Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Veda a výskum

 

Klinika nevykonáva vlastnú vedecko-výskumnú činnosť, spolupodieľa sa na riešení úloh s inými pracoviskami. Pracovníci sa zúčastnili ako spoluriešitelia 16 vedecko-výskumných projektov (RV, ŠPZV, GAV, TEMPUS, KEGA, VEGA, APVT, OPVaV, OPV) aj na iných pracoviskách najmä v oblastiach sledovania vplyvu škodlivín prostredia na respiračný systém, monitorovania vplyvov pracovného prostredia na organizmus, systémovej hypertenzie v detskom veku, porúch funkcie srdcovo-cievneho systému v detskom veku, zmien reaktivity dýchacích ciest a kože pri alergických ochoreniach, problematiky umierania a smrti.

 

Grantové úlohy za posledné obdobie:

Žiaková, K. a kol. (Meško, D.): Problematika smrti a umierania človeka. Teoretické východiská a praktické dôsledky. VEGA č.1/2484/05 (2005-2007)

Žiaková, K. a kol. (Meško, D.) Ošetrovateľský slovník (výkladový). MŠ SR KEGA 3/5132/07. (2007-2009)

Bánovčin, P. a kol. Dobudovanie Centra experimentálnej a klinickej respirológie (CEKR II) Operačný program Výskum a vývoj, (2010-2011), ITMS 26220120034

Staško, J. a kol. Podpora rozvoja ľudských zdrojov s využitím najmodernejších postupov a foriem vzdelávania na JLF UK. Operačný program Vzdelávanie, (2010-12), ITMS 26110230031

Osina, O. a kol. Karcinogénne a toxické kovy v životnom a pracovnom prostredí

Operačný program Výskum a vývoj, (2010-2011), ITMS 26220220111

Vedecký park UK v Bratislave, Operačný program Výskum a vývoj, (2013-2015)

INSYZAKUK – Interný systém zabezpečenia kvality UK v Bratislave, Operačný program Výskum a vývoj, (2012-2015)

Sokol, J. a kol. Genetické pozadie a monitoring zmien hemostázy v manažmente von Willebrandovej choroby. VEGA č. 1/0187/17 (2017-2020)

 

 Najvýznamnejšie výsledky:

1. spoluúčasť na zavedení nových vyšetrovacích metód v telovýchovnom lekárstve a pediatrii (počítačom asistovaná echokardiografia)

2. spoluúčasť na zavedení nových vyšetrovacích metód v pracovnom lekárstve (sledovanie dynamiky periférnej cirkulácie - najmä laser-Dopplerovská prietokometria, spektrálna analýza srdcovej frekvencie)

3. spoluúčasť na sledovaní obsahu a vplyvu kovov u dospelej populácie u skupín osôb rozličných rizikových pracovísk (najmä hutníctvo, strojárenstvo, chemický priemysel a energetika)

4. spoluúčasť na sledovaní vplyvu profesionálneho rizika s osobitným zameraním na klinický stav, imunotoxicitu, genotoxicitu, neskoré účinky expozície karcinogénom aj vo vzťahu k miere expozície v pracovnom prostredí a k fajčeniu.