Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

E-knihy mefanet

Peritoneálna dialýza u detí

Ošetrovateľská diagnostika

Parkinsonova choroba I

Základné princípy diagnostiky a liečby autoimunitných chorôb

Základy bunkovej a molekulovej biológie vybraných nádorových ochorení a súvisiacich laboratórnych metód

Psychológia v pôrodnej asistencii

Choroby nadobličiek v detskom veku

Vybrané kapitoly z farmakológie: Farmakoterapia kašľa

Imunológia - ako pracuje imunitný systém

Zmeny kostnej mineralovej hustoty u pediatrickych pacientov s Crohnovou chorobou

Vybrané kapitoly z hygieny životného prostredia I.

Vybrané kapitoly z klinickej farmakológie Farmakológia liečiv v detskom veku I. Absorpcia liečiv

Sclerosis multiplex

Toxikológia – vybrané kapitoly

Vybraní virtuálni pacienti v pôrodnej asistencii

Simulačná a virtuálna výučba vo fyziológii, patologickej fyziológii a farmakológii

Vybrané kapitoly z patobiochémie a klinickej biochémie v onkológii

Návody na praktické cvičenia z imunológie

Patologická fyziológia pre zubné lekárstvo

Patofyziologické kompendium pre chirurgiu. Učebný text pre študentov medicíny.

Významné signálne dráhy a molekuly pri apoptóze

Flexibilná bronchoskopia v pediatrii

Vybrané kapitoly z klinickej farmakológie - Antitrombotická a trombolytická liečba

Liečba depresívnych porúch

Poruchy kalciového metabolizmu a osteoporóza v detskom veku

Výživa v detskom veku

Verejné zdravotníctvo a imunizácia

Vakcinológia

Potravinová alergia a intolerancia v detskom veku

Základy klinickej medicíny I.

Biochémia Alzheimerovej choroby

Oxidačný stres a možnosti jeho detekcie

Syndróm akútnej respiračnej tiesne (ARDS) – od etiopatogenézy k liečbe

Funkčná echokardiografia novorodencov

Základné metódy hodnotenia vedomostí a zručností študentov pregraduálneho medicínskeho štúdia

Inovácia obsahu, foriem a metód na podporu praktických zručností v pôrodnej asistencii

Multimediálna učebnica ošetrovateľských techník a zručností

Psychofyziológia: Respiračná sínusová arytmia v kontexte polyvagovej teórie

HIV infekcia

Vybrané kapitoly z otorinolaryngológie

Multimediálna e-učebnica Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii

Patologická fyziológia Vybrané kapitoly

Základy pre odber orgánov a transplantáciu obličky

Hygienické zabezpečenie rúk v zdravotníckej starostlivosti (metodické usmernenie)

Hygienické zabezpečenie rúk v zdravotníckej starostlivosti II.

Vybrané kapitoly z farmakológie FARMAKOTERAPIA BOLESTI

Základy gynekológie a pôrodníctva I

Ošetrovateľstvo v neurológii

Vybrané kapitoly z ošetrovateľskej teórie I

Intrauterinná a intrapartálna asfyxia plodu a jej následky

Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti

Praktický úvod do metodológie výskumnej práce

Fyziológia a patofyziológia nosa, jej význam pre funkciu dolných dýchacích ciest

Farmakológia oxidu dusnatého

Vybrané kapitoly z ošetrovateľskej teórie II

Vybrané kapitoly z klinickej farmakológie: Antimikrobiálne látky I. - farmakológia

Význam transkraniálnej dopplerovskej sonografie v manažmente detského hydrocefalu

Vybrané medicínsko-právne kapitoly v súdnom lekárstve

Nervový systém a základy neuronálnych signalizácií

Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s vybranými ochoreniami dýchacieho systému

Vybrané biochemické a molekulárne-biologické metódy v lekárskom výskume a medicínskej diagnostike

Ošetrovateľský proces (teória a prax)