Veda a výskum

Hlavné zameranie vedecko-výskumnej činnosti

1. Štúdium maternálnej a fetálnej hemodynamiky pomocou ultrasonografie

2. Štúdium ovplyvnenia rastu myómov maternice embolizáciou uterinných ciev

3. Preventívne a skríningové opatrenia pri zhubných ochoreniach prsníka a ženského genitálu

4. Prenatálna genetická diagnostika (invazívna / neinvazívna forma)

5. Detekcia sentinelovej lymfatickej uzliny pri karcinóme prsníka a krčka maternice

6. Využitie molekulovej biológie v diagnostike karcinómu prsníka a vnútorného genitálu

7. Využitie molekulovej biológie v diagnostike tehotenských patológií a vývinových porúch plodu

8. Včasná detekcia fetálneho distresu v gravidite a počas pôrodu

9. Štúdium hypertenzných ochorení v gravidite

Ďalšie významné vedecké a vedecko-odborné pôsobenie:

Pracovisko bolo sídlom redakčnej rady a vydavateľom vedeckého časopisu Slovenská gynekológia a pôrodníctvo.

Najvýznamnejším ocenením vedeckej úrovne pracoviska blo zvolenie prednostu kliniky za predsedu odborovej komisie postgraduálneho štúdia pre gynekológiu a pôrodníctvo v SR.

Organizácia vedeckých a odborných podujatí:

3.- 4. 9. 1998 – celoštátna vedecká konferencia SGPS  „ Prevencia v gynekológii a pôrodníctve “, koordinátor konferencie: prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

30. 5. – 1. 6. 2002 – IX. celoštátny kongres SGPS SLS s medzinárodnu účasťou, prezident kongresu:prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

30. 9. – 2. 10. 2010 – XVII. celoštátny kongres SGPS SLS s medzinárodnu účasťou,

prezident kongresu: prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

Organizácia kongresu 3rd Central-Eastern European Symposium on Free Nucleic Acids in Non-Invasive Prenatal Diagnosis 4/2014, Martin, SK

prezident kongresu:prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

Klinika zorganizovala 16 menších odborných sympózií.