Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

 1. AAB Vybrané ošetrovateľské diagnózy v klinickej praxi / E. Gurková ... [et al.]
  Martin : Osveta, 2009
 2. AAB Manažment domácej ošetrovateľskej starostlivosti 1 / Mária Kožuchová a kol.; recenzenti Gabriela Vörösová, Darja Jarošová
  Martin : Vydavateľstvo Osveta, 2019
 3. ACB Basics of nursing : textbook for medical and nursing students. / M. Dingová... [et al.]
  Martin : Comenius University in Bratislava Jessenius Faculty of Medicine, 2011
 4. ACB Potreby v ošetrovateľstve / M. Tomagová, I. Bóriková a kolektív
  Martin : Osveta, 2008
 5. ACD Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s detskou mozgovou obrnou / A. Ovšonková
  In: Ošetrovateľstvo v neurológii [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-71-4. - Martin : Portal MEFANET JLF UK, 2014. - Nestr. [17 s.] [online] [1AH]
 6. ACD Krvný tlak / A. Ovšonková
  In: Multimediálna vysokoškolská učebnica ošetrovateľských techník a zručností [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-88-2. - Martin : Portál JLF UK - MEFANET, 2015. - S. 101-119 [1AH] [online]
 7. ACD Obväzová technika / A. Ovšonková, M. Miertová
  In: Multimediálna vysokoškolská učebnica ošetrovateľských techník a zručností [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-88-2. - Martin : Portál JLF UK - MEFANET, 2015. - S. 223-270 [1,8AH] [online]
 8. ACD Perioperačná ošetrovateľská starostlivosť o detského pacienta v chirurgii / A. Ovšonková
  In: Multimediálna e-učebnica Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-72-1. - Martin : JLF UK - Portál MEFANET, 2015. - Nestr. [10 s.] [1,3AH] [online]
 9. ACD Perinatálna paliatívna starostlivosť / A. Ovšonková
  In: Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti : vysokoškolská učebnica. 2. upr. a dopl. vyd.. - ISBN 978-80-8063-457-5. - Martin : Osveta, 2017. - S. 300-311 [1,10AH]
 10. ACD Aplikácia injekcií / M. Miertová, A. Ovšonková
  In: Multimediálna vysokoškolská učebnica ošetrovateľských techník a zručností [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-88-2. - Martin : Portál JLF UK - MEFANET, 2015. - S. 592-651 [2,9AH] [online]
 11. ADE Kvalita života rodičov a detí s bronchiálnou astmou / A. Ovšonková... [et al.]
  In: Ošetřovatelství a porodní asistence [elektronický zdroj]. - Roč. 3, č. 3 (2012), a. 424-432 [online]
 12. ADE Experience with simulation education at the University of the Third Age at JFM CU in Martin / M. Zanovitová ... [et al.]
  In: Mefanet Journal [elektronický zdroj]. - Roč. 4, č. 1 (2016), s. 5-9 [online]
 13. ADE Problematika hypertenzie bieleho plášťa v detskom veku / A. Ovšonková, D. Kubisová
  In: Ošetřovatelství a porodní asistence [elektronický zdroj]. - Roč. 2, č. 4 (2011), S. 295-302 [online]
 14. ADE Prvky paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti v neonatológii / M. Zanovitová... [et al.]
  In: Ošetřovatelství a porodní asistence [elektronický zdroj]. - Roč. 1, č. 2 (2010), s. 61-65 [online]
 15. ADE Monitorovanie krvného tlaku u 14-15 ročných detí v okrese Martin / A. Ovšonková
  In: Profese on line [elektronický zdroj]. - Roč. 2, č. 1 (2009), s. 39-49 [online]
 16. ADF Posudzovanie rizika pádu u hospitalizovaných detí / Anna Ovšonková ... [et al.]
  In: Ošetrovateľstvo. - Roč. 8, č. 2 (2018), s. 58-64
 17. ADF Zásady správneho merania a hodnotenia tlaku krvi v detskom veku / A. Jurko ml.... [et al.]
  In: Kardiológia/Cardiology. - Roč. 18, č. 5 (2009), s. 256-262
 18. ADF Prevencia a podpora zdravia u detí v predškolskom veku / A. Ovšonková... [et al.]
  In: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. - Roč. 8, č. 3, suppl. (2010), s. 8-10
 19. ADF K problematike merania a hodnotenia krvného tlaku v detskom veku / A. Ovšonková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 2, č. 4 (2007), s. 193-197
 20. ADF Vybrané aspekty umierania a smútenia / J. Nemcová ... [et al.]
  In: Paliatívna medicína a liečba bolesti [elektronický zdroj]. - Roč. 9, č. 1e (2016), s. e18-e20 [online]
 21. ADF Kvalita života rodičov a detí s diabetes mellitus 1. typu / A. Ovšonková, M. Mozoľová
  In: Ošetrovateľstvo: teória-výskum-vzdelávanie [elektronický zdroj]. - Roč. 2, č. 4 (2013), s. 143-148 [online]
 22. ADM Vybrané problémy u pacientiek s relaps-remitujúcou formou sclerosis multiplex /
  In: Praktický lékař. - Roč. 97, č. 5 (2017), s. 228-234
 23. ADM Problem of fatigue in patients with multiple sclerosis / M. Miertová ... [et al.]
  In: Central European Journal of Nursing and Midwifery. - Roč. 8, č. 2 (2017), s. 610-615
 24. ADM Nurses' perspective on procedural pain in children / A. Ovšonková ... [et al.]
  In: Kontakt [elektronický dokument]. - Roč. 19, č. 3 (2017), s. e171-e177
 25. ADM Kvalita života detí s epilepsiou / A. Ovšonková, Z. Mahútová
  In: Ošetřovatelství a porodní asistence [elektronický zdroj]. - Roč. 5, č. 1 (2014), s. 9-14 [online]
 26. ADM Chosen aspects of quality of life in patients with venous leg ulcers / M. Miertová... [et al.]
  In: Central European Journal of Nursing and Midwifery. - Roč. 7, č. 4 (2016), s. 527-533
 27. AEC Ineffective breastfeeding as a nursing problem / A. Ovšonková... [et al.]
  In: Contemporary issues of nursing education and practice. - ISBN 978-82-7644-415-5. - Stavanger : Stavanger University, 2010. - S. 165-174
 28. AEC Výskyt rizikových faktorov primárnej hypertenzie u 14-15 ročných detí v okrese Martin / A. Ovšonková
  In: Sociokulturní-právní, ekonomické a politické determinanty v ošetřovatelství a v porodní asistenci [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-244-2105-6. - Olomouc : VUP, 2008. - S. 279-291 [CD-ROM]
 29. AEC Rizikové faktory primárnej hypertenzie v detskom veku / A. Ovšonková ... [et al.]
  In: Sociokulturní kontexty v ošetřovatelství a porodní asistenci, příspěvek k podpoře péče o člověka. - ISBN 80-244-1424-4. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2006. - S. 602-609
 30. AED Posudzovanie dojčenia u predčasne narodených detí / A. Ovšonková... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-00-4. - Martin : UK JLF Ústav ošetrovateľstva, 2011. - S. 310-319 [CD-ROM]
 31. AED Špecifiká merania a hodnotenia krvného tlaku u detí / A. Ovšonková
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve [elektronický zdroj]. - ISBN 80-88866-32-4. - Martin : Univerzita Komenského Bratislava, Jesseniova lekárska fakulta Martin, 2005. - S. 155-163 [CD-ROM]
 32. AED Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s perzistujúcim vegetatívnym stavom / M. Miertová, A. Ovšonková
  In: Ošetrovateľstvo v neurológii [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-71-4. - Martin : Portal MEFANET JLF UK, 2014. - Nestr. [14 s.] [online]
 33. AED Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s nervosvalovými ochoreniami / M. Miertová, A. Ovšonková
  In: Ošetrovateľstvo v neurológii [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-71-4. - Martin : Portal MEFANET JLF UK, 2014. - Nestr. [19 s.] [online]
 34. AED Ošetrovateľské intervencie v podpore dojčenia / A. Ovšonková ... [et al.]
  In: Ošetrovateľstvo, teória, výskum a vzdelávanie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-88866-43-5. - Martin : Univerzita Komenského Bratislava, Jesseniova lekárska fakulta Martin, 2007. - S. 377-388 [CD-ROM]
 35. AED Pulz / A. Ovšonková
  In: Multimediálna vysokoškolská učebnica ošetrovateľských techník a zručností [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-88-2. - Martin : Portál JLF UK - MEFANET, 2015. - S. 120-129 [online]
 36. AED Saturácia kyslíka / A. Ovšonková
  In: Multimediálna vysokoškolská učebnica ošetrovateľských techník a zručností [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-88-2. - Martin : Portál JLF UK - MEFANET, 2015. - S. 130-137 [online]
 37. AED Východiská vzdelávania v ošetrovateľstve v problematike smútenia a trúchlenia / J. Nemcová... [et al.]
  In: Sprevádzanie smútiacich v medzináboženskom a medzikultúrnom kontexte. - ISBN 978-80-968542-6-4. - Martin : Biblická škola, 2015. - S. 119-129
 38. AFC Pohľad študentov ošetrovateľstva na e-learning vo vyučovacom procese / A. Ovšonková... [et al.]
  In: Profesionalita v ošetřovateľství 2. [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-244-4862-6. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2015. - S. 99-109 [CD-ROM]
 39. AFD Hypertenzia bieleho plášťa v detskom veku / D. Kubisová, A. Ovšonková
  In: Zborník príspevkov ŠVOČ. - ISBN 978-80-8075-492-1. - Trenčín : Fakulta zdravotníctva TnUAD, 2011. - S. 66-69
 40. AFD Preventívne stratégie v primárnej prevencii mentálnej anorexie vo vzdelávaní sestier / M. Zanovitová ... [et al.]
  In: Vzdelávanie a kvalita ošetrovateľskej starostlivosti [elektronický zdroj]. - ISBN 80-969300-2-8. - Nové Zámky : Stredná zdravotnícka škola, 2005. - Nestr. [9 s.] [CD-ROM]
 41. AFD Meranie a hodnotenie krvného tlaku v detskom veku / A. Ovšonková ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii. - ISBN 80-88866-37-5. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2005. - S. 167-174
 42. AFD Paliatívna starostlivosť v neonatológii / A. Ovšonková ... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve a v pôrodnej asistencii [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-88866-61-9. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2009. - S. 276-289 [CD-ROM]
 43. AFD Manažment kvality v ošetrovateľstve / M. Zanovitová ... [et al.]
  In: Neonatologické zvesti. - Roč. 8, č. 2 (2004), s. 10-13
 44. AFD Kvalita ošetrovateľskej starostlivosti z pohľadu klienta / A. Ovšonková
  In: 2. Konferencia o vzdelávaní v odbore ošetrovateľstvo s medzinárodnou účasťou : Ošetrovateľstvo v procese zmien. - ISBN 80-88866-02-2. - Martin : Martimex-Consulting, 1997. - S. 61-63
 45. AFD E-learning in the teaching of the subject of neurology and nursing / M. Miertová... [et al.]
  In: Nursing of the 21st century in the process of changes 2013. - ISBN 978-80-558-0421-7. - Nitra : Univerzita Konštantina Filozofa, 2013. - S. 222-225
 46. AFD E-learning education in paediatric nursing / A. Ovšonková, M. Lepiešová, M. Zanovitová
  In: Nursing of the 21st century in the process of changes 2013. - ISBN 978-80-558-0421-7. - Nitra : Univerzita Konštantina Filozofa, 2013. - S. 269-272
 47. AFD Možnosti uplatnenia e-learningu v neurologickom ošetrovateľstve / M. Miertová... [et al.]
  In: Medzinárodná vedecká konferencia : Rodina - zdravie - choroba. - ISBN 978-80-561-0117-9. - Ružomberok : Verbum, 2014. - S. 29-33
 48. AFG Edukačné intervencie u pacientov so stómiou ako predpoklad spokojnosti s ošetrovateľskou starostlivosťou / Edita Hlinková, Jana Nemcová, Anna Ovšonková
  In: Profesionalita v ošetřovatelství [elektronický dokument] : sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí : 3. - ISBN 978-80-244-5344-6. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. - S. 29-30 [online]
 49. AFH Problémy dieťaťa s hemofíliou / T. Bartošová, A. Ovšonková
  In: Pediatria. - Roč. 10, S1 (2015), s. 15
 50. AFH Špecifiká ošetrovateľskej diagnostiky v pediatrickom ošetrovateľstve / M. Zanovitová... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 6, Suppl. (2011), s. 26-27
 51. AFH "Ochabnutá dôstojnosť" - prípad pacientky s diagnózou sclerosis multiplex / Michaela Miertová ... [et al.]
  In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. - Roč. 81/114, č. Suppl. 2 (2018), s. 2S94-2S94
 52. AFH Manažment ošetrovania pacienta so stómiou v paliatívnej starostlivosti / Edita Hlinková, Jana Nemcová, Anna Ovšonková
  In: Význam multiodborovej spolupráce v hospicovej starostlivosti : medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 15. výročia Hospicu Matky Terezy. - ISBN 978-80-8132-194-8. - Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, 2018. - S. 301-302
 53. AFH Bezpečnosť dieťaťa počas hospitalizácie / Anna Ovšonková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 13, č. S3 (2018), s. 21-21
 54. AFH Inovatívne formy vzdelávania v neurologickom ošetrovateľstve / M. Miertová... [et al.]
  In: 46. Galandove dni : Celoslovenská pediatrická konferencia. Supplement. - ISBN 978-80-971836-0-8. - Bratislava : A-medi managment, 2014. - S. 22S
 55. AFH Multimediálna učebnica ošetrovateľských techník a zručností: projekt KEGA 056UK-4/2013 / M. Zanovitová, K. Žiaková, A. Ovšonková
  In: 6. Interdisciplinárna kooperacia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej prác. - ISBN 978-80-561-0189-6. - Ružomberok : Verbum, 2014. - S. 311-314
 56. AFH Životný štýl v období adolescencie / J. Adamove, A. Ovšonková
  In: 46. Galandove dni : Celoslovenská pediatrická konferencia. Supplement. - ISBN 978-80-971836-0-8. - Bratislava : A-medi managment, 2014. - S. 21S
 57. AFH Spokojnosť pacientov so stomiou s poskytovanou starostlivosťou a edukáciou / Edita Hlinková ... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve : zborník z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie, 23.5.2019 Martin. - ISBN 978-80-8187-060-6. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 60-62
 58. AFH Zdravotnícki pracovníci a dôstojnosť pacienta so sclerosis multiplex / Michaela Miertová ... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve : zborník z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie, 23.5.2019 Martin. - ISBN 978-80-8187-060-6. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 156-158
 59. AFH Model kvality starostlivosti z pohľadu pacienta / Jana Nemcová ... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve : zborník z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie, 23.5.2019 Martin. - ISBN 978-80-8187-060-6. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 165-167
 60. AFH Bronchiálna astma a kvalita života / I. Plavnická... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 6, Suppl. (2011), s. 27
 61. AFH Ošetrovateľstvo v neurológii - príprava e-učebnice / M. Miertová... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve : zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-69-1. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2014. - S.110-111 [CD-ROM]
 62. AFH Ošetrovateľská prax založená na dôkazoch / A. Ovšonková... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 64, č. 11 (2009), s. 624-625
 63. AFH Riziko pádu u hospitalizovaných detí / A. Ovšonková ... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve a v pôrodnej asistencii. Zborník z vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-028-6. - Martin : JLF UK-Ústav ošetrovateľstva, 2017. - S. 154-156 [CD-ROM]
 64. AFH Riziko pádu v pediatrickej klinickej praxi / A. Ovšonková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 11, S3 (2016), s. 30-31
 65. AFH Ošetrovanie kožných komplikácií stómií / Edita Hlinková ... [et al.]
  In: Zdravotnícke listy. - Roč. 6, č. 1 (2018), s. A1-A1
 66. AFH Potreby rodičov novorodencov v neonatologickej intenzívnej starostlivosti / M. Lepiešová ... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve a v pôrodnej asistencii. Zborník z vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-028-6. - Martin : JLF UK-Ústav ošetrovateľstva, 2017. - S. 136-138 [CD-ROM]
 67. AFH Nové formy vzdelávania v pediatrickom ošetrovateľstve / A. Ovšonková... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 8, S (2013), s. 34S-35S
 68. AFL Hodnotiace škály efektívnosti dojčenia / J. Figurová... [et al.]
  In: Neonatologické zvesti. - Roč. 13, č. 1 (2009), s. 87-89
 69. BAB Reprodukčné a sexuálne zdravie ženy v dimenziách ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie / E. Urbanová... [et al.]
  Martin : Osveta, 2010
 70. BAB Výchova k zdraviu / M. Bašková... [et al.]
  Martin : Osveta, 2009
 71. BCI Metodika výchovné péče / M. Zanovitová, A. Ovšonková, L. Sikorová
  Ostrava : Ostravská univerzita, 2011
 72. BCI Basics of nursing presentations [elektronický zdroj] : . / M. Dingová, M. Lepiešová... [et al.]
  Martin : JLF UK - portál MEFANET, 2012
 73. BCI Ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii / M. Zanovitová, A. Ovšonková
  Ostrava : Ostravská univerzita, 2011
 74. BCI Ošetrovateľské intervencie a výkony v pediatrii / A. Ovšonková, M. Zanovitová
  Ostrava : Ostravská univerzita, 2011
 75. BCI Techniky a postupy v ošetrovateľstve [[elektronický zdroj]] : vysokoškolské skriptá. / P. Osacká a kol.
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2007
 76. BCI Pediatria a ošetrovateľská starostlivosť / A. Jurko... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2009
 77. BDF Edukácia dieťaťa s diabetes mellitus I. typu 2. časť / A. Ovšonková ... [et al.]
  In: Dias. - Roč. 2, č. 2 (2008), s. 10-11
 78. BDF Edukácia dieťaťa s diabetes mellitus I. typu / A. Ovšonková ... [et al.]
  In: Dias. - Roč. 2, č. 1 (2008), s. 20-21
 79. BED Meracie a posudzovacie nástroje používané v pediatrickom ošetrovateľstve / A. Ovšonková... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 12. - ISBN 978-80-88866-92-3. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2011. - S. 169-170
 80. BEE Identifikácia výskytu a analýza agresie pacientov voči sestrám - projekt VEGA 1/0217/13 / M. Lepiešová ... [et al.]
  In: Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. - ISBN 978-80-7464-826-7. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2016. - S. 127-133
 81. BEF Usage of textile therapeutic doll in education of children in paediatric nursing / M. Zanovitová... [et al.]
  In: Profesionálna príprava sestier : Professional preparation of nurses. - ISBN 978-80-88866-76-3. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2010. - S. 70-78
 82. BEF Evidenced base practice in paediatric nursing / A. Ovšonková... [et al.]
  In: Profesionálna príprava sestier : Professional preparation of nurses. - ISBN 978-80-88866-76-3. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2010. - S. 83-87
 83. BFA The perspectives of e-learning education in paediatric nursing / A. Ovšonková... [et al.]
  In: International Conference of Czech and Slovak Faculties of Medicine : focused on e-learning and informatics in medical education. - Brno : Masarykova univerzita, 2012. - S. 50
 84. BFA Application of simulation methods in senior education / M. Zanovitová... [et al.]
  In: MEFANET 2015 : international conference of Czech and Slovak faculties of medicine and health care sciences of Czech and Slovak faculties of medicine. - Brno : Institute of Biostatistics and Analyses Masaryk University, 2015. - S. 39
 85. BFA Application of e-learning in clinical subject neurology and nursing / M. Miertová... [et al.]
  In: MEFANET 2013 : 7th international conference of Czech and Slovak faculties of medicine. - Brno : Masarykova univerzita, 2013. - S.
 86. BFB Moderné interaktívne prostriedky vo výučbe klinických ošetrovateľských predmetov / I. Farský... [et al.]
  In: SIMSYM 2015 : simulačné sympózium. - Martin : JLFUK, 2015. - Nestr. [1 s.]
 87. DAI Postavenie sestry v prevencii hypertenzie v detskom veku (s osobitným zreteľom na adolescentov) / A. Ovšonková ; školiteľ Štefan Straka
  Martin : [s.n.], 2008
 88. FAI Multimediálna vysokoškolská učebnica ošetrovateľských techník a zručností [elektronický zdroj] : . / zost. M. Miertová a kol.
  Martin : Portál JLF UK - MEFANET, 2015
 89. GHG Starostlivosť o fyziologického novorodenca [elektronický zdroj] : 2. časť. / A. Ovšonková
  [s.l.] : MediEdu, 2013
 90. GHG Starostlivosť o fyziologického novorodenca [elektronický zdroj] : 1. časť. / A. Ovšonková
  [s.l.] : MediEdu, 2013