Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

 1. AAB Vybrané ošetrovateľské diagnózy v klinickej praxi / E. Gurková ... [et al.]
  Martin : Osveta, 2009
 2. ABC Assessment instruments to measure activities of daily - living a systematic review / I. Bóriková... [et al.]
  In: Contemporary issues of nursing education and practice. - ISBN 978-82-7644-415-5. - Stavanger : Stavanger University, 2010. - S. 81-97 (1AH viac ako 38 000 znakov)
 3. ABC The nurse - patient relationship in palliative care / M. Lepiešová... [et al.]
  In: Contemporary issues of nursing education and practice. - ISBN 978-82-7644-415-5. - Stavanger : Stavanger University, 2010. - S. 175-193 (1AH)
 4. ACB Chirurgické ošetrovateľstvo / Ľ. Kubicová ... [et al.]
  Martin : Osveta, 2005
 5. ACB Basics of nursing : textbook for medical and nursing students. / M. Dingová... [et al.]
  Martin : Comenius University in Bratislava Jessenius Faculty of Medicine, 2011
 6. ACD Komunikácia v paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti (pacient, rodina/blízki) / M. Lepiešová
  In: Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti : vysokoškolská učebnica. 2. upr. a dopl. vyd.. - ISBN 978-80-8063-457-5. - Martin : Osveta, 2017. - S. 24-49 [2,5AH]
 7. ACD Odber krvi na vyšetrenie / I. Farský, M. Lepiešová
  In: Multimediálna vysokoškolská učebnica ošetrovateľských techník a zručností [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-88-2. - Martin : Portál JLF UK - MEFANET, 2015. - S. 487-537 [2,8AH] [online]
 8. ACD Komunikácia v paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti (pacient/rodina/blízki) / M. Lepiešová
  In: Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti : vysokoškolská učebnica. - ISBN978-80-89544-73-8. - Martin : JLF UK, 2015. - S. 29-62 [2,5AH]
 9. ACD Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s cievnou mozgovou príhodou / M. Lepiešová
  In: Ošetrovateľstvo v neurológii [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-71-4. - Martin : Portal MEFANET JLF UK, 2014. - Nestr. [24 s.] [online] [2AH]
 10. ACD Manažment ošetrovania pacienta s benígnym a malígnym ochorením štítnej žľazy / M. Lepiešová
  In: Multimediálna e-učebnica Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-72-1. - Martin : JLF UK - Portál MEFANET, 2015. - Nestr. [34 s.] [1,6AH] [online]
 11. ADC The challenge of the standardization of nursing specializations in Europe / A. Ranchal... [et al.]
  In: International Nursing Review. - Roč. 62, č. 4 (2015), s. 445-452
 12. ADD Violence and Aggression Against Nurses in their Professional Practice / M. Lepiešová, M. Nemčeková
  In: Sociológia. - Roč. 45, č. 2 (2013), s. 172-194
 13. ADE Experience with simulation education at the University of the Third Age at JFM CU in Martin / M. Zanovitová ... [et al.]
  In: Mefanet Journal [elektronický zdroj]. - Roč. 4, č. 1 (2016), s. 5-9 [online]
 14. ADE Innovative teaching methods in the professional training of nurses - simulation education / M. Miertová, M. Lepiešová
  In: Mefanet Journal [elektronický zdroj]. - Roč. 1, č. 2 (2013), s. 55-60 [online]
 15. ADF Výskyt agresie pacientov voči sestrám - psychometrické vlastnosti meracieho nástroja / M. Lepiešová... [et al.]
  In: Ošetrovateľstvo: teória-výskum-vzdelávanie [elektronický zdroj]. - Roč. 2, č. 1 (2012), s. 26-32 [online]
 16. ADF Poskytovanie informácií pacientom na chirurgickom pracovisku / M. Lepiešová ... [et al.]
  In: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. - Roč. 6, č. 4 (2008), s. 5-9
 17. ADF Aplikácia inzulínu inzulínovým perom u detí s diabetes mellitus 1. typu – adherencia k liečbe / M. Zanovitová ... [et al.]
  In: Ošetrovateľstvo: teória-výskum-vzdelávanie [elektronický zdroj]. - Roč. 7, č. 2 (2017), s. 58-63 [online]
 18. ADF Potreby starých ľudí v domove dôchodcov u nás a v zahraničí / M. Lepiešová ... [et al.]
  In: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. - Roč. 6, č. 2 (2008), s. 5-8
 19. ADM Experience of nurses with in-patient aggression in the Slovak Republic / M. Lepiešová ... [et al.]
  In: Central European Journal of Nursing and Midwifery. - Roč. 6, č. 3 (2015), s. 306-312
 20. ADM Porovnanie názorov zdravotníckeho personálu a psychiatrických pacientov na agresiu pacientov v psychiatrii s použitím škály MAVAS / M. Lepiešová... [et al.]
  In: Psychiatrie. - Roč. 19, č. 2 (2015), s. 70-75
 21. ADM Analysis of the MAVAS instrument to assess the management of patient aggression / M. Lepiešová, M. Tomagová
  In: Central European Journal of Nursing and Midwifery. - Roč. 5, č. 1 (2014), s. 127-135
 22. ADM Nurses' experience and attitudes towards in patient aggression on psychiatric wards / M. Tomagová ... [et al.]
  In: Central European Journal of Nursing and Midwifery. - Roč. 7, č. 3 (2016), s. 462-469
 23. ADM Real-life experiences of patients with Parkinson’s disease / Martina Tomagová ... [et al.]
  In: Kontakt. - Roč. 21, č. 3 (2019), s. 269-278
 24. AEC Sestra-objekt násilia v zariadeniach sociálnej starostlivosti / M. Lepiešová ... [et al.]
  In: Sociokulturní-právní, ekonomické a politické determinanty v ošetřovatelství a v porodní asistenci [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-244-2105-6. - Olomouc : VUP, 2008. - S. 227-239 [CD-ROM]
 25. AEC Violence against nurses in their proffesional practice - proposal of broad research study in Slovakia / M. Lepiešová
  In: Contemporary issues of nursing education and practice. - ISBN 978-82-7644-415-5. - Stavanger : Stavanger University, 2010. - S. 224-231
 26. AED Edukácia primárnych opatrovateľov v starostlivosti zomierajúcich pacientov / R. Kurucová
  In: 20 rokov Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku. - ISBN 978-80-971586-5-1. - Košice : Asociácia Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti v SR, 2014. - S. 136-144
 27. AED Sestra ako objekt násilia v zdravotníckych zariadeniach / M. Lepiešová ... [et al.]
  In: Ošetrovateľstvo, teória, výskum a vzdelávanie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-88866-43-5. - Martin : Univerzita Komenského Bratislava, Jesseniova lekárska fakulta Martin, 2007. - S. 263-277 [CD ROM]
 28. AED Prípadové štúdie vo vzdelávaní sestier / E. Hlinková ... [et al.]
  In: Výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve [elektronický zdroj]. - ISBN 80-88866-24-3. - Martin : JLF UK, 2003. - S. 117-134 [CD-ROM]
 29. AED Problematika uplatňovania vybraných práv pacientov u ženy s výkonom interrupcie v II. trimestri tehotenstva / E. Urbanová ... [et al.]
  In: Výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve [elektronický zdroj]. - ISBN 80-88866-24-3. - Martin : JLF UK, 2003. - S.409-415 [CD-ROM]
 30. AED Hygiena rúk v profesionálnej príprave sestier / S. Kelčíková ... [et al.]
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi 3. - ISBN 80-88866-29-4. - Martin : Univerzita Komenského Bratislava Jesseniova lekárska fakulta Martin a Martinská fakultná nemocnica, 2004. - S. 284-289
 31. AFC The issue of patient aggression against nurses in Slovak clinical practice / M. Lepiešová... [et al.]
  In: Violence in Clinical Psychiatry : 9th European Congress. - ISSN 978-90-574-0144-2. - Amsterdam : Kavanah, 2015. - S. 416-418
 32. AFC Možnosti prevencie flebitídy u pacientov s periférnou venóznou kanylou / S. Kelčíková ... [et al.]
  In: 10. Královéhradecké ošetřovatelské dny. - ISBN 80-86225-60-7. - Hradec Králové : Nucleus HK, 2004. - S. 98-99
 33. AFC Assessment of senior's daily activities in nursing education / I. Bóriková, M. Tomagová, M. Lepiešová
  In: 3rd International Scientific Conference "New approaches to improving health care education: today and tomorrow". - ISBN 978-9984-45-408-5. - Riga : Medical College of the University of Latvia, 2011. - S. 29-34
 34. AFC Problémy implementácie EBP do výučby študentov ošetrovateľstva a medicíny na JLF UK v Martine / M. Lepiešová, K. Žiaková
  In: Implementace praxe založené na důkazech do výuky. - ISBN 978-80-7368-967-4. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2012. - S. 57-62
 35. AFC Nurses' perception of patient aggression management - research study selected Slovak health care facilities / M. Lepiešová
  In: SGEM 2015 Conference Proceedings, Vol. 1: Psychology and Psychiatry, Sociology and Healthcare, Education Conference Proceedings. - ISBN 978-619-7105-44-5. - Sofia : STEF92 Technology, 2015. - S. 699-706
 36. AFC Agresia a násilie na pracovisku- v Slovenskej republike podceňovaný a neriešený problém / M. Nemčeková, M. Lepiešová
  In: Morálka, etika a politika : 500 let Machiavelliho díla "Il principe". - ISBN 978-80-86879-41-3. - Kolín : Academia rerum civilium, 2013. - S. 341-356
 37. AFC Hodnotenie zručností detí s diabetes mellitus pri aplikácii inzulínu / M. Zanovitová... [et al.]
  In: Profesionalita v ošetřovateľství 2. [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-244-4862-6. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2015. - S. 129-141 [CD-ROM]
 38. AFC Metóda prípadovej štúdie / M. Lepiešová ... [et al.]
  In: 2. Mezinárodní konference ošetřovatelství pracovníků vzdělávajících nelékařské zdravotnické povolání [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7013-469-6. - Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2008. - S. 27-32 [CD-ROM]
 39. AFC Metóda myšlienkovej mapy ako aktívna výučbová stratégia / I. Bóriková ... [et al.]
  In: 2. Mezinárodní konference ošetřovatelství pracovníků vzdělávajících nelékařské zdravotnické povolání [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7013-469-6. - Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2008. - S. 4-7 [CD-ROM]
 40. AFD Riziko pádu u seniorov, posudzovacie nástroje verzus prax / D. Simová... [et al.]
  In: Ošetrovateľstvo medzi teóriou a praxou. - ISBN 978-80-89542-06-2. - Bratislava : Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, 2011. - S. 219-231
 41. AFD Intervenčná štúdia - podpora komunikačných zručnosti sestier / M. Turňová, M. Lepiešová
  In: Nové trendy vo vzdelávaní a praxi ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie. - ISBN 978-80-8084-862-0. - Ružomberok : Verbum, 2012. - S. 159-169
 42. AFD Hodnotenie výučby a supervízie v klinickej ošetrovateľskej praxi / M. Zanovitová... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-68-4. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2014. - S. 343-353 [CD-ROM]
 43. AFD Ľudové liečenie a olejkári - korene ošetrovateľstva v regióne Turiec / M. Lepiešová
  In: Červený kríž. Alica G. Masaryková a Slovensko. - ISBN 80-969550-8-X. - Martin : Ústav Milana Rastislava Štefánika, 2006. - S. 174-189
 44. AFD Faktory agresie pacientov voči sestrám pri výkone povolania / M. Lepiešová, M. Nemčeková, K. Žiaková
  In: 6. Interdisciplinárna kooperacia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej prác. - ISBN 978-80-561-0189-6. - Ružomberok : Verbum, 2014. - S. 7-21
 45. AFD Experience of simulation education in the professional training of nurses / M. Lepiešová, M. Miertová, I. Farský
  In: Nursing of the 21st century in the process of changes 2013. - ISBN 978-80-558-0421-7. - Nitra : Univerzita Konštantina Filozofa, 2013. - S. 159-164
 46. AFD E-learning education in paediatric nursing / A. Ovšonková, M. Lepiešová, M. Zanovitová
  In: Nursing of the 21st century in the process of changes 2013. - ISBN 978-80-558-0421-7. - Nitra : Univerzita Konštantina Filozofa, 2013. - S. 269-272
 47. AFD Metodologické problémy výskumu násilia voči sestrám / M. Lepiešová ... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve a v pôrodnej asistencii [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-88866-61-9. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2009. - S. 175-185 [CD-ROM]
 48. AFE Daily living with the Parkinson's disease / Ivana Bóriková ... [et al.]
  In: International Scientific Conference Family - Health - Disease [elektronický dokument]. - ISBN 978-83-66007-32-1. - Krakow : Krakowska Akademia im Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2019. - S. 18-18 [CD-ROM]
 49. AFE Parkinson's disease patients' experience of acceptance of the disease and coping patterns / Martina Lepiešová ... [et al.]
  In: International Scientific Conference Family - Health - Disease. - ISBN 978-83-66007-32-1. - Krakow : Krakowska Akademia im Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2019. - S. 33-33
 50. AFG Nurse's perception of factors contributing to patient aggression - findings from Slovak mental health clinical areas / M. Lepiešová... [et al.]
  In: Violence in Clinical Psychiatry : 9th European Congress. - ISSN 978-90-574-0144-2. - Amsterdam : Kavanah, 2015. - S. 153-154
 51. AFG Edukačný proces ako nástroj minimalizácie rizika pooperačnej komplikácie - tromboembolickej choroby / E. Hlinková ... [et al.]
  In: IX. Královéhradecké ošetřovatelské dny. Sborník přednášek. - ISBN 80-86225-40-2. - Hradec Králové : Nucleus HK, 2003. - S. 30-31
 52. AFG Kompetencie sestry v skríningu diabetickej nohy / J. Nemcová ... [et al.]
  In: IX. Královéhradecké ošetřovatelské dny. Sborník přednášek. - ISBN 80-86225-40-2. - Hradec Králové : Nucleus HK, 2003. - S. 79-80
 53. AFG Parkinsonová choroba a život pod kontrolou - perspektíva pacienta / Martina Tomagová ... [et al.]
  In: Profesionalita v ošetřovatelství [elektronický dokument] : sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí : 3. - ISBN 978-80-244-5344-6. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. - S. 71-73 [online]
 54. AFG Spirituálne potreby seniorov žijúcich v komunitných zariadeniach / I. Farský ... [et al.]
  In: Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. - ISBN 978-80-7464-826-7. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2016. - S. 42-43
 55. AFG Skúsenosti a postoje sestier na psychiatrických oddeleniach k agresii hospitalizovaných pacientov / M. Tomagová ... [et al.]
  In: Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. - ISBN 978-80-7464-826-7. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2016. - S. 223-224
 56. AFG Causes of patient aggression - how they are viewed by patients and staff in mental health practice? / M. Tomagová... [et al.]
  In: 4th European Transcultural Nursing Association International Conference 2015 : Reclaiming compassion at the heart of Nursing. - ISBN 978-963-89435-8-3. - Budapešť : Semmelweis University, 2015. - S. 99
 57. AFG Comparison of patients and staff perspectives on strategies used to manage patient aggression / M. Lepiešová... [et al.]
  In: 4th European Transcultural Nursing Association International Conference 2015 : Reclaiming compassion at the heart of Nursing. - ISBN 978-963-89435-8-3. - Budapešť : Semmelweis University, 2015. - S. 96-97
 58. AFG Workplace violence against nurses / M. Lepiešová ... [et al.]
  In: Prevention of Health and Social Pathology. Abstracts. - Debrecen : University of Debrecen, 2007. - S. 17
 59. AFG Názory sestier na rizikové faktory vzniku agresie pacientov voči sestrám / I. Bóriková... [et al.]
  In: Profesionalita v ošetřovateľství 2. [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-244-4862-6. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2015. - S. 162-164 [CD-ROM]
 60. AFG Použitie škály ATAS (C) pri hodnotení polarity postoja sestier k agresii pacientov / M. Lepiešová... [et al.]
  In: Profesionalita v ošetřovateľství 2. [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-244-4862-6. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2015. - S. 202-204 [CD-ROM]
 61. AFG Skúsenosti sestier s agresiou pacientov a jej manažmentom / M. Tomagová... [et al.]
  In: Profesionalita v ošetřovateľství 2. [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-244-4862-6. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2015. - S. 240-242 [CD-ROM]
 62. AFG Príprava e-učebnice ošetrovateľských techník a zručností / M. Miertová... [et al.]
  In: Profesionalita v ošetřovateľství 2. [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-244-4862-6. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2015. - S. 217-218 [CD-ROM]
 63. AFG Differences in Parkinson’s Disease Patients’ Lived Experiences and Perceptions regarding Dignity / Martina Tomagová ... [et al.]
  In: 4th World Conference on Qualitative Research. - ISBN 978-989-54476-7-1. - [s.l.] : Ludomedia, 2019. - S. 136-137
 64. AFG Parkinson’s Disease Patients’ Lived Experiences with the Healthcare Services and their Impact on Dignity: an Interpretative Phenomenological Analysis / Katarína Žiaková ... [et al.]
  In: 4th World Conference on Qualitative Research. - ISBN 978-989-54476-7-1. - [s.l.] : Ludomedia, 2019. - S. 128-129
 65. AFH Percepcia agresie pacientov voči zdravotníckym profesionálom v psychiatrii / J. Poliaková... [et al.]
  In: Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor). - Roč. 47, suppl. 1 (2012), s. 51
 66. AFH Konceptualizácia násilia a agresie v zdravotníckych zariadeniach / I. Farský... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve : zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-69-1. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2014. - S. 35-36 [CD-ROM]
 67. AFH Problémy spojené s tvorbou multimediálnych učebných pomôcok / I. Farský... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve : zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-69-1. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2014. - S. 38-40 [CD-ROM]
 68. AFH Analýza nástroja MAVAS pre posúdenie manažmentu agresie pacietov / M. Lepiešová, M. Tomagová
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve : zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-69-1. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2014. - S. 90-91 [CD-ROM]
 69. AFH Slovak version of tool for measuring quality of life of patients with thyroid disorders - ThyPRO-39SK. pilot study / Martin Sviatko ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 18, č. S6 (2018), s. 32-32
 70. AFH Sebapoškodzovanie u pedopsychiatrických pacientov / Ivan Farský ... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve : zborník z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie, 23.5.2019 Martin. - ISBN 978-80-8187-060-6. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 38-40
 71. AFH Interakcia pacientov s Parkinsonovou chorobou so zdravotnou starostlivosťou - negatívne skúsenosti / Martina Lepiešová ... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve : zborník z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie, 23.5.2019 Martin. - ISBN 978-80-8187-060-6. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 123-125
 72. AFH "Nie som hocikto" - životná skúsenosť pacientky s Parkinsonovou chorobou / Jana Nemcová ... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve : zborník z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie, 23.5.2019 Martin. - ISBN 978-80-8187-060-6. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 168-170
 73. AFH Príčiny a manažment agresie pacientov z pohľadu personálu a pacientov psychiatrických zariadení / M. Lepiešová, M. Zanovitová, J. Poliaková
  In: 6. Interdisciplinárna kooperacia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej prác. - ISBN 978-80-561-0189-6. - Ružomberok : Verbum, 2014. - S. 275-279
 74. AFH Postoje sestier k agresii pacientov: pilotné testovanie slovenskej verzie škály ATAS(c) / M. Lepiešová, M. Zanovitová, R. Kurucová
  In: 6. Interdisciplinárna kooperacia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej prác. - ISBN 978-80-561-0189-6. - Ružomberok : Verbum, 2014. - S. 280-283
 75. AFH Príprava operačného poľa - teória verzus prax / E. Hlinková ... [et al.]
  In: IV. Martinské dni hygieny a verejného zdravotníctva. - Martin : Beriss, 2005. - S. 20-21
 76. AFH Intervencie sestry v prevencii flebitídy u pacientov s periférnym venóznym vstupom / S. Kelčíková ... [et al.]
  In: IV. Martinské dni hygieny a verejného zdravotníctva. - Martin : Beriss, 2005. - S. 27-28
 77. AFH Nové formy vzdelávania v pediatrickom ošetrovateľstve / A. Ovšonková... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 8, S (2013), s. 34S-35S
 78. AFH "Môj život s Parkinsonom" - komparácia prípadov / Martina Tomagová ... [et al.]
  In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. - Roč. 81/114, č. Suppl. 2 (2018), s. 2S95-2S95
 79. AFH Dopad Parkinsonovej choroby na každodenné fungovanie v kontexte dôstojnosti pacienta / Martina Tomagová ... [et al.]
  In: Zborník z XI. Medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 15. výročia Hospicu Matky Terezy "Význam multiodborovej spolupáce v hsopicovej starostlivosti". - ISBN 978-80-8132-194-8. - Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, 2018. - S. 309-310
 80. AFH Potreby rodičov novorodencov v neonatologickej intenzívnej starostlivosti / M. Lepiešová ... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve a v pôrodnej asistencii. Zborník z vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-028-6. - Martin : JLF UK-Ústav ošetrovateľstva, 2017. - S. 136-138 [CD-ROM]
 81. BAB Moderná edukácia v ošetrovateľstve / J. Nemcová, E. Hlinková a kol.
  Martin : Osveta, 2010
 82. BAB Výchova k zdraviu / M. Bašková... [et al.]
  Martin : Osveta, 2009
 83. BCB Chirurgické ošetrovateľstvo / Ľ. Kubicová ... [et al.]
  Martin : Osveta, 2000
 84. BCI Basics of nursing presentations [elektronický zdroj] : . / M. Dingová, M. Lepiešová... [et al.]
  Martin : JLF UK - portál MEFANET, 2012
 85. BDF Komunikácia s pacientom pred operáciou / M. Lepiešová ... [et al.]
  In: Sestra. - Roč. 3, č. 4 (2004), s. 16-17
 86. BDF Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s diagnózou cholelitiáza / M. Hargašová ... [et al.]
  In: Info sestra. - Roč. 1, č. 1 (1998), s. 5-13
 87. BDF Edukačný proces u pacienta/klienta s deficitom vedomostí o samoošetrovaní centrálneho venózneho katétra / E. Hlinková ... [et al.]
  In: Info sestra. - Roč. 6, č. 1 (2003), s. 4-11
 88. BDF Prevencia nozokomiálnych nákaz / S. Kelčíková ... [et al.]
  In: Sestra. - Roč. 3, č. 2 (2004), s. 18-19
 89. BDF Študentská dokumentácia pre ošetrovateľský proces (I.) / I. Bóriková ... [et al.]
  In: Sestra. - Roč. 1, č. 10 (2002), s. 12-15
 90. BDF Študentská dokumentácia pre ošetrovateľský proces (II.) / I. Bóriková ... [et al.]
  In: Sestra. - Roč. 1, č. 11 (2002), s. 12-13
 91. BDF Násilie v živote sestry / M. Lepiešová ... [et al.]
  In: Info sestra. - Roč. 5, č. 4 (2002), s. 16-19
 92. BDF Starostlivosť o ruky sestier / S. Kelčíková ... [et al.]
  In: Sestra. - Roč. 3, č. 6 (2004), s. 43
 93. BED Zdravotno-spoločenská hodnota špecifickej formy ľudového liečiteľstva - turčianskeho olejkárstva / M. Lepiešová
  In: 8. medzinárodné sympózium o dejinách medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-88866-44-2. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2007. - S. 140-151 [CD-ROM]
 94. BED Centrum paliatívnej starostlivosti Bjornstjerne Brjornsona / J. Nemcová, M. Lepiešová
  In: Hospice v záverečných prácach : zborník vedeckých a odborných príspevkov. - ISBN 978-80-971211-9-8. - Martin : Hospice-edu, Jesseniova lekárska fakulta, 2012. - S. 113-117
 95. BED Študentská odborná prax-prínos pre potenciálneho zamestnávateľa / J. Vadkertiová... [et al.]
  In: Prínos študentskej odbornej praxe v sociálnej práci, ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii. - ISBN 978-80-8084-458-5. - Ružomberok : Katolícka univerzita, 2009. - S. 80-83
 96. BED Prípadové štúdie vo výučbe odborných zdravotníckych predmetov / M. Lepiešová ... [et al.]
  In: Alternatívne metódy výučby odborných predmetov na SZŠ a VŠ. - ISBN 80-8063-154-9. - Martin : Osveta, 2004. - S. 8-19
 97. BED Rozvoj kritického myslenia je zodpovednosťou učiteľa / J. Nemcová ... [et al.]
  In: Alternatívne metódy výučby odborných predmetov na SZŠ a VŠ. - ISBN 80-8063-154-9. - Martin : Osveta, 2004. - S. 20-22
 98. BED Alternatívne vyučovacie metódy vo výučbe zdravotníckych odborných predmetov / E. Hlinková ... [et al.]
  In: Alternatívne metódy výučby odborných predmetov na SZŠ a VŠ. - ISBN 80-8063-154-9. - Martin : Osveta, 2004. - S. 23-40
 99. BEE Identifikácia výskytu a analýza agresie pacientov voči sestrám - projekt VEGA 1/0217/13 / M. Lepiešová ... [et al.]
  In: Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. - ISBN 978-80-7464-826-7. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2016. - S. 127-133
 100. BEF Mentorship in the professional preparation of nurses - presentation of the programme of continual nursing education in JFM CU in Martin / M. Lepiešová... [et al.]
  In: Profesionálna príprava sestier : Professional preparation of nurses. - ISBN 978-80-88866-76-3. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2010. - S. 17-22
 101. BEF Mentorship in the professional preparation of nurses - the gain for potential employer / E. Ferencová... [et al.]
  In: Profesionálna príprava sestier : Professional preparation of nurses. - ISBN 978-80-88866-76-3. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2010. - S. 35-39
 102. BEF Students' mobility within the bounds of nursing students' practical training at JFM CU in Martin / M. Lepiešová... [et al.]
  In: Profesionálna príprava sestier : Professional preparation of nurses. - ISBN 978-80-88866-76-3. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2010. - S. 40-44
 103. BEF Vízia prepojenia štúdia univerzity tretieho veku a študijného programu Ošetrovateľstvo na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine / M. Zanovitová... [et al.]
  In: Edukácia v treťom veku. - ISBN 978-80-554-0933-7. - Žilina : Edis, 2014. - S. 107-116
 104. BEF Case study method in nursing education / M. Lepiešová... [et al.]
  In: Profesionálna príprava sestier : Professional preparation of nurses. - ISBN 978-80-88866-76-3. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2010. - S. 53-61
 105. BFA Application of simulation methods in senior education / M. Zanovitová... [et al.]
  In: MEFANET 2015 : international conference of Czech and Slovak faculties of medicine and health care sciences of Czech and Slovak faculties of medicine. - Brno : Institute of Biostatistics and Analyses Masaryk University, 2015. - S. 39
 106. BFA Human rights, older people and end of life care: Insights from an Erasmus Intensive Programme (HUROPEL). Symposium 4: Creatively Mixing Humanities and Sciences in an Erasmus Intensive Programme (HUROPEL) / M. Johnson ... [et al.]
  In: 5th International Nurse Education Conference. - Noordwijkerhout : [s.n.], 2014. - Nestr. [1 s.] [online]
 107. BFA Risk factors of patient aggression against nurses - the perspective of Slovak mental health nurses / I. Bóriková... [et al.]
  In: 4th European Conference on Mental Health. - Riga : [s.n.], 2015. - [S. 1]
 108. BFA Implementation of simulation education to training programmes of healthcare professionals / M. Lepiešová... [et al.]
  In: MEFANET 2013 : 7th international conference of Czech and Slovak faculties of medicine. - Brno : Masarykova univerzita, 2013. - S. 23-24
 109. BFA Preparing a multimedia textbook of nursing techniques / I. Farský... [et al.]
  In: MEFANET 2013 : 7th international conference of Czech and Slovak faculties of medicine. - Brno : Masarykova univerzita, 2013. - S. 24-25
 110. BFA Multimedial textbook of nursing techniques and skills / I. Farský... [et al.]
  In: International Conference of Czech and Slovak Faculties of Medicine : focused on e-learning and informatics in medical education. - Brno : Masarykova univerzita, 2012. - S. 49
 111. BFA The perspectives of e-learning education in paediatric nursing / A. Ovšonková... [et al.]
  In: International Conference of Czech and Slovak Faculties of Medicine : focused on e-learning and informatics in medical education. - Brno : Masarykova univerzita, 2012. - S. 50
 112. DAI Násilie voči sestrám pri výkone povolania / M. Lepiešová ; školiteľ M. Nemčeková
  Martin : [s.n.], 2011
 113. FAI Multimediálna vysokoškolská učebnica ošetrovateľských techník a zručností [elektronický zdroj] : . / zost. M. Miertová a kol.
  Martin : Portál JLF UK - MEFANET, 2015
 114. FAI Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve [elektronický dokument] : zborník z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie, 23.5.2019 Martin. / Martina Lepiešová, Dominika Kalánková
  Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019
 115. FAI Contemporary issues of nursing education and practice / zostavili A. Rosenbergová... [et al.]
  Stavanger : Stavanger University, 2010
 116. GHG Paliatívna ošetrovateľská starostlivosť [elektronický zdroj] : . / M. Lepiešová
  Martin : JLF UK - portál MEFANET, 2010
 117. GII Zriadenie Centra paliatívnej starostlivosti Bjornstjerne Bjornsona na Ústave ošetrovateľstva JLF UK v Martine / M. Lepiešová, J. Nemcová, K. Žiaková
  In: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. - Roč. 10, č. 4 suppl. (2012), s. 11
 118. GII V Británii sme absolvovali simulačnú výučbu v ošetrovateľstve / M. Lepiešová, M. Miertová
  In: Naša univerzita. - Roč. 59, č. 9 (2013), s. 24
 119. GII Skúsenosti s uplatnením simulačnej výučby v ošetrovateľstve na Univerzite v Salforde / M. Miertová, M. Lepiešová
  In: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. - Roč. 11, č. 3 (2013), s. 21
 120. GII Edukačný materiál pre opatrovateľov paliatívnych pacientov / R. Kurucová, M. Lepiešová
  Martin : [s.n.], 2015