Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

 1. ABD Význam markerov sepsy u pacientov v chirurgii / M. Smolár... [et al.]
  In: Infekcie v dutine brušnej. - ISBN 978-80-970999-5-4. - Košice : Lagarto, 2012. - S. 82-94 [1AH]
 2. ACB Klinická propedeutika ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie / Ž. Fetisovová a kol.
  Martin : Osveta, 2012
 3. ACD Benígne a malígne ochorenia prsníka / M. Smolár
  In: Multimediálna e-učebnica Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-72-1. - Martin : JLF UK - Portál MEFANET, 2015. - Nestr. [29 s.] [1,3AH] [online]
 4. ADC Posterior mediastinotomy as an unordinary method of mediastinal drainage in patient with descending necrotizing mediastinitis: a case report / A. Dzian... [et al.]
  In: Thoracic and Cardiovascular Surgeon. - Roč. 61, č. 2 (2013), s. 175-177
 5. ADC Importance of Markers of Sepsis in Surgical Patients / Marek Smolár ... [et al.]
  In: The American surgeon. - Roč. 84, č. 6 (2018), s. 1058-1063
 6. ADD Lung adenocarcinoma and squamous cell carcinoma in association with genetic polymorphisms of GSTs in Slovak population / A. Dzian... [et al.]
  In: Neoplasma. - Roč. 59, č. 2 (2012), s. 160-167
 7. ADE Lymfóm žalúdka ako príčina masívneho krvácania u pacienta s Castlemanovou chorobou / M. Smolár... [et al.]
  In: Rozhledy v chirurgii. - Roč. 89, č. 5 (2010), s. 320-324
 8. ADE Ovariálny hyperstimulačný syndróm v diferenciálnej diagnostike náhlej brušnej príhody / A. Mikolajčík... [et al.]
  In: Rozhledy v chirurgii. - Roč. 89, č. 7 (2010), s. 402-405
 9. ADF Chirurgické riešenie extrémnych varixov dolných končatín / J. Mazuch... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 4, č. 1-2 (2012), s. 32-35
 10. ADF Chirurgická liečba pankreaticko-pleurálnej fistuly (PPF) u pacienta s chronickou pankreatitídou - kazuistika / M. Hošala... [et al.]
  In: Slovenská chirurgia. - Roč. 11, č. 4 (2014), s. 156-158
 11. ADF Meticilín-rezistentný Staphylococcus aureus (MRSA) v chirurgii / M. Smolár... [et al.]
  In: Slovenská chirurgia. - Roč. 6, č. 3-4 (2009), s. 13-15
 12. ADF Treatment results of non-varicose bleeding from upper gastrointestinal tract / A. Mikolajčík...[et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 112, č. 6 (2011), s. 327-331
 13. ADF Stratification of risk factors in miniinvasive gallbladder surgery / M. Smolár ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 7, č. 1 (2007), s. 23-26
 14. ADF Surgical treatment of severe chronic venous insuficiency associated with morbid obesity ( a case report) / J. Mazuch... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 7, č. 2 (2010), s. 28-32
 15. ADF Ťažká hyponatrémia po liečbe terlipresínom u pacientky s chirurgicky neošetriteľným krvácaním do gastrointestinálneho systému / M. Vojtko ... [et al.]
  In: Slovenská chirurgia. - Roč. 11, č. 4 (2014), s. 151-153
 16. ADM Iatrogenic perforation of hypopharynx as a cause of severe descending necrotizing mediastinitis: A case report / M. Smolár ... [et al.]
  In: Neuroendocrinology Letters. - Roč. 38, č. 5 (2017), s. 325-328
 17. ADM Splenóza ako zriedkavá príčina bolesti brucha / M. Smolár ... [et al.]
  In: Rozhledy v chirurgii. - Roč. 95, č. 4 (2016), s. 168-171
 18. ADM Absces pečene ako zriedkavá komplikácia PEG / Marek Smolár ... [et al.]
  In: Rozhledy v chirurgii. - Roč. 98, č. 5 (2019), s. 219-222
 19. AED Kryoprezervácia ľudských hepatocytov a hodnotenie ich viability po rozmrazení / M. Hošala... [et al.]
  In: Biomedicínsky výskum 3. - ISBN 978-80-971370-2-1. - Bratislava : Mamma Feminina, 2015. - S. 12-17
 20. AED Ochorenia prednej brušnej steny, hernie / M. Smolár
  In: Multimediálna e-učebnica Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-72-1. - Martin : JLF UK - Portál MEFANET, 2015. - Nestr. [9 s.] [0,9AH] [online]
 21. AEE Extrémne varixy dolných končatín s ťažkou chronickou insuficienciou po morbídnej obezite / J. Mazuch... [et al.]
  In: Angiologie 2011. - ISBN 978-80-7345-260-5. - Praha : Maxdorf, 2011. - S. 31-35
 22. AEE Naše skúsenosti s chirurgickou liečbou rozsiahlych varikoflebitid dolných končatín / J. Mazuch... [et al.]
  In: Angiologie 2012. - ISBN 978-80-7345-295-7. - Praha : Maxdorf, 2012. - S. 54-58
 23. AFD Infekcie vyvolané kmeňmi staphylococcus aures u chirurgických pacientov / M. Smolár... [et al.]
  In: Ružomberské zdravotnícke dni - 4. ročník. Nové poznatky v oblasti medicínskych vied, ošetrovateľstva a vojenského zdravotníctva. - ISBN 978-80-8084-539-1. - Ružomberok : Verbum, 2010. - S. 382-386
 24. AFD Markery sepsy a ich význam u pacientov v chirurgii / M. Smolár... [et al.]
  In: Nové poznatky v oblasti medicínskych vied, ošetrovateľstva a vojenského zdravotníctva. - ISBN 978-80-8084-407-3. - Ružomberok : Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity, 2009. - S. 313-317
 25. AFD Význam monitorovania vnútrobrušného tlaku u pacientov na JIS / M. Smolár... [et al.]
  In: Ružomberské zdravotnícke dni - 7. ročník. - ISBN 978-80-8084-951-1. - Ružomberok : Verbum, 2012. - S. 46-51
 26. AFD Dôležité aspekty hojenia rán / M. Smolár... [et al.]
  In: Nové poznatky v oblasti medicínskych vied a ošetrovateľstva, bioetiky a vojenského zdravotníctva. - ISBN 978-80-8084-629-9. - Ružomberok : Verbum, 2010. - S. 93-99
 27. AFD Súčasné trendy parentálnej výživy / I. Daňová... [et al.]
  In: Nové poznatky v oblasti medicínskych vied a ošetrovateľstva, bioetiky a vojenského zdravotníctva. - ISBN 978-80-8084-629-9. - Ružomberok : Verbum, 2010. - S. 14-21
 28. AFG Our experiences with the treatment of the venous ulcer of lower extremities / J. Mazuch... [et al.]
  In: International Angiology. - Roč. 31, č. 3, Suppl. 1 (2012), s. 126
 29. AFG Varices permagnae extremitates inferiores, parietis abdominis et thoracis (unikátna kazuistika) / J. Mazuch ... [et al.]
  In: 33. Flebologické dny. - Praha : Česká flebologická společnost, 2008. - S. 13
 30. AFG Extreme form of chronical venous insufficiency after morbid obesity ( case report) / J. Mazuch... [et al.]
  In: Central European Vascular Journal (CEVJ). - Roč. 8, č. 1 (2009), s. 24
 31. AFG Rekonštrukcie GIT-u a ich variácie pri duodenopankreatektómiách a transhiatálnej ezofagektómii / J. Mazuch... [et al.]
  In: 11. Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. - Nové Město na Moravě : [s.n.], 2009. - S. A4.4
 32. AFG Thrombophlebitis superficialis varicosa of the lower extremities / J. Mazuch... [et al.]
  In: Central European Vascular Journal (CEVJ). - Roč. 9, č. 1 (2010), s. 17
 33. AFG Surgery of the tuberculous lymphadenitis / D. Mištuna... [et al.]
  In: Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica. - Roč. 14, č. 3-4 (2011), s. 54
 34. AFG Náhle brušné príhody trochu inak / M. Smolár... [et al.]
  In: Endoskopie. - Roč. 20, suppl. A (2011), s. A5
 35. AFG Poúrazový tromboembolizmus / J. Mazuch ... [et al.]
  In: 9. Ostravské traumatologické dny. - ISBN 978-80-254-2791-0. - Ostrava : [s.n.], 2008. - S. 11
 36. AFG How to decrease mortality of abdominal aorta's aneurysms ruptures / J. Mazuch ... [et al.]
  In: 3. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie. - Brno : Česká společnost kardiovaskulární chirurgie, 2008. - S. 13
 37. AFG Surgical treatment of lung metastases / A. Dzian... [et al.]
  In: Hojení ran. - Roč.4, suppl. 1 (2010), s. 12
 38. AFG Možnosti liečby nevarikózneho krvácania z horného GIT / I. Daňová... [etal.]
  In: Hojení ran. - Roč.4, suppl. 1 (2010), s. 7-8
 39. AFG Strategy and tactic of treatment of acute massive pulmonary thrombembolism / J. Mazuch ... [et al.]
  In: Central European Vascular Journal (CEVJ). - Roč. 7, č. 1 (2008), s. 28-29
 40. AFG Súčasné možnosti liečby akútnej masívnej pľúcnej tromboembólie / J. Mazuch ... [et al.]
  In: 10. Setkáni českých a slovenských chirurgů na Moravě. - Nové Mésto na Moravě : [s.n.], 2008. - S. 9-10
 41. AFH Stratifikácia rizikových faktorov v miniinvazívnej chirurgii žlčníka / M. Smolár... [et al.]
  In: Zdravotnícke štúdie. - Roč. 1, č. 2 (2008), s. 29
 42. AFH Traumatická ruptúra bránice a perikardu po tupom poranení hrudníka / J. Mazuch... [et al.]
  In: 5. Slovenský chirurgický kongres s medzinárodnou účasťou, 37. Spoločný zjazd českých a slovenských chirurgov, 6. Žilinský chirurgický deň. - Žilina : [s.n.], 2009. - S. 67
 43. AFH Traumatická hemihepatektómia po tupom poranení brucha / J. Mazuch... [et al.]
  In: 5. Slovenský chirurgický kongres s medzinárodnou účasťou, 37. Spoločný zjazd českých a slovenských chirurgov, 6. Žilinský chirurgický deň. - Žilina : [s.n.], 2009. - S. 69
 44. AFH Naše skúsenosti s operáciami pre recidívu ca prsníka / J: Lúčan... [et al.]
  In: 15. celoštátna konferencia SEKCAMA [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89305-16-2. - Bratislava : Valeant, 2010. - S. 13 [CD-ROM]
 45. AFH Význam markerov sepsy u pacientov v chirurgii / M. Smolár... [et al.]
  In: Dies Jessenii XIX. Infekcie v dutine brušnej, diagnostika a terapia. - Košice : Univerzita P.J. Šafárika, 2011. - S. 11
 46. AFH Mesh plastika v liečbe chronických defektov / M. Vojtko... [et al.]
  In: Slovenská chirurgia. - Roč. 8, suppl. (2011), s. 14
 47. AFH Komplikácie miniinvazívnej chirurgie pri laparoskopii žlčníka / M. Smolár ; školiteľ D. Mištuna
  In: 28. študentská vedecká konferencia 2007. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2007. - S. 38
 48. AFH Abdominal compartment syndrome a multiorgánové zlyhanie u chirurgického pacienta / M. Smolár... [et al.]
  In: 6. Slovenský chirurgický kongres; 39. Spoločný zjazd českých a slovenských chirurgov. - ISBN 978-80-7097-969-3. - Košice : Univerzita P.J.Šafárika, 2012. - S. 19
 49. AFH Limituje pohlavie infekčné komplikácie typu SSI v chirurgii? / D. Mištuna... [et al.]
  In: 6. Slovenský chirurgický kongres; 39. Spoločný zjazd českých a slovenských chirurgov. - ISBN 978-80-7097-969-3. - Košice : Univerzita P.J.Šafárika, 2012. - S. 25
 50. AFH Surgery of AAA and RAAA / J. Mazuch ... [et al.]
  In: 6th International Congress of Central European Vascular Forum. - ISBN 978-80-89325-29-4. - Bratislava : Slovenská angiologická spoločnosť, 2008. - S. 43-44
 51. AFH Ascenzia trombózy u varikoflebitíd a prestup trombózy cez safenofemorálnu junkciu do hĺbkového venózneho systému. Angiochirurgické riešenie-trombektómia-video / J. Mazuch... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 1, č. 1 (2009), s. 23
 52. AFH Angiochirurgické aspekty ulcus cruris venosum / J. Mazuch... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 2, S1 (2010), s. 20-21
 53. AFH Stratifikácia rizikových faktorov v miniinvazívnej chirurgii žlčníka / M. Haško... [et al.]
  In: 27. Študentská vedecká konferencia. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta, 2006. - S. 39
 54. BDC Totally Laparoscopic ALPPS bilobar Procedure with Preservation of the S3 Portobiliary Triad / Alexander Ferko ... [et al.]
  In: Annals of Surgical Oncology [elektronický dokument]. - Roč. 26, č. 1 (2019), s. 291-291 [print]
 55. BDE Komplexný pohľad na liečbu chronických rán / M. Smolár... [et al.]
  In: Hojení ran. - Roč. 5, č. 1 (2011), s. 2-5
 56. BDF Nové možnosti laboratórnej diagnostiky sepsy u chirurgických pacientov / M. Smolár... [et al.]
  In: Slovenská chirurgia. - Roč. 6, č.3-4 (2009), s. 16-20
 57. BDF Použitie tigecyklínu u pacienta s duodenálnou fistulou / M. Smolár
  In: Antiinfectives News. - Roč. 2, č. 2 (2017), s. 10-13
 58. BDF Interdisciplinárny prístup k terapii hemodynamicky závažného krvácania z horného tráviaceho traktu-kazuistika / A. Mikolajčík ... [et al.]
  In: Slovenská chirurgia. - Roč. 5, č. 4 (2008), s. 9-13
 59. BDF Posudzovanie peristomálnej kože / J. Stehlíková... [et al.]
  In: Sestra a lekár v praxi. - Roč. 9, č. 7-8, Tématický zošit č. 116: Ošetrovateľstvo v chirurgii (2010), s. 33-34
 60. BDF Hojenie brušnej laparostómie s využitím V.A.C. terapie / D. Karasová... [et. al.]
  In: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. - Roč. 9, č. 2 (2011), s. 8-10
 61. BED Gender - risk factor for infection complications? / D. Mištuna... [et al.]
  In: Diagnostika a liečba v pediatrickej pneumológii a ftizeológii [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-35-6. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK a ŠÚDTaRCH, 2012. - S. 85 [CD-ROM]
 62. BEE Prvé výsledky sledovania vplyvu BAF (R) na celkový stav pacientov s kolorektálnym karcinómom / A. Dzian... [et al.]
  In: Seminář společnosti Areko Výzkum BAF(R) 2010. - Praha : Areko, 2011. - S. 28-29
 63. BFA Generation of in vitro models for amyotrophic lateral sclerosis / Romana Záhumenská ... [et al.]
  In: Stem Cell Community Day. - Lisabon : [s.n.], 2019. - S. [1-1]
 64. BFA Hernia pľúc - kazuistika / A. Dzian... [et al.]
  In: Endoskopie. - Roč. 20, suppl. A (2011), s. A
 65. BFA Zriedkavá neskorá komplikácia duodenobiliárnej drenáže (kazuistika) / M. Vojtko... [et al.]
  In: 12. Dny mladých chirurgů. Sborník abstrakt. - Praha : ČSL JEP, 2012. - S. 43-44
 66. BFA Nové možnosti diagnostiky sepsy u chirurgických pacientov / M. Smolár... [et al.]
  In: Hojení ran. - Roč.4, suppl. 1 (2010), s. 45
 67. BFA Využitie V.A.C. terapie v brušnej chirurgii / D. Karasová... [et al.]
  In: Hojení ran. - Roč.4, suppl. 1 (2010), s. 22
 68. BFA Application of cell reprogramming technique in development of new in vitro biomedical models for amyotrophic lateral sclerosis / Romana Záhumenská ... [et al.]
  In: 7th Annual GSCN Conference. - Berlin : German Stem Cell Network, 2019. - S. [1-1]
 69. BFB Zriedkavý syndróm ovariálnej hyperstimulácie v diferenciálnej diagnostike náhlej brušnej príhody / M. Smolár... [et al.]
  In: Slovenská chirurgia. - Roč. 8, suppl. (2011), s. 18