Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Doktorandské štúdium

prof. Meško doteraz vyškolil 2 doktorandov v odbore vnútorné choroby, 8 doktorandov v odbore ošetrovateľstvo.

Ďalej je:

- člen Odborovej komisie pre študijný program doktorandského štúdia 7.1.4 vnútorné choroby a školiteľ

- školiteľ pre študijný program doktorandského štúdia 7.4.1 ošetrovateľstvo

 

Meno

Názov

Rok obhajoby

Karasová, Daniela

študijný odbor: 7.4.1. ošetrovateľstvo

téma: „Manažment ošetrovania chronických rán“

2012

Miertová, Michaela

študijný odbor: 7.4.1. ošetrovateľstvo

téma: „Sebaúcta a stravovacie návyky v období adolescencie“

15.3.2011

Čief, Juraj

vedný odbor: 51-38-9 ošetrovateľstvo

téma: „Ortopedicko-protetická  starostlivosť orientovaná na pacienta a jeho resocializácia“

23.11.2010

Slováková, Jana

študijný odbor: 7.4.1. ošetrovateľstvo

téma: „Analýza postojov zdravotníckych pracovníkov k smrti a umieraniu“

19.1.2010

Vrbatová, Naděžda

vedný odbor: 51-38-9 ošetrovateľstvo

téma: „Mentální anorexie – možnosti primární prevence“

23.11.2010

Rybárová, Ľubica

vedný odbor: ošetrovateľstvo

téma: „Koncepcia vzdelávania v oblasti komunitného ošetrovateľstva“

24.6.2008

Zanovitová, Mária

vedný odbor: 51-38-9 ošetrovateľstvo

téma: „Mentálna anorexia ako ošetrovateľský problém v pediatrii so zameraním na prevenciu“

2.4.2008

Hanzlíková, Alžbeta

vedný odbor: 51-38-9 ošetrovateľstvo

téma: „Ošetrovateľstvo v primárnej zdravotnej starostlivosti a analýza postojov k zdraviu dospelej populácie v roku 2000 na území Slovenskej republiky“

28.10.2002

Staško, Ján

vedný odbor: vnútorné choroby

téma: „Endotelové a trombocytové markery u hemodialyzovaných pacientov liečených erytropoetínom“

22.6.1999

Kreze, Olivia

vedný odbor: vnútorné choroby 

téma: „Mobilizácia a aferézy periférnych krvotvorných buniek“

16.10.2000