Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

 1. AAA Management chronických rán / Edita Hlinková ... [et al.]
  Praha : Grada Publishing, 2019
 2. AAB Vybrané ošetrovateľské diagnózy v klinickej praxi / E. Gurková ... [et al.]
  Martin : Osveta, 2009
 3. ACD Starostlivosť o rany / E. Hlinková
  In: Multimediálna vysokoškolská učebnica ošetrovateľských techník a zručností [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-88-2. - Martin : Portál JLF UK - MEFANET, 2015. - S. 156-222 [2,5AH] [online]
 4. ACD Nauzea a vracanie / E. Hlinková
  In: Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti : vysokoškolská učebnica. 2. upr. a dopl. vyd.. - ISBN 978-80-8063-457-5. - Martin : Osveta, 2017. - S. 127-141 [1,5AH]
 5. ACD Nauzea a vracanie / E. Hlinková
  In: Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti : vysokoškolská učebnica. - ISBN978-80-89544-73-8. - Martin : JLF UK, 2015. - S. 172-192 [1,5AH]
 6. ACD Manažment perioperačnej starostlivosti v hrudníkovej chirurgii / E. Hlinková
  In: Multimediálna e-učebnica Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-72-1. - Martin : JLF UK - Portál MEFANET, 2015. - Nestr. [152 s.] [6,21AH] [online]
 7. ACD Východiska k problematike ošetrovania rán. Hojenie rán. Posudzovanie a diagnostika rán / E. Hlinková
  In: Nehojace sa rany : vysokoškolská učebnica. - ISBN 978-80-8063-433-9. - Martin : Osveta, 2015. - S. 11-72 [4,81AH]
 8. ADC Quality of life in patients with diabetic foot ulcer in Visegrad countries / J. Nemcová ... [et al.]
  In: Journal of Clinical Nursing. - Roč. 26, č. 9-10 (2017), s. 1245-1256
 9. ADC The efficacy of diabetic foot care education / J. Nemcová, E. Hlinková
  In: Journal of Clinical Nursing. - Roč. 23, č. 5-6 (2014), s. 877-882
 10. ADE Hodnotenie efektivity edukácie cievno-chirurgických pacientov v prevencii a v starostlivosti o syndróm diabetickej nohy / E. Hlinková... [et al.]
  In: Ošetřovatelství a porodní asistence [elektronický zdroj]. - Roč. 2, č. 2 (2011), s. 202-210 [online]
 11. ADE Problém skríningu v prevencii diabetických ulcerácií a amputácií / J. Nemcová... [et al.]
  In: Ošetřovatelství a porodní asistence [elektronický zdroj]. - Roč. 1, č. 2 (2010), s. 48-53 [online]
 12. ADE Edukácia pacienta pred laparoskopickou cholecystektómiou / Ľ. Mikolajčíková ... [et al.]
  In: Profese. - Roč. 3, č. 1 (2008), s. 6-8
 13. ADF Manažment ošetrovania pacienta po amputácií dolnej končatiny / E. Hlinková... [et al.]
  In: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. - Roč. 9, č. 2 (2011), s. 5-8
 14. ADF Priority ošetrovateľskej starostlivosti u pacienta s hemoragicko-nekrotickou pankreatitídou na chirurgickej JIS / S. Švecová ... [et al.]
  In: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. - Roč. 5, č. 5 (2007), s. 9-12
 15. ADF Deficit vedomostí o prevencii lymfedému po operácii prsníka / E. Šimuničová ... [et al.]
  In: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. - Roč. 5, č. 2, suplementum (2007), s. 1-3
 16. ADF Edukácia v prevencii diabetickej ulcerácie a amputácie / J. Nemcová, E. Hlinková
  In: Ošetrovateľstvo: teória-výskum-vzdelávanie [elektronický zdroj]. - Roč. 1, č. 1 (2011), s. 5-11 [online]
 17. ADF Posúdenie v edukácii cievno-chirurgických pacientov s Diabetes mellitus / E. Hlinková, J. Nemcová
  In: Ošetrovateľstvo: teória-výskum-vzdelávanie [elektronický zdroj]. - Roč. 1, č. 1 (2011), s. 20-27 [online]
 18. ADF Výskyt ošetrovateľských diagnóz u pacientov s nutričnou jejunostómiou / E. Hlinková, J. Nemcová, M. Slezáková
  In: Ošetrovateľstvo: teória-výskum-vzdelávanie [elektronický zdroj]. - Roč. 6, č. 2 (2016), s. 52-58 [online]
 19. ADF Pacient so syndrómom diabetickej nohy / J. Nemcová... [et al.]
  In: Revue medicíny v praxi. - Roč. 12, č. 4 (2014), s. 33-35
 20. ADF Edukácia stomika a rodiny: k problematike obsahu a priebehu realizácie edukácie v nemocničnom prostredí / E. Hlinková... [et al.]
  In: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. - Roč. 11, č. 4 (2013), s. 13-16
 21. ADF Vybrané aspekty umierania a smútenia / J. Nemcová ... [et al.]
  In: Paliatívna medicína a liečba bolesti [elektronický zdroj]. - Roč. 9, č. 1e (2016), s. e18-e20 [online]
 22. ADF Edukácia pacienta s karcinómom žalúdka / E. Hlinková... [et al.]
  In: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. - Roč. 8, č. 1 (2010), s. 1-4
 23. ADM Dekubity u pacientov s komorbidnými neurologickými ochoreniami / Jana Nemcová ... [et al.]
  In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. - Roč. 81/114, č. Supplement 1 (2018), s. S19-S22
 24. ADM Educational assessment of diabetic requiring vascular surgery / E. Hlinková, J. Nemcová, K. Žiaková
  In: Central European Journal of Nursing and Midwifery. - Roč. 8, č. 4 (2017), s. 708-716
 25. ADM Closed versus open suction system of the airways in the prevention of infection in ventilated patients / E. Hlinková ... [et al.]
  In: Central European Journal of Nursing and Midwifery. - Roč. 5, č. 2 (2014), s. 63-71
 26. ADM The factors of pressure ulcer's in critically ill patients / Edita Hlinková ... [et al.]
  In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. - Roč. 81/114, č. Supplement 1 (2018), s. S13-S18
 27. AEC Dignified dying / J. Nemcová... [et al.]
  In: Worldviews on European nursing. - ISBN 978-836942-99-4. - Rzeszóv : Institute of Nursing and Health Sciences, 2011. - S. 330-339
 28. AEC Motivation in education of diabetic patient in vascular surgery / E. Hlinková... [et al.]
  In: Worldviews on European nursing. - ISBN 978-836942-99-4. - Rzeszóv : Institute of Nursing and Health Sciences, 2011. - S. 164-175
 29. AEC Edukácia chirurgických pacientov - diabetikov. Nové metodologické prístupy / M. Nemčeková ... [et al.]
  In: Trendy v ošetřovatelství III. Trends in nursing. - ISBN 80-7042-351-X. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2004. - S. 128-135
 30. AEC The determinants of education in patients with diabetic foot syndrome and peripheral arterial disease / E. Hlinková... [et al.]
  In: Contemporary issues of nursing education and practice. - ISBN 978-82-7644-415-5. - Stavanger : Stavanger University, 2010. - S. 11-19
 31. AEC The diabetic foot - screening and education / J. Nemcová... [et al.]
  In: Contemporary issues of nursing education and practice. - ISBN 978-82-7644-415-5. - Stavanger : Stavanger University, 2010. - S. 42-50
 32. AED Metodologické využitie rodovej diferenciácie v ošetrovateľstve / E. Hlinková ... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve [elektronický zdroj]. - ISBN 80-88866-32-4. - Martin : Univerzita Komenského Bratislava, Jesseniova lekárska fakulta Martin, 2005. - S. 85-99 [CD-ROM]
 33. AED Porovnanie subjektívnych a objektívnych výsledkov skríningu diabetickej nohy / J. Nemcová ... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve [elektronický zdroj]. - ISBN 80-88866-32-4. - Martin : Univerzita Komenského Bratislava, Jesseniova lekárska fakulta Martin, 2005. - S. 406-416 [CD-ROM]
 34. AED Vzdelávanie sestier ako faktor prevencie výskytu flebitídy / S. Kelčíková ... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve [elektronický zdroj]. - ISBN 80-88866-32-4. - Martin : Univerzita Komenského Bratislava, Jesseniova lekárska fakulta Martin, 2005. - S. 615-624 [CD-ROM]
 35. AED Skríning, edukácia a selfmenežment v kontexte syndrómu diabetickej nohy / J. Nemcová... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-00-4. - Martin : UK JLF Ústav ošetrovateľstva, 2011. - S. 289-299 [CD-ROM]
 36. AED Nové prístupy k systematickému posúdeniu v edukačnom procese / E. Hlinková ... [et al.]
  In: Ošetrovateľstvo, teória, výskum a vzdelávanie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-88866-43-5. - Martin : Univerzita Komenského Bratislava, Jesseniova lekárska fakulta Martin, 2007. - S. 146-168 [CD-ROM]
 37. AED Obstipácia, hnačka / E. Hlinková
  In: Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti : vysokoškolská učebnica. 2. upr. a dopl. vyd.. - ISBN 978-80-8063-457-5. - Martin : Osveta, 2017. - S. 142-151
 38. AED Prípadové štúdie vo vzdelávaní sestier / E. Hlinková ... [et al.]
  In: Výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve [elektronický zdroj]. - ISBN 80-88866-24-3. - Martin : JLF UK, 2003. - S. 117-134 [CD-ROM]
 39. AED Štandardný protokol v skríningu diabetickej nohy / J. Nemcová ... [et al.]
  In: Výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve [elektronický zdroj]. - ISBN 80-88866-24-3. - Martin : UK JLF Ústav ošetrovateľstva, 2003. - S. 300-306 [CD-ROM]
 40. AED Obstipácia, hnačka / E. Hlinková
  In: Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti : vysokoškolská učebnica. - ISBN978-80-89544-73-8. - Martin : JLF UK, 2015. - S. 193-205 [0,96AH]
 41. AED Východiská vzdelávania v ošetrovateľstve v problematike smútenia a trúchlenia / J. Nemcová... [et al.]
  In: Sprevádzanie smútiacich v medzináboženskom a medzikultúrnom kontexte. - ISBN 978-80-968542-6-4. - Martin : Biblická škola, 2015. - S. 119-129
 42. AED Zdravie v kontexte edukácie v ošetrovateľstve / J. Nemcová... [et al.]
  In: Výchova a vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju. - ISBN 978-80-8083-876-8. - Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied UMB, 2009. - S. 26-37
 43. AFC Poskytovanie informácii polymorbidnému pacientovi v staršom veku pred operáciou (k problémom informovanosti pacienta a strachu zo smrti / E. Hlinková ... [et al.]
  In: Problemy współczesnej tanatologii. Tom 8. - ISBN 83-7374-025-2. - Wroclaw : Wroclawskie Towarzystwo Naukowe, 2004. - S. 117-126
 44. AFC Možnosti prevencie flebitídy u pacientov s periférnou venóznou kanylou / S. Kelčíková ... [et al.]
  In: 10. Královéhradecké ošetřovatelské dny. - ISBN 80-86225-60-7. - Hradec Králové : Nucleus HK, 2004. - S. 98-99
 45. AFC Podmienky efektívnej edukácie pacienta s diabetes mellitus 2. typu / E. Hlinková ... [et al.]
  In: 10. Královéhradecké ošetřovatelské dny. - ISBN 80-86225-60-7. - Hradec Králové : Nucleus HK, 2004. - S. 23-26
 46. AFC Alternatívne vyučovacie metódy používané pri edukácii pacientov v nemocničnom prostredí / E. Hlinková
  In: Multioborová, interdisciplinární a mezinárodní kooperace v ošetřovatelství. - ISBN 80-247-0536-2. - Olomouc : Grada, 2002. - S. 103-109
 47. AFC The clinical indicators and quality of life of diabetics with diabetic foot ulcer in Slovakia / J. Nemcová ... [et al.]
  In: Wyzwania naukowe i zawodowe we współczesnym pielęgniarstwie. Tom 1. [elektronický zdroj]. - ISBN 978-83-65139-96-6. - Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2017. - S. 141-153 [CD-ROM]
 48. AFC Multimediálna e-učebnica ako súčasť vzdelávania sestier / J. Mesárošová... [et al.]
  In: Cesta k modernímu ošetřovatelství 16. - ISBN 978-80-87347-17-1. - Praha : Fakultní nemocnice v Motole, 2014. - S. 201-205
 49. AFD Edukácia pacientov s tracheostómiou / J. Nemcová ... [et al.]
  In: 5. celoslovenský odborný seminár ORL sestier a audiometristiek s medzinárodnou účasťou. - Martin : Klinika ORL a CHHaK MFN Martin, 2002. - S. 1-9
 50. AFD Dôstojnosť pacienta v hospicovej starostlivosti / J. Nemcová, E. Hlinková, L. Sobeková
  In: Pacient v hospici : medzinárodná vedecká konferencia. - ISBN 978-80-8132-155-9. - Bratislava : Vysoka škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2016. - S. 267-286
 51. AFD Posudzovanie rizikových faktorov diabetickej nohy / J. Nemcová ... [et al.]
  In: 3. medzinárodná vedecká konferencia Sestry a európske stratégie zdravia v 21. storočí [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89352-10-4. - Bratislava : Slovenská zdravotnícka univerzita, 2008. - S. 260-266 [CD-ROM]
 52. AFD Edukácia pacienta v programoch vzdelávania sestier / E. Hlinková
  In: Úlohy pedagogických pracovníkov v sústavnom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov varia. - ISBN 978-80-8075-189-0. - Trenčín : Ústav zdravotníctva a ošetrovateľstva Trenčianska Univerzita A. Dubčeka, 2007. - S. 98-118
 53. AFD Motivácia v edukácii chirurgických pacientov / E. Hlinková ... [et al.]
  In: Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 80-8050-866-0. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa. Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva. Katedra ošetrovateľstva, 2005. - S. 97-106 [CD-ROM]
 54. AFD Riziko infekcie operačnej rany hygienicko-epidemiologický pohľad / S. Kelčíková ... [et al.]
  In: Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 80-8050-866-0. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa. Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva. Katedra ošetrovateľstva, 2005. - S. 168-175 [CD-ROM]
 55. AFD Ošetrovateľské posúdenie v paliatívnej starostlivosti / J. Nemcová ... [et al.]
  In: Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 80-8050-866-0. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa. Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva. Katedra ošetrovateľstva, 2005. - S. 333-342 [CD-ROM]
 56. AFD Analýza názorov a postojov študentov ošetrovateľstva k využívaniu multimediálnych technológii vo výučbe / J. Cuperová... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-68-4. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2014. - S. 46-54 [CD-ROM]
 57. AFD Výskyt ošetrovateľských problémov u pacienta s kolostómiou v pooperačnom období / E. Hlinková... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-68-4. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2014. - S. 74-85 [CD-ROM]
 58. AFD IKT zručností študentov nelekárskych odborov ako východisko využívania e-learningových kurzov / J. Cuperová... [et al.]
  In: Horizonty starostlivosti o zdravie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89702-10-7. - Bratislava : SZU, 2014. - S. 49-55 [CD-ROM]
 59. AFD Multimediálna e-učebnica ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii - ošetrovanie pacientov s kolostómiou / J. Cuperová... [et al.]
  In: Interdisciplinárna kooperacia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci. - ISBN 978-80-561-0076-9. - Ružomberok : Verbum, 2013. - S. 34-38
 60. AFD Teoretické východiská tvorby multimediálnej učebnice ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii / J. Cuperová... [et al.]
  In: Vplyv vzdelávania a výskumu v nelekárskych odboroch na kvalitu zdravotnej starostlivosti [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-555-0893-1. - Prešov : Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity, 2013. - S. 39-45 [CD-ROM]
 61. AFD Posudzovanie edukačných potrieb diabetika v prevencii syndrómu diabetickej nohy / E. Hlinková ... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve a v pôrodnej asistencii [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-88866-61-9. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2009. - S. 48-66 [CD-ROM]
 62. AFD Problémy pacienta s diabetickou ulceráciou / M. Miertová ... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve a v pôrodnej asistencii [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-88866-61-9. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2009. - S. 93-110 [CD-ROM]
 63. AFG Edukačné intervencie u pacientov so stómiou ako predpoklad spokojnosti s ošetrovateľskou starostlivosťou / Edita Hlinková, Jana Nemcová, Anna Ovšonková
  In: Profesionalita v ošetřovatelství [elektronický dokument] : sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí : 3. - ISBN 978-80-244-5344-6. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. - S. 29-30 [online]
 64. AFG Edukačný proces ako nástroj minimalizácie rizika pooperačnej komplikácie - tromboembolickej choroby / E. Hlinková ... [et al.]
  In: IX. Královéhradecké ošetřovatelské dny. Sborník přednášek. - ISBN 80-86225-40-2. - Hradec Králové : Nucleus HK, 2003. - S. 30-31
 65. AFG Kompetencie sestry v skríningu diabetickej nohy / J. Nemcová ... [et al.]
  In: IX. Královéhradecké ošetřovatelské dny. Sborník přednášek. - ISBN 80-86225-40-2. - Hradec Králové : Nucleus HK, 2003. - S. 79-80
 66. AFH Ošetrovanie kožných komplikácií stómií / Edita Hlinková ... [et al.]
  In: Zdravotnícke listy. - Roč. 6, č. 1 (2018), s. A1-A1
 67. AFH Spokojnosť pacientov so stomiou s poskytovanou starostlivosťou a edukáciou / Edita Hlinková ... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve : zborník z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie, 23.5.2019 Martin. - ISBN 978-80-8187-060-6. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 60-62
 68. AFH Zdravotnícki pracovníci a dôstojnosť pacienta so sclerosis multiplex / Michaela Miertová ... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve : zborník z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie, 23.5.2019 Martin. - ISBN 978-80-8187-060-6. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 156-158
 69. AFH Model kvality starostlivosti z pohľadu pacienta / Jana Nemcová ... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve : zborník z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie, 23.5.2019 Martin. - ISBN 978-80-8187-060-6. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 165-167
 70. AFH "Ochabnutá dôstojnosť" - prípad pacientky s diagnózou sclerosis multiplex / Michaela Miertová ... [et al.]
  In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. - Roč. 81/114, č. Suppl. 2 (2018), s. 2S94-2S94
 71. AFH Manažment ošetrovania pacienta so stómiou v paliatívnej starostlivosti / Edita Hlinková, Jana Nemcová, Anna Ovšonková
  In: Význam multiodborovej spolupráce v hospicovej starostlivosti : medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 15. výročia Hospicu Matky Terezy. - ISBN 978-80-8132-194-8. - Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, 2018. - S. 301-302
 72. AFH Bezpečnosť dieťaťa počas hospitalizácie / Anna Ovšonková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 13, č. S3 (2018), s. 21-21
 73. AFH Perioperačná starostlivosť o pacienta v jednodňovej chirurgii / E. Hlinková ... [et al.]
  In: IV. Martinské dni hygieny a verejného zdravotníctva. - Martin : Beriss, 2005. - S. 20
 74. AFH Príprava operačného poľa - teória verzus prax / E. Hlinková ... [et al.]
  In: IV. Martinské dni hygieny a verejného zdravotníctva. - Martin : Beriss, 2005. - S. 20-21
 75. AFH Intervencie sestry v prevencii flebitídy u pacientov s periférnym venóznym vstupom / S. Kelčíková ... [et al.]
  In: IV. Martinské dni hygieny a verejného zdravotníctva. - Martin : Beriss, 2005. - S. 27-28
 76. AFH E-learningové vzdelávanie v klinickom predmete chirurgia a ošetrovateľstvo / E. Hlinková... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve : zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-69-1. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2014. - S. 51-52 [CD-ROM]
 77. AFH Kvalita života pacientov s diabetickou ulceráciou / J. Nemcová... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve : zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-69-1. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2014. - S. 117-118 [CD-ROM]
 78. AFH Criteria of quality of care in selected groups of patients / E. Hlinková, J. Nemcová
  In: Nursing of the 21st century in the process of changes 2017. - ISBN 978-80-558-1185-7. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2017. - S. 41-42
 79. AFH Vplyv bolesti na kvalitu života pacientov s diabetickou ulceráciou / J. Nemcová, E. Hlinková
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve a v pôrodnej asistencii. Zborník z vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-028-6. - Martin : JLF UK-Ústav ošetrovateľstva, 2017. - S. 148-149 [CD-ROM]
 80. AFH Ošetrovateľská dokumentácia u pacienta so stómiou / E. Hlinková ... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve a v pôrodnej asistencii. Zborník z vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-028-6. - Martin : JLF UK-Ústav ošetrovateľstva, 2017. - S. 104-106 [CD-ROM]
 81. AFH Starostlivosť o nohy diabetika / L. Junasová... [et al.]
  In: Diabetes a obezita. - Roč. 15, č. 29 (2015), s. 94
 82. BAB Moderná edukácia v ošetrovateľstve / J. Nemcová, E. Hlinková a kol.
  Martin : Osveta, 2010
 83. BCI Techniky a postupy v ošetrovateľstve [[elektronický zdroj]] : vysokoškolské skriptá. / P. Osacká a kol.
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2007
 84. BDF Komunikácia s pacientom pred operáciou / M. Lepiešová ... [et al.]
  In: Sestra. - Roč. 3, č. 4 (2004), s. 16-17
 85. BDF Liečebná výživa po operácii nádorového ochorenia čriev. Výživa pre pacientov s kolostómiou / E. Hlinková ... [et al.]
  In: Turčianski stomici. - Č. 1 (2002), s. 14-16
 86. BDF Štandard ošetrovateľskej starostlivosti o chirurgického pacienta s diabetickou nohou / D. Mištuna ... [et al.]
  In: Info sestra. - Roč. 5, č. 3 (2002), s. 14-16
 87. BDF Ošetrovanie rán / A. Fúrová ... [et al.]
  In: Info sestra. - Roč. 5, č. 3 (2002), s. 20-22
 88. BDF Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s diabetickou nohou pred operáciou a v pooperačnom období / R. Nemcová ... [et al.]
  In: Info sestra. - Roč. 5, č. 3 (2002), s. 7-13
 89. BDF Edukačný proces u pacienta/klienta s deficitom vedomostí o samoošetrovaní centrálneho venózneho katétra / E. Hlinková ... [et al.]
  In: Info sestra. - Roč. 6, č. 1 (2003), s. 4-11
 90. BDF Prevencia nozokomiálnych nákaz / S. Kelčíková ... [et al.]
  In: Sestra. - Roč. 3, č. 2 (2004), s. 18-19
 91. BDF Študentská dokumentácia pre ošetrovateľský proces (I.) / I. Bóriková ... [et al.]
  In: Sestra. - Roč. 1, č. 10 (2002), s. 12-15
 92. BDF Študentská dokumentácia pre ošetrovateľský proces (II.) / I. Bóriková ... [et al.]
  In: Sestra. - Roč. 1, č. 11 (2002), s. 12-13
 93. BDF Vzdelávanie sestier v problematike ošetrovania nehojacich sa rán a pacientov so stómiou / M. Miertová... [et al.]
  In: Revue medicíny v praxi. - Roč. 13, č. 3 (2014), s. 33-34
 94. BDF Vybrané problémy pacientov s parkinsonovou chorobou / M. Miertová, J. Nemcová, E. Hlinková
  In: Revue medicíny v praxi. - Roč. 12, č. 6 (2014), s. 33-36
 95. BDF Starostlivosť o ruky sestier / S. Kelčíková ... [et al.]
  In: Sestra. - Roč. 3, č. 6 (2004), s. 43
 96. BED História a súčasnosť vzdelávania sestier na Ústave Milana Rastislava Štefánika v Martine / J. Nemcová ... [et al.]
  In: 8. medzinárodné sympózium o dejinách medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-88866-44-2. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2007. - S. 213-224 [CD-ROM]
 97. BED Prípadové štúdie vo výučbe odborných zdravotníckych predmetov / M. Lepiešová ... [et al.]
  In: Alternatívne metódy výučby odborných predmetov na SZŠ a VŠ. - ISBN 80-8063-154-9. - Martin : Osveta, 2004. - S. 8-19
 98. BED Rozvoj kritického myslenia je zodpovednosťou učiteľa / J. Nemcová ... [et al.]
  In: Alternatívne metódy výučby odborných predmetov na SZŠ a VŠ. - ISBN 80-8063-154-9. - Martin : Osveta, 2004. - S. 20-22
 99. BED Alternatívne vyučovacie metódy vo výučbe zdravotníckych odborných predmetov / E. Hlinková ... [et al.]
  In: Alternatívne metódy výučby odborných predmetov na SZŠ a VŠ. - ISBN 80-8063-154-9. - Martin : Osveta, 2004. - S. 23-40
 100. BEF Providing information and patient education / E. Hlinková... [et al.]
  In: Profesionálna príprava sestier : Professional preparation of nurses. - ISBN 978-80-88866-76-3. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2010. - S. 94-100
 101. BFA Multimedia e-textbook special procedures in surgical nursing / E. Hlinková... [et al.]
  In: MEFANET 2013 : 7th international conference of Czech and Slovak faculties of medicine. - Brno : Masarykova univerzita, 2013. - S. 42-43
 102. BFB Moderné interaktívne prostriedky vo výučbe klinických ošetrovateľských predmetov / I. Farský... [et al.]
  In: SIMSYM 2015 : simulačné sympózium. - Martin : JLFUK, 2015. - Nestr. [1 s.]
 103. DAI Poskytovanie informácií a edukácia chirurgických pacientov / E. Hlinková ; školiteľ M. Nemčeková
  Martin : [s.n.], 2010
 104. EDJ Výskum v chirurgii z pohľadu mladých chirurgov (V. dni mladých chirurgov prof Čárskeho) / D. Mištuna ... [et al.]
  In: Slovenská chirurgia. - Roč. 2, č. 3 (2005), s. 13-15
 105. EDJ History of nursing study in Martin / J. Nemcová... [et al.]
  In: Profesionálna príprava sestier : Professional preparation of nurses. - ISBN 978-80-88866-76-3. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2010. - S. 7-16
 106. FAI Nehojace sa rany / zost. E. Hlinková, J. Nemcová, M. Miertová
  Martin : Osveta, 2015
 107. FAI Multimediálna e-učebnica Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii [[elektronický dokument]] : . / Zost. E. Hlinková, J. Nemcová
  Martin : JLF UK - Portál MEFANET, 2015
 108. GII Predhovor Multimediálna e-učebnica Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii / E. Hlinková, J. Nemcová
  In: Multimediálna e-učebnica Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-72-1. - Martin : JLF UK - Portál MEFANET, 2015. - Nestr.[1 s.] [online]