Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Liečebno-preventívna starostlivosť

V liečebno-preventívnej oblasti oddelenie v minulosti zaisťovalo pri povinnosti lekárskych prehliadok všetkých športovcov lekársku starostlivosť vo všetkých vekových kategóriách o všetky výkonnostné triedy športovcov v prakticky všetkých športových odvetviach, žiakov a študentov športových tried, rozhodcov. Do r. 1992 vykonávalo oddelenie túto starostlivosť pre spádovú oblasť celého severného Slovenska. Pracovníci kliniky sa dlhoročne podieľali na zabezpečovaní zdravotníckej starostlivosti rôznych miestnych, celoštátnych i medzinárodných športových podujatí. Od r. 1992 po postupných zmenách v systéme zabezpečovania zdravotnej starostlivosti a činnosťou zdravotných poisťovní sa rozsahy najmä preventívnych vyšetrení výrazne znížili a príslušnou legislatívou v roku 2004 boli všetky výkony odboru telovýchovné lekárstvo vyňaté zo systému verejného zdravotného poistenia. Zo zdravotného poistenia je od uvedeného roku čiastočne hradená len preventívna prehliadka aktívne športujúcich do veku 18 rokov. Klinika dlhodobo poskytuje konziliárne služby pre iné pracoviská TVL pri funkčno-diagnostickom vyšetrovaní a posudzovaní spôsobilosti k pohybovej aktivite oslabených a chorých, venuje sa diagnostike a konzervatívnej liečbe chorobných stavov vzniknutých ako následok nevhodnej, či neprimeranej pohybovej aktivity alebo inaktivity (najmä pohybového systému). Od roku 1992 sa pracovisko podieľalo na konziliárnej činnosti v oblasti funkčnej diagnostiky pacientov pre potreby Kliniky detí a dorastu JLF a neštátnych detských kardiológov. Odbor sa svojou základnou orientáciou zameriava na využívanie pohybovej aktivity ako fyziologickej kompenzácie nepriaznivých životných podmienok, regenerácie síl, udržovania telesnej a duševnej výkonnosti, dĺžky aktívneho života a na prevenciu a liečbu porúch zdravia, chorôb a úrazov, na preskripciu pohybovej aktivity v primárnej a sekundárnej prevencii viacerých chorôb.