Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zubné lekárstvo

Imunológia - prednášky a praktické cvičenia

IMUNOLÓGIA - ONLINE MS TEAMS

Ústav mikrobiológie a imunológie JLF UK

Edukačné centrum, Malá Hora 4B, 3. poschodie vľavo

akademický rok 2020/2021, letný semester, 2. ročník 

Vyučujúci:

doc. MUDr. E. Nováková, PhD., MUDr. V. Sadloňová, PhD.                                                                                                                                                             


TýždeňPraktické cvičenia   utorok Prednášky  utorok
1.  (16.2.)Úvod, bezpečnosť pri práci, organizácia výučby.Úvod do imunológie. Bunky a molekuly IS.
2.  (23.2.)Bunky imunitného systému, separácia, identifikácia.Obranné línie - bariéry, vrodená a získaná imunita. Lymfatické tkanivá a orgány.
3.  (2.3.)Nešpecifická imunita-fagocytóza.Nešpecifická imunita-mechanizmy, funkcie.
4.  (9.3.)Lyzozým, baktericídna aktivita séra.Antigény a receptory. Rozpoznávanie vlastného.
5.  (16.3.)Komplement.Špecifická imunita-molekuly a imunoglobulíny.
6.  (23.3.)Sérologické reakcie.Špecifická imunita - orgány a bunky. 
7.  (30.3.)Nové metódy v imunologickej diagnostike (ELISA,WB).Lymfocyty-diferenciácia, aktivácia, APC.
8.  (6.4.)Samoštúdium - príprava na testRegulácia imunitnej odpovede, cytokíny.
9.  (15.4.)TEST
10.(21.4.)Dôkaz špecifickej bunkovej imunity, kožný test, IGRA.Hypersenzitivita.
11.(28.4.)Vakcinačná imunológia. Možnosti ovplyvnenia imunity. 
12. (5.5.)Autoimunita, detekcia autoprotilátok.Autoimunita.
13. (12.5.)Imunodeficitné stavy.Transplantačná imunológia.
14.(19.5.)Náhrady. PREDTERMÍN.Vyžiadaná téma.

 

PREDNÁŠKY - IMUNOLÓGIA: 

Úvod do imunológie, Rozpoznávanie vlastného, Antigény a receptory
Nešpecifická imunita – bariéry,bunky
Nešpecifická imunita – mechanizmy a  funkcie
Špecifická imunita–molekuly,imunoglobulíny
Špecifická imunita – orgány a bunky
Základy špecificity
Lymfocyty – diferenciácia,aktivácia, APC
Regulácia imunitnej odpovede,cytokíny
Hypersenzitivita
Autoimunita

PRAKTICKÉ CVIČENIA - IMUNOLÓGIA:

Bunky imunitného systému, separácia,identifikácia
Nešpecifická imunita – fagocytóza
Lyzozým, complement, baktericídna aktivita séra
Sérologické reakcie
Nové metódy v imunologickej diagnostike - ELISA , WB
Dôkaz špecifickej bunkovej imunity, kožný test, IGRA
Imunodeficitné stavy

Účasť na praktických cvičeniach je povinná.

Náhrady praktických cvičení sú v 14. týždni.

Je možné vynechať jedno praktické cvičenie bez náhrady, ostatné vymeškané praktické cvičenia je potrebné ospravedlniť a nahradiť. Každý študent je povinný absolvovať priebežný test (zahŕňa otázky z prednášok a praktických cvičení). Každý študent je počas semestra povinný pripraviť referát na vybranú tému. Po splnení predchádzajúcich podmienok bude študentom udelený zápočet, následne môžu študenti absolvovať záverečnú skúšku z imunológie (v predtermíne alebo počas skúškového obdobia). Na praktických cvičeniach je potrebné dôsledne sa riadiť pravidlami bezpečnosti práce a ochrany zdravia v infekčnom prostredí a pokynmi pracovníkov ÚMI JLF UK. Učebné texty budú detailne predstavené na praktických cvičeniach. Individuálne požiadavky, náhrady a výmeny termínov praktických cvičení je možné dohodnúť len s vedúcou ústavu.

Účasť na praktických cvičeniach pre študentov jednotlivých krúžkov je možná len v termíne uvedenom v rozvrhu pre daný krúžok.

V Martine 12. 02. 2021          

doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.

Vedúca ÚMI JLF UK v Martine

Všeobecná mikrobiológia - prednášky a praktické cvičenia

MIKROBIOLÓGIA - ONLINE MS TEAMS

Ústav mikrobiológie a imunológie JLF UK

Edukačné centrum, Malá Hora 4B, 3. poschodie vľavo

akademický rok 2020/2021, letný semester letný, 2. ročník 

vyučujúci:                                                                                                                                                                                        

doc. MUDr. E. Nováková, PhD.

        MUDr. V. Sadloňová, PhD.

       

TýždeňPraktické cvičenia (utorok 8,00)Prednášky (utorok 12,00)
1.  (16.2.)Úvod, bezpečnosť pri práci, organizácia výučby.Stavba baktériovej bunky.
2.  (23.2.)Mikroskopia, natívny preparát, fixovaný preparát.Fyziológia a metabolizmus baktériovej bunky.
3.  (2.3)Farbenie podľa Grama.Genetika baktériovej bunky, význam pre diagnostiku
4.  (9.3.)Farbenie acidorezistentných baktérií.Patogénny potenciál baktérií.
5.  (16.3.)Znázornenie  púzdier.Biofilm, fyziologická mikroflóra.
6.  (23.3.)Farbenie spór a metachromatických granúl.Patogenéza mikrobiálnych ochorení.
7.  (30.3.)Kultivácia, pôdy, očkovanie, kolónie.Antibiotiká.
8.  (6.4.)Samoštúdium - príprava na test
9. (13.4.)TEST 
Antibiotiká.
10.(20.4.)Identifikácia baktérií - biochemické vlastnosti.Vakcíny a očkovanie. Dezinfekcia.
11.(27.4.)Identifikácia enzýmov a toxínov.Vakcíny a očkovanie. Dezinfekcia.
12. (4.5.)Anaeróbna kultivácia + film.Vírusy - štruktúra a terapia
13.(11.5.)Antibiotiká - testovanie citlivosti.Parazity - štruktúra a terapia
14.(18.5.)Náhrady. PREDTERMÍN.Huby - štruktúra a terapia

ÚČASŤ NA PRAKTICKÝCH CVIČENIACH JE POVINNÁ. 

Náhrada praktických cvičení je možná v 14. týždni

PREDNÁŠKY:

Úvod do mikrobiológie, Stavba baktériovej bunky
Fyziológia a metabolizmus bakteriálnej bunky
Genetika bakteriálnej bunky a význam pre diagnostiku
Patogénny potenciál baktérií, biofilm
Antibiotiká
Očkovaniedezinfekcia 

 PRAKTICKÉ CVIČENIA:  

Úvod, bezpečnosť pri práci
Mikroskopia, natívny preparát,fixovaný preparát
Farbenie podľa Grama
Farbenie acidorezistentných Paličiek
Farbenie púzdier
Farbenie spór a granúl
Kultivácia baktérií  
Biochemické vlastnosti baktérií
Identifickácia enzýmov, toxíny
Anaeróbna kultivácia

Účasť na praktických cvičeniach je povinná.

Náhrady praktických cvičení sú v 14. týždni.

Je možné vynechať jedno praktické cvičenie bez náhrady, ostatné vymeškané praktické cvičenia je potrebné ospravedlniť a nahradiť. Každý študent je povinný absolvovať počas semestra priebežný test (zahŕňa otázky z prednášok a praktických cvičení). Po splnení požiadaviek (predpísaná účasť na praktických cvičeniach, absolvovanie priebežného testu) môžu študenti absolvovať záverečný zápočtový test z mikrobiológie (klasifikovaný zápočet). Na praktických cvičeniach je potrebné dôsledne sa riadiť pravidlami bezpečnosti práce a ochrany zdravia v infekčnom prostredí a pokynmi pracovníkov ÚMI JLF UK. Učebné texty budú detailne predstavené na praktických cvičeniach. Individuálne požiadavky, náhrady a výmeny termínov praktických cvičení je možné dohodnúť len s vedúcou ústavu.

Účasť na praktických cvičeniach pre študentov jednotlivých krúžkov je možná len v termíne uvedenom v rozvrhu pre daný krúžok.

V Martine 12. 02. 2021          

doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.

Vedúca ÚMI JLF UK v Martine

 

Špeciálna mikrobiológia - prednášky a praktické cvičenia

ZS 2020/2021

 

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu budú

aktuálne informácie o prípadných zmenách v

organizácii výučby poskytované študentom priebežne

počas semestra.

 

PREDNÁŠKY: PONDELOK (párny kalendárny týždeň): 10,15 - 11,45 a 12,00 -13,30

Vyučujúci: doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.

Ústav mikrobiológie a imunológie JLF UK,

Edukačné centrum, Malá Hora 4b, 3. poschodie vľavo

PREDNÁŠKYšpeciálna mikrobiológia
TýždeňDátumTéma
114.9.Úvod do bakteriológie, G+koky(stafylokoky, streptokoky) 
114.9.Neisserie, hemofily, pneumokoky, G-koky, opúzdrené baktérie. Aeróbne paličky.
328.9.G - paličky, enterobacteriaceae.   
328.9.G - paličky nefermentujúce. Vibriá. G- aeróbne paličky.
512.10.G+paličky, laktobacily, difteroidné paličky. Aktinomycéty. Klostrídiá.
512.10.G- anaeróbne paličky. G - fuzobaktérie.
726.10.Spirochéty, chlamýdie, riketsie, mykolpazmy.
726.10.Mykobaktérie.
99.11.Huby.
99.11.Úvod do virológie, štruktúra vírusov, patogenéza, imunita, terapia. Prióny.
1123.11.Virológia - DNK vírusy.
1123.11.Virológia - RNK vírusy.
137.12.Virológia - vírusy hepatitíd, HIV.
137.12.Krvou prenosné infekcie v stomatologickej praxi. Kontrola prenosu infekcií v stomatologickej praxi.

 Študijné materiály  

Úvod do bakteriológie 
Stafylokoky.  Streptokoky.
Gram negatívne koky - Neisseria, Haemophilus, S. pneumoniae, opúzdrené baktérie
Gram negatívne paličky – Enterobacteriaceae
Gram negatívne nefermentujúce paličky, ostatné
Gram pozitívne paličky
Spirochéty a anaeróbne baktérie 
Mykobaktérie
Chlamýdie, Rickettsie, Mykoplazmy
Virológia - úvod
DNA vírusy
RNA vírusy, hepatitídy, HIV
Mykológia
Parazitológia odber materiálu
Parazitológia     

 

PRAKTICKÉ CVIČENIA: ŠTVRTOK: 8,30 - 10,00

Vyučujúci: MUDr. Vladimíra Sadloňová, PhD.

Ústav mikrobiológie a imunológie JLF UK,

Edukačné centrum, Malá Hora 4b, 3. poschodie vľavo

PRAKTICKÉCVIČENIAšpeciálna mikrobiológiaSAMOŠTÚDIUM
TýždeňDátumTéma
117.9.Stafylokoky.
224.9.Streptokoky.Infekcie DC.
31.10.Neisserie, hemofily. Infekcie CNS.
48.10.Corynebacterium. Bordetella.Infekcie GIT.
515.10.G+ paličky. Pseudomonas.    Kardiovaskulárne stomatogénne infekcie. Bakteriémia, sepsa.
622.10.Enterobaktérie. Infekcie mäkkých tkanív, kostí a kĺbov. 
729.10.Anaeróby. Spirochéty. Infekcie UGT.
85.11.TEST. Fyziologická ústna flóra.
912.11.Mycobacterium.Teória fokálnej infekcie.
1019.11.Vírusy. Mikrobiológia zubného kazu.
1126.11.Huby. Parazity. Mikrobiológia periodontálnej choroby.
123.12.Sérologické reakcie. Dentoalveolárne choroby.
1310.12.Sérológia hepatitíd.Ústne infekcie mukózy a slinných žliaz.
1417.12.Náhrady, konzultácie. ZÁPOČET. PREDTERMÍNY.

 

Účasť na praktických cvičeniach je povinná.  Náhrada absencií je možná v 14. týždni.

 

Streptokoky
Stafylokoky
Neisserie, hemofily
Enterobacteriaceae
Bacillus, Pseudomonas
Bordetella ,Corynebacterium
Anaeróbne baktérie, spirochéty
Mycobacterium
Parazitológia - Manuál pre odber stolice a perianálneho zlepu na parazitologické vyšetrenie
Mykologická diagnostika
Virologická diagnostika

V Martine, 10. 9. 2020

doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.

vedúca Ústavu mikrobiológie a imunológie JLF UK v Martine

 

 

VIDEO - MIKROBIOLÓGIA PRAKTICKÉ CVIČENIA

Príprava a publikovanie študijných videí  pre dištančnú výučbu predmetov MIKROBIOLÓGIA a IMUNOLÓGIA je podporovaná projektami KEGA:

032UK-4/2019
Modelové laboratórium pre výučbu mikrobiológie

038UK-4/2019
Tvorba učebných materiálov na praktickú výučbu imunológie pre študentov študujúcich v anglickom jazyku

⇒NATÍVNY PREPARÁT

⇒ORIENTAČNÉ FARBENIE

⇒FARBENIE : GRAM

⇒FARBENIE: ZIEHL NEELSEN -

   acidorezistentné baktérie

⇒FARBENIE: WIRTZ CONKLIN - spóry

⇒FARBENIE: ALBERT - granulá

⇒FARBENIE: BURRI - púzdra

⇒Očkovanie baktérií na kultivačné médiá

⇒Očkovanie baktérií na stanovenie 

   biochemických vlastností

⇒Oxidázový test

⇒Skvapalňovanie želatíny