Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

H-index

Výpočet h-indexu: VNÚTORNÝ PREDPIS č.9/2016 Smernica o odmeňovaní vysokoškolských učiteľov a vedecko-výskumných zamestnancov Jesseniovej LF UK v Martine

Indikátor hodnotenia vedeckej výkonnosti jednotlivca h-index je na JLF UK vypočítavaný na základe dát z databázy VIRTUA/EVIPUB vždy k 31. decembru bežného kalendárneho roka. Vstupnými dátami pre výpočet h-indexu sú ohlasy o1, o2 (ohlasy z databáz Web of Science,Scopus) s vylúčením autocitácií.Za zabezpečenie výpočtu h-indexu zodpovedá Akademická knižnica JLF UK.

Kontaktná osoba: Michalcová Marta, VoIP: 508, michalcovajfmed.uniba.sk

 Prehľad H-indexov zamestnancov JLF UK - január 2020