Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Inštitút medicínskeho vzdelávania v Aj

Inštitút medicínskeho vzdelávania v anglickom jazyku bol zriadený dňa 14. 10. 2004 ako účelové zariadenie JLF UK v Martine s cieľom efektívneho náboru zahraničných uchádzačov o štúdium všeobecného lekárstva v anglickom jazyku. Významnou úlohou Inštitútu je aj zviditeľňovanie Slovenskej republiky v zahraničí a šírenie dobrého mena Univerzity Komenského a Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, či už pri nábore zahraničných uchádzačov alebo prostredníctvom absolventov JLF UK.

Významnou súčasťou práce Inštitútu je účasť na medzinárodných veľtrhoch o vzdelávaní, kde univerzity z celého sveta ponúkajú uchádzačom svoje študijné programy. Tradícia týchto trhov je zvlášť známa v škandinávskych ale aj iných západoeurópskych krajinách. JLF UK je jediná lekárska fakulta zo Slovenska, ktorá sa ich pravidelne zúčastňuje, čo má nepochybne významný pozitívny dopad na kontinuálny nárast záujemcov o štúdium na našej fakulte.