Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Klinika telovýchovného lekárstva

Kontakt

Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Klinika telovýchovného lekárstva
Adresa: Kollárova 2, 036 59 Martin
Vedúci: prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.
e-mail: dusan.meskojfmed.uniba.sk
tel.: +421 - (0)43 - 4281 066,  VoIP: 41739


Diagnostická a liečebno-preventívna činnosť

Klinika zabezpečuje ambulantnou diagnostickú a liečebno-preventívnu činnosť v celej šírke medicínskeho odboru telovýchovné lekárstvo vrátane konziliárnej činnosti najmä pre spádovú oblasť severnej časti Slovenska.

Výchovno-vzdelávacia činnosť

Od roku 1991 výučbu predmetu telovýchovné lekárstvo v 8. semestri štúdia v študijnom programe všeobecné lekárstvo v celom rozsahu zabezpečuje prof. MUDr. Dušan Meško, PdD. V roku 1990 bola zrušená skúška z tohto predmetu a témy z telovýchovného lekárstva boli zahrnuté v štátnicových otázkach z internej medicíny. Od roku 1995 sa pre zahraničných študentov vyučuje predmet aj v jazyku anglickom. Okrem predmetu telovýchovné lekárstvo sa prednosta kliniky postupne podieľal na výučbe študentov v jazyku slovenskom a v jazyku anglickom v nasledujúcich predmetoch: študijný program všeobecné lekárstvo - propedeutika vnútorných chorôb (5. a 6. semester), interná medicína (8. semester), základy vedeckej práce (5. semester); študijný program ošetrovateľstvo – metódy výskumu v ošetrovateľstve. MUDr. Repiščáková sa podieľala na výučbe predmetov telovýchovné lekárstvo v študijnom programe všeobecné lekárstvo a predmetov v študijnom programe fyzioterapia.