Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Nelekárske študijné odbory

Verejné zdravotníctvo bakalárske - všeobecná mikrobiológia

ONLINE MS TEAMS

MIKROBIOLÓGIA: PREDNÁŠKY  ŠTVRTOK 10,00 - 11,30 (párny kalendárny týždeň)

Ústav Mikrobiológie a imunológie JLF UK v Martine,

Edukačné centrum, Malá Hora 4B, 3. poschodie vľavo

Študijný odbor Verejné zdravotníctvo - bakalárske, 1.ročník

Akademický rok 2020/2021, letný semester

Vyučujúci: MUDr. Martina Neuschlová, PhD.


DátumTéma
25.2. Úvod do mikrobiológie, štruktúra bakteriálnej bunky
11.3. Metabolizmus baktérií
25.3. Genetika baktérií
8.4. Patogénny potenciál. Biofilm.
22.4. Patogenéza mikrobiálnych ochorení.
6.5.Antibiotiká. Dezinfekcia.
20.5. Vyžiadaná téma 
Prednášky - mikrobiológia
Úvod do mikrobiológie, princípy diagnostiky
Stavba baktériovej bunky
Fyziológia a metabolizmus baktériovej bunky
Genetika bakteriálnej bunky a význam pre diagnostiku
Patogénny potenciál baktérií, patogenéza mikrobiálnych ochorení
Antibiotiká
Dezinfekcia. Vakcíny a očkovanie

 

ONLINE MS TEAMS

MIKROBIOLÓGIA: PRAKTICKÉ CVIČENIA - PONDELOK 13,30-15,00

Ústav Mikrobiológie a imunológie JLF UK v Martine,

Edukačné centrum, Malá Hora 4B, 3. poschodie vľavo

Štúdijný odbor Verejné zdravotníctvo - bakalárske, 1.ročník

Akademický rok 2020/2021, letný semester

Vyučujúci: MUDr. Martina Neuschlová, PhD.

Týždeň DátumTéma
1. 15.2. Úvod, bezpečnosť pri práci.
2. 22.2 Mikroskopia, natívny preparát, fixovaný preparát.
3.   1.3. Farbenie podľa Grama.
4.   8.3. Farbenie acidorezistentných paličiek.
5. 15.3. Farbenie púzdier.
6. 22.3. Farbenie spór a granúl.
7. 29.3. Kultivácia baktérií.
8.   5.4. SVIATOK
9. 12.4. TEST
10. 19.4. Biochemické vlastnosti baktérií.
11.    26.4.Identifikácia enzýmov, toxíny.
12.   3.5. Anaeróbna kultivácia + film.
13. 10.5. ATB – testovanie citlivosti.
14. 17.5. Náhrady, predtermíny.
Praktické cvičenia - mikrobiológia
Úvod, bezpečnosť pri práci
Mikroskopia, natívny preparát,fixovaný preparát
Farbenie podľa Grama
Farbenie acidorezistentných paličiek
Farbenie púzdier
Farbenie spór a granúl
Kultivácia baktérií
Biochemické vlastnosti baktérií
Identifickácia enzýmov, toxíny
Anaeróbna kultivácia

Účasť na praktických cvičeniach je povinná.

Náhrady praktických cvičení sú možné v 14. týždni.

Je možné vynechať jedno praktické cvičenie bez náhrady, ostatné vymeškané praktické cvičenia je potrebné ospravedlniť a nahradiť. Každý študent je povinný absolvovať počas semestra priebežný test (zahŕňa otázky z prednášok a praktických cvičení). Po splnení požiadaviek (predpísaná účasť na praktických cvičeniach, absolvovanie priebežného testu) môžu študenti absolvovať záverečný zápočtový test z mikrobiológie (klasifikovaný zápočet). Na praktických cvičeniach je potrebné dôsledne sa riadiť pravidlami bezpečnosti práce a ochrany zdravia v infekčnom prostredí a pokynmi pracovníkov ÚMI JLF UK. Učebné texty budú detailne predstavené na praktických cvičeniach. Individuálne požiadavky, náhrady a výmeny termínov praktických cvičení je možné dohodnúť len s vedúcou ústavu.

Účasť na praktických cvičeniach pre študentov jednotlivých krúžkov je možná len v termíne uvedenom v rozvrhu pre daný krúžok.

V Martine 11. 02. 2021          

doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.

Vedúca ÚMI JLF UK v Martine

 

 

 

VIDEO - MIKROBIOLÓGIA PRAKTICKÉ CVIČENIA

Príprava a publikovanie študijných videí  pre dištančnú výučbu predmetov MIKROBIOLÓGIA a IMUNOLÓGIA je podporovaná projektami KEGA:

032UK-4/2019
Modelové laboratórium pre výučbu mikrobiológie

038UK-4/2019
Tvorba učebných materiálov na praktickú výučbu imunológie pre študentov študujúcich v anglickom jazyku

⇒NATÍVNY PREPARÁT

⇒ORIENTAČNÉ FARBENIE

⇒FARBENIE : GRAM

⇒FARBENIE: ZIEHL NEELSEN -

   acidorezistentné baktérie

⇒FARBENIE: WIRTZ CONKLIN - spóry

⇒FARBENIE: ALBERT - granulá

⇒FARBENIE: BURRI - púzdra

⇒Očkovanie baktérií na kultivačné médiá

⇒Očkovanie baktérií na stanovenie 

   biochemických vlastností

⇒Oxidázový test

⇒Skvapalňovanie želatíny

Verejné zdravotníctvo - magisterské

ONLINE MS TEAMS

PREDNÁŠKY: UTOROK  9,30-11,00 (nepárny kalendárny týždeň)

PRAKTICKÉ CVIČENIA: UTOROK 9,30-11,00 (párny kalendárny týždeň)

Ústav Mikrobiológie a imunológie JLF UK v Martine,

Edukačné centrum, Malá Hora 4B, 3. poschodie vľavo

Štúdijný odbor Verejné zdravotníctvo - magisterské, 1.ročník

Akademický rok 2020/2021, letný semester

Vyučujúci: Mgr. Nina Kotlebová, MUDr. Martina Neuschlová, PhD.,

Praktické cvičenie (PT)Prednáška (NT)
16.2. Úvod do imunológie. Rozpoznávanie vlastného. Antigény a receptory. Nešpecifická imunita - bariéry, bunky, mechanizmy, funkcie
23.2. Úvod, bezpečnosť práce v laboratóriu. Bunky imunitného systému - separácia, identifikácia
2.3. Špecifická imunita - molekuly, imunoglobulíny, orgány a bunky. Základy špecificity
9.3. Nešpecifická imunita - fagocytóza, lyzozým, komplement, baktericídna aktivita séra
16.3. Lymfocyty - diferenciácia, aktivácia APC. Regulácia imunitnej odpovede, cytokíny.
23.3. Sérologické reakcie. Nové metódy v imunologickej diagnostike - ELISA, WB
30.3. Imunodeficitné stavy - základné rozdelenie
6.4. Dôkaz špecifickej bunkovej imunity, kožný test,  IGRA
13.4. TEST
20.4. Vakcinológia, imunoterapia
27.4. Hypersenzitívne reakcie
4.5. Autoimunita, dôkaz protilátok
11.5. Transplantačná a nádorová imunológia
18.5. Konzultácie, náhrady praktických cvičení, predtermíny
Praktické cvičenia - imunológia
Bunky IS, separácia,identifikácia
Nešpecifická imunita – fagocytóza
Lyzozým, komplement, baktericídna aktivita séra
Sérologické reakcie
Nové metódy v diagnostike - ELISA , WB
Dôkaz špecifickej bunkovej imunity, kožný test, IGRA
Imunodeficitné stavy
Prednášky - imunológia
Úvod do imunológie, rozpoznávanie vlastného Antigény a receptory
Nešpecifická imunita – bariéry, bunky
Nešpecifická imunita – mechanizmy a funkcie
Špecifická imunita–molekuly, imunoglobulíny
Špecifická imunita – orgány a bunky
Základy špecificity
Lymfocyty – diferenciácia,aktivácia, APC
Regulácia imunitnej odpovede, cytokíny
Hypersenzitivita
Autoimunita

 V Martine 12.2.2021

doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.,

vedúca ÚMI JLF UK v Martine