Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Doc. MUDr. Katarína Maťašová, PhD.

Dátum narodenia: 25.júl 1967

Pracovisko: Neonatologická klinika UK JLF a UN Martin

Funkcia na pracovisku: zástupca prednostu kliniky pre liečebno preventívnu starostlivosť

 

Vzdelanie: 

· všeobecné lekárstvo, JLF UK Martin 1985– 1991

· 1994 - špecializačná atestácia - pediatria 1. stupňa

· 1999 - špecializačná atestácia - neonatológia

· 2001 - štátna všeobecná jazyková skúška z anglického jazyka

· 2005 - 2007 Teaching Courses in Neonatal Medicine (European Society of

Neonatology)

· 2008 – philosophiae doctor v odbore pediatria

· 2013 – habilitácia v odbore pediatria, JLF UM Martin

 

Významné pracoviská, kde doposiaľ dlhodobo pôsobia:

· Novorodenecké oddelenie MFN (1991 - 1992, 1994 - 2002)

· Detská klinika MFN Martin (1992 - 1994)

· Neonatologická klinika UN Martin (2002 – doposiaľ)

 

Školení študenti III. stupňa štúdia - doktorandi

· MUDr. Silvia Smolárova (ako školiteľ špecialista)

 

Členstvo v redakčných radách:

· člen redakčnej Neonatologické zvesti (SR)

 

Najcennejšie ohlasy:

· ocenenie European Association of Perinatology v r. 2006 (Best poster presentation)

· cena SLS – Slovenská pediatrická spoločnosť za najlepšiu publikáciu v pediatrii v r. 2007

· cena SLS – Slovenská pediatrická spoločnosť za a najlepšiu publikáciu v zahraničí 2010,

· cena SLS – Slovenská pediatrická spoločnosť za najlepšia publikáciu v Čs. Pediatrii za r. 2011

· Cena SLS – Neonatologická sekcia SPS za najlepšiu publikáciu v r. 2004, 2007, 2009, 2010, 2011

 

Iné významné aktivity:

· krajský odborník MZ SR pre odbor neonatológia v Žilinskom kraji

· autor a spoluautor viacerých odborných usmernení MZ SR

· člen výboru Neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti

· lokálny koordinátor európskej klinickej štúdie Test – Apgar - Study v centre 08

· lokálny koordinátor európskej klinickej štúdie Video Apgar study v centre 08

· členka skúšobnej komisie pre štátne záverečné skúšky v odbore pediatria na

JLF UK pre študentov v jazyku slovenskom i anglickom

· člen odborovej komisie doktorandského štúdia na JLF UK v Martine v odbore pediatria

· člen skúšobnej komisie subšpecializačného štúdia v odbore Neonatológia na

JLF UK Martin

· autorka vysokoškolskej učebnice Neonatológia I

· organizátorka Martinských neonatologických dní - opakovane

 

V Martine, december 2014