Pregraduálne štúdium

  • výučba nukleárnej medicíny v 7. semestri v odbore všeobecné lekárstvo.      

          vedúci učiteľ: Doc. MUDr. Ivan Režňák, CSc.

  • výučba nukleárnej medicíny v 7. semestri v odbore všeobecné lekárstvo – samoplatci.

            vedúci učiteľ: Doc. MUDr. Ivan Režňák, CSc.

            vyučujúci: MUDr. Hubert Poláček ml., PhD.

Formy výučby: prednášky, praktické cvičenia (demonštračné praktiká).

Účasť na praktických cvičeniach je povinná v plnom rozsahu (100 %). Študenti sa zúčastnia praktických cvičení v dňoch určených rozvrhom. Cvičenia, ktoré pripadnú na dni pracovného pokoja, štátne sviatky a rektorské či dekanské voľno sa nenahrádzajú.

Rozvrh na šk.r. 2017/2018 je uverejnený v časti Oznamy pre študentov

 
Anotácia prednášok:
  1. Súčasný stav rádionuklidovej diagnostiky a liečby. Základy moderných rádionuklidových tomografických zobrazovacích metód.
  2. Diagnostika a liečba ochorení štítnej žľazy pomocou rádionuklidov.
  3. Rádionuklidové metódy v diagnostike onkologických ochorení. Rádionuklidové metódy identifikácie zápalových a infekčných ložísk.
 
Anotácia praktických cvičení (demonštračných praktík):
  1. Úvod, bezpečnosť pri práci s otvorenými žiaričmi, rádiofarmaká, princíp rádionuklidovej diagnostiky a liečby. Prehliadka pracoviska.
  2. Rádionuklidová diagnostika chorôb kostí a kĺbov.
  3. Rádionuklidová diagnostika chorôb obličiek. Rádionuklidová diagnostika chorôb pľúc.
 
Hodnotenie: 

Skúška - záverečný test elektronickou formou z predmetu Nukleárna medicína. Termíny testov budú sprístupnené pred začiatkom skúškového obdobia v Akademickom informačnom systéme AIS-2. Elektronické testovanie sa robí v počítačovej učebni na Hviezdoslavovej ulici 35.

Počas skúškového obdobia (02.01.2018  – 16.02.2018 ) sú plánované termíny testov:

03.01.2018

9:00

30 študentov

 

10:00

30 študentov

10.01.2018

9:00

30 študentov

 

10:00

30 študentov

17.01.2018

9:00

30 študentov

 

10:00

30 študentov

24.01.2018

9:00

30 študentov

 

10:00

30 študentov

31.01.2018

9:00

30 študentov

 

10:00

30 študentov

07.02.2018

9:00

30 študentov

Test má 20 otázok z nukleárnej medicíny. V každej otázke sú ponúknuté štyri odpovede, z ktorých je len jedna správna. Na úspešné absolvovanie testu je potrebné dosiahnuť z 20 otázok 60 a viac percent správnych odpovedí.

V prípade neúspešnosti možno test opakovať 2 krát. Výsledok testu bude hodnotený podľa stupnice:

A

91-100%

B

81-  90%

C

73 - 80%

D

66 - 72%

E

60 - 65%

Fx

menej ako 60%

A         20, 19

B         18, 17

C         16, 15

D         14, 13

E         12

Fx        11