Pregraduálne štúdium

Predmet: INFEKTOLÓGIA, 5 ročník, letný semester, 1/3 S, 3 kredity

Podmienky na absolvovanie predmetu: INFEKTOLÓGIA

Výučba Infektológie sa vykonáva v 14.-tich týždňoch letného semestra:

  • povinnosťou študenta je absolvovať 12. praktických cvičení a seminárov, pričom je možné ospravedlnenie 1 absencie z dôvodu PN, skúšky, reprezentácie fakulty na rôznych podujatiach
  • v 13. týždni pri splnení vyššie uvedených podmienok sa vykonáva praktická skúška, pri nesplnení podmienok nahrádzanie chýbajúcich praktických cvičení
  • v 14. týždni pokračuje nahrádzanie a je možnosť vykonania skúšky v predtermíne u časti študentov
  • štátne sviatky, rektorské a dekanské voľno sú dňami voľna bez povinnosti náhrady výučby.

Praktická časť výučby sa vykonáva pri posteli chorého na pracovisku Klinika infektológie a cestovnej medicíny, semináre budú upresnené pred začiatkom akademického roka.

Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje priebežnou kontrolou vedomostí kontrolnými otázkami počas výučbovej časti, praktickou skúškou, teoretickou ústnou skúškou za dané obdobie štúdia.