Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Všeobecné lekárstvo

Imunológia - prednášky

ONLINE - MS TEAMS

Pondelok: 12,30 - 13,15

Edukačné centrum, Malá Hora 4B

Ústav mikrobiológie a imunológie JLF UK

akademický rok 2020/2021, letný semester, 2. ročník

študijný odbor:  Všeobecné lekárstvo

Prednášajúci: Doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.

TýždeňDátumTéma
115.2.Úvod do imunológie. Bunky a molekuly IS.
222.2.Obranné línie - bariéry, vrodená a získaná imunita, lymf. tkanivá a orgány.
3  1.3.Nešpecifická imunita - mechanizmy, funkcie.
4  8.3.Antigény a receptory. Rozpoznávanie vlastného.
515.3.Špecifická imunita–molekuly, imunoglobulíny.
622.3.Špecifická imunita – orgány a bunky.
729.3.Lymfocyty – diferenciácia, aktivácia, APC.
8   5.4.SVIATOK
912.4.Regulácia imunitnej odpovede, cytokíny.
1019.4.Hypersenzitivita.
1126.4.Možnosti ovplyvnenia imunity.
12  3.5.Autoimunita. 
1310.5.Transplantačná imunológia.
1417.5.Vyžiadaná téma.

Účasť na prednáškach nie je povinná. Záverečná skúška z imunológie: formou testu, v predtermíne alebo počas skúškového obdobia (po splnení všetkých požiadaviek).

PREDNÁŠKY - IMUNOLÓGIA: 

Úvod do imunológie, rozpoznávanie vlastného Antigény a receptory
Nešpecifická imunita – bariéry,bunky
Nešpecifická imunita – mechanizmy a  funkcie
Špecifická imunita–molekuly,imunoglobulíny
Špecifická imunita – orgány a bunky
Základy špecificity
Lymfocyty – diferenciácia,aktivácia, APC
Regulácia imunitnej odpovede,cytokíny
Hypersenzitivita
Autoimunita
Transplantačná imunológia
Nádorová imunológia
Možnosti ovplyvnenia imunity.

V Martine 11.2.2021

doc. MUDr. Elena Nováková, PhD., vedúca ÚMI JLF UK v MARTINE

Imunológia - praktické cvičenia

ONLINE - MS TEAMS

Praktické cvičenia z imunológie - krúžky podľa rozvrhu

Ústav mikrobiológie a imunológie JLF UK, Edukačné centrum, Malá Hora 4B

akademický rok: 2020/2021 letný semester, 2. ročník, študijný odbor:  Všeobecné lekárstvo

TýždeňDátumTéma
115.2.-18.2.Úvod, bezpečnosť práce v laboratóriu, organizácia výučby
222.2.-25.2.Bunky imunitného systému, separácia, identifikácia.
31.3.-4.3.Nešpecifická imunita – fagocytóza.
48.3.-11.3.Lyzozým, baktericídna aktivita séra.
515.3.-18.3.Komplement.
622.3.-25.3.Serologické reakcie.
729.3.-1.4.Nové metódy v imunologickej diagnostike - ELISA, WB.
85.4.-8.4.Samoštúdium - príprava na test
912.4.-15.4.TEST
1019.4.-22.4. Dôkaz špecifickej bunkovej imunity, kožný test, IGRA.
1126.4.-29.4.Vakcinačná imunológia. 
123.5.-6.5.Autoimunita, detekcia autoprotilátok.
1310.5.-13.5.Imunodeficitné stavy.
1417.5.-20.5.Náhrady. Predtermíny

Účasť na praktických cvičeniach je povinná.

Je možné vynechať jedno praktické cvičenie bez náhrady, ostatné vymeškané praktické cvičenia je potrebné ospravedlniť a nahradiť. Náhrady praktických cvičení sú v 14. týždni. Každý študent je povinný absolvovať priebežný test (zahŕňa otázky z odprednášaných tém a praktických cvičení). Každý študent je počas semestra povinný odprezentovať referát na vybranú tému. Po splnení predchádzajúcich podmienok bude študentom udelený zápočet, následne môžu študenti absolvovať záverečnú skúšku z imunológie (v predtermíne alebo počas skúškového obdobia). Na praktických cvičeniach je potrebné dôsledne sa riadiť pravidlami bezpečnosti práce a ochrany zdravia v infekčnom prostredí a pokynmi pracovníkov ÚMI JLF UK. Učebné texty budú detailne predstavené na praktických cvičeniach. Individuálne požiadavky, náhrady a výmeny termínov praktických cvičení je možné dohodnúť len s vedúcou ústavu.

! Účasť na praktických cvičeniach pre študentov jednotlivých krúžkov je možná len v termíne uvedenom v rozvrhu pre daný krúžok !

PRAKTICKÉ CVIČENIA - IMUNOLÓGIA:
Bunky IS, separácia,identifikácia
Nešpecifická imunita – fagocytóza
Lyzozým, baktericídna aktivita séra
Komplement
Sérologické reakcie
Nové metódy v diagnostike - ELISA , WB
Dôkaz špecifickej bunkovej imunity, kožný test, IGRA
Imunodeficitné stavy
Autoimunita, detekcia autoprotilátok

V Martine 11.02. 2021           

doc. MUDr. Elena Nováková, PhD., Vedúca ÚMI JLF UK

Všeobecná mikrobiológia - prednášky

ONLINE - MS TEAMS

Pondelok: 13,30 – 15,00

Ústav mikrobiológie a imunológie JLF UK, Malá Hora 4B, Edukačné centrum

akademický rok 2020/2021, letný semester, 2. ročník

študijný odbor:  Všeobecné lekárstvo

Prednášajúci: doc. MUDr. E. Nováková, PhD.

TýždeňDátumTéma
115.2.Stavba baktériovej bunky.
222.2.Fyziológia a metabolizmus baktériovej bunky.
3  1.3.Genetika baktériovej bunky, význam pre diagnostiku.
4  8.3.Patogénny potenciál baktérií.
515.3.Biofilm, fyziologická mirkoflóra.
622.3.Patogenéza mikrobiálnych ochorení.
729.3.Antibiotiká.
8  5.4.SVIATOK 
912.4.Antibiotiká.
1019.4.Dezinfekcia. Vakcíny a očkovanie
1126.4.Vakcíny a očkovanie.
12  3.5.Vírusy - štruktúra a terapia.
1310.5.Parazity - štruktúra a terapia.
1417.5.Huby - štruktúra a terapia.
PREZENTÁCIE:
Úvod do mikrobiológie, princípy diagnostiky
Stavba baktériovej bunky
Fyziológia a metabolizmus baktériovej bunky
Genetika bakteriálnej bunky a význam pre diagnostiku
Patogénny potenciál baktérií, patogenéza mikrobiálnych ochorení
Biofilm, fyziologická mikroflóra
Antibiotiká
Dezinfekcia
Vakcíny a očkovanie
Vírusy, štruktúra a terapia
Parazity, štruktúra a terapia
Huby, štruktúra a terapia

 V Martine 11.02.2021          

doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.

Vedúca ÚMI JLF UK v Martine

 

 

Všeobecná mikrobiológia - praktické cvičenia

ONLINE - MS TEAMS

Praktické cvičenia zo všeobecnej mikrobiológie - podľa rozvrhu

Ústav mikrobiológie a imunológie JLF UK, Edukačné centrum, Malá Hora 4B

akademický rok: 2020/2021 letný semester, 2. ročník,

študijný odbor:  Všeobecné lekárstvo

TýždeňDátum (PON-ŠTV)Téma
115.2.-18.2. Úvod do problematiky. Bezpečnosť pri práci. Organizácia štúdia.
222.2.-25.2. Mikroskopia, natívny preparát, fixovaný preparát.
3  1.3.-4.3. Farbenie podľa Grama.
4  8.3.-11.3. Farbenie acidorezistentných baktérií.
5 15.3.-18.3. Znázornenie  púzdier.
622.3.-25.3  Farbenie spór a metachromatických granúl. 
729.3.-1.4. Kultivácia,pôdy, očkovanie, kolónie.
85.4.- 8.4. Samoštúdium - príprava na test
912.4.-15.4.TEST
1019.4.-22.4.
Identifikácia baktérií – biochemické vlastnosti.
11 26.4.-290.4. Identifikácia nástrojov patogenity a virulencie (enzýmy, toxíny).
123.5.-6.5. Anaeróbna kultivácia + film.
1310.5.-13.5. Testovanie citlivosti na antibiotiká.
14 17.5.-20.5. Náhrada praktických cvičení. Zápočtový test.
PREZENTÁCIE
Úvod, bezpečnosť pri práci
Mikroskopia, natívny preparát,fixovaný preparát
Farbenie podľa Grama
Farbenie acidorezistentných Paličiek
Farbenie púzdier
Farbenie spór a granúl
Kultivácia baktérií  
Biochemické vlastnosti baktérií
Identifickácia enzýmov, toxíny
Anaeróbna kultivácia

<output>

Účasť na praktických cvičeniach je povinná.

Je možné vynechať jedno praktické cvičenie bez náhrady, ostatné vymeškané praktické cvičenia je potrebné ospravedlniť a nahradiť. Náhrady praktických cvičení sú v 14. týždni. Každý študent je povinný absolvovať priebežný test (zahŕňa otázky z odprednášaných tém a praktických cvičení). Každý študent je počas semestra povinný odprezentovať referát na vybranú tému. Po splnení predchádzajúcich podmienok bude študentom udelený zápočet, následne môžu študenti absolvovať záverečnú skúšku z imunológie (v predtermíne alebo počas skúškového obdobia). Na praktických cvičeniach je potrebné dôsledne sa riadiť pravidlami bezpečnosti práce a ochrany zdravia v infekčnom prostredí a pokynmi pracovníkov ÚMI JLF UK. Učebné texty budú detailne predstavené na praktických cvičeniach. Individuálne požiadavky, náhrady a výmeny termínov praktických cvičení je možné dohodnúť len s vedúcou ústavu.

! Účasť na praktických cvičeniach pre študentov jednotlivých krúžkov je možná len v termíne uvedenom v rozvrhu pre daný krúžok !

</output>

<output>

Účasť na praktických cvičeniach je povinná.

Je možné vynechať jedno praktické cvičenie bez náhrady, ostatné vymeškané praktické cvičenia je potrebné ospravedlniť a nahradiť. Náhrady praktických cvičení sú v 14. týždni. Každý študent je povinný absolvovať priebežný test (zahŕňa otázky z odprednášaných tém a praktických cvičení). Každý študent je počas semestra povinný odprezentovať referát na vybranú tému. Po splnení predchádzajúcich podmienok bude študentom udelený zápočet, následne môžu študenti absolvovať záverečnú skúšku z imunológie (v predtermíne alebo počas skúškového obdobia). Na praktických cvičeniach je potrebné dôsledne sa riadiť pravidlami bezpečnosti práce a ochrany zdravia v infekčnom prostredí a pokynmi pracovníkov ÚMI JLF UK. Učebné texty budú detailne predstavené na praktických cvičeniach. Individuálne požiadavky, náhrady a výmeny termínov praktických cvičení je možné dohodnúť len s vedúcou ústavu.

! Účasť na praktických cvičeniach pre študentov jednotlivých krúžkov je možná len v termíne uvedenom v rozvrhu pre daný krúžok !

</output>

Účasť na praktických cvičeniach je povinná.

Náhrady praktických cvičení sú v 14. týždni.

Je možné vynechať jedno praktické cvičenie bez náhrady, ostatné vymeškané praktické cvičenia je potrebné ospravedlniť a nahradiť. Každý študent je povinný absolvovať počas semestra priebežný test (zahŕňa otázky z odprednášaných tém a praktických cvičení). Po splnení požiadaviek (predpísaná účasť na praktických cvičeniach, absolvovanie priebežného testu) môžu študenti absolvovať záverečný zápočtový test z mikrobiológie (klasifikovaný zápočet). Na praktických cvičeniach je potrebné dôsledne sa riadiť pravidlami bezpečnosti práce a ochrany zdravia v infekčnom prostredí a pokynmi pracovníkov ÚMI JLF UK. Učebné texty budú detailne predstavené na praktických cvičeniach. Individuálne požiadavky, náhrady a výmeny termínov praktických cvičení je možné dohodnúť len s vedúcou ústavu.

! Účasť na praktických cvičeniach pre študentov jednotlivých krúžkov je možná len v termíne uvedenom v rozvrhu pre daný krúžok !

V Martine 11. 02. 2021          

doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.

Vedúca ÚMI JLF UK v Martine

 

 

Špeciálna mikrobiológia - prednášky


Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu budú

aktuálne informácie o prípadných zmenách v

organizácii výučby na ÚMI JLF UK poskytované študentom

priebežne počas semestra.

 

PREDNÁŠKY: štvrtok 14,45 - 17,00 - ONLINE

Prednášajúci: doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.

Ústav Mikrobiológie a imunológie JLF UK v Martine

Študijný odbor: Všeobecné lekárstvo, akademický rok 2020/2021

 

TÝŽDEŇDÁTUMTÉMA
1.17.9.Úvod do bakteriológie. Stafylokoky. Streptokoky. G+koky.
2.24.9.Neisserie. Hemofily. Pneumokoky. G-koky. Opúzdrené baktérie.
3.1.10.G- paličky (enterobacteriaceae).
4.8.10.G– paličky (nefermentujúce, ostatné).
5.15.10.Anaeróbne baktérie. G+paličky.
6.22.10.Spirochéty. Chlamýdie. Mykoplazmy.
7.29.10.Úvod do virológie – štruktúra vírusov, patogenéza, imunita, terapia.
8.5.11.Virológia - DNK vírusy.
9.12.11.Virológia - RNK vírusy.
10.19.11.Virológia – vírusy hepatitíd, HIV.
11.26.11.Virológia – prióny.
12.3.12.Systémy: DC, GIT, UGT.
13.10.12.Systémy: CNS, HK, toxíny.
14.17.12.Infekcie plodu, novorodenca, starých ľudí. PREDTERMÍNY.

Účasť na prednáškach nie je povinná, ale vrelo odporúčaná

POVINNÁ ŠTÚDIJNÁ LITERATÚRA: viď INTRANET

Študijné materiály:  na stránke UMI JLF UK v Martine,  MEFANET

V Martine 8.9. 2020

Doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.,

Vedúca Ústavu mikrobiológie a imunológie JLF UK

Mikrobiológia špeciálna - prednášky
Úvod do bakteriológie 
Stafylokoky.  Streptokoky.
Gram negatívne koky - Neisseria, Haemophilus, S. pneumoniae, opúzdrené baktérie
Gram negatívne paličky – Enterobacteriaceae
Gram negatívne nefermentujúce paličky, ostatné
Gram pozitívne paličky
Spirochéty a anaeróbne baktérie 
Mykobaktérie
Chlamýdie, Rickettsie, Mykoplazmy
Virológia - úvod
DNA vírusy
RNA vírusy, hepatitídy, HIV
Mykológia
Parazitológia odber materiálu
Parazitológia     

Špeciálna mikrobiológia - praktické cvičenia

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu budú

aktuálne informácie o prípadných zmenách

v organizácii výučby na ÚMI JLF UK poskytované

študentom priebežne počas semestra.

 

Účasť na praktických cvičeniach je povinná.

 

Účasť na praktických cvičeniach je možná len v termíne

uvedenom v rozvrhu podľa študijných skupín,

študentom sa nepovoľuje náhrada vymeškaného

praktického cvičenia s inou skupinou v rámci

jednotlivých týždňov. 

 

Náhrada absencií je možná v náhradnom (14.) týždni.

 

PRAKTICKÉ CVIČENIA (pondelok - štvrtok, podľa rozvrhu)

Ústav Mikrobiológie a imunológie JLF UK v Martine,

Edukačné centrum, Malá Hora 4B, 3. poschodie vľavo

Študijný odbor: Všeobecné lekárstvo. ZS 2020/2021

 

TýždeňDátumTéma
1.14. 9. - 17.9. Úvod, organizácia výučby, poučenie o bezpečnosti pri prác.i
2.21.9. - 24.9. Stafylokoky.
3.28.9. - 1.10. Streptokoky.
4.5.10. - 8.10. Neisserie. Hemofily.
5.12.10. - 15.10. Korynebaktérie. Bordetelly..
6.19.10. - 22.10. G+paličky. Psuedomonas.
7.26.10. - 29.10. Enterobacteriaceae.
8.2.11. - 5.11.TEST.
9. 9.11. - 12.11.Mycobacterium sp. 
10.16.11. - 19.11. Anaeróby. Spirochéty.
11.23.11. - 26.11. Virológia. ONLINE
12.30.11 - 3.12. Parazitológia.
13.7.12. - 10.12. Mykológia.
14.14.12. - 17.12.Zápočet. Náhradný týždeň. Predtermín.
Mikrobiológia špeciálna - praktické cvičenia
Úvod do štúdia. Zásady práce v laboratóriu. Odber materiálu
Streptokoky
Stafylokoky
Neisserie, hemofily
Enterobacteriaceae
Bacillus, Pseudomonas
Bordetella ,Corynebacterium
Anaeróbne baktérie, spirochéty
Mycobacterium
Parazitológia - Manuál pre odber stolice a perianálneho zlepu na parazitologické vyšetrenie
Mykologická diagnostika
Virologická diagnostika

 

V Martine 8.9.2020 

doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.,

vedúca Ústavu mikrobiológie a imunológie JLF UK v Martine