Praktické cvičenia LS, roč.2, IMUNOLÓGIA

Praktické cvičenia z imunológie, podľa rozvrhu

Ústav mikrobiológie a imunológie JLF UK, Edukačné centrum, Malá Hora 4B, 3. posch.

akademický rok:2016/2017 semester letný, 2. ročník,

študijný odbor:  Všeobecné lekárstvo

Téma

Úvod, bezpečnosť práce v

laboratóriu,organizácia výučby

Bunky imunitného systému,

separácia,  identifikácia

Nešpecifická imunita – fagocytóza

Lyzozým, komplement,

baktericídna aktivita séra

Sérologické reakcie

Nové metódy v imunologickej

diagnostike - ELISA , WB

Dôkaz špecifickej bunkovej

imunity, kožný test, IGRA

Imunodeficitné stavy

Voľné

Veľkonočný pondelok

Imunodeficitné stavy

Test

Autoimunita

Vakcinačná imunológia

Autoimunita/Vakcinačnáimunológia

    Kazuistiky (samoštúdium)

Konzultácie, prezentácia seminárov

Náhrada, Predtermíny

 

Účasť na praktických cvičeniach je povinná.

Je možné vynechať jedno praktické cvičenie bez náhrady, ostatné vymeškané praktické cvičenia je potrebné ospravedlniť a nahradiť.

Náhrady praktických cvičení sú v 15. týždni.

Každý študent je povinný absolvovať priebežný test (priebežný test zahŕňa otázky z odprednášaných tém a praktických cvičení).

Každý študent je počas semestra povinný odprezentovať dva referáty z vybraných tém.

Po splnení predchádzajúcich podmienok môže študent absolvovať záverečnú skúšku z imunológie (v predtermíne alebo počas skúškového obdobia).

Na praktických cvičeniach je potrebné dôsledne sa riadiť pravidlami bezpečnosti práce a ochrany zdravia v infekčnom prostredí a pokynmi pracovníkov ÚMI JLF UK.

Učebné texty budú detailne predstavené na praktických cvičeniach.

Individuálne požiadavky, náhrady a výmeny termínov praktických cvičení je možné dohodnúť len s vedúcou ústavu.

!!! Účasť na cvičeniach pre študentov jednotlivých krúžkov je možná len v termíne uvedenom v rozvrhu pre daný krúžok !!!

Odporúčané materiály:

Vakcinológia nielen pre medikov – Nováková, Oleár, Klement (Laboratórna diagnostika vakcináciou preventabilných infekcií, imunologické prehľady),2008

 

 V Martine 06.02.2017            

Doc.MUDr. Elena Nováková, PhD.,

Vedúca Ústavu mikrobiológie a imunológie JLF UK