Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Podávanie žiadostí o ubytovanie na AR 2019/2020

ŠTUDENTI:

Pre pridelenie ubytovania vo VI je nevyhnutné podanie žiadosti prostredníctvom elektronického systému. Žiadosti sa podávajú cez portál moja.uniba.sk časť E-ubytovanie v termíne od 10. júla – 19. júla 2019 . Žiadateľ dodá na fakultu podklady potrebné na pridelenie bodov za aktivity a údaje o osobnom asistentovi žiadateľa s ŤZP do 14.6.2019.

Viac informácií  týkajúcich sa ubytovacieho procesu vrátane Sprievodcu ubytovacím procesom nájdete na  http://uniba.sk/ubytovanie/.

ZAMESTNANCI:

Zamestnanci JLF UK si podávajú žiadosti o ubytovanie celoročne. Žiadosť zamestnanec doručí priamo na referát pre ubytovanie (L. Novomeského 7).

Nárok na pridelenie ubytovania má zamestnanec UK, ktorý je v aktuálnom akademickom roku v pracovnom pomere s fakultou UK alebo inou súčasťou UK najmenej na 75 % ustanoveného týždenného pracovného času (čl. 2 ods. 17). Zamestnanec UK nespĺňajúci uvedenú podmienku, môže požiadať príslušné ubytovacie zariadenie UK o poskytnutie prechodného ubytovania za komerčných podmienok.

Za správnosť údajov uvedených v žiadosti zodpovedá zamestnanec; zamestnanec je povinný ihneď oznámiť ubytovaciemu zariadeniu UK všetky zmeny skutočností, ktoré nastali od okamihu podania žiadosti a majú vplyv na pridelenie ubytovania, prípadne ich dokladovať príslušnými dokumentmi.

 

Plné znenie smernice o ubytovaní vrátane všetkých príloh je k dispozícii na stránke s vnútornými predpismi pre rok 2019.

 

 

 

 

 

<output>

<article class="span6">

Od 16. júla  –  24. augusta 2015 si všetci študenti, ktorým nebolo poskytnuté ubytovanie, alebo si nepodali žiadosť v riadnom termíne , môžu podať dodatočnú žiadosť o ubytovanie vo VI JLF UK na AR 2015/2016.  

Elektronické žiadosti si podávajú študenti i zamestnanci JLF UK na webovej stránke moja.uniba.sk, čast E-ubytovanie.

·     Body za sociálnu situáciu vám budú priznané vtedy, ak si nárok uvediete v žiadosti o ubytovanie a zároveň ak máte túto skutočnosť zdokladovanú na študijnom oddelení fakulty. Zmena oproti predošlým rokom je v tom, že doklady na priznanie bodov za soc. situáciu predkladáte iba na študijné oddelenie – nie na ubytovacie. Na ubytovacom oddelení dokladujete nárok na body priznané za mimoškolskú činnosť.

·     Stabilizáciou izby sa myslí lôžko, ktoré bude ubytovaným obsadené k 30.06.2015.

 

 

 

 

 

 

</article> <aside class="span3"></aside>

</output>

</output>