Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

H-index

Výpočet h-indexu:

Indikátor hodnotenia vedeckej výkonnosti jednotlivca. H-index je na JLF UK vypočítavaný na základe dát z databázy VIRTUA/EVIPUB k 31. decembru bežného kalendárneho roka. Vstupnými dátami pre výpočet h-indexu sú ohlasy o1, o2 (ohlasy z databáz Web of Science, Scopus) s vylúčením autocitácií.

Spracovanie dát pre výpočet H-indexu: Michalcová Marta, VoIP: 508, michalcovajfmed.uniba.sk - evidencia ohlasov

Na odber obsahu je potrebne prihlásenie celouniverzitným heslom L1.