Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

 1. ADC Predictive accuracy of the breast cancer genetic risk model based on eight common genetic variants: The BACkSIDE study / Zuzana Danková ... [et al.]
  In: Journal of Biotechnology. - Roč. 299 (2019), s. 1-7
 2. ADC miRNA in a multiomic context for diagnosis, treatment monitoring and personalized management of metastatic breast cancer / Pavol Žúbor ... [et al.]
  In: Future Oncology. - Roč. 14, č. 18 (2018), s. 1846-1866
 3. ADD Association of single nucleotide polymorphisms in FGF-RAS/MAP signalling cascade with breast cancer susceptibility / Z. Danková ... [et al.]
  In: General Physiology and Biophysics. - Roč. 36, č. 5 (2017), s. 565-572
 4. ADF Manažment nevoľnosti a vracania v skorom štádiu tehotnosti / Z. Laučeková ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 24, č. 3 (2017), s. 108-113
 5. ADF Analýza cirkulujúcej tumorovej DNA u pacientok s karcinómom prsníka - pilotná štúdia / K. Zelinová ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 24, č. 4 (2017), s. 173-176
 6. ADF Využitie analýzy cirkulujúcej tumorovej DNA pri high-grade seróznom karcinóme ovária - pilotná štúdia / M. jagelková ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 24, č. 4 (2017), s. 169-172
 7. AFD Analýza cirkulujúcej tumorovej DNA u pacientok s diagnostikovaným ovariálnym karcinómom - pilotná štúdia / Marianna Jagelková ... [et al.]
  In: Súťaž mladých onkológov 2018 : zborník prednášok. - ISBN 978-80-971621-2-2. - Bratislava : Nadácia Výskum rakoviny, 2018. - S. 61-65
 8. AFD Identifikácia somatických patogénnych mutácií u pacientok s karcinómom prsníka prostredníctvom masívne pararelného sekvenovania voľne cirkulujúcej tumorovej DNA - pilotná štúdia / Katarína Zelinová ... [et al.]
  In: Súťaž mladých onkológov 2018 : zborník prednášok. - ISBN 978-80-971621-2-2. - Bratislava : Nadácia Výskum rakoviny, 2018. - S. 55-60
 9. AFG Testing of BRCA 1/2 gene mutations in FFPE samples of patients with high-grade serous ovarian cancer and limits of its bioinformatic interpretation / K. Janíková ... [et al.]
  In: Journal of Clinical Oncology [elektronický zdroj]. - Roč. 35, Suppl. (2017), Abstract e17060 [1 s.] [online]
 10. AFG Comparative analysis of the somatic mutation profiles in monitored 26 genes in curculating tumor DNA from breast cancer patients before, after surgery and after adjuvant chemotherapy - the pilot study / Katarína Zelinová ... [et al.]
  In: Biomedical papers [elektronický dokument]. - Roč. 162 (2018), s. S19-S19 [print]
 11. AFG Cumulative effect of low-penetrant SNPs in FGFR2, TOX3 and MAP3K1 genes on breast cancer risk in Slovak women / Z. Danková ... [et al.]
  In: Breast. - Roč. 32, suppl. 1 (2017), s. S91
 12. AFG Asociácia polymorfizmov v géne FGF10 a FGFR2 s výskytom rakoviny prsníka v súbore slovenských žien / Z. Danková ... [et al.]
  In: Klinická onkologie. - Roč. 30, suppl. 1 (2017), s. S137
 13. AFG Identification of somatic mutations in biopsy samples from breast cancer patients by the means of second-generation sequencing - pilot study / Z. Laučeková ... [et al.]
  In: Breast. - Roč. 32, suppl. 1 (2017), s. S40
 14. AFH Identifikácia somatických mutácií v bioptických vzorkách od pacientok s karcinómom prsníkov prostredníctvom sekvenovania druhej generácie - pilotná štúdia / K. Zelinová ... [et al.]
  In: 27. Izakovičov memoriál. - ISBN 978-80-89858-03-3. - Bratislava : SLS, 2016. - S. 73
 15. BDF Využitie cirkulujúcich nukleových kyselín v diagnostike, manažmente a liečbe karcinómu ovária / K. Zelinová ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 22, č. 4 (2015), s. 160-163
 16. BDF Využitie cirkulujúcich nukleových kyselín v diagnostike, manažmente a liečbe karcinómu prsníka / M. Jagelková ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 22, č. 4 (2015), s. 157-159
 17. BFA Genetická predispozícia karcinómu prsníka - polymorfizmy nízko penetrujúcich génov / Zuzana Danková ... [et al.]
  In: 5. společná konference ČGPS )CLS JEP a SGPS SLS [elektronický dokument] : kontroverze v gynekologii a porodníctví. - Hradec Králové : Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2018. - S. 51-51 [CD-ROM]
 18. BFA "Tekutá biopsia" ako nástroj na identifikáciu patogenných variantov u pacientok s karcinómom ovárií - pilotná štúdia / Marianna Jagelková ... [et al.]
  In: 5. společná konference ČGPS )CLS JEP a SGPS SLS [elektronický dokument] : kontroverze v gynekologii a porodníctví. - Hradec Králové : Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2018. - S. 55-55 [CD-ROM]
 19. BFA Detekcia patogénnych mutácií z voľne cirkulujúcej tumorovej DNA u pacientok / Katarína Zelinová ... [et al.]
  In: 5. společná konference ČGPS )CLS JEP a SGPS SLS [elektronický dokument] : kontroverze v gynekologii a porodníctví. - Hradec Králové : Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2018. - S. 60-60 [CD-ROM]
 20. BFA Možnosti optimalizácie extrakcie voľnej cirkulujúcej plazmatickej DNA u pacientok s pokročilým nádorovým ochorením prsnej žľazy / M. Jagelková ... [et al.]
  In: 3. Společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS. - Karlovy Vary : [s.n.], 2016. - S. 66
 21. BFB Porovnanie mutačného profilu v bioptických vzorkách a ctDNA u pacientok s karcinómom prsníka / Marianna Jagelková ... [et al.]
  In: 29. Izakovičov memoriál. - Bratislava : Slovenská spoločnosť lekárskej genetiky SLS, 2018. - S. 32-32
 22. BFB Analýza somatických patogénnych variantov u pacientok s karcinómom prsníka alebo ovárií využitím "tekutej biopsie" - pilotná štúdia / M. Jagelková ... [e tal.]
  In: 28. Izakovičov memoriál. - Bratislava : SLS, 2017. - S. 45
 23. BFB Uplatnenie nízko penetrujúcich polymorfizmov v predikcii rizika vzniku rakoviny prsníka / Z. Danková ... [et al.]
  In: 28. Izakovičov memoriál. - Bratislava : SLS, 2017. - S. 41