Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Časopis Archives of Industrial Hygiene and Toxicology

Vydavateľ časopisu "Archives of Industrial Hygiene and Toxicology" zo Záhrebu (Chorvátsko) sa obrátil na redakciu Acta Medica Martiniana s ponukou o výmenu daného časopisu za Acta Medica Martiniana.

Archives of Industrial Hygiene and Toxicology je recenzovaný vedecký biomedicínsky časopis, ktorý vychádza  štvrťročne od roku 1950.

Zaoberá sa všetkými oblasťami ochrany životného prostredia, ochrany zdravia pri práci a toxikológie. Časopis je indexovaný  v SCI Expanded, edline/PubMed, Scopus, Animal Science Database, Biological Sciences (CSA), BIOSIS Previews, GreenFile, INIS, Pollution Abstracts, Veterinary Science Database, Water Resources Abstracts, EBSCO Academic Search Complete, TOXLINE, AGRIS, Food Science and Technology Abstracts - FSTA,  Ergonomic Abstracts.

V roku 2011 dosiahol Impact factor  1,048.