Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Informácie týkajúce sa COVID-19

 

Mám potvrdené ochorenie COVID-19 (formulár)

 

Opatrenia súvisiace s COVID-19

Z dôvodu trvania pandémie ochorenia COVID-19,  v súlade s rozhodnutiami Permanentného krízového štábu UK a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní, v záujme udržania verejného zdravia platí nasledovné nariadenie:

 1. všetkým osobám nachádzajúcim sa v priestoroch VIaJ JLF  UK v Martine s účinnosťou od 13. septembra 2021 až do odvolania, aby rešpektovali, že vstup do budov  VIaJ  JLF  UK v Martine je povolený výlučne:

a) ubytovaným osobám,

b) osobám pracujúcim v priestoroch VIaJ JLF  UK v Martine,

c) verejnosti vstupujúcej do prevádzok, ktoré poskytujú v priestoroch VIaJ  JLF  UK v Martine UK svoje služby,

d) návštevníkom stravovacieho zariadenia v priestoroch VIaJ JLF  UK v Martine;

2. všetkým ubytovaným vo VIaJ JLF  UK v Martine s okamžitou účinnosťou až do odvolania dodržiavať zákaz návštev ubytovaných študentov a zamestnancov. Počas návštevy ubytovaného nesmie počet osôb v izbe prekročiť ubytovaciu kapacitu izby. Ubytovaným sa dôrazne neodporúčajú návštevy medzi jednotlivými izbami. V prípade zhoršenia epidemickej situácie alebo prevádzkovej situácie, ako aj v prípade nedodržiavania opatrení vo vzťahu k návštevám, budú zakázané aj návštevy medzi izbami.

 3. všetkým ubytovaným vo VIaJ  JLF  UK v Martine s okamžitou účinnosťou až do odvolania, aby boli dôslední v dodržiavaní nočného pokoja, ktorý je v čase od 22.00 hod. do 6.00 hod.;

 4. všetkým ubytovaným vo VIaJ JLF  UK v Martine s okamžitou účinnosťou až do odvolania, aby rešpektovali, že v jednotlivých študovniach je znížená kapacita miest na polovicu, čomu je potrebné sa prispôsobiť;

5. všetkým osobám nachádzajúcim sa v priestoroch VIaJ JLF  UK v Martine s okamžitou účinnosťou až do odvolania dodržiavať zákaz združovania a zhromažďovania sa viac ako 6 osôb s akýmkoľvek cieľom, ktorý sa vzťahuje na vnútorné, ako aj na vonkajšie priestory VIaJ JLF  UK v Martine;

6. všetkým  ubytovaným v priestoroch VIaJ JLF  UK v Martine, návštevníkom študentskej jedálne, verejnosti vstupujúcej do prevádzok, ktoré poskytujú v priestoroch VIaJ JLF  UK v Martine svoje služby  s okamžitou účinnosťou až do odvolania dodržiavať princípy R-O-R (rúška, odstup, ruky) nasledovne:

a) nosiť ochranné rúško (v prípade zhoršenia epidemickej situácie respirátor) úplne prekrývajúce horné dýchacie cesty vo všetkých vnútorných priestoroch VIaJ JLF  UK v Martine vrátane priestorov študentskej jedálne (s výnimkou času konzumácie jedla),

b) dodržiavať odstupy najmenej 2 metre vo všetkých vnútorných priestoroch VIaJ JLF  UK v Martine,

c) dezinfikovať si ruky pri vstupe do budov a vo všetkých vnútorných priestoroch VIaJ JLF  UK v Martine, ktoré sú vybavené dezinfekčnými zariadeniami;

 7. všetkým osobám nachádzajúcim sa v priestoroch VIaJ JLF  UK v Martine s okamžitou účinnosťou až do odvolania dodržiavať všetky zdravotné, bezpečnostné, hygienické alebo epidemické opatrenia uvedené v tomto nariadení, ako aj opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zverejnené na webovom sídle www.uvzsr.sk, resp. opatrenia príslušných štátnych orgánov. V prípade porušenia týchto opatrení môžu byť tieto osoby vykázané z areálu VIaJ JLF  UK v Martine. Osobitne sa  bude postupovať v prípade porušenia ubytovacích opatrení, kedy budú ubytovaným ukladané sankcie v zmysle platnej Zmluvy o ubytovaní a Internátneho poriadku VIaJ JLF  UK v Martine, či zamedzenie prístupu do objektov VIaJ JLF  UK v Martine. V prípade hrubého porušenia ubytovacích opatrení VIaJ JLF  UK v Martine odstúpi od zmluvy o ubytovaní;

8. všetkým ubytovaným vo VIaJ JLF  UK v Martine s okamžitou účinnosťou až do odvolania, aby pri podozrení z infekcie dýchacích ciest, ako aj v prípade im potvrdeného ochorenia COVID-19 navštívili na hlavnej webovej stránke uniba.sk špeciálnu podstránku „Mám podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID19. Čo mám robiť?“, ktorá je zverejnená na https://uniba.sk/spravodajskyportal/koronavirus/podozrenie-alebo-potvrdeny-vyskyt-covid-19/

V prípade potvrdeného ochorenia COVID-19 sa po prihlásení prostredníctvom prístupov do AiS2 zobrazí elektronický dotazník (formulár), ktorý je potrebné vyplniť;

9. všetkým osobám uvedeným v ods. č. 1 tohto nariadenia pri vstupe do VIaJ JLF  UK v Martine preukázať sa dokladom preukazujúcim účasť na očkovaní proti ochoreniu COVID-19 alebo aktuálnym testom (od odberu PCR do 72 hodín, alebo antigénového 48 hodín*) alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 za ostatných 180 dní v súlade s vyhláškou ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri  ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok, vychádzajúc zo systému pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímania protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia ochorenia COVID-19, tzv. COVID automat (verzia 4.1 z 10. 8. 2021) schváleného vládou SR, od stupňa rizika Ostražitosť podľa schémy OTP (osoba v režime očkovaná, testovaná, alebo prekonala ochorenie COVID-19).

10. osobe s príznakmi infekcie dýchacích ciest alebo iným známym príznakom ochorenia COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) sa neumožní vstup do priestorov VIaJ JLF  UK v Martine ak bude možné, zabezpečí sa jej preventívna izolácia. Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom podpísania a účinnosť 13. septembra 2021

 

*   od 13.9.2021 je okres Martin  v tzv. COVID automate v stupni rizika OSTRAŽITOSŤ. Podľa schémy OTP, ubytovaní, ktorí sú testovaní, sú povinní bez vyzvania preukázať výsledok testu každých 48 hodín (Ag) alebo 72 hodín (PCR)  na vrátnici VIaJ