Vzory tlačív

Tlačivá a dokumenty používané pre oblasť ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov

1. Zaradenie do štúdia a jeho realizácia

2. Prijatie na realizáciu špecializačného štúdia

(v prípade prestupu z inej vzdelávacej ustanovizne)

3. Zmena špecializačného študijného odboru

(zmena študijného odboru v rámci akreditovaných špecializačných študijných programov na JLF UK)

4. Vyradenie z evidencie účastníkov špecializačného štúdia na JLF UK

(v prípade záujmu prestúpiť na inú vzdelávaciu ustanovizeň)

5. Pedagogická dokumentácia

(základné doklady ZP o ďalšom vzdelávaní - vydávané vzdelávacou ustanovizňou JLF UK)

 • index odbornosti
 • záznamník zdravotníckych pracovníkov

dokumentácia vedená pri vzdelávacích aktivitách

 • triedna kniha
 • hodnotiaci protokol vzdelávacej aktivity (od odborného garanta )
 • hodnotiaci protokol účastníka vzdelávacej aktivity
 • vyhodnotenie vzdelávacej aktivity od účastníkov vzdelávania (anonymné)

dokumentácia vedená pri záverečných skúškach

 • protokol o vykonaní špecializačnej skúšky
 • protokol o obhajobe špecializačnej práce a oponentský posudok
 • vyhodnotenie písomnej časti špecializačnej skúšky
 • záznam o praktickej skúške
 • protokol o vykonaní záverečnej skúšky (certifikačná príprava)
 • záznam z verejnej prezentácie odbornej prednášky (certifikačná príprava)

doklady o úspešnom absolvovaní študijných programov

 • diplom o špecializácii
 • dodatok k diplomu o špecializácii
 • certifikát o spôsobilosti na výkon certifikovaných pracovných činností
 • dodatok ku certifikátu
 • potvrdenie o absolvovaní akreditovaného programu sústavného vzdelávania
 • dodatok k potvrdeniu o absolvovaní programu sústavného vzdelávania
 • potvrdenie o absolvovaní programu sústavného vzdelávania (bez akreditácie)

6. Akreditácia študijných programov

Výnosy Ministerstva zdravotníctva SR

 • zásady pre akreditáciu študijných programov (vestník MZ SR 26 – 30, 2012 a vestník MZ SR 9- 14, 2011)

Minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra

 • Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 – OL
 • Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. augusta 2011 č. 07575-OL-2011
 • Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 24. augusta 2012 č. S04983-OL-2012
 • Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 5. októbra 2012 č. 07617-OL-2012
 • tlačivá žiadosti o akreditáciu jednotlivých študijných programov (k dispozícii na webovej stránke MZ SR)