácia výučby, poučenie o bezpečnosti pri práci.

2.25.9.

Stafylokoky.

3.2.10.

Streptokoky.

4.9.10.

Neisserie. Hemofily.

5.16.10.

Korynebaktérie. Bordetelly.

6.23.10.

G+paličky. Pseudomonas.

7.30.10.

Enterobacteriaceae.

8.6.11.

Anaeróby. Spirochéty.

9. 13.11.

PRIEBEŽNÝ TEST

10.20.11.

Mycobacterium sp.                                     

11.27.11.

Virológia.

12.4.12.

Parazitológia.

13.11.12.

Mykológia. 

14.18.12.Zápočet. Náhradný týždeň. PREDTERMÍN.

Účasť na praktických cvičeniach je povinná.  Náhrada absencií je možná v 14. týždni.

Streptokoky
Stafylokoky
Neisserie, hemofily
Enterobacteriaceae
Bacillus, Pseudomonas
Bordetella ,Corynebacterium
Anaeróbne baktérie, spirochéty
Mycobacterium
Parazitológia - Manuál pre odber stolice a perianálneho zlepu na parazitologické vyšetrenie
Mykologická diagnostika
Virologická diagnostika

V Martine, 6.9.2023

doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.

vedúca Ústavu mikrobiológie a imunológie JLF UK v Martine

 

 

VIDEO - MIKROBIOLÓGIA - MODELOVÉ LABORATÓRIUM

Príprava a publikovanie študijných videí  pre dištančnú výučbu predmetov MIKROBIOLÓGIA a IMUNOLÓGIA je podporovaná projektami KEGA:

032UK-4/2019
Modelové laboratórium pre výučbu mikrobiológie

038UK-4/2019
Tvorba učebných materiálov na praktickú výučbu imunológie pre študentov študujúcich v anglickom jazyku

⇒NATÍVNY PREPARÁT

⇒ORIENTAČNÉ FARBENIE

⇒FARBENIE : GRAM

⇒FARBENIE: ZIEHL NEELSEN -

   acidorezistentné baktérie

⇒FARBENIE: WIRTZ CONKLIN - spóry

⇒FARBENIE: ALBERT - granulá

⇒FARBENIE: BURRI - púzdra

⇒Očkovanie baktérií na kultivačné médiá

⇒Očkovanie baktérií na stanovenie 

   biochemických vlastností

⇒Oxidázový test

⇒Skvapalňovanie želatíny