Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ďalšie významné vedecké a vedecko-odborné pôsobenie

- člen Redakčnej rady časopisu Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca (ČR, 1992-)

- člen výboru Slovenskej spoločnosti telovýchovného lekárstva (1986-)

- člen Európskej kardiologickej spoločnosti (1989-)

- člen Vedeckej rady JLF UK (1992-)

- prodekan pre pedagogickú činnosť Jesseniovej LF UK (1994-2000)

- člen odbornej skupiny postgraduálneho štúdia v odbore vnútorné lekárstvo (1995-2005)

- garant pregraduálneho štúdia v študijnom odbore ošetrovateľstvo (1995-2003)

- garant postgraduálneho štúdia v študijnom odbore ošetrovateľstvo (1995-2003)

- člen grantovej komisie Ministerstva školstva SR KEGA (1995-2007)

- člen odbornej skupiny pre lekárske vedy Akreditačnej komisie Vlády SR (1995-2011)

- člen komisie pre ekvivalenciu vzdelávania v rámci Európskej únie „Biela kniha“ (1995-2000)

- člen Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti (1996-)

- člen Vedeckej rady Fakulty ošetrovateľstva a sociálnej práce TU v Trnave (1996-1998)

- lokálny koordinátor programu TEMPUS – Management of Higher Education Institution (1996-99)

- člen komisie UK pre prípravu medzinárodnej akreditácie UK inštitúciou CRE (1997-1998)

- člen komisie UK pre zavedenie kreditného systému na UK (1998-2000)

- člen komisie Vedeckej rady UK pre hodnotenie úrovne vzdelávacej činnosti UK (1998-2000)

- lokálny koordinátor tematického programu MED-NET v programe SOCRATES ERASMUS (25820-CP-1-96-1-NL-ERASMUS-ETN) (1998-2000)

- člen komisie pre odbornú a vedeckú literatúru fondu Pro Slovakia (1999-2003)

- člen Vedeckej rady LF UK Bratislava (2000-2007)

- člen Európskej federácie internej medicíny (EFIM) (2000-)

- podpredseda výboru Sekcie preventívnej kardiológie Slovenskej pediatrickej spoločnosti (2001-2011)

- člen skúšobnej atestačnej komisie SZU pre odbor telovýchovné lekárstvo (2001-)

- podpredseda výboru Slovenskej spoločnosti telovýchovného lekárstva (2002-2016)

- člen odbornej skupiny pre ošetrovateľstvo a zdravotnícke vedy Akreditačnej komisie Vlády SR (2003-2011)

- individuálny člen Medzinárodnej spoločnosti športovej medicíny FIMS (2003-)

- člen Grémia Národného športového centra (2004-2006)

- člen komisie SRK pre evalváciu univerzít (2004-2005)

- člen Spoločnej odborovej komisie pre odbor doktorandského štúdia 21-22-9 toxikológia (7.1.18) (2005-2009)

- člen Spoločnej odborovej komisie pre študijný odbor doktorandského štúdia 7.4.2 verejné zdravotníctvo (2006-2009)

- člen Rady ministra školstva pre vysoké školstvo a celoživotné vzdelávanie MŠ SR (2006-2008)

- člen Rady ministra školstva pre informatizáciu školstva MŠ SR (2006-2010)

- poradca ministra školstva (informatika, informatizácia, vysokoškolské vzdelávanie) MŠ SR (2008-2010)

- člen grantovej agentúry MŠ SR VEGA (2008-2011)

- hlavný odborník MZ SR pre odbor telovýchovné lekárstvo (2008-)

- prorektor Univerzity Komenského (2011-2015)

- člen Vedeckej rady UK Bratislava (2011-)

- garant medzinárodného projektu ERASMUS-PRIDE za UK (2013-2016)

- garant medzinárodného projektu TEMPUS-UZDOC za UK (2013-2016)