Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Všeobecné lekárstvo

Podmienky absolvovania predmetov na Ústave mikrobiológie a imunológie JLF UK v Martine

Účasť na praktických cvičeniach je povinná. Študentom je povolené vynechať 1 praktické cvičenie bez

povinnosti náhrady.

Všeobecné lekárstvoHODNOTENIE
2VL/LSMikrobiológia 1

- účasť na praktckých cvičeniach (povolená 1absencia bez nutnosti náhrady)

- priebežný test                             

H: Klasifikovaný zápočtový test
2VL/LSImunológia

- účasť na praktckých cvičeniach (povolená 1absencia bez nutnosti náhrady)

- priebežný test                      

- prednesenie seminárnej práce

S: Záverečný test 1)
3VL/ZSMikrobiológia 2

účasť na praktických cvičeniach

(je povolená 1 absencia bez nutnosti náhrady)

- priebežný test                          

- prednesenie seminárnej práce

Záverečná skúška

Predtermín, Riadny termín: test

OPRAVNÝ TERMÍN: ústna skúška

 

1) Mikrobiológia 1 - Priebežný test počas semestra obsahuje 10 otázok (výber z možností, jedna

                                 správna odpoveď)

2) Mikrobiológia 1 - Klasifikovaný zápočtový test obsahuje 20 otázok (výber z možností, jedna

                                 správna odpoveď)

3) Mikrobiológia 1 - Výsledná známka sa stanoví po sčítaní bodov z priebežného a záverečného

                                 zápočtového testu.  Maximálny počet bodov je 30.

                                 (10 bodov priebežný test + 20 bodov záverečný zápočtový test)

Mikrobiológia 1: Stupnica pre hodnotenie:

30-28   A

27-25   B

24-22   C

21-20   D

19-18   E

17 a menej   Fx

 

4) Imunológia: Priebežný test počas semestra (výber z možností, jedna

                                 správna odpoveď). Maximum: 15 bodov

5) Imunológia: záverečná skúška formou testu (výber z možností, jedna

                                správna odpoveď). Maximum: 45 bodov

6) Imunológia: Predtermín - 14. týždeň. Študenti môžu absolvovať

                     záverečnú skúšku z imunológie v predtermíne,

                     ak splnia nasledovné požiadavky:

           - účasť na všetkých praktických cvičeniach (je povolená 1 absencia bez náhrady)

           - príprava a prednesenie seminárnej práce počas semestra - podľa harmonogramu

   Imunológia: Záverečná skúška: Výsledná známka sa stanoví po sčítaní bodov

                      z priebežného a záverečného testu z imunológie.

                     Maximálny počet bodov je 60 (15 bodov priebežný test + 45 bodov záverečný test).

      Imunológia: Stupnica pre hodnotenie:

      60 - 55 ...... A

      54 – 50 ..... B

      49 – 45 ..... C

      44 – 40 ..... D

      39 – 36 ..... E

      35 a menej...Fx

 

7) Mikrobiológia 2 - záverečná skúška formou testu. Test obsahuje 45 otázok (výber z možností,

                                 jedna správna odpoveď).

8) Mikrobiológia 2: Predtermín - 14. týždeň. Študenti môžu absolvovať záverečnú skúšku

                               z mikrobiológie v predtermíne, ak splnia nasledovné požiadavky:

           - účasť na všetkých praktických cvičeniach (je povolená 1 absencia bez náhrady)

           - príprava a prednesenie seminárnej práce počas semestra - podľa harmonogramu

9) Mikrobiológia 2: Výsledná známka sa stanoví po sčítaní bodov z priebežného a záverečného testu z mikrobiológie.

     Maximálny počet bodov je 60 (15 bodov priebežný test + 45 bodov záverečný test).

10.) Mikrobiológia 2: Opravný termín záverečnej skúšky.

 

     Mikrobiológia 2: Stupnica pre hodnotenie:

      60 - 55 ...... A

      54 – 50 ..... B

      49 – 45 ..... C

      44 – 40 ..... D

      39 – 36 ..... E

      35 a menej...Fx

Imunológia - prednášky

ONLINE - MS TEAMS

Pondelok: 14,45 - 15,30

Edukačné centrum, Malá Hora 4B

Ústav mikrobiológie a imunológie JLF UK

akademický rok 2021/2022, letný semester, 2. ročník

študijný odbor:  Všeobecné lekárstvo

Prednášajúci: Doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.

TýždeňDátumTéma
114.2.Úvod do imunológie. Bunky a molekuly IS.
221.2.Obranné línie - bariéry, vrodená a získaná imunita, lymf. tkanivá a orgány.
3  28.2.Nešpecifická imunita - mechanizmy, funkcie.
4  7.3.Antigény a receptory. Rozpoznávanie vlastného.
514.3.Špecifická imunita–molekuly, imunoglobulíny.
621.3.Špecifická imunita – orgány a bunky.
728.3.Lymfocyty – diferenciácia, aktivácia, APC.
8  4.4.Regulácia imunitnej odpovede, cytokíny.
911.4.Hypersenzitivita.
1018.4.SVIATOK 
1125.4.Možnosti ovplyvnenia imunity.
12  2.5.Autoimunita. 
139.5.Transplantačná imunológia.
1416.5.Vyžiadaná téma.

Účasť na prednáškach nie je povinná. Záverečná skúška z imunológie: formou testu, v predtermíne alebo počas skúškového obdobia (po splnení všetkých požiadaviek).

PREDNÁŠKY - IMUNOLÓGIA: 

Úvod do imunológie, rozpoznávanie vlastného Antigény a receptory
Nešpecifická imunita – bariéry,bunky
Nešpecifická imunita – mechanizmy a  funkcie
Špecifická imunita–molekuly,imunoglobulíny
Špecifická imunita – orgány a bunky
Základy špecificity
Lymfocyty – diferenciácia,aktivácia, APC
Regulácia imunitnej odpovede,cytokíny
Hypersenzitivita
Autoimunita
Transplantačná imunológia
Nádorová imunológia
Možnosti ovplyvnenia imunity.

V Martine 07.02.2022

doc. MUDr. Elena Nováková, PhD., vedúca ÚMI JLF UK v MARTINE

Imunológia - praktické cvičenia

ONLINE - MS TEAMS

Praktické cvičenia z imunológie - krúžky podľa rozvrhu

Ústav mikrobiológie a imunológie JLF UK, Edukačné centrum, Malá Hora 4B

akademický rok: 2021/2022 letný semester, 2. ročník, študijný odbor:  Všeobecné lekárstvo

TýždeňDátumTéma
114.2.-17.2.Úvod, bezpečnosť práce v laboratóriu, organizácia výučby
221.2.-24.2.Bunky imunitného systému, separácia, identifikácia.
328.2.-3.3.Nešpecifická imunita – fagocytóza.
47.3.-10.3.Lyzozým, baktericídna aktivita séra.
514.3.-17.3.Komplement.
621.3.-24.3.Serologické reakcie.
728.3.-31.3.Nové metódy v imunologickej diagnostike - ELISA, WB.
84.4.-7.4.Dôkaz špecifickej bunkovej imunity, kožný test, IGRA.
911.4.-14.4.Samoštúdium - príprava na test (Veľká noc)
1018.4.-21.4. TEST (Veľká noc)
1125.4.-28.4.Vakcinačná imunológia. 
122.5.-5.5.Autoimunita, detekcia autoprotilátok.
139.5.-12.5.Imunodeficitné stavy.
1416.5.-19.5.Náhrady. Predtermíny

Účasť na praktických cvičeniach je povinná.

Je možné vynechať jedno praktické cvičenie bez náhrady, ostatné vymeškané praktické cvičenia je potrebné ospravedlniť a nahradiť. Náhrady praktických cvičení sú v 14. týždni. Každý študent je povinný absolvovať priebežný test (zahŕňa otázky z odprednášaných tém a praktických cvičení). Každý študent je počas semestra povinný odprezentovať referát na vybranú tému. Po splnení predchádzajúcich podmienok bude študentom udelený zápočet, následne môžu študenti absolvovať záverečnú skúšku z imunológie (v predtermíne alebo počas skúškového obdobia). Na praktických cvičeniach je potrebné dôsledne sa riadiť pravidlami bezpečnosti práce a ochrany zdravia v infekčnom prostredí a pokynmi pracovníkov ÚMI JLF UK. Učebné texty budú detailne predstavené na praktických cvičeniach. Individuálne požiadavky, náhrady a výmeny termínov praktických cvičení je možné dohodnúť len s vedúcou ústavu.

! Účasť na praktických cvičeniach pre študentov jednotlivých krúžkov je možná len v termíne uvedenom v rozvrhu pre daný krúžok !

PRAKTICKÉ CVIČENIA - IMUNOLÓGIA:
Bunky IS, separácia,identifikácia
Nešpecifická imunita – fagocytóza
Lyzozým, baktericídna aktivita séra
Komplement
Sérologické reakcie
Nové metódy v diagnostike - ELISA , WB
Dôkaz špecifickej bunkovej imunity, kožný test, IGRA
Imunodeficitné stavy
Autoimunita, detekcia autoprotilátok

V Martine 07.02. 2022           

doc. MUDr. Elena Nováková, PhD., Vedúca ÚMI JLF UK

Všeobecná mikrobiológia - prednášky

ONLINE - MS TEAMS

Pondelok: 13,00 – 14,30

Ústav mikrobiológie a imunológie JLF UK, Malá Hora 4B, Edukačné centrum

akademický rok 2021/2022, letný semester, 2. ročník

študijný odbor:  Všeobecné lekárstvo

Prednášajúci: doc. MUDr. E. Nováková, PhD.

TýždeňDátumTéma
114.2.Stavba baktériovej bunky.
221.2.Fyziológia a metabolizmus baktériovej bunky.
3  28.2.Genetika baktériovej bunky, význam pre diagnostiku.
4  7.3.Patogénny potenciál baktérií.
514.3.Biofilm, fyziologická mirkoflóra.
621.3.Patogenéza mikrobiálnych ochorení.
728.3.Antibiotiká I.
8  4.4.Antibiotiká II.
911.4.Dezinfekcia. Sterilizácia.
1018.4.SVIATOK 
1125.4.Vakcíny a očkovanie.
12  2.5.Vírusy - štruktúra a terapia.
139.5.Parazity - štruktúra a terapia.
1416.5.Huby - štruktúra a terapia.
PREZENTÁCIE:
Úvod do mikrobiológie, princípy diagnostiky
Stavba baktériovej bunky
Fyziológia a metabolizmus baktériovej bunky
Genetika bakteriálnej bunky a význam pre diagnostiku
Patogénny potenciál baktérií, patogenéza mikrobiálnych ochorení
Biofilm, fyziologická mikroflóra
Antibiotiká
Dezinfekcia
Vakcíny a očkovanie
Vírusy, štruktúra a terapia
Parazity, štruktúra a terapia
Huby, štruktúra a terapia

 V Martine 07.02.2022          

doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.

Vedúca ÚMI JLF UK v Martine

 

 

Všeobecná mikrobiológia - praktické cvičenia

ONLINE - MS TEAMS

Praktické cvičenia zo všeobecnej mikrobiológie - podľa rozvrhu

Ústav mikrobiológie a imunológie JLF UK, Edukačné centrum, Malá Hora 4B

akademický rok: 2021/2022 letný semester, 2. ročník,

študijný odbor:  Všeobecné lekárstvo

skupiny podľa rozvrhu

TýždeňDátum (PON-ŠTV)Téma
114.2.-17.2. Úvod do problematiky. Bezpečnosť pri práci. Organizácia štúdia.
221.2.-24.2. Mikroskopia, natívny preparát, fixovaný preparát.
3  28.2.-3.3. Farbenie podľa Grama.
4  7.3.-10.3. Farbenie acidorezistentných baktérií.
5 14.3.-17.3. Znázornenie  púzdier.
621.3.-24.3  Farbenie spór a metachromatických granúl. 
728.3.-31.3. Kultivácia,pôdy, očkovanie, kolónie.
84.4.- 7.4. Identifikácia baktérií – biochemické vlastnosti.
911.4.-14.4.Samoštúdium - príprava na test (Veľká noc)
1018.4.-21.4.
TEST
11 25.4.-28.4. Identifikácia nástrojov patogenity a virulencie (enzýmy, toxíny).
122.5.-5.5. Anaeróbna kultivácia + film.
139.5.-12.5. Testovanie citlivosti na antibiotiká.
14 16.5.-19.5. Náhrada praktických cvičení. Zápočtový test.
PREZENTÁCIE
Úvod, bezpečnosť pri práci
Mikroskopia, natívny preparát,fixovaný preparát
Farbenie podľa Grama
Farbenie acidorezistentných Paličiek
Farbenie púzdier
Farbenie spór a granúl
Kultivácia baktérií  
Biochemické vlastnosti baktérií
Identifickácia enzýmov, toxíny
Anaeróbna kultivácia

<output>

Účasť na praktických cvičeniach je povinná.

Je možné vynechať jedno praktické cvičenie bez náhrady, ostatné vymeškané praktické cvičenia je potrebné ospravedlniť a nahradiť. Náhrady praktických cvičení sú v 14. týždni. Každý študent je povinný absolvovať priebežný test (zahŕňa otázky z odprednášaných tém a praktických cvičení). Každý študent je počas semestra povinný odprezentovať referát na vybranú tému. Po splnení predchádzajúcich podmienok bude študentom udelený zápočet, následne môžu študenti absolvovať záverečnú skúšku z imunológie (v predtermíne alebo počas skúškového obdobia). Na praktických cvičeniach je potrebné dôsledne sa riadiť pravidlami bezpečnosti práce a ochrany zdravia v infekčnom prostredí a pokynmi pracovníkov ÚMI JLF UK. Učebné texty budú detailne predstavené na praktických cvičeniach. Individuálne požiadavky, náhrady a výmeny termínov praktických cvičení je možné dohodnúť len s vedúcou ústavu.

! Účasť na praktických cvičeniach pre študentov jednotlivých krúžkov je možná len v termíne uvedenom v rozvrhu pre daný krúžok !

</output>

<output>

Účasť na praktických cvičeniach je povinná.

Je možné vynechať jedno praktické cvičenie bez náhrady, ostatné vymeškané praktické cvičenia je potrebné ospravedlniť a nahradiť. Náhrady praktických cvičení sú v 14. týždni. Každý študent je povinný absolvovať priebežný test (zahŕňa otázky z odprednášaných tém a praktických cvičení). Každý študent je počas semestra povinný odprezentovať referát na vybranú tému. Po splnení predchádzajúcich podmienok bude študentom udelený zápočet, následne môžu študenti absolvovať záverečnú skúšku z imunológie (v predtermíne alebo počas skúškového obdobia). Na praktických cvičeniach je potrebné dôsledne sa riadiť pravidlami bezpečnosti práce a ochrany zdravia v infekčnom prostredí a pokynmi pracovníkov ÚMI JLF UK. Učebné texty budú detailne predstavené na praktických cvičeniach. Individuálne požiadavky, náhrady a výmeny termínov praktických cvičení je možné dohodnúť len s vedúcou ústavu.

! Účasť na praktických cvičeniach pre študentov jednotlivých krúžkov je možná len v termíne uvedenom v rozvrhu pre daný krúžok !

</output>

Účasť na praktických cvičeniach je povinná.

Náhrady praktických cvičení sú v 14. týždni.

Je možné vynechať jedno praktické cvičenie bez náhrady, ostatné vymeškané praktické cvičenia je potrebné ospravedlniť a nahradiť. Každý študent je povinný absolvovať počas semestra priebežný test (zahŕňa otázky z odprednášaných tém a praktických cvičení). Po splnení požiadaviek (predpísaná účasť na praktických cvičeniach, absolvovanie priebežného testu) môžu študenti absolvovať záverečný zápočtový test z mikrobiológie (klasifikovaný zápočet). Na praktických cvičeniach je potrebné dôsledne sa riadiť pravidlami bezpečnosti práce a ochrany zdravia v infekčnom prostredí a pokynmi pracovníkov ÚMI JLF UK. Učebné texty budú detailne predstavené na praktických cvičeniach. Individuálne požiadavky, náhrady a výmeny termínov praktických cvičení je možné dohodnúť len s vedúcou ústavu.

! Účasť na praktických cvičeniach pre študentov jednotlivých krúžkov je možná len v termíne uvedenom v rozvrhu pre daný krúžok !

V Martine 07. 02. 2022          

doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.

Vedúca ÚMI JLF UK v Martine