Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

 1. AAB Problematika kvality života v séniu / I. Farský ... [et al.]
  Martin : Profa, 2007
 2. AAB Vybrané ošetrovateľské diagnózy v klinickej praxi / E. Gurková ... [et al.]
  Martin : Osveta, 2009
 3. ACD Duchovná tieseň a beznádej / I. Farský, K. Žiaková
  In: Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti : vysokoškolská učebnica. 2. upr. a dopl. vyd.. - ISBN 978-80-8063-457-5. - Martin : Osveta, 2017. - S. 164-181 [1,79AH]
 4. ACD Kvalita života pacientov v domácom prostredí / I. Farský
  In: Domáca ošetrovateľská starostlivosť. - ISBN 978-80-8063-414-8. - Martin : Osveta, 2014. - S. 103-120 [1,5 AH]
 5. ACD Duchovná tieseň a beznádej / I. Farský, K. Žiaková
  In: Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti : vysokoškolská učebnica. - ISBN978-80-89544-73-8. - Martin : JLF UK, 2015. - S. 223-247 [1,79AH]
 6. ACD Odber krvi na vyšetrenie / I. Farský, M. Lepiešová
  In: Multimediálna vysokoškolská učebnica ošetrovateľských techník a zručností [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-88-2. - Martin : Portál JLF UK - MEFANET, 2015. - S. 487-537 [2,8AH] [online]
 7. ACD Aplikácia injekcií / M. Miertová, A. Ovšonková
  In: Multimediálna vysokoškolská učebnica ošetrovateľských techník a zručností [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-88-2. - Martin : Portál JLF UK - MEFANET, 2015. - S. 592-651 [2,9AH] [online]
 8. ADC The effect of methylphenidate on neurological soft signs in ADHD / I. Hrtánek... [et al.]
  In: Psychiatry Investigation. - Roč. 12, č. 4 (2015), s. 545-550
 9. ADC Cardiac autonomic regulation is impaired in girls with major depression / I. Tonhajzerová... [et al.]
  In: Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry. - Roč. 34, č. 4 (2010), s. 613-618
 10. ADC Attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) is associated with altered heart rate asymmetry / I. Tonhajzerová... [et al.]
  In: Physiological Research. - Roč. 63, suppl. 4 (2014), s. S509-519
 11. ADC Quality of life in patients with diabetic foot ulcer in Visegrad countries / J. Nemcová ... [et al.]
  In: Journal of Clinical Nursing. - Roč. 26, č. 9-10 (2017), s. 1245-1256
 12. ADC Symbolic dynamics of heart rate variability - a promising tool to investigate cardiac sympathovagal control in attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD)? / I. Tonhajzerová ... [et al.]
  In: Canadian Journal of Physiology and Pharmacology. - Roč. 94, č. 6 (2016), s. 579-587
 13. ADC Heart rate time irreversibility is impaired in adolescent major depression / I. Tonhjazerová... [e al.]
  In: Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry. - Roč. 39, č. 1 (2012), s. 212-217
 14. ADE Psychopatologické aspekty expozície detí a adolescentov sexuálnym obsahom v masmédiách / I. Ondrejka ... [et al.]
  In: Psychiatrie pro praxi [elektronický zdroj]. - Roč. 7, č. 2 (2006), s. 76-79
 15. ADE Spiritualita pacientov s psychickou poruchou / I. Farský... [et al.]
  In: Kontakt [elektronický dokument]. - Roč. 11, č. 2 (2009), s. 406-412
 16. ADE Kvalita života seniorov v komunitnom zariadení / I. Farský... [et al.]
  In: Profese on line [elektronický zdroj]. - Roč. 3, č. 1 (2010), s. 31-42 [online]
 17. ADE Existential and spiritual correlates of mental health in normal population and psychiatric patients / P. Halama... [et al.]
  In: Československá psychologie. - Roč. 54, č. 1 (2010), s. 42-57
 18. ADE Inštitucionálna starostlivosť a kvalita života seniorov / I. Farský ... [et al.]
  In: Kontakt [elektronický dokument]. - Roč. 7, č. 3-4 (2005), s. 232-238
 19. ADE Vplyv pohlavia, vzdelania, vierovyznania a veku na spiritualitu v dospelej populácii / I. Farský, K. Žiaková, I. Ondrejka
  In: Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne. - Č. 6 (1) (2011), s. 275-284
 20. ADE Zmysel života, nádej a suicidálne tendencie u vybraných skupín psychiatrických pacientov / I. Farský, K. Žiaková, I. Ondrejka
  In: Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne. - Č. 7 (2) (2011), s. 303-314
 21. ADE Vzťah depresívnej poruchy, nádeje a beznádeje / I. Farský ... [et al.]
  In: Profese on line [elektronický zdroj]. - Č. 1 (2008), s. 13-16 [online]
 22. ADE Spiritualita pacientov s vybranými psychiatrickými diagnózami / I. Farský, A. Smetánka, S. Dubinská
  In: Ošetřovatelství a porodní asistence [elektronický zdroj]. - Roč. 3, č. 3 (2012), s. 433-441 (online)
 23. ADE Spirituálna tieseň a psychický distres u pacientov s depresiou / I. Farský
  In: Profese on line [elektronický zdroj]. - Roč. 5, č. 2 (2012), nestr. [5 s.][online]
 24. ADF Potential effect of pharmacotherapy on sympathetic arousal in autism / I. Bujňáková ... [et la.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 17, č. 3 (2017), s. 16-.23
 25. ADF Specific features of the care of elderly / I. Farský ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 4, č. 3 (2004), s. 20-24
 26. ADF Beznádej u pedopsychiatrických pacientov / I. Farský, A. Zajacová
  In: Ošetrovateľstvo: teória-výskum-vzdelávanie [elektronický zdroj]. - Roč. 6, č. 2 (2016), s. 59-63 [online]
 27. ADF Spiritualita, psychopatológia a závislosť od alkoholu / I. Ondrejka ... [et al.]
  In: Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor). - Roč. 43, č. 4 (2008), s. 205-220
 28. ADF Disability of social functioning in old age / I. Farský ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 7, č. 1 (2007), s. 27-32
 29. ADF Spirituálne charakteristiky pacientov so závislosťou od alkoholu / I. Farský... [et al.]
  In: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. - Roč. 8, č. 4 (2010), s. 8-10
 30. ADF Spiritualita detských pacientov s infaustnou prognózou / I. Farský, M. Štítová
  In: Paliatívna medicína a liečba bolesti. - Roč. 5, S2 (2012), s. 53-55
 31. ADM Experience of nurses with in-patient aggression in the Slovak Republic / M. Lepiešová ... [et al.]
  In: Central European Journal of Nursing and Midwifery. - Roč. 6, č. 3 (2015), s. 306-312
 32. ADM Pycnogenol supplementation as an adjunct treatment for antidepressant-induced sexual dysfunction / Andrej Smetánka ... [et al.]
  In: Physiology International. - Roč. 106, č. 1 (2019), s. 59-69
 33. ADM Selected indicators of mental health in the elderly - The participants the University of the Third Age / M. Tomagová ... [et al.]
  In: Central European Journal of Nursing and Midwifery. - Roč. 7, č. 2 (2016), s. 437-443
 34. ADM QTc prolongation after ADHD medication / Eva Šnircová ... [et al.]
  In: Neuroendocrinology Letters. - Roč. 38, č. 8 (2017), s. 549-554
 35. ADM Anxiolytic effects of venlafaxine/olanzapine combination in treatment of anxious depression / Tomáš Kulhan ... [et al.]
  In: Neuroendocrinology Letters. - Roč. 38, č. 8 (2017), s. 579-585
 36. ADM Clinical validation of nursing diagnosis of acute pain / Radka Kurucová, Katarína Žiaková, Elena Gurková ... [et al.]
  In: Central European Journal of Nursing and Midwifery. - Roč. 9, č. 1 (2018), s. 781-790
 37. AEC Zmysel života v séniu / I. Farský ... [et al.]
  In: Trendy v ošetřovatelství IV. - ISBN 80-7368-182-X. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2006. - S. 65-69
 38. AEC Hyperkinetická porucha dieťaťa a jej súvislosti s psychosomatickými symptomami rodiča / I. Ondrejka ... [et al.]
  In: Sociokulturní kontexty v ošetřovatelství a porodní asistenci, příspěvek k podpoře péče o člověka. - ISBN 80-244-1424-4. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2006. - S. 594-601
 39. AEC Vplyv internetu na sexuálne správanie / I. Ondrejka ... [et al.]
  In: Sociokulturní kontexty v ošetřovatelství a porodní asistenci, příspěvek k podpoře péče o člověka. - ISBN 80-244-1424-4. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2006. - S. 175-181
 40. AEC Postihnutie sociálneho fungovania u seniorov / I. Farský ... [et al.]
  In: Sociokulturní kontexty v ošetřovatelství a porodní asistenci, příspěvek k podpoře péče o člověka. - ISBN 80-244-1424-4. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2006. - S. 217-225
 41. AEC Konceptualizácia spirituality / I. Farský... [et al.]
  In: Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. - ISBN 978-80-7368-694-9. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2010. - S. 30-36
 42. AEC Vybrané aspekty kvality života v komunite seniorov / I. Farský ... [et al.]
  In: Ošetřovatelství - perspektivní věda i umění [elektronický zdroj]. - ISBN 80-247-11546-7. - Praha : Grada, 2004. - S. 52-57 [CD-ROM]
 43. AEC Zmysel života u pacientov s depresívnou poruchou / I. Farský
  In: Sociokulturní-právní, ekonomické a politické determinanty v ošetřovatelství a v porodní asistenci [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-244-2105-6. - Olomouc : VUP, 2008. - S. 77-85 [CD-ROM]
 44. AEC Spirituality in nursing / I. Farský
  In: Contemporary issues of nursing education and practice. - ISBN 978-82-7644-415-5. - Stavanger : Stavanger University, 2010. - S. 194-203
 45. AEC Nádej v kontexte depresie / I. Ondrejka ... [et al.]
  In: Ošetřovatelská diagnostika a praxe založená na důkazech. - ISBN 978-80-7368-230-9. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2007. - S. 65-71
 46. AEC Využitie hodnotiacich/meracích nástrojov v diagnostike spirituálnej tiesne / I. Farský ... [et al.]
  In: Ošetřovatelská diagnostika a praxe založená na důkazech II. - ISBN 978-80-7368-499-0. - Ostrava : Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2008. - S. 15-20
 47. AEC Diagnostika spirituálnych potrieb u pacientov / I. Ondrejka ... [et al.]
  In: Ošetřovatelská diagnostika a praxe založená na důkazech II. - ISBN 978-80-7368-499-0. - Ostrava : Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2008. - S. 37-42
 48. AED Determinanty kvality života v séniu / I. Farský ... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve [elektronický zdroj]. - ISBN 80-88866-32-4. - Martin : Univerzita Komenského Bratislava, Jesseniova lekárska fakulta Martin, 2005. - S. 292-299 [CD-ROM]
 49. AED Spiritualita v ošetrovateľských konceptuálnych modeloch a teóriách / I. Farský... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-00-4. - Martin : UK JLF Ústav ošetrovateľstva, 2011. - S. 36-45 [CD-ROM]
 50. AED Duchovná tieseň - validizácia ošetrovateľskej diagnózy / K. Žiaková... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-00-4. - Martin : UK JLF Ústav ošetrovateľstva, 2011. - S. 469-478 [CD-ROM]
 51. AED Problematika nádeje u pacientov s depresiou / I. Farský ... [et al.]
  In: Ošetrovateľstvo, teória, výskum a vzdelávanie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-88866-43-5. - Martin : Univerzita Komenského Bratislava, Jesseniova lekárska fakulta Martin, 2007. - S. 93-103 [CD-ROM]
 52. AFC The clinical indicators and quality of life of diabetics with diabetic foot ulcer in Slovakia / J. Nemcová ... [et al.]
  In: Wyzwania naukowe i zawodowe we współczesnym pielęgniarstwie. Tom 1. [elektronický zdroj]. - ISBN 978-83-65139-96-6. - Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2017. - S. 141-153 [CD-ROM]
 53. AFC Pohľad študentov ošetrovateľstva na e-learning vo vyučovacom procese / A. Ovšonková... [et al.]
  In: Profesionalita v ošetřovateľství 2. [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-244-4862-6. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2015. - S. 99-109 [CD-ROM]
 54. AFC Problémy spojené s "výučbou" spirituality v rámci praxe založenej na dôkazoch / I. Farský
  In: Implementace praxe založené na důkazech do výuky. - ISBN 978-80-7368-967-4. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2012. - S. 52-56
 55. AFD Experience of simulation education in the professional training of nurses / M. Lepiešová, M. Miertová, I. Farský
  In: Nursing of the 21st century in the process of changes 2013. - ISBN 978-80-558-0421-7. - Nitra : Univerzita Konštantina Filozofa, 2013. - S. 159-164
 56. AFD Hodnotenie výučby a supervízie v klinickej ošetrovateľskej praxi / M. Zanovitová... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-68-4. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2014. - S. 343-353 [CD-ROM]
 57. AFD Potreba zmysluplnosti v živote seniorov / I. Ondrejka ... [et al.]
  In: Mozaika hospicovej starostlivosti. - ISBN 978-80-969736-2-0. - Martin : Hospice, občianske združenie, 2007. - S. 48-55
 58. AFD Význam zmysluplnosti v živote seniora / I. Farský ... [et al.]
  In: VI. Slovenský geriatrický kongres. 35. Reimanove dni. 33. Gressnerove dni. Slovensko-britské geriatrické sympózium. - ISBN 978-80-8068-665-9. - Bratislava : SGGS - Prešov : PU FZ, 2007. - S. 70-78
 59. AFD Rodina a duševné ochorenie dieťaťa / M. Pochybová... [et al.]
  In: Ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii. - ISBN 978-80-970482-2-8. - Bratislava : Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, 2010. - S. 21-29
 60. AFD Spirituálne charakteristiky pacientov so psychickou poruchou / I. Farský... [et al.]
  In: Ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii. - ISBN 978-80-970482-2-8. - Bratislava : Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, 2010. - S. 46-54
 61. AFE Daily living with the Parkinson's disease / Ivana Bóriková ... [et al.]
  In: International Scientific Conference Family - Health - Disease [elektronický dokument]. - ISBN 978-83-66007-32-1. - Krakow : Krakowska Akademia im Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2019. - S. 18-18 [CD-ROM]
 62. AFE Parkinson's disease patients' experience of acceptance of the disease and coping patterns / Martina Lepiešová ... [et al.]
  In: International Scientific Conference Family - Health - Disease. - ISBN 978-83-66007-32-1. - Krakow : Krakowska Akademia im Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2019. - S. 33-33
 63. AFG Variabilita frekvencie srdca - okno do regulácie činnosti srdca pri psychických poruchách / I. Tonhajzerová... [et al.]
  In: Psychiatrie. - Roč. 17, suppl. 2 (2013), s. 45-46
 64. AFG Spirituálne potreby seniorov žijúcich v komunitných zariadeniach / I. Farský ... [et al.]
  In: Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. - ISBN 978-80-7464-826-7. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2016. - S. 42-43
 65. AFG Symptómová výstavba depresie v detstve a adolescencii / I. Ondrejka ... [et al.]
  In: 23. Celostátní sympozium Duševní zdraví mládeže. - Brno : [s.n.], 2008. - S. 21
 66. AFG Použitie škály ATAS (C) pri hodnotení polarity postoja sestier k agresii pacientov / M. Lepiešová... [et al.]
  In: Profesionalita v ošetřovateľství 2. [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-244-4862-6. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2015. - S. 202-204 [CD-ROM]
 67. AFG Príprava e-učebnice ošetrovateľských techník a zručností / M. Miertová... [et al.]
  In: Profesionalita v ošetřovateľství 2. [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-244-4862-6. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2015. - S. 217-218 [CD-ROM]
 68. AFG Zmeny sympatikovej regulácie pri adolescentnej depresii / A. Mešťaníková... [et al.]
  In: 43. Pracovní konference Komise experimentální kardiologie při České a Slovenské fyziologické společnosti ČLS [elektronický zdroj]. - Brno : Portál LF Masarykovej univerzity, 2015. - Nestr. [1 s.] [online]
 69. AFG Objektivizácia porúch spánku celonočnej polysomnografie / P. Adamík... [et al.]
  In: 24. Celostátní sympozium Duševní zdraví mládeže "Psychické poruchy u dětí v teorii a praxi" [elektronický zdroj]. - Brno : Psychiatrická klinika FN, 2010. - Nestr. [1 s.] [CD-ROM]
 70. AFG Súčasné možnosti zisťovania kardiálnej bezpečnosti psychofarmakoterapie v pedopsychiatrii / I. Ondrejka... [et al.]
  In: 24. Celostátní sympozium Duševní zdraví mládeže "Psychické poruchy u dětí v teorii a praxi" [elektronický zdroj]. - Brno : Psychiatrická klinika FN, 2010. - S. 13 [CD-ROM]
 71. AFG Heart rate variability in adolescent major depression / I. Tonhajzerová... [et al.]
  In: European Psychiatry. - Roč. 26, suppl. 1 (2011), s. P01-359
 72. AFG Kvalita života v séniu / I. Farský ; školiteľ K. Žiaková
  In: Celostátní konference studentských vědeckých prací České republiky a Slovenské republiky. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005. - S. 50
 73. AFG Differences in Parkinson’s Disease Patients’ Lived Experiences and Perceptions regarding Dignity / Martina Tomagová ... [et al.]
  In: 4th World Conference on Qualitative Research. - ISBN 978-989-54476-7-1. - [s.l.] : Ludomedia, 2019. - S. 136-137
 74. AFG Parkinson’s Disease Patients’ Lived Experiences with the Healthcare Services and their Impact on Dignity: an Interpretative Phenomenological Analysis / Katarína Žiaková ... [et al.]
  In: 4th World Conference on Qualitative Research. - ISBN 978-989-54476-7-1. - [s.l.] : Ludomedia, 2019. - S. 128-129
 75. AFG Činnosť srdca vo vzťahu ku závažnosti depresie / I. Tonhajzerová... [et al.]
  In: Duševní zdraví mládeže : 25. celostátní sympozium. - ISBN 978-80-7471-010-0. - Brno : Solen, 2012. - S. 12-13
 76. AFH Respiračná sínusová arytmia ako psychofyziologický index pri antidepresívnej liečbe / I. Tonhajzerová... [et al.]
  In: 64. Česko-slovenské farmakologické dni; 24. Martinské dni dýchania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-70-7. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 99 [online]
 77. AFH Mentálna anorexia a kardiovaskulárne riziko / I. Tonhajterová... [et al.]
  In: 46. Galandove dni : Celoslovenská pediatrická konferencia. Supplement. - ISBN 978-80-971836-0-8. - Bratislava : A-medi managment, 2014. - S. 25S
 78. AFH Prečo vyšetrovať aktivitu autonómneho nervového systému v pedopsychiatrii? / I. Tonhajzerová... [et al.]
  In: Súčasná pedopsychiatria na Slovensku [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89305-23-0. - Bratislava : SLS, 2012. - Nestr. [1 s.] [CD-ROM]
 79. AFH Sociálne fungovanie ako aspekt kvality života seniorov / I. Farský ; školiteľ K. Žiaková
  In: Študentská vedecká konferencia. 3. celoštátne kolo. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta, 2006. - Nestr. [1 s.]
 80. AFH Depresívna porucha z pohľadu kardiovaskulárneho rizika v adolescentnom veku / I. Tonhajzerová... [et al.]
  In: Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor). - Roč. 2013, Supl. 1 (2013), s. 52
 81. AFH Spiritualita pacientov so závislosťou od alkoholu / I. Farský
  In: Ružomberské zdravotnícke dni - 4. ročník. Nové poznatky v oblasti medicínskych vied, ošetrovateľstva a vojenského zdravotníctva. - ISBN 978-80-8084-507-0. - Ružomberok : Katolická univerzita, 2009. - S. 18
 82. AFH Agresívne správanie u pedopsychiatrických pacientov / I. Farský... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 64, č. 11 (2009), s. 628-629
 83. AFH The relation between cardiac regulation and major depressive disorder at adolescent age / I. Tonhajzerová... [et al.]
  In: International Congress Molecular Mechanisms of Neurological and Psychiatric Disorders. 12th Meeting of the Czech and Slovak Neurochemical Society. - Martin : JLF UK, 2009. - S. 85
 84. AFH Polysomnografia-význam a využitie / P. Adamík... [et al.]
  In: Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor). - Roč. 44, suppl. 3 (2009), s. 48
 85. AFH Význam spirituality u pacientov s psychickými poruchami / I. Farský... [et al.]
  In: Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor). - Roč. 44, suppl. 3 (2009), s. 51
 86. AFH Zmeny komplexnej neurokardiálnej regulácie pri hyperkinetickej poruche (ADHD) / I. Tonhajzerová... [et al.]
  In: 90. fyziologické dni. - ISBN 978-80-223-3555-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 191
 87. AFH Konceptualizácia násilia a agresie v zdravotníckych zariadeniach / I. Farský... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve : zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-69-1. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2014. - S. 35-36 [CD-ROM]
 88. AFH Problémy spojené s tvorbou multimediálnych učebných pomôcok / I. Farský... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve : zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-69-1. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2014. - S. 38-40 [CD-ROM]
 89. AFH Kvalita života pacientov s diabetickou ulceráciou / J. Nemcová... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve : zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-69-1. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2014. - S. 117-118 [CD-ROM]
 90. AFH Vplyv antidepresívnej liečby na vagovo-imunitnú interakciu / I. Tonhjazerová... [e al.]
  In: Psychiatria pre prax. - Roč. 15, S2 (2014), s. 65-66
 91. AFH "Môj život s Parkinsonom" - komparácia prípadov / Martina Tomagová ... [et al.]
  In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. - Roč. 81/114, č. Suppl. 2 (2018), s. 2S95-2S95
 92. AFH Slovak version of tool for measuring quality of life of patients with thyroid disorders - ThyPRO-39SK. pilot study / Martin Sviatko ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 18, č. S6 (2018), s. 32-32
 93. AFH Sebapoškodzovanie u pedopsychiatrických pacientov / Ivan Farský ... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve : zborník z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie, 23.5.2019 Martin. - ISBN 978-80-8187-060-6. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 38-40
 94. AFH Interakcia pacientov s Parkinsonovou chorobou so zdravotnou starostlivosťou - negatívne skúsenosti / Martina Lepiešová ... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve : zborník z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie, 23.5.2019 Martin. - ISBN 978-80-8187-060-6. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 123-125
 95. AFH Elektronický výučbový trenažér pre nácvik ošetrovateľskej diagnostiky / Martina Tomagová ... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve : zborník z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie, 23.5.2019 Martin. - ISBN 978-80-8187-060-6. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 229-231
 96. AFH Polysomnografia a hraničné stavy v psychiatrii / I. Hrtánek ... [et al.]
  In: Slovenský lekár. - Roč. 27 (41), suppl. (2017), s. 8
 97. AFH Autonómna dysregulácia pri poruchách autistického spektra / I. Bujňáková ... [et al.]
  In: Psychiatria pre prax [elektronický dokument]. - Roč. 17, S1e (2016), s. e18
 98. AFH A view into "brain-body" interaction in depression / I. Tonhjazerová... [et al.]
  In: Psychiatria pre prax. - Roč. 14, S1 (2013), s. 16
 99. AFH Cardiac autonomic regulation in adolescent major depression / I. Tonhajzerová... [et al.]
  In: 87. fyziologické dni. - ISBN 978-80-969544-8-3. - Bratislava : SAV, 2011. - S. 112
 100. AFH Diagnostika sebapoškodzovania v pedopsychiatrii / Ivan Farský, Eva Kiššová, Igor Ondrejka
  In: Psychiatria pre prax. - Roč. 20, č. 3 (2019), s. 122-123
 101. AFH Nádej u pacientov s depresívnou poruchou / I. Farský ; školitelia K. Žiaková, I. Ondrejka
  In: 28. študentská vedecká konferencia 2007. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2007. - S. 56
 102. AFH Špecifiká starostlivosti o seniorov / Ivan Farský ; školiteľ K. Žiaková
  In: XXV. študentská vedecká konferencia. - Martin : JLF UK, 2004. - S. 65
 103. AFH Polysomnografia v diferenciálnej diagnostike hraničných psychopatologických stavov / P. Adamík... [et al.]
  In: Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor). - Roč. 45, suppl. 1 (2010), s. 3
 104. AFH Detekcia psychických problémov u detí na vybraných základných školách v okrese Martin / M. Pochybová... [et al.]
  In: Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor). - Roč. 45, suppl. 1 (2010), s. 57
 105. AFH Vplyv liečby na kardiálnu reguláciu - kazuistika / I. Tonhajzerová... [et al.]
  In: Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor). - Roč. 45, suppl. 1 (2010), s. 60
 106. AFH Respiračná sínusová arytmia u adolescentov s depresiou / I. Tonhajzerová... [et al.]
  In: 22. Martinské dni dýchania. - Martin : JLF UK, 2010. - S. 25
 107. AFH Spiritualita a duševné zdravie / I. Farský... [et al.]
  In: Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor). - Roč. 47, suppl. 1 (2012), s. 16
 108. AFH Miesto polysomnografie v diagnostike neuropsychiatrických porúch / Igor Ondrejka ... [et al.]
  In: Psychiatria pre prax. - Roč. 20, č. 3 (2019), s. 124-124
 109. AFH Problematika agresie pedopsychiatrických pacientov / J. Poliaková ... [et al.]
  In: Problémy súčasnej pedopsychiatre II. Celoslovenská vedecká konferencia [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89305-13-1. - Martin : JLF UK, 2009. - S. 15-16 [CD-ROM]
 110. AFH Existenciálne a spirituálne faktory mentálneho zdravia / P. Halama... [et al.]
  In: 27. psychologické dni Premeny psychológie v európskom priestore. - Bratislava : Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV, 2009. - S. 7
 111. AFK Senior nursing care management / M. Zamboriová ... [et al.]
  In: Toward Active Old Age : European Conference on the Care of the Elderly. - Pori : [s.n.], 2004. - S. 58
 112. BDF Depresia u adolescentov / I. Ondrejka ... [et al.]
  In: Sestra. - Roč. 4, č. 2 (2005), s. 38-39
 113. BDF Kvalita života v období sénia / I. Farský
  In: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. - Roč. 6, č. 2 (2008), s. 9-11
 114. BEE Identifikácia výskytu a analýza agresie pacientov voči sestrám - projekt VEGA 1/0217/13 / M. Lepiešová ... [et al.]
  In: Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. - ISBN 978-80-7464-826-7. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2016. - S. 127-133
 115. BEF Vízia prepojenia štúdia univerzity tretieho veku a študijného programu Ošetrovateľstvo na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine / M. Zanovitová... [et al.]
  In: Edukácia v treťom veku. - ISBN 978-80-554-0933-7. - Žilina : Edis, 2014. - S. 107-116
 116. BFA Risk factors of patient aggression against nurses - the perspective of Slovak mental health nurses / I. Bóriková... [et al.]
  In: 4th European Conference on Mental Health. - Riga : [s.n.], 2015. - [S. 1]
 117. BFA Multimedial textbook of nursing techniques and skills / I. Farský... [et al.]
  In: International Conference of Czech and Slovak Faculties of Medicine : focused on e-learning and informatics in medical education. - Brno : Masarykova univerzita, 2012. - S. 49
 118. BFA Implementation of simulation education to training programmes of healthcare professionals / M. Lepiešová... [et al.]
  In: MEFANET 2013 : 7th international conference of Czech and Slovak faculties of medicine. - Brno : Masarykova univerzita, 2013. - S. 23-24
 119. BFA Preparing a multimedia textbook of nursing techniques / I. Farský... [et al.]
  In: MEFANET 2013 : 7th international conference of Czech and Slovak faculties of medicine. - Brno : Masarykova univerzita, 2013. - S. 24-25
 120. BFB Moderné interaktívne prostriedky vo výučbe klinických ošetrovateľských predmetov / I. Farský... [et al.]
  In: SIMSYM 2015 : simulačné sympózium. - Martin : JLFUK, 2015. - Nestr. [1 s.]
 121. FAI Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve [elektronický zdroj] : . / editori I. Bóriková, I. Farský, K. Žiaková
  Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, Ústav ošetrovateľstva, 2014
 122. FAI Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve [elektronický zdroj] : zborník abstraktov. / editori I. Bóriková, I. Farský, K. Žiaková
  Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, Ústav ošetrovateľstva, 2014
 123. FAI Multimediálna vysokoškolská učebnica ošetrovateľských techník a zručností [elektronický zdroj] : . / zost. M. Miertová a kol.
  Martin : Portál JLF UK - MEFANET, 2015