Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

 1. ADC Different methylation levels in the KLF4, ATF3 and DLEC1 genes in the myometrium and in corpus uteri mesenchymal tumours as assessed by MS-HRM / Dušan Braný ... [et al.]
  In: Pathology - Research and Practice [elektronický dokument]. - Roč. 215, č. 8 (2019), s. [1-13], č. článku 152465 [print]
 2. ADC Mullerian adenosarcomas of the uterine cervix with sarcomatous overgrowth / Erik Kúdela ... [et al.]
  In: Current Problems in Cancer. - Roč. 43, č. 4 (2019), s. 371-376
 3. ADC Telomerase and the process of cervical carcinogenesis / M. Ňachajová... [et al.]
  In: Tumor Biology. - Roč. 36, č. 10 (2015), s. 7335-7338
 4. ADC The examination of superior mesenteric artery circulation in fetus during pregnancy / J. Višňovský... [et al.]
  In: Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine. - Roč. 29, č. 7 (2016), s. 1165-1169
 5. ADC Methylation status of KLF4 and HS3ST2 genes as predictors of endometrial cancer and hyperplastic endometrial lesions / Zuzana Danková ... [et al.]
  In: International Journal of Molecular Medicine. - Roč. 42, č. 6 (2018), s. 3318-3328
 6. ADC miRNA in a multiomic context for diagnosis, treatment monitoring and personalized management of metastatic breast cancer / Pavol Žúbor ... [et al.]
  In: Future Oncology. - Roč. 14, č. 18 (2018), s. 1846-1866
 7. ADC Perivascular epithelioid cell tumors of the uterine cervix / E. Kúdela ... [et al.]
  In: Pathology Research and Practice. - Roč. 212, č. 8 (2016), s. 667-671
 8. ADC DNA methylation and detection of cervical cancer and precancerous lesions using molecular methods / S. Meršaková ... [et al.]
  In: Tumor Biology. - Roč. 37, č. 1 (2016), s. 23-27
 9. ADC Malignant tumors of the uterine corpus: molecular background of their origin / D. Braný... [et al.]
  In: Tumor Biology. - Roč. 36, č. 9 (2015), s. 6615-6621
 10. ADF Pooperačná konsolidačná medikamentózna liečba endometriózy / T. Bielik ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 24, č. 3 (2017), s. 136-141
 11. ADF Algoritmus diagnostiky endometriálneho karcinómu / M. Ňachajová ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 24, č. 3 (2017), s. 147-152
 12. ADF Je chirurgická liečba u žien s hlboko infiltrujúcou endometriózou pred in vitro fertilizáciou optimálnym riešením? / Z. Laučeková ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 24, č. 3 (2017), s. 142-146
 13. ADM Bilateral ovarian angiosarcoma arising from the mature cystic teratomas - A case report and review of the literature / Erik Kúdela ... [et al.]
  In: International Journal of Surgery Case Reports. - č. 42 (2018), s. 90-93
 14. ADM Detection of methylation of the promoter region of the MAL and CAD1 genes by pyrosequencing in cervical carcinoma / S. Meršaková... [et al.]
  In: Neuroendocrinology Letters. - Roč. 35, č. 7 (2014), s. 619-623
 15. ADM Methylation of CADM1 and MAL together with HPV status in cytological cervical specimens serves an important role in the progression of cervical intraepithelial neoplasia / Sandra Meršaková ... [et al.]
  In: Oncology Letters. - Roč. 16, č. 6 (2018), s. 7166-7174
 16. ADM New molecular aspects of endometrial carcinoma / M. Ňachajová ... [et al.]
  In: Neuroendocrinology Letters. - Roč. 36, č. 7 (2015), s. 638-643
 17. AFD Metylačný stav vybraných biomarkerov pri cervikálnej intraepiteliálnej neoplázii / Sandra Meršaková ... [et al.]
  In: Súťaž mladých onkológov 2018 : zborník prednášok. - ISBN 978-80-971621-2-2. - Bratislava : Nadácia Výskum rakoviny, 2018. - S. 143-147
 18. AFG Feto-fetálny transfúzny syndróm monochoriálnych triamniálnych trojičiek s nálezom "notchingu" v a. umbilicalis / M. Ňachajová ... [et al.]
  In: 16. Česko-slovenská konference reprodukční gynekologie; 27. Sympozium asistované reprodukce. - ISBN 978-80-905578-4-0. - Brno : Medical Healthworld, 2017. - S. 37
 19. AFG Methylation status of KLF4 CpG islands in endometrial cancer / Marcela Ňachajová ... [et al.]
  In: European Journal of Obstetrics, Gynecology and Reproductive Biology [elektronický dokument]. - Roč. 234, č. March (2019), s. e118-e118 [print]
 20. AFG Uterine rupture due to the placenta percreta in second trimester of pregnancy / E. Kúdela ... [et al.]
  In: Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine. - Roč. 29, suppl. 1 (2016), s. 76
 21. AFG Analysis of perinatal outcomes after in vitro fertilization / M. Ňachajová ... [et al.]
  In: Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine. - Roč. 29, suppl. 1 (2016), s. 216
 22. AFG A case o fetal facial multilocular cystic tumor / K. Biringer ... [et al.]
  In: Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine. - Roč. 29, suppl. 1 (2016), s. 212
 23. AFH Vybrané ochorenia detského a adolescentného veku v ultrazvukovom obraze / Kamil Biringer ... [et al.]
  In: Gynekológia detí a dospievajúcich : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-89797-32-5. - Bratislava : A-medi management, 2018. - S. 4-4
 24. AFH Uterus myomatosus, terapeutický problém? / D. Dvorská... [et al.]
  In: 2. Spoločná konferencia SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971978-9-6. - Bratislava : [s.n.], 2015. - S. 3-4 [CD-ROM]
 25. AFH Molekulárna diagnostika, prekancerózy a endometriálny karcinóm / M. Ňachajová... [et al.]
  In: 2. Spoločná konferencia SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971978-9-6. - Bratislava : [s.n.], 2015. - S. 10-11 [CD-ROM]
 26. AFH Septický stav nejasnej etiológie v gravidite / M. Ňachajová... [et al.]
  In: 2. Spoločná konferencia SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971978-9-6. - Bratislava : [s.n.], 2015. - S. 12 [CD-ROM]
 27. AFH Survivín a gynekologické malignity / D. Braný... [et al.]
  In: 2. Spoločná konferencia SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971978-9-6. - Bratislava : [s.n.], 2015. - S. 13-14 [CD-ROM]
 28. AFH Angiosarkóm vychádzajúci zo zrelého teratómu ovária / E. Kúdela... [et al.]
  In: 2. Spoločná konferencia SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971978-9-6. - Bratislava : [s.n.], 2015. - S. 29 [CD-ROM]
 29. BDC Is the HPV virus responsible for the development of breast cancer? / Erik Kúdela, Marcela Ňachajová, Ján Danko
  In: The Breast journal [elektronický dokument]. - Roč. 25, č. 5 (2019), s. 1053-1054 [print]
 30. BDF Maternicové leiomyómy a príčiny ich vzniku / D. Braný ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 22, č. 4 (2015), s. 147-151
 31. BDF Mechanizmus a efektivita účinku ulipristalacetátu / Erik Kúdela ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 25, č. 3 (2018), s. 155-158
 32. BDF Možnosti farmakologickej liečby myómov / Marcela Ňachajová ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 25, č. 3 (2018), s. 148-153
 33. BFA Metylačný status promótorových oblastí tumor supresorových génov v tkanivách leiomómov tela maternice / Dušan Braný ... [et al.]
  In: 5. společná konference ČGPS )CLS JEP a SGPS SLS : kontroverze v gynekologii a porodníctví. - Hradec Králové : Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2018. - S. 50-50
 34. BFA Sledovanie génovej expresie u vybraných génov v tkanivách leiomyómov / Dana Dvorská ... [et al.]
  In: 5. společná konference ČGPS )CLS JEP a SGPS SLS : kontroverze v gynekologii a porodníctví. - Hradec Králové : Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2018. - S. 52-52
 35. BFA Porovnanie perinatálnych výsledkov a nepriaznivých pôrodníckych ukazovateľov po ART a po spontánnom otehotnení / M. Ňachajová ... [et al.]
  In: 34. Celostátní konference perinatologie a fetomaternální medicíny. - Praha : Česká gynekologická a porodnícka společnost ČLS JEP, 2017. - [1 s.]
 36. BFA Rising trends in caesarean section rates between years 1960-2018 in Slovakia: a single perinatology center study / Erik Kúdela ... [et al.]
  In: ECPM Congress 2018 : 26 European Congress Perinatal Medicine. - Milano : European Association of Perinatal Medicine, 2018. - S. [1-1]
 37. BFA Analýza frekvencie výskytu otočenia pupočníkovej šnúry u plodu; dopad na perinatálne výsledky u tehotných počas pôrodu v termíne / J. Višňovský... [et al.]
  In: 1. Společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS. - Brno : [s.n.], 2014. - S. 70
 38. BFA Biomarkery v skríningu dysplastických zmien krčka maternice / E. Kúdela... [et al.]
  In: 1. Společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS. - Brno : [s.n.], 2014. - S. 67
 39. BFA Detekcia metylácie promótorovej oblasti génov MAL a CADM1 / S. Meršaková... [et al.]
  In: 1. Společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS. - Brno : [s.n.], 2014. - S. 61-62
 40. BFA Placenta increta a komplikovaná ruptúra uteru / J. Siváková... [et al.]
  In: 1. Společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS. - Brno : [s.n.], 2014. - S. 62-63
 41. BFA Analýza perinatálnych výsledkov po transfére rozmrazených a čerstvých embryí / M. Ňachajová ... [e al.]
  In: 3. Společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS. - Karlovy Vary : [s.n.], 2016. - S. 41
 42. BFA Analýza hysteroskopických výkonov na Gynekologicko-pôrodníckej klinike JLF UK a UNM v Martine za obdobie 2010-2015 / M. Ňachajová ... [et al.]
  In: 3. Společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS. - Karlovy Vary : [s.n.], 2016. - S. 60
 43. BFA Riziko malígneho charakteru polypov endometria / M. Ňachajová ... [et al.]
  In: 3. Společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS. - Karlovy Vary : [s.n.], 2016. - S. 60-61
 44. BFA Prognostický význam genetických zmien u rakoviny krčka maternice / E. Kúdela ... [et al.]
  In: 3. Společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS. - Karlovy Vary : [s.n.], 2016. - S. 61
 45. BFA Polymorfizmus NAT2 génu v etiopatogenéze mamárneho karcinómu / P. Kasajová ... [et al.]
  In: 3. Společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS. - Karlovy Vary : [s.n.], 2016. - S. 62
 46. BFA Analýza hysteroskopických nálezov polypov endometria / M. Ňachajová ... [et al.]
  In: 26. Konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 2017. - Olomouc : [s.n.], 2017. - S. 17-18
 47. BFB Aberácie v aktivite esenciálnych génov v tkanivách leiomyónov maternice / D. Dvorská ... [et al.]
  In: 28. Izakovičov memoriál. - Bratislava : SLS, 2017. - S. 42-43
 48. BFB Vplyv zmeny metylačného statusu kandidátnych génom na tumorigenézu mezenchymálnych tumorov tela maternice / D. Braný ... [et al.]
  In: 28. Izakovičov memoriál. - Bratislava : SLS, 2017. - S. 38-38