Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

 1. AAA Management chronických rán / Edita Hlinková ... [et al.]
  Praha : Grada Publishing, 2019
 2. AAB Vybrané ošetrovateľské diagnózy v klinickej praxi / E. Gurková ... [et al.]
  Martin : Osveta, 2009
 3. ACB Chirurgické ošetrovateľstvo / Ľ. Kubicová ... [et al.]
  Martin : Osveta, 2005
 4. ACD Vymedzenie paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti / J. Nemcová
  In: Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti : vysokoškolská učebnica. 2. upr. a dopl. vyd.. - ISBN 978-80-8063-457-5. - Martin : Osveta, 2017. - S. 10-24 [1,5AH]
 5. ACD Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s Parkinsonovou chorobou / J. Nemcová
  In: Ošetrovateľstvo v neurológii [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-71-4. - Martin : Portál MEFANET JLF UK, 2014. - Nestr. [18 s.] [online] [1AH]
 6. ACD Manažment ošetrovania pacienta s malígnym ochorením prsníka / J. Nemcová
  In: Multimediálna e-učebnica Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-72-1. - Martin : JLF UK - Portál MEFANET, 2015. - Nestr.[42 s.] [1,6AH] [online]
 7. ACD Syndróm diabetickej nohy. Malígne rany / J. Nemcová
  In: Nehojace sa rany : vysokoškolská učebnica. - ISBN 978-80-8063-433-9. - Martin : Osveta, 2015. - S. 204-259 [4,23AH]
 8. ACD Stómie / J. Nemcová
  In: Multimediálna vysokoškolská učebnica ošetrovateľských techník a zručností [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-88-2. - Martin : Portál JLF UK - MEFANET, 2015. - S. 467-486 [1,2AH] [online]
 9. ACD Bolesť / J. Nemcová
  In: Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti : vysokoškolská učebnica. 2. upr. a dopl. vyd.. - ISBN 978-80-8063-457-5. - Martin : Osveta, 2017. - S. 82-102 [1AH]
 10. ACD Vymedzenie paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti / J. Nemcová
  In: Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti : vysokoškolská učebnica. - ISBN978-80-89544-73-8. - Martin : JLF UK, 2015. - S. 9-28 [1,5AH]
 11. ACD Bolesť / J. Nemcová
  In: Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti : vysokoškolská učebnica. - ISBN978-80-89544-73-8. - Martin : JLF UK, 2015. - S. 109-138 [1,8AH]
 12. ADC Quality of life in patients with diabetic foot ulcer in Visegrad countries / J. Nemcová ... [et al.]
  In: Journal of Clinical Nursing. - Roč. 26, č. 9-10 (2017), s. 1245-1256
 13. ADC The efficacy of diabetic foot care education / J. Nemcová, E. Hlinková
  In: Journal of Clinical Nursing. - Roč. 23, č. 5-6 (2014), s. 877-882
 14. ADE Problém skríningu v prevencii diabetických ulcerácií a amputácií / J. Nemcová... [et al.]
  In: Ošetřovatelství a porodní asistence [elektronický zdroj]. - Roč. 1, č. 2 (2010), s. 48-53 [online]
 15. ADE Epidemiologické charakteristiky diabetes mellitus na Slovensku v rokoch 1992 až 2002 / T. Baška ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 55, č. 2 (2006), s. 68-72
 16. ADE Problems related to functioning and quality of life of patients with diabetic foot ulcers / G. Wiraszka... [et al.]
  In: Studia Medyczne. - Roč. 29, č. 4 (2013), s. 338-342
 17. ADE Hodnotenie efektivity edukácie cievno-chirurgických pacientov v prevencii a v starostlivosti o syndróm diabetickej nohy / E. Hlinková... [et al.]
  In: Ošetřovatelství a porodní asistence [elektronický zdroj]. - Roč. 2, č. 2 (2011), s. 202-210 [online]
 18. ADE Ošetřovatelství ve screeningu diabetickej nohy / J. Nemcová
  In: Sestra. - Roč. 16, č. 9 (2006), s. 47-48
 19. ADE Stomia jako czynnik determinujacy jakość źycia chorych leczonych z powodu raka jelita grubego / R. Stepień... [et al.]
  In: Problemy Pielęgniarstwa. - Roč. 22, č. 2 (2014), s. 190-195
 20. ADE Rodina v starostlivosti o zomierajúceho / R. Šerfelová ... [et al.]
  In: Profese on line [elektronický zdroj]. - Roč. 1, č. 2 (2008), nestr. [4 s.] [online]
 21. ADF Edukácia stomika a rodiny: k problematike obsahu a priebehu realizácie edukácie v nemocničnom prostredí / E. Hlinková... [et al.]
  In: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. - Roč. 11, č. 4 (2013), s. 13-16
 22. ADF Screening of diabetic foot in nursing practice / J. Nemcová ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 6, č. 2 (2006), s. 31-34
 23. ADF Výskyt ošetrovateľských diagnóz u pacientov s nutričnou jejunostómiou / E. Hlinková, J. Nemcová, M. Slezáková
  In: Ošetrovateľstvo: teória-výskum-vzdelávanie [elektronický zdroj]. - Roč. 6, č. 2 (2016), s. 52-58 [online]
 24. ADF Manažment ošetrovania pacienta po amputácií dolnej končatiny / E. Hlinková... [et al.]
  In: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. - Roč. 9, č. 2 (2011), s. 5-8
 25. ADF Domáca ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s amyotrofickou laterálnou sklerózou / J. Nemcová, D. Šolonyová
  In: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. - Roč. 9, č. 4, suppl. (2011), s. 9-12
 26. ADF Vybrané aspekty umierania a smútenia / J. Nemcová ... [et al.]
  In: Paliatívna medicína a liečba bolesti [elektronický zdroj]. - Roč. 9, č. 1e (2016), s. e18-e20 [online]
 27. ADF Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s mnohopočetným myelómom a transplantáciou periférnych kmeňových buniek / Ľ. Babinská ... [et al.]
  In: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. - Roč. 5, č. 2, suplementum (2007), s. 3-4
 28. ADF Pacient so syndrómom diabetickej nohy / J. Nemcová... [et al.]
  In: Revue medicíny v praxi. - Roč. 12, č. 4 (2014), s. 33-35
 29. ADF Selfmanažment diabetika v starostlivosti o nohy / J. Nemcová... [et al.]
  In: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. - Roč. 8, č. 6, suppl. (2010), s. 7-9
 30. ADF Edukácia v prevencii diabetickej ulcerácie a amputácie / J. Nemcová, E. Hlinková
  In: Ošetrovateľstvo: teória-výskum-vzdelávanie [elektronický zdroj]. - Roč. 1, č. 1 (2011), s. 5-11 [online]
 31. ADF Posúdenie v edukácii cievno-chirurgických pacientov s Diabetes mellitus / E. Hlinková, J. Nemcová
  In: Ošetrovateľstvo: teória-výskum-vzdelávanie [elektronický zdroj]. - Roč. 1, č. 1 (2011), s. 20-27 [online]
 32. ADM Dekubity u pacientov s komorbidnými neurologickými ochoreniami / Jana Nemcová ... [et al.]
  In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. - Roč. 81/114, č. Supplement 1 (2018), s. S19-S22
 33. ADM Educational assessment of diabetic requiring vascular surgery / E. Hlinková, J. Nemcová, K. Žiaková
  In: Central European Journal of Nursing and Midwifery. - Roč. 8, č. 4 (2017), s. 708-716
 34. ADM Closed versus open suction system of the airways in the prevention of infection in ventilated patients / E. Hlinková ... [et al.]
  In: Central European Journal of Nursing and Midwifery. - Roč. 5, č. 2 (2014), s. 63-71
 35. ADM Real-life experiences of patients with Parkinson’s disease / Martina Tomagová ... [et al.]
  In: Kontakt. - Roč. 21, č. 3 (2019), s. 269-278
 36. ADM The factors of pressure ulcer's in critically ill patients / Edita Hlinková ... [et al.]
  In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. - Roč. 81/114, č. Supplement 1 (2018), s. S13-S18
 37. AEC Dignified dying / J. Nemcová... [et al.]
  In: Worldviews on European nursing. - ISBN 978-836942-99-4. - Rzeszóv : Institute of Nursing and Health Sciences, 2011. - S. 330-339
 38. AEC Motivation in education of diabetic patient in vascular surgery / E. Hlinková... [et al.]
  In: Worldviews on European nursing. - ISBN 978-836942-99-4. - Rzeszóv : Institute of Nursing and Health Sciences, 2011. - S. 164-175
 39. AEC The determinants of education in patients with diabetic foot syndrome and peripheral arterial disease / E. Hlinková... [et al.]
  In: Contemporary issues of nursing education and practice. - ISBN 978-82-7644-415-5. - Stavanger : Stavanger University, 2010. - S. 11-19
 40. AEC The diabetic foot - screening and education / J. Nemcová... [et al.]
  In: Contemporary issues of nursing education and practice. - ISBN 978-82-7644-415-5. - Stavanger : Stavanger University, 2010. - S. 42-50
 41. AED Prípadové štúdie vo vzdelávaní sestier / E. Hlinková ... [et al.]
  In: Výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve [elektronický zdroj]. - ISBN 80-88866-24-3. - Martin : JLF UK, 2003. - S. 117-134 [CD-ROM]
 42. AED Štandardný protokol v skríningu diabetickej nohy / J. Nemcová ... [et al.]
  In: Výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve [elektronický zdroj]. - ISBN 80-88866-24-3. - Martin : UK JLF Ústav ošetrovateľstva, 2003. - S. 300-306 [CD-ROM]
 43. AED Porovnanie subjektívnych a objektívnych výsledkov skríningu diabetickej nohy / J. Nemcová ... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve [elektronický zdroj]. - ISBN 80-88866-32-4. - Martin : Univerzita Komenského Bratislava, Jesseniova lekárska fakulta Martin, 2005. - S. 406-416 [CD-ROM]
 44. AED Zdravie v kontexte edukácie v ošetrovateľstve / J. Nemcová... [et al.]
  In: Výchova a vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju. - ISBN 978-80-8083-876-8. - Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied UMB, 2009. - S. 26-37
 45. AED Skríning, edukácia a selfmenežment v kontexte syndrómu diabetickej nohy / J. Nemcová... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-00-4. - Martin : UK JLF Ústav ošetrovateľstva, 2011. - S. 289-299 [CD-ROM]
 46. AED Východiská vzdelávania v ošetrovateľstve v problematike smútenia a trúchlenia / J. Nemcová... [et al.]
  In: Sprevádzanie smútiacich v medzináboženskom a medzikultúrnom kontexte. - ISBN 978-80-968542-6-4. - Martin : Biblická škola, 2015. - S. 119-129
 47. AFC Posúdenie rizika vzniku diabetickej nohy / J. Nemcová
  In: Multioborová, interdisciplinární a mezinárodní kooperace v ošetřovatelství. - ISBN 80-247-0536-2. - Olomouc : Grada, 2002. - S. 262-266
 48. AFC The clinical indicators and quality of life of diabetics with diabetic foot ulcer in Slovakia / J. Nemcová ... [et al.]
  In: Wyzwania naukowe i zawodowe we współczesnym pielęgniarstwie. Tom 1. [elektronický zdroj]. - ISBN 978-83-65139-96-6. - Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2017. - S. 141-153 [CD-ROM]
 49. AFC Možnosti prevencie flebitídy u pacientov s periférnou venóznou kanylou / S. Kelčíková ... [et al.]
  In: 10. Královéhradecké ošetřovatelské dny. - ISBN 80-86225-60-7. - Hradec Králové : Nucleus HK, 2004. - S. 98-99
 50. AFC Ošetrovateľstvo založené na dôkazoch vo vzdelávaní sestier / J. Nemcová
  In: Implementace praxe založené na důkazech do výuky. - ISBN 978-80-7368-967-4. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2012. - S. 8-12
 51. AFD Analýza názorov a postojov študentov ošetrovateľstva k využívaniu multimediálnych technológii vo výučbe / J. Cuperová... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-68-4. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2014. - S. 46-54 [CD-ROM]
 52. AFD Výskyt ošetrovateľských problémov u pacienta s kolostómiou v pooperačnom období / E. Hlinková... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-68-4. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2014. - S. 74-85 [CD-ROM]
 53. AFD História ústavu Milana Rastislava Štefánika v Martine / J. Nemcová ... [et al.]
  In: Červený kríž. Alica G. Masaryková a Slovensko. - ISBN 80-969550-8-X. - Martin : Ústav Milana Rastislava Štefánika, 2006. - S. 166-173
 54. AFD Vzdelávanie sestier v prevencii diabetických ulcerácií a amputácii / J. Nemcová
  In: Úlohy pedagogických pracovníkov v sústavnom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov varia. - ISBN 978-80-8075-189-0. - Trenčín : Ústav zdravotníctva a ošetrovateľstva Trenčianska Univerzita A. Dubčeka, 2007. - S. 181-188
 55. AFD Posudzovanie edukačných potrieb diabetika v prevencii syndrómu diabetickej nohy / E. Hlinková ... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve a v pôrodnej asistencii [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-88866-61-9. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2009. - S. 48-66 [CD-ROM]
 56. AFD Problémy pacienta s diabetickou ulceráciou / M. Miertová ... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve a v pôrodnej asistencii [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-88866-61-9. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2009. - S. 93-110 [CD-ROM]
 57. AFD Zvládanie záťaže rodín pri starostlivosti o zomierajúceho / R. Šerfelová ... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve a v pôrodnej asistencii [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-88866-61-9. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2009. - S. 696-702 [CD-ROM]
 58. AFD Multimediálna e-učebnica ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii - ošetrovanie pacientov s kolostómiou / J. Cuperová... [et al.]
  In: Interdisciplinárna kooperacia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci. - ISBN 978-80-561-0076-9. - Ružomberok : Verbum, 2013. - S. 34-38
 59. AFD Edukácia pacientov s tracheostómiou / J. Nemcová ... [et al.]
  In: 5. celoslovenský odborný seminár ORL sestier a audiometristiek s medzinárodnou účasťou. - Martin : Klinika ORL a CHHaK MFN Martin, 2002. - S. 1-9
 60. AFD Posudzovanie rizikových faktorov diabetickej nohy / J. Nemcová ... [et al.]
  In: 3. medzinárodná vedecká konferencia Sestry a európske stratégie zdravia v 21. storočí [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89352-10-4. - Bratislava : Slovenská zdravotnícka univerzita, 2008. - S. 260-266 [CD-ROM]
 61. AFD Ošetrovateľstvo založené na dôkazoch ako súčasť vzdelávania sestier / J. Nemcová
  In: 3. medzinárodná vedecká konferencia Sestry a európske stratégie zdravia v 21. storočí [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89352-10-4. - Bratislava : Slovenská zdravotnícka univerzita, 2008. - S. 73-80 [CD-ROM]
 62. AFD Riziko infekcie operačnej rany hygienicko-epidemiologický pohľad / S. Kelčíková ... [et al.]
  In: Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 80-8050-866-0. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa. Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva. Katedra ošetrovateľstva, 2005. - S. 168-175 [CD-ROM]
 63. AFD Ošetrovateľské posúdenie v paliatívnej starostlivosti / J. Nemcová ... [et al.]
  In: Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 80-8050-866-0. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa. Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva. Katedra ošetrovateľstva, 2005. - S. 333-342 [CD-ROM]
 64. AFD Vzdelávanie a kvalita ošetrovateľskej starostlivosti / J. Nemcová
  In: Vzdelávanie a kvalita ošetrovateľskej starostlivosti [elektronický zdroj]. - ISBN 80-969300-2-8. - Nové Zámky : Stredná zdravotnícka škola, 2005. - Nestr. [4 s.] [CD-ROM]
 65. AFD Dôstojnosť pacienta v hospicovej starostlivosti / J. Nemcová, E. Hlinková, L. Sobeková
  In: Pacient v hospici : medzinárodná vedecká konferencia. - ISBN 978-80-8132-155-9. - Bratislava : Vysoka škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2016. - S. 267-286
 66. AFE Daily living with the Parkinson's disease / Ivana Bóriková ... [et al.]
  In: International Scientific Conference Family - Health - Disease [elektronický dokument]. - ISBN 978-83-66007-32-1. - Krakow : Krakowska Akademia im Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2019. - S. 18-18 [CD-ROM]
 67. AFE Parkinson's disease patients' experience of acceptance of the disease and coping patterns / Martina Lepiešová ... [et al.]
  In: International Scientific Conference Family - Health - Disease. - ISBN 978-83-66007-32-1. - Krakow : Krakowska Akademia im Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2019. - S. 33-33
 68. AFG Nurse's perception of factors contributing to patient aggression - findings from Slovak mental health clinical areas / M. Lepiešová... [et al.]
  In: Violence in Clinical Psychiatry : 9th European Congress. - ISSN 978-90-574-0144-2. - Amsterdam : Kavanah, 2015. - S. 153-154
 69. AFG Edukačné intervencie u pacientov so stómiou ako predpoklad spokojnosti s ošetrovateľskou starostlivosťou / Edita Hlinková, Jana Nemcová, Anna Ovšonková
  In: Profesionalita v ošetřovatelství [elektronický dokument] : sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí : 3. - ISBN 978-80-244-5344-6. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. - S. 29-30 [online]
 70. AFG Parkinsonová choroba a život pod kontrolou - perspektíva pacienta / Martina Tomagová ... [et al.]
  In: Profesionalita v ošetřovatelství [elektronický dokument] : sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí : 3. - ISBN 978-80-244-5344-6. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. - S. 71-73 [online]
 71. AFG Family taking care of dyining relative / R. Šerfelová ... [et al.]
  In: European Journal of Palliative Care. - Roč. 16, suppl. (2009), s. 169
 72. AFG Analysis of nursing documentation at palliative care ward / J. Nemcová ... [et al.]
  In: European Journal of Palliative Care. - Roč. 16, suppl. (2009), s. 142
 73. AFG Edukačný proces ako nástroj minimalizácie rizika pooperačnej komplikácie - tromboembolickej choroby / E. Hlinková ... [et al.]
  In: IX. Královéhradecké ošetřovatelské dny. Sborník přednášek. - ISBN 80-86225-40-2. - Hradec Králové : Nucleus HK, 2003. - S. 30-31
 74. AFG Kompetencie sestry v skríningu diabetickej nohy / J. Nemcová ... [et al.]
  In: IX. Královéhradecké ošetřovatelské dny. Sborník přednášek. - ISBN 80-86225-40-2. - Hradec Králové : Nucleus HK, 2003. - S. 79-80
 75. AFG Differences in Parkinson’s Disease Patients’ Lived Experiences and Perceptions regarding Dignity / Martina Tomagová ... [et al.]
  In: 4th World Conference on Qualitative Research. - ISBN 978-989-54476-7-1. - [s.l.] : Ludomedia, 2019. - S. 136-137
 76. AFG Parkinson’s Disease Patients’ Lived Experiences with the Healthcare Services and their Impact on Dignity: an Interpretative Phenomenological Analysis / Katarína Žiaková ... [et al.]
  In: 4th World Conference on Qualitative Research. - ISBN 978-989-54476-7-1. - [s.l.] : Ludomedia, 2019. - S. 128-129
 77. AFH Criteria of quality of care in selected groups of patients / E. Hlinková, J. Nemcová
  In: Nursing of the 21st century in the process of changes 2017. - ISBN 978-80-558-1185-7. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2017. - S. 41-42
 78. AFH E-learningové vzdelávanie v klinickom predmete chirurgia a ošetrovateľstvo / E. Hlinková... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve : zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-69-1. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2014. - S. 51-52 [CD-ROM]
 79. AFH Kvalita života pacientov s diabetickou ulceráciou / J. Nemcová... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve : zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-69-1. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2014. - S. 117-118 [CD-ROM]
 80. AFH Ošetrovanie kožných komplikácií stómií / Edita Hlinková ... [et al.]
  In: Zdravotnícke listy. - Roč. 6, č. 1 (2018), s. A1-A1
 81. AFH Bezpečnosť dieťaťa počas hospitalizácie / Anna Ovšonková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 13, č. S3 (2018), s. 21-21
 82. AFH "Môj život s Parkinsonom" - komparácia prípadov / Martina Tomagová ... [et al.]
  In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. - Roč. 81/114, č. Suppl. 2 (2018), s. 2S95-2S95
 83. AFH Manažment ošetrovania pacienta so stómiou v paliatívnej starostlivosti / Edita Hlinková, Jana Nemcová, Anna Ovšonková
  In: Význam multiodborovej spolupráce v hospicovej starostlivosti : medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 15. výročia Hospicu Matky Terezy. - ISBN 978-80-8132-194-8. - Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, 2018. - S. 301-302
 84. AFH Spokojnosť pacientov so stomiou s poskytovanou starostlivosťou a edukáciou / Edita Hlinková ... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve : zborník z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie, 23.5.2019 Martin. - ISBN 978-80-8187-060-6. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 60-62
 85. AFH Model kvality starostlivosti z pohľadu pacienta / Jana Nemcová ... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve : zborník z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie, 23.5.2019 Martin. - ISBN 978-80-8187-060-6. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 165-167
 86. AFH "Nie som hocikto" - životná skúsenosť pacientky s Parkinsonovou chorobou / Jana Nemcová ... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve : zborník z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie, 23.5.2019 Martin. - ISBN 978-80-8187-060-6. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 168-170
 87. AFH Vplyv bolesti na kvalitu života pacientov s diabetickou ulceráciou / J. Nemcová, E. Hlinková
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve a v pôrodnej asistencii. Zborník z vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-028-6. - Martin : JLF UK-Ústav ošetrovateľstva, 2017. - S. 148-149 [CD-ROM]
 88. AFH Ošetrovateľská dokumentácia u pacienta so stómiou / E. Hlinková ... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve a v pôrodnej asistencii. Zborník z vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-028-6. - Martin : JLF UK-Ústav ošetrovateľstva, 2017. - S. 104-106 [CD-ROM]
 89. AFH Príprava operačného poľa - teória verzus prax / E. Hlinková ... [et al.]
  In: IV. Martinské dni hygieny a verejného zdravotníctva. - Martin : Beriss, 2005. - S. 20-21
 90. AFH Intervencie sestry v prevencii flebitídy u pacientov s periférnym venóznym vstupom / S. Kelčíková ... [et al.]
  In: IV. Martinské dni hygieny a verejného zdravotníctva. - Martin : Beriss, 2005. - S. 27-28
 91. BAB Moderná edukácia v ošetrovateľstve / J. Nemcová, E. Hlinková a kol.
  Martin : Osveta, 2010
 92. BCB Chirurgické ošetrovateľstvo / Ľ. Kubicová ... [et al.]
  Martin : Osveta, 2000
 93. BCB Ošetrovateľstvo v primárnej zdravotnej starostlivosti / E. Lepiešová ... [et al.]
  Martin : Osveta, 1997
 94. BCI Techniky a postupy v ošetrovateľstve [[elektronický zdroj]] : vysokoškolské skriptá. / P. Osacká a kol.
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2007
 95. BCI Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti [elektronický zdroj] : . / J. Nemcová
  Martin : JLF UK - portál MEFANET, 2013
 96. BCI Basics of nursing presentations [elektronický zdroj] : . / M. Dingová, M. Lepiešová... [et al.]
  Martin : JLF UK - portál MEFANET, 2012
 97. BDE Posudzovanie v paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti / J. Nemcová
  In: Diagnóza v ošetřovatelství. - Roč. 4, č. 5 (2008), s. 29-30
 98. BDE Posudzovanie v paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti 2. časť / J. Nemcová
  In: Diagnóza v ošetřovatelství. - Roč. 4, č. 6 (2008), s. 26-27
 99. BDF Vybrané problémy pacientov s parkinsonovou chorobou / M. Miertová, J. Nemcová, E. Hlinková
  In: Revue medicíny v praxi. - Roč. 12, č. 6 (2014), s. 33-36
 100. BDF Potrebuje slovenská sestra registráciu? / J. Nemcová
  In: Sestra. - Roč. 1, č. 9 (2002), s. 9
 101. BDF O ošetrovateľstve pre pacienta / J. Nemcová
  In: Slovenský zdravotník. - Roč. 4, č. 2 (1994), s. 1-3
 102. BDF Príprava sestry na ošetrovateľský výskum začína v škole / J. Nemcová
  In: Info sestra. - Roč. 5, č. 4 (2002), s. 14-15
 103. BDF Syndróm diabetickej nohy / J. Nemcová ... [et al.]
  In: Sestra a lekár v praxi. - Roč. 6, č. 11-12, Tématický zošit č. 100: Ošetrovateľstvo v diabetológii (2007), s. 44-47
 104. BDF Vzdelávanie sestier v problematike ošetrovania nehojacich sa rán a pacientov so stómiou / M. Miertová... [et al.]
  In: Revue medicíny v praxi. - Roč. 13, č. 3 (2014), s. 33-34
 105. BED Diplomovaná všeobecná sestra / J. Nemcová
  In: Stredná zdravotnícka škola Milana Rastislava Štefánika v Martine 1925-2004... spomienka. - ISBN 80-8063-153-0. - Martin : Osveta, 2004. - 12-20
 106. BED Prípadové štúdie vo výučbe odborných zdravotníckych predmetov / M. Lepiešová ... [et al.]
  In: Alternatívne metódy výučby odborných predmetov na SZŠ a VŠ. - ISBN 80-8063-154-9. - Martin : Osveta, 2004. - S. 8-19
 107. BED Rozvoj kritického myslenia je zodpovednosťou učiteľa / J. Nemcová ... [et al.]
  In: Alternatívne metódy výučby odborných predmetov na SZŠ a VŠ. - ISBN 80-8063-154-9. - Martin : Osveta, 2004. - S. 20-22
 108. BED Alternatívne vyučovacie metódy vo výučbe zdravotníckych odborných predmetov / E. Hlinková ... [et al.]
  In: Alternatívne metódy výučby odborných predmetov na SZŠ a VŠ. - ISBN 80-8063-154-9. - Martin : Osveta, 2004. - S. 23-40
 109. BED História a súčasnosť vzdelávania sestier na Ústave Milana Rastislava Štefánika v Martine / J. Nemcová ... [et al.]
  In: 8. medzinárodné sympózium o dejinách medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-88866-44-2. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2007. - S. 213-224 [CD-ROM]
 110. BED Centrum paliatívnej starostlivosti Bjornstjerne Brjornsona / J. Nemcová, M. Lepiešová
  In: Hospice v záverečných prácach : zborník vedeckých a odborných príspevkov. - ISBN 978-80-971211-9-8. - Martin : Hospice-edu, Jesseniova lekárska fakulta, 2012. - S. 113-117
 111. BEE Identifikácia výskytu a analýza agresie pacientov voči sestrám - projekt VEGA 1/0217/13 / M. Lepiešová ... [et al.]
  In: Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. - ISBN 978-80-7464-826-7. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2016. - S. 127-133
 112. BEF Students' mobility within the bounds of nursing students' practical training at JFM CU in Martin / M. Lepiešová... [et al.]
  In: Profesionálna príprava sestier : Professional preparation of nurses. - ISBN 978-80-88866-76-3. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2010. - S. 40-44
 113. BEF Providing information and patient education / E. Hlinková... [et al.]
  In: Profesionálna príprava sestier : Professional preparation of nurses. - ISBN 978-80-88866-76-3. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2010. - S. 94-100
 114. BFA Multimedia e-textbook special procedures in surgical nursing / E. Hlinková... [et al.]
  In: MEFANET 2013 : 7th international conference of Czech and Slovak faculties of medicine. - Brno : Masarykova univerzita, 2013. - S. 42-43
 115. EDJ Zneužívanie starých ľudí / J. Nemcová ... [et al.]
  In: Revue profesionálnej sestry. - Roč. 9, č. 6 (2002), s. 7-9
 116. EDJ Užitočná výmena skúseností študenti ošetrovateľstva z Holandska realizujú svoje projekty v Martine / J. Nemcová ... [et al.]
  In: Sestra. - Roč. 3, č. 2 (2004), s. 6
 117. EDJ History of nursing study in Martin / J. Nemcová... [et al.]
  In: Profesionálna príprava sestier : Professional preparation of nurses. - ISBN 978-80-88866-76-3. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2010. - S. 7-16
 118. FAI Nehojace sa rany / zost. E. Hlinková, J. Nemcová, M. Miertová
  Martin : Osveta, 2015
 119. FAI Alternatívne metódy výučby odborných predmetov na SZŠ a VŠ : zborník z odborného seminára s medzinárodnou účasťou. / zostavovateľka J. Nemcová
  Martin : Osveta, 2004
 120. FAI Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti : vysokoškolská učebnica. / zostavovatelia R. Kurucová, K. Žiaková, J. Nemcová
  Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2015
 121. GII Predhovor Multimediálna e-učebnica Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii / E. Hlinková, J. Nemcová
  In: Multimediálna e-učebnica Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-72-1. - Martin : JLF UK - Portál MEFANET, 2015. - Nestr.[1 s.] [online]
 122. GII Úvod / J. Nemcová
  In: Stredná zdravotnícka škola Milana Rastislava Štefánika v Martine 1925-2004... spomienka. - ISBN 80-8063-153-0. - Martin : Osveta, 2004. - S. 5
 123. GII Úvod / J. Nemcová
  In: Alternatívne metódy výučby odborných predmetov na SZŠ a VŠ. - ISBN 80-8063-154-9. - Martin : Osveta, 2004. - S. 5
 124. GII Zriadenie Centra paliatívnej starostlivosti Bjornstjerne Bjornsona na Ústave ošetrovateľstva JLF UK v Martine / M. Lepiešová, J. Nemcová, K. Žiaková
  In: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. - Roč. 10, č. 4 suppl. (2012), s. 11