Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ústav verejného zdravotníctva

Verejné zdravotníctvo je veda a umenie predchádzať chorobám, predlžovať život a posilňovať zdravie prostredníctvom organizovaného úsilia spoločnosti. Využíva na to rôzne stratégie, založené na vedeckých dôkazoch. Verejné zdravotníctvo tiež predstavuje organizačný a riadiaci systém, ktorý sa snaží komplexne, konzistentne, kompetentne a efektívne plniť tieto ciele. Je pritom  nevyhnutný multidisciplinárny prístup, integrujúci okrem zdravotníckych resp. medicínskych vied napr. ekológiu, klimatológiu, psychológiu, sociológiu, ekonómiu, politológiu a iné. Medzi súčasné priority verejného zdravotníctva patria podpora zdravia, organizácia efektívnej zdravotnej starostlivosti, prevencia infekčných chorôb, prevencia faktorov životného štýlu a užívania návykových látok, prevencia chronických chorôb, prevencia úrazov, nerovnosť v zdraví, starostlivosť o starých ľudí a iné.

Cieľom našich stránok je informovať o nás, našej práci a projektoch, na ktorých sa podieľame.

Osobitnú pozornosť venujeme našim študentom, ktorí si môžu nájsť potrebné aktuálne informácie o výučbe.

Verím, že stránky budú prínosom pre ich návštevníkov. Preto uvítam každý návrh, ktorý prinesie ich ďalšie skvalitnenie.

 

Prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH, vedúca Ústavu verejného zdravotníctva JLF UK
A European network on cervical cancer surveillance and control in the new Member States