Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

prof. MUDr. Pavol Žúbor, PhD, DrSc., MBA, FRSM (London)

Prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky. Absolvoval štúdium všeobecného lekárstva a postgraduálne štúdium v odbore gynekológia a pôrodníctvo na Jesseniovej lekárskej fakulte UK.

Bydlisko: Martin

Dátum narodenia: 1975

Štúdium:

1995 - Gymnázium P.O.Hviezdoslava, Dolný Kubín

2001 - Jesseniova lekárska fakulta UK Martin

2005 - Vedecko-pedagogický titul "PhD"

2008 - Vedecko-pedagogický titul "Docent"

2013 - Vedecko-pedagogický titul "Mimoriadny profesor"

2014 - Vedecko-pedagogický titul "DrSc"

2015 - Vedecko-pedagogický titul "Profesor"

2017 - Fellow of The Royal Society of Medicine; FRSM (London)

2018 - Manažérsky titul "MBA" (Manažment v zdravotníctve)

2018 - Zdravotnícky manažment a financovanie

Odborná prax:

  • 2001 - 2013 Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a UNM, Martin, Slovenska republika
  • 2013 - 2014 Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, Helse More og Rømsdal, Molde, Nórsko
  • 2015 - trvá Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a UNM, Martin, Slovenska republika

Hlavné odborné zameranie: Diagnostika a liečba malígnych ochorení prsníka a ženského genitálu

Postgraduálna špecializácia:

2016 - Subšpecializačná atestácia (IV.), v odbore Onkogynekológia, Bratislava, SR

2009 - Subšpecializačná atestácia (III.) v odbore Mamológia, Bratislava, SR

2008 - Atestácia (I+II) v odbore Gynekológia a pôrodníctvo, Bratislava, SR

Postgraduálne certifikácie:

2002 - Ultrasound examination in pregnancy, 1st and 2nd trimester, UniversitatSpital, Zurich, Švajčiarsko

2003 - Fetal hypoxia diagnostics, Brno, Česká republika

2003 - Metodika vedeckej práce, Martin, SR

2005 - Fetal 3-D ultrasound, Praha, Česká republika

2005 - Principles of clinical trials in oncology, Olomouc, Česká republika

2007 - Advanced techniques in gynaecologic oncosurgery, Budapešť, Maďarsko

2007 - Invasive procedures in biopsy of breast tumors, Barcelona, Španielsko

2010 - Clinical use of Oncotype DX molecular diagnostic in patients with breast cancer, Rím, Taliansko

2011 - Surgical workshop in management of vulvar pathology, Londýn, Veľká Británia

2011 - Diagnostic and operative hysteroscopic office surgery, Kodaň, Dánsko

2012 - Vacuum, forceps, breech delivery, shoulder dystocia. Impacted head at caesarean section, Tallin, Estónsko

2012 - Managing postpartum haemorrhage, Tallin, Estónsko

2012 - Fetal diagnosis and operative procedures, Tallin, Estónsko

2012 - Electronic fetal monitoring, Tallin, Estónsko

2012 - EBCOG course ”Training the visitors”, Tallin, Estónsko

2012 - Course of colposcopy and cervical pathology, Praha, Česká republika

2012 - Operative techniques with harmonic blade, Martin, SR

2013 - Operative techniques with coper and hormonal IUD, Molde, Nórsko

2014 - Abnormaly invasive placenta and excessive obstetric bleeding, Štokholm, Švédsko

2015 - Fetal heart ultrasonography, Olomouc, Česká republika

2016 - Laparoscopic suturing, Torino, Taliansko

2017 - Training the Trainers and Visitors Course, EBCOG, Bratislava, SR

2018 - Colposcopy course, Lisabon, Portugalsko

Študijné/pracovné pobyty:

2000 - IMIP Hospital, Oddelenie neonatológie, pediatrie, gynekológie a pôrodníctva, Recife, Brazília

2002 - UniversitatSpital Zurrich, Gynekologicko-pôrodnícka klinika, Zurich, Švajčiarsko

2005 - European Institute of Oncology, Senologické oddelenie, Miláno, Taliansko

2006 - University of Barcelona, Onkogynekologické a senologické oddelenie, Barcelona, Španielsko

2007 - Hospital of St.Stephen, Onkogynekologické oddelenie, Budapešť, Maďarsko

2008 - Univerzita Sv.Alžbety, Onkogynekologické oddelenie, Bratislava, Slovensko

2009 - University of Edinburg a University of Dundee, Edinburg/Dundee, Škótsko

2011 - Semelweiss University, Gynekologicko-pôrodnícka klinika, Budapešť, Maďarsko

2013 - More og Rømsdal Sykehus, Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, Molde, Nórsko

2014 - Karolinska Institut, University hospital Sola, Gyn.-pôrodnícke oddelenie, Štokholm, Švédsko

2014 - Oslo University, Radiumhospital, Onkogynekologicke oddelenie, Oslo, Nórsko

2015 - Nordlandssykehus Lofoten, Universitet Nord-Norge v Tromsø, Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, Leknes, Nórsko

2016 - Universitetssykehus Narvik, Universitet Nord-Norge v Tromsø, Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, Narvik, Nórsko

2016 - Sørlandet sykehus Flekkefjord, Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, Flekkefjord, Nórsko

2017 - Universitetssykehus Narvik-Tromso, Universitet Nord-Norge v Tromsø, Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, Narvik, Nórsko

2018 - Sorlandetsykehus, Universitet Haukeland v Bergene, Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, Stord, Nórsko

2018 - Innlandet Sykehus SF, Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, Gjøvik, Nórsko

2018 - Sørlandet sykehus Flekkefjord, Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, Flekkefjord, Nórsko

Vedecko-výskumný a odborný profil:

Prof. MUDr. Pavol Žúbor, PhD, DrSc. sa od nástupu na pracovisko dlhodobo venuje problematike diagnostiky, liečby a prevencie malígnych ochorení ženského genitálu a prsníka. V tejto oblasti sa podieľal na zavedení nových diagnostických metód (napr. digitálna mamografia, tenko a hruboihlová biopsia nádorov prsníka, expertná kolposkopia, genetické testovanie rizikových žien, génový profiling malígneho ochorenia, molekulárno-genetické markery hodnotenia priebehu karcinogenézy a biologického prejavu ochorenia, skórovací index určovania HER-2 stavu) ako aj operačných postupov (peroperačné hodnotenie karcinómov maternice a vaječníka, limitované operačné výkony a detekcia sentinelovej lymfatickej uzliny pri karcinóme prsníka, rádioizotopom kontrolovaná lymfonodektómia pri malígnom ochorení krčka a tela maternice, laserové operácie krčka maternice pre prekancerózy a bezstehové operačné techniky operácií maternice pomocou metódy vessel sealing). Uvedené odborné skúsenosti získal pod vedením prof. Danka, CSc., ktorý mu už v mladom veku umožnil štúdium v zahraničí a stážové pobyty na renomovaných zahraničných inštitúciách, kde mal možnosť spolupracovať so špičkovými lekármi vo svojom odbore (napr. prof. Renate Huch a prof. Roland Zimmerman - Univerzitná nemocnica v Zurichu - problematika prenatálnej diagnostiky a starostlivosti o tehotnú ženu; prof. Laszlo Ungar - Univerzita Sv. Štefana v Budapešti - oblasť radikálnych abdominalnych operačných postupov pri karcinóme krčka a tela maternice; prof. Miguel Prats de Puig - Clinica Las Planas v Barcelone - diagnostické možnosti mamografie, sonografie a hruboihlovej biopsie nádorov prsníka; prof. Umberto Veronesi - Európsky onkologický inštitút v Miláne - problematika limitovaných operačných postupov pri karcinóme prsníka, diagnostiky sentinelovej lymfatickej uzliny a plastickej úpravy prsníka po operácii pre karcinóm, prof. János Rigo, Jr. - Semmelweisova Univerzita v Budapešti - prenatálna diagnostika ochorení plodu a laserová operačná liečba endometriózy; prof. Bo Jacobsson - Sahlgrenska Univerzita v Gotenburgu - prenatalna noninvazivna diagnostika a intrauterinna fetalna chirurgia a prof. Pernilla Dahm-Kahler - transplantacia maternice; Dr. Erik Rokkones - Oslo Univerzity - roboticka onkogynekologicka operativa.) Získané skúsenosti využíva nielen v liečebno-diagnostickej oblasti, ale participuje aj v rozvoji a hľadaní nových skríningovo-diagnosticko-terapeutických postupov v oblasti manažmentu pacientok s malígnym ochorením. Jeho vedecký záujem je zameraný najmä na oblasť aplikovaného a translačného výskumu kde sa zaoberá možnosťami, podmienkami a rizikom vzniku karcinómu maternice, vaječníka a prsníka u žien, biologickým profilom vzniknutého ochorenia a jeho prepojením na potrebu a formu chirurgickej či adjuvantnej liečby. V tejto oblasti prezentoval svoje výsledky na mnohých zahraničných medzinárodných konferenciách ako aj v početných publikáciách v prestížnych zahraničných karentovaných časopisoch. Vysokú odbornú a vedeckú kvalitu uvedených prác potvrdzuje ich citovanosť zahraničnými autormi vedeckých štúdií, ktorá je podľa SCI na úrovni 69.2% citačných ohlasov, záujem viacerých zahraničných karentovaných časopisov o jeho odborné posudky k štúdiám s charakterom klinického ako aj základného výskumu (viď nižšie) či vyžiadané konzultácie medicínsky orientovaných spoločností (napr. GlaxoSmithKline, Bayer HealthCare, Johnson & Johnson, Pliva Pharmaceuticals, Gedeon Richter, MSD, STORZ, EUROCORD, HospiMed, Ultramed, Pierre Fabre).

Riešené vedecké granty ako hlavný riešiteľ:

Grant agentúry APVT:

- 16-0021 "Úloha mikroRNA v karcinóme prsníka: biologický význam, cielené molekuly a signálne dráhy"

Grant Ministerstva zdravotníctva SR:

- 2005/14-MFN-06: "Vytvorenie a realizácia optimálneho diagnostického modelu včasného zachytenia vývoja malígnych ochorení prsníka, tela a krčka maternice"

Grant VEGA Ministerstva školstva SR:

- 1/3379/06: "Vyšetrenie génovo determinovaného HER-2 stavu v manažmente prevencie, diagnostiky a liečby invazívneho karcinómu mliečnej žľazy u žien"

- 1/0069/09: "Skorá detekcia vzniku invazívneho karcinómu prsníka pomocou markerov bunkovej proliferácie, tkanivovej apoptózy a hypoxického poškodenia"

- 1/0243/12 „Analýza profilu génovej expresie karcinómu prsníka pre určenie rizika vzniku ochorenia a cielenej personalizovanej liečby."

-1/0124/17 „Génová regulácia a klonálna evolúcia v predikcii funkčno-mutačnej zmeny primárneho a metastatického karcinómu prsníka ako skorý prediktor vzniku, progresie, disseminácie a chemoterapeutickej rezistencie ochorenia."

Grant Univerzity Komenského:

- 22/2004: "Populačne zameraná randomizovaná kontrolou podložená štúdia [Ile (655) Val] polymorfizmu HER-2 génu a rizika vzniku karcinómu mliečnej žľazy v populácii slovenských žien"

- 46/2005: "Polymorfizmus génov CYP 17, CYP 19 cytochrómu P450, CYP 1B1 a COMT  modulujúcich steroidný metabolizmus a aktivitu estrogénových receptorov v asociácii s regulačným efektom p21 a p53 génov v etiopatogenéze endometriálneho karcinómu I. a II. typu. Prediktívny význam nálezu v prevencii vzniku karcinómu"

- 252/2006: "Bazálna myoepitelová diferenciácia v karcinómoch prsníka"

Riešené vedecké granty ako spoluriešiteľ:

Európske štrukturálne fondy:

- NSF ITMS: 26220120016: "Centrum excelentnosti pre perinatologický výskum"

- NSF ITMS: 26220120036: "Dobudovanie centra excelentnosti pre perinatologický výskum"

- NSF ITMS: 26220220113: "Molekulová diagnostika rakoviny krčka maternice"

- NSF ITMS: "Tvorba a implemantácia e-learningového portálu pre vzdelávanie lekárov"

- NSF ITMS: 26110230040: "Systém komplexného hodnotenia kvality pedagogického procesu a vedeckovýskumnej práce na JLF UK v Martine"

- NSF ITMS: 26110230071: "Virtuálna a simulačná výučba ako nová forma vzdelávania na JLFUK v Martine"

Grant VEGA Ministerstva školstva SR:

- 1/0475/12 „Expresia génov kódujúcich apoptotické bielkoviny pri rozvoji endometriálneho karcinómu a mechanizmus pôsobenia Bcl-2 inhibítorov v podmienkach in vitro.“

- 1/0315/12 „Vplyv genetického polymorfizmu vaskulárneho endotelového rastového faktora (VEGF) a renín-angiotenzínového systému (ACE) na vznik retinopatie novorodencov.“

- 1/0077/08: "Včasná predikcia vzniku preeklampsie pomocou markerov endotelovej dysfunkcie a doplerosonogrfických zmien uterplacentovej a fetálnej cirkulácie"

- 1/3384/06: "Niektoré genetické polymorfizmy vazoaktívnych génov v etiopatogenéze preeklampsie a akcelerovanej hypertenzie v tehotnosti"

- 1/3374/06: "Význam stanovenia expresie streoidných receptorov a génu mRNA aromatázy a určenia zmeny estrogénového metabolizmu kódovaného génom CYP19 u endometriózy"

- 1/1188/04: "Kontraktilita hladkého svalu vajíčkovodu a možnosti jej farmakologického ovplyvnenia"

Grant agentúry APVT:

- 20-033104 "Súčasné možnosti a optimalizácia postupov v detekcii ohrozenia plodu hypoxiou počas tehotnosti a pôrodu"

- 14-0815 "Profilovanie cirkulujúcich nukleových kyselín v diagnostike, manažmente a prognostikovaní onkogynekologických ochorení.

Grant Ministerstva zdravotníctva SR:

- 2007/60-MFN-03: "Vcasna predikcia vzniku preeklampsie"

Vyškolení doktorandi: (5)

- Mgr. Veronika Janušicová: "Detekcia nukleových kyselín a expresia ľudského papilomavírusu"

- Mgr. Andrea Mendelová: "Detekcia somatických mutácií v komponentoch PI3K signálnej dráhy"

- Mgr. Eva Ježková: "Hypermetylácia promótorových oblastí génov RASSF1A a PITX2 ako prognostický faktor pri karcinóme prsníka"

- MUDr. Petra Móricová: "Pro-apoptoticke geneticke zmeny ako marker určenia biologického profilu a rizika vzniku karcinómu prsníka"

- MUDr. Ivana Kapustová: "Génovy profil tkaniva prsníka v patomechanizme mamárnej tumorigenézy"

Konzultant/Reviewer karentovaných odborných časopisov:

Cell Proliferation, Histopathology, Cancer Therapy, Cancer Letters, Molecular Biology Reports, Acta Pathologica Microbiologica et Imunologica Scandinavica, Annals of Saudi Medicine, International Journal of Gynecological Cancer, Experimental and Molecular Pathology, Archives of Gynecology and Obstetrics, Cancer Detection and Prevention, BMC Cancer, Oncology, The Journal of Medical Case Reports, International Journal of Biomedical Science, The Journal of Obstetrics and Gynaecology Research, Journal of Obstetrics and Gynaecology, BMC Pregnangy and Chilbirth, British Journal of Medicine and Medical Research, BMC Medical Genetics, BMJ Case Reports, Scientific Reports. 

Členstvo v odborných spoločnostiach:

   Domáce: 

- Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosľ (vykonný výbor 2009-2012)

- Slovenská senologická spoločnosť (výkonný výbor)

- Slovenská lekárska spoločnosť (SLS)

- Slovenská lekárska komora (SLK)

- Člen PS pre vzdelanie, vedu a výskum pri Akreditačnej komisie na MŠVVaŠ, SR

- Člen Rady APVV agentúry pre vedu a výskum na MŠVVaŠ, SR

- Predseda "ad hoc" komisie pre obhajobu DrSc prác v odbore Gyn.-pôrodníctvo na MŠVVaŠ, SR

- Člen Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre tvorbu, implementáciu a revíziu štandardných diagnostických postupov a štandardných terapeutických postupov

- Člen Odbornej pracovnej skupiny Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre gynekológiu a pôrodníctvo pre prípravu štandardných diagnostických a terapeutických postupov

- Člen Odbornej pracovnej skupiny Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre gynekológiu a pôrodníctvo pre prípravu a implementáciu skríningu cervikálneho karcinómu

  Zahraničné:

- Norwegian society of obstetricians and gynecology (DNLF)

- Guidepoint Global Advisors New York  (Guidepoint Global, LLC)

- VIP World Medical advisors (Texas, USA)

- European Society of Breast Cancer Specialists (EUSOMA)

- European Cervical Cancer Association (ECCA)

- Interventional Oncology Society (IOS)

- European Society of Gynecological Oncology (ESGO)

- International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG)

- Council member of European Board of Obstetrics and Gynecology (EBCOG)

- Member of The International Federation of Gynecology and Obstetrics council for breast diseases and perinatology (FIGO)

- Specialty scientific reviewer for Czech Health Research Council under Ministry of Health of the Czech Republic.

  Editorstvo v redakčných radách časopisov:

- Člen redakčnej rady: Journal of Cancer Science & Therapy (link)

- Člen redakčnej rady: Journal of New Cancer Science and Research

- Člen redakčnej rady: SM Journal of Gynecology and Obstetrics (link)

- Člen redakčnej rady: Current Trends in Gynecologic Oncology

- Člen redakčnej rady: Austin Gynecology Case Reports (link)

- Člen redakčnej rady: Acta Medica Martiniana (link)

- Člen redakčnej rady: Slovenská Gynekológia a Pôrodníctvo (link)

- Člen redakčnej rady: Moderní porodnictví

Ocenenia:

– Cena fy. Schering za najlepšiu vedeckú prácu mladých gynekológov (2006) (Trstená, SR) „p53 polymorfizmus a riziko nádorov prsníka“

– Ambrova cena SGPS za najlepšiu vedeckú prácu (2005) (Nitra, SR) „Her-2 polymorphism and the risk of breast cancer, - Neoplasma 2005“

– Guothova cena Slovenskej lekárskej spoločnosti za prínos a pokrok v gynekológii a pôrodníctve (2010)     (Bratislava, SR)

– Cena SLS – Neonatologická sekcia SPS za najlepšiu  publikáciu v r. 2011 (Bratislava, SR)

– Cena Slovenskej pediatrickej spoločnosti za najlepšiu publikáciu v zahraničí v r. 2011 (Bratislava, SR)

– Nominácia a ocenenie IWWHS (International WHO'S WHO Historical Society) do "International WHO'S WHO of Professionals 2010 Edition" (Washington, USA), kategória známy lekár

– Nominácia do "Executive committee" spoločnosti EBCOG za Východnú Európu, voľby 11/2014 (London, UK)

- 1. miesto za odbornú prednášku s názvom "Gene expression profiles in hormone positive breast carcinomas and tumor surrounding normal breast tissue" na medzinárodnom podujatí "1st World Congress of Obstetrics, Gynaecology and Andrology (WCOGA 2011), The Queen Elizabeth II Conference Centre, London, March 20-23, 2011.

Kontakt:

prof. MUDr. Pavol Žúbor, PhD., DrSc., MBA

Gynekologicko–pôrodnícka klinika JLF UK a UNM, Kollárova 2, 036 01 Martin

e-mail: zens@jfmed.uniba.sk