Pregraduálne štúdium

Výučbové materiály dostupné na tejto stránke sú duševným vlastníctvom autorov a môžu byť použité (a to aj ich akákoľvek súčasť) len študentmi JLF UK, výhradne ako študijný materiál. 

Predmety:

2-JVL–061 Ftizeológia 5. ročník, letný semester, 0,5/0,5; 1 KREDIT

 

 Podmienky na absolvovanie predmetu:

1. Účasť na obidvoch praktických cvičeniach.

2. Úspešné záverečné hodnotenie formou písomného testu.

    Minimálna hranica úspešnosti je 17%

    Hodnotenie: A 100%    B 83%   C 67%    D 50%     E 33%    Fx 17%

Výučbové materiály:

Ftizeológia prednáška č. 1: Etiológia, patogenéza, epidemiológia, klinický obraz a diagnostika tuberkulózy pľúc. Klasifikácia tuberkulózy. Mykobakteriózy. 

Ftizeológia prednáška č. 2: Liečba tuberkulózy. Mimopľúcna tuberkulóza. 

 

2-JVL–561 Phthisiology 5th year, SS, 0,5/0,5; 1 CREDIT

 

Subject completion requirements:

1. To attend both practicals.

2. To pass trough the final evaluation. The final evaluation is performed by means of written test. The pass-through criterion: 17%

     Evaluation: A 100%    B 83%   C 67%    D 50%     E 33%    Fx 17%

 

Všeobecné lekárstvo:

Interná propedeutika 3. ročník, zimný a letný semester

Vnútorné choroby 4. ročník, zimný semester

Predštátnicová prax 6. ročník

Zubné lekárstvo:

Propedeutika vnútorných chorôb 3. ročník, zimný semester

Vnútorné choroby 4. ročník, zimný semester

 

Študijné materiály:

Spánkové poruchy dýchania