Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Otázky MIKROBIOLÓGIA

Otázky z mikrobiológie a imunológie pre študentov 6. semestra odboru všeobecné lekárstvo na JLF UK v Martine pre akademický rok 2012/2013

Všeobecná mikrobiológia

1. Mikrobiológia - zaradenie odboru medzi lekárske vedy, špecifické

postavenie medicínsky významných mikroorganizmov, prokaryotická a

eukaryotická bunka

2. Baktéria - charakteristika, princípy metabolizmu, taxonómie a diagnostiky

3. Vírusy - charakteristika, princípy metabolizmu, taxonómie a diagnostiky

4. Parazity - charakteristika, princípy metabolizmu, taxonómie a diagnostiky

5. Huby - charakteristika, princípy metabolizmu, taxonómie a diagnostiky

6. Metabolizmus baktériií a význam jeho znalostí pre diagnostiku a terapiu

7. Rast a kultivácia baktérií - všeobecné princípy

8. Genetika baktérií - jej úloha pri prenose vlastností, regulácií metabolizmu

a šírenie ATB rezistencie

9. Štruktúra bakteriálnej bunky - cytológia

10. Bunková stena G+ a G- baktérií

11. Plazmatická membrána - funkcia a štruktúra

12. Intracelulárne štruktúry bakteriálnej bunky

(nukleoid, ribozómy, granuly) charakteristika, funkcia a možnosti dôkazu

13. Extracelulárne štruktúry (púzdro, fimbrie, pilli, bičík) charakteristika, funkcia a možnosti dôkazu

14. Spóry, sporulácia, vegetácia - stavba, význam a dôkaz

15. Fyziologická mikroflóra človeka

16. Patogenéza mikrobiálneho ochorenia

17. Faktory patogenita a virulencie mikroorganizmov

18. Exotoxíny

19. Endotoxíny

20. Antibiotiká - charakteristika, základné pojmy, rozdelenia

21. Rezistencia na ATB - typy, prenos, možnosti predpovedania

22. Stanovenie citlivosti na ATB baktérií (MIC, MBC, DDT, E-test...)

23. Hlavné skupiny, mechanizmy pôsobenia a rezistencie, spektrum účinnosti

- ATB pôsobiace na úrovni bunkovej steny

24. ATB pôsobiace na úrovni syntézy proteinov

25. ATB pôsobiace na úrovni plazmatickej membrány

26. Antimetabolity a chemoterapeutiká

27. ATB pôsobiace na úrovni syntézy nukleových kyselín

28. Antituberkulotiká

29. Antifungálne prípravky

30. Antiparazitiká

31. Dezinfekcia, sterilizácia, dekontaminácia

32. Nozokomiálne infekcie - charakteristika, najčastejšie vyvolávatele

33. Racionálna farmakoterapia mikrobiálnych infekcií

34. Rýchla mikrobiologická diagnostika

35. Odber a transport biologického materiálu na mikrobiologické vyšetrenie

36. Možnosti mikroskopie a farbenia pre mikrobiologickú diagnostiku

37. Kultivačné média pre bakteriológiu

38. Genetické sondy a význam PCR pre mikrobiologickú diagnostiku

39. Vírusová infekcia - prenos, vznik, patogenéza

40. Replikácia vírusov a antivírusová terapia

41. Princípy virologickej diagnostiky

42. Sérologické reakcie

Špeciálna bakteriológia

1. Stafylokoky - všeobecná charakteristika a plazmakoaguláza negatívne stafylokoky

2. Staphylococcus aureus

3. Streptokoky - všeobecná charakteristika, bunková stavba, skupiny a názvoslovie

4. Streptococcus pyogenes a Streptococcus agalactiae

5. Poststreptokokové následky

6. Streptococcus pneumoniae

7. Viridujúce streptokoky, enterokoky a ich úloha

8. Neisseria meningitidis

9. Neisseria gonorrhoe

10. Enterobacteriaceae - všeobecná charakteristika, patogénny potenciál

11. Salmonella typhi a paratyphi

12. Etiologické agens salmonelóz

13. Shigella species

14. Yersinia pestis a enterocolitica

15. Klebsiella pneumoniae, oxytoca, rhinoscleromatis

16. Proteus, Morganella, Providentia Enterobacter, Citrobacter

17. Haemophilus influenzae (b a ostatné hemofily)

18. Psuedomonas aeruginosa a nefermentujúce gramnegatívne paličky

19. Brucella, Francisella, Pasteurella

20. Helicobacter

21. Campylobacter

22. Legionella

23. Corynebacterium diphtheriae a ostatné korynebaktérie

24. Bordetella pertussis a parapertussis

25. Mycobacterium tuberculosis

26. Mycobacterium leprae

27. Mycobacteria

- všeobecná charakteristika, štruktúra bunkovej steny, princípy diagnostiky a terapie

28. Bacillus antracis

29. Bacillus cereus

30. Listeria monocytogenes

31. Clostridium tetaní

32. Clostridium botulinum

33. Klostrídiá anaeróbnych traumatóz

34. Vibiro cholerae a ostatné vibriá

35. Anaeróbne baktérie (G+koky, nesporulujúce paličky a G- baktérie)

36. Nocardia a Actinomycetes

37. Mycoplasma a Ureaplasma, L formy baktérií

38. Treponemy

39. Leptospiry

40. Borrélie

41. Chlamýdie

42. Ricketsie

Špeciálna virológia, mykológia a parazitológia

1. Povrchové a kožné mykózy - ich vyvolávatelia, diagnostika a terapia

2. Podkožné mykózy

3. Systémové mykózy

4. Oportúnne mykózy

5. Črevné protozoa

6. Urogenitálne protozoa

7. Krvné protozoa

8. Tkanivové protozoa

9. Nematodes

10. Cestodes

11. Trematodes

12. Papilomavírusy

13. Polyomavírusy

14. Adenovírusy

15. Herpesvírusy - herpes simplex virus (HSV 1, HSV 2)

16. Varicella zoster virus

17. Epstein Barrovej virus

18. Cytomegalovirus

19. Poxvirusy

20. Parvovirus B 19

21. Picornavírusy (Coxackie, ECHO,.enterovirusy)

22. Poliovirusy

23. Rhinovirusy

24. Orthomyxovirusy

25. Morbilli virus

26. Parainfluenza virus a respiračný syncyciálny virus (RSV)

27. Vírus príušníc

28. Reovirusy (Rotavirus)

29. Vírus ružienky - Rubeolla virus

30. Arbovirusy (ostatné togavirusy a flavivirusy, bunyavirusy)

31. Rhabdovirusy

32. Filovirusy (EBOLA)

33. Coronavirusy, SARS, Calicivirusy

34. Arenavirusy (vírus lymfocytárnej choriomeningitídy LCM)

35. Retrovirusy

36. HIV a AIDS

37. Hepatitis A a E virusy

38. Hepatitis B and D virusy

39. Hepatitis C virus

40. Priony

41. Onkogénny potenciál vírusov

42. Ektoparazity ako prenášače mikroorganizmov

Klinická mikrobiológia

1. Fenotypová identifikácia baktérií ( biochemické vlastnosti )

2. Mikroskop, princíp

3. Robert Koch

4. Louis Pasteur

5. Zásady bezpečnosti pri práci v mikrobiologickom laboratóriu

6. Francis, Bordette, Bruce ( nie Willis)

7. História ATB

8. Diagnostika citlivosti na ATT

9. Vznik pandemických kmeňov

10. Kategórie mikroorganizmov podľa nebezpečnosti

11. ELISA

12. WESTERN BLOT

13. Tkanivové kultúry

14. Príklady CPE u vírusov

15. IGRA

16. Kožné testy pri identifikácií baktériových infekcií

17. Sedimentačné metódy v parazitológií

18. Dôkaz patogenného potenciálu baktérií ( enzýmy a toxíny )

19. Mikroorganizmy - nástroj bioterorizmu

20. Metódy priamej diagnostiky mikrobiálnych ochorení

21. Metódy nepriamej diagnostiky mikrobiálnych ochorení

22. Humorálna imunita

23. Protilátková odpoveď - primárna, sekundárna, Booster efekt, dynamika tvorby protilátok

24. Immunita u bakteriálnych infekcií

25. Immunita u vírusových infekcií

26. Immunita u parazitárnych a hubových infekcií

27. Vakcinácia - princípy imunizácie, mikroorganizmy ako vakcinačný antigén

28. Etiologia a princípy diagnostiky infekcií - horných dýchacích ciest

29. Etiologia a princípy diagnostiky infekcií - dolných dýchacích ciest

30. Etiologia a princípy diagnostiky infekcií - gastrointestinálneho traktu

31. Etiologia a princípy diagnostiky infekcií - centrálneho nervového systému

32. Etiologia a princípy diagnostiky infekcií - kože a mäkkých tkanív

33. Etiologia a princípy diagnostiky infekcií - krvi, septických stavov a bakterémie

34. Etiologia a princípy diagnostiky infekcií - močového systému

35. Etiologia a princípy diagnostiky infekcií - pohlavných orgánov

36. Etiologia a princípy diagnostiky infekcií - novorodencov

37. Etiologia a princípy diagnostiky infekcií - geriatrických pacientov

38. Etiologia a princípy diagnostiky infekcií - spôsobujúcich uzlinový syndrom

39. Etiologia a princípy diagnostiky infekcií - plodu

40. Etiologia a princípy diagnostiky infekcií - imunokompromitovaných pacientov

41. Etiologia a princípy diagnostiky infekcií - sexuálne prenosných ochorení

42. Mikrobiológia dutiny ústnej