Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kurzy a simulačné tréningy klinických zručností

Centrum podpory medicínskeho vzdelávania ponúka študentom JLF UK aj v akademickom roku 2020/2021 možnosť bezplatných nácvikov klinických zručností pomocou trenažérov v priestoroch učební Simulačného centra. Nácviky sú možné len za prísnych epidemiologických opatrení a vo vopred dohodnutom termíne.

Termíny kurzov a tréningov lekárskych zručností na simulátoroch môžete nahlasovať e-mailom na adresu viktor.cech@uniba.sk, alebo osobne v budove AIC na 2. poschodí číslo dverí 325 ( Viktor Čech) a to minimálne jeden pracovný deň vopred.

Pri rezervácii je potrebné uviesť nasledovné informácie:

-          Dátum a presný čas aktivity

-          Počet účastníkov ( maximálny počet pre jeden kurz je 15 účastníkov)

-          Klinické zručnosti, ktoré si chcete precvičiť ( napr. chirurgické šitie, nácvik KPR...), maximálny počet tematických okruhov počas jednej rezervácie je 3.

Akékoľvek zmeny rezervácie (vrátane jej zrušenia), prosím nahláste najneskôr 24 hodín pred začiatkom kurzu.

Ak študent nedostaví  na vopred rezervovaný tréning do 20 minút od času rezervácie, bez predchádzajúceho oznámenia, rezervácia bude zrušená.

Ak potrebujete bližšie informácie ohľadom možností tréningu, neváhajte nás kontaktovať.