Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

MUDr. Imrich Žigo, CSc.

Absolvoval štúdium všeobecného lekárstva a postgraduálne štúdium v odbore gynekológia a pôrodníctvo na Jesseniovej lekárskej fakulte UK.

Bydlisko: Martin

Dátum narodenia: 1952

Štúdium:

  • 1970 - Gymnázium Žilina, Hliny
  • 1976 - Jesseniova lekárska fakulta UK Martin
  • 1985 - Vedecko-pedagogický titul "CSc" 
  • 1986 - Pedagogické minimum FF UK Bratislava

Odborná prax:

  • 1976 - Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a MFN Martin

Postgraduálna špecializácia a certifikácie:

1980 - Špecializačná skúška (I.atestácia) v odbore Gynekológia a pôrodníctvo

1985 - Špecializačná skúška (II.atestácia) v odbore Gynekológia a pôrodníctvo

Študijné pobyty:

1979 Univerzita Halle, Gynekologicko-pôrodnícka klinika, Halle, Nemecko

1981-1982 Humboldtova Univerzita, Gynekologicko-pôrodnícka klinika, Charite campus, Berlin

1986 Univerzita Pecs, Gynekologicko-pôrodnícka klinika, Pecs, Maďarsko

1988 Gynekologicko-pôrodnícka klinika, Rostock, Nemecko

1997 UniversitatsSpital Zurich, Gynekologicko-pôrodnícka klinika, Zurich, Švajčiarsko

Vedecko-výskumný, pedagogický a klinický profil:

MUDr. Imrich Žigo, CSC je dlhoročným odborným lekárom na Gynekologicko-pôrodníckej klinike a odborným asistentom na JLF UK v Martine. Svoju lekársku a vedecko-výskumnú činnosť zameriaval na sledovanie pohybových aktivít plodu pri intrauterinných rastových patológiách, sledovanie ochorení hepatobiliárneho traktu v gravidite a v problematike etických aspektov postreprodukčných strát v pôrodníctve. Svoju vedecko-výskumnú aktivitu prezentoval na viacerých domácich i zahraničných podujatiach a podieľal sa na výchove mnohých odborných asistentov a lekárov na pracovisku.

Ocenenia:

Cena dekana za najlepšieho pedagogického zamestnanca JLF UK, 2003

Kontakt:

MUDr. Imrich Žigo, CSc.

Gynekologicko – pôrodnícka klinika JLF UK a UNM, Kollárova 2, 036 01 Martin

e-mail: zigo@jfmed.uniba.sk

tel.: +421-43-4203 648, +421-43 4203 242