Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Nelekárske študijné odbory

Ošetrovateľstvo

MIKROBIOLÓGIA, ZS 2020/2021

 

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu budú

aktuálne informácie o prípadných zmenách v

organizácii výučby poskytované študentom priebežne

počas semestra.

 

PREDNÁŠKY: utorok (párny kalendárny týždeň), 9,45 - 11,15

Vyučujúci: Mgr. Nina Kotlebová

Ústav Mikrobiológie a imunológie JLF UK v Martine,

Štefánikov ústav, prednášková miestnosť - prízemie

 

TýždeňDátumTéma
1. 15.9.SVIATOK
3.29.9. Štruktúra, metabolizmus, rast baktérií. Taxonómia baktérií I.
5.13.10. Taxonómia baktérií II.
7.27.10. ATB mechanizmy rezistencie, genetika
9.10.11.Virológia
11.24.11. Mykológia
13. 8.12. Parazitológia

 

Účasť na prednáškach  je nepovinná.  Študijné materiály na stránkach ÚMI JLF UK v Martine

 

Prednášky - mikrobiológia
Štruktúra mikroorganizmov, metabolizmus, rast
Antibiotiká, mechanizmy rezistencie, genetika
Taxonómia baktérií I. a II.
Základy virológie, DNK a RNK vírusy
Mykológia
Parazitológia

 

PRAKTICKÉ CVIČENIA:

 

Účasť na praktických cvičeniach je možná len v termíne

uvedenom v rozvrhu podľa študijných skupín.

Študentom sa nepovoľuje absolvovanie praktických

cvičení v rámci týždňa s inou skupinou.

 

Účasť na praktických cvičeniach je povinná.

 

Praktické cvičenie: utorok (párny kalendárny týždeň)

                                skupina 1: 11,30-13,00 (Mgr. Nina Kotlebová)

                                skupina 2:11,30-13,00 (MUDr. J. Kompaniková, PhD.)

                                skupina 3: 15,00-16,30 (Mgr. Nina Kotlebová)

Ústav Mikrobiológie a imunológie JLF UK v Martine,

Edukačné centrum, Malá Hora 4B, 3. poschodie vľavo

TýždeňDátumTéma
1.15.9.SVIATOK.
3.29.9.Základy práce v mikrob. laboratóriu, mikrobiologická diagnostika. Mikroskopia.
5.13.10.Odber, transport, spracovanie materiálu. Kultivácia.
7.27.10.Stanovenie citlivosti na antibiotiká..
9.10.11.Základy serologickej diagnostiky.
11.24.11.Diagnostika parazitóz a mykóz.
13.8.12.Náhradná výučba. ZÁPOČET.

 

Študijné materiály na stránkach ÚMI JLF UK v Martine.

Náhrada absencií je možná v náhradnom týždni

V Martine 8.9.2020  

doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.

vedúca Ústavu mikrobiológie a imunológie JLF UK v Martine

 

 

 

Pôrodná asistencia

 

MIKROBIOLÓGIA, ZS 2020/2021

 

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu budú

aktuálne informácie o prípadných zmenách v

organizácii výučby na ÚMI JLF UK poskytované

študentom priebežne počas semestra.

 

PREDNÁŠKY: utorok (nepárny kalendárny týždeň): 15,00-16,30

                     Vyučujúci: Mgr. Nina Kotlebová

Ústav Mikrobiológie a imunológie JLF UK v Martine

Edukačné centrum, Malá Hora 4B, 3. poschodie vľavo

  

TýždeňDátumTéma
2.22.9. Štruktúra, metabolizmus, rast baktérií.
4.6.10. Taxonómia baktérií I.
6.20.10. Taxonómia baktérií II.
8.3.11 ATB mechanizmy rezistencie, genetika.
10.17.11. Virológia.
12.1.12. Mykológia.
14.15.12. Parazitológia.

Účasť na prednáškach je nepovinná.  Študijné materiály na stránkach ÚMI JLF UK v Martine.

 

Prednášky - mikrobiológia
Štruktúra mikroorganizmov, metabolizmus, rast
Antibiotiká, mechanizmy rezistencie, genetika
Taxonómia baktérií I. a II.
Základy virológie, DNK a RNK vírusy
Mykológia

Parazitológia

 

 

PRAKTICKÉ CVIČENIA

 

Účasť na praktických cvičeniach je možná len v termíne

uvedenom v rozvrhu podľa študijných skupín,

študentom sa nepovoľuje náhrada vymeškaného

praktického cvičenia s inou skupinou v rámci

jednotlivých týždňov. 

 

Účasť na praktických cvičeniach je povinná.

 

PRAKTICKÉ CVIČENIA: utorok (nepárny kalendárny týždeň)

                    skupina 1: 9,45-11,15

                    skupina 2: 11,30-13,00

Vyučujúci: MUDr. Jana Kompaniková, PhD.

Ústav Mikrobiológie a imunológie JLF UK v Martine,

Edukačné centrum, Malá Hora 4B, 3. poschodie vľavo

 

TýždeňDátumTéma
2.22.9.Základy práce v mikrob. laboratóriu, mikrobiologická diagnostika.
4.6.10.Odber, transport a spracovanie materiálu.Mikroskopia.
6.20.10.Kultivácia. 
8.3.11Stanovenie citlivosti na antibiotiká.
10.17.11.Základy virologickej diagnostiky - serologické reakcie. Diagnostika parazitóz
12.1.12.Diagnostika parazitóz. Diagnostika mykóz.
14.15.12. Náhradná výučba. Zápočet. 

Náhrada absencií je možná v náhradnom týždni.

Študijné materiály na stránkach ÚMI JLF UK v Martine.

 

V Martine 11.9.2020

doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.

Vedúca ÚMI JLF UK v Martine

 

 

 

Verejné zdravotníctvo bakalárske - všeobecná mikrobiológia

MIKROBIOLÓGIA: PREDNÁŠKY  ŠTVRTOK 10,00 - 11,30 (párny kalendárny týždeň)

Ústav Mikrobiológie a imunológie JLF UK v Martine,

Edukačné centrum, Malá Hora 4B, 3. poschodie vľavo

Štúdijný odbor Verejné zdravotníctvo - bakalárske, 1.ročník

Akademický rok 2019/2020, letný semester


DátumTéma
20.2. Úvod do mikrobiológie, štruktúra bakteriálnej bunky
5.3. Metabolizmus baktérií
19.3. Genetika baktérií
2.4. Patogénny potenciál. Biofilm.
16.4. Patogenéza mikrobiálnych ochorení.
30.4.Antibiotiká. Dezinfekcia.
14.5. Vyžiadaná téma 
Prednášky - mikrobiológia
Úvod do mikrobiológie, princípy diagnostiky
Stavba baktériovej bunky
Fyziológia a metabolizmus baktériovej bunky
Genetika bakteriálnej bunky a význam pre diagnostiku
Patogénny potenciál baktérií, patogenéza mikrobiálnych ochorení
Antibiotiká
Dezinfekcia. Vakcíny a očkovanie

 

MIKROBIOLÓGIA: PRAKTICKÉ CVIČENIA - PONDELOK 13,30-15,00

Ústav Mikrobiológie a imunológie JLF UK v Martine,

Edukačné centrum, Malá Hora 4B, 3. poschodie vľavo

Štúdijný odbor Verejné zdravotníctvo - bakalárske, 1.ročník

Aakademický rok 2019/2020, letný semester


Týždeň DátumTéma
1. 17.2. Úvod, bezpečnosť pri práci.
2. 24.2 Mikroskopia, natívny preparát, fixovaný preparát.
3.   2.3. Farbenie podľa Grama.
4.   9.3. Farbenie acidorezistentných paličiek.
5. 16.3. Farbenie púzdier.
6. 23.3. Farbenie spór a granúl.
7. 30.3. Kultivácia baktérií.
8.   6.4. TEST
9. 13.4. SVIATOK
10. 20.4. Biochemické vlastnosti baktérií.
11.    27.4.Identifikácia enzýmov, toxíny.
12.   4.5. Anaeróbna kultivácia + film.
13. 11.5. ATB – testovanie citlivosti.
14. 18.5. Náhrady, predtermíny.
Praktické cvičenia - mikrobiológia
Úvod, bezpečnosť pri práci
Mikroskopia, natívny preparát,fixovaný preparát
Farbenie podľa Grama
Farbenie acidorezistentných paličiek
Farbenie púzdier
Farbenie spór a granúl
Kultivácia baktérií
Biochemické vlastnosti baktérií
Identifickácia enzýmov, toxíny
Anaeróbna kultivácia


 

 

Verejné zdravotníctvo bakalárske - špeciálna mikrobiológia

 

MIKROBIOLÓGIA - špeciálna, ZS 2020/2021

 

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu budú

aktuálne informácie o prípadných zmenách v

organizácii výučby na ÚMI JLF UK poskytované študentom

priebežne počas semestra.

 

PREDNÁŠKY:  utorok (nepárny kalendárny týždeň):  11,30 - 13,00

Vyučujúci:  Mgr. Nina Kotlebová

Ústav Mikrobiológie a imunológie JLF UK v Martine,

Edukačné centrum, Malá Hora 4B, 3. poschodie vľavo

Študijný odbor: Verejné zdravotníctvo - bakalárske

TýždeňDátumTéma
2.22.9. G+koky. G-koky.
4.6.10. G+paličky. G– paličky.
6.20.10. Spirochéty, chlamýdie, mykoplazmy, ricketsie.
8.3.11. Virológia I.
10.17.11. Virológia II.
12.1.12.Parazitológia. 
14.15.12.Mykológia.

Účasť na prednáškach je nepovinná. Študijné materiály: na stránkach ÚMI JLF UK v Martine.

Mikrobiológia špeciálna - prednášky
Úvod do bakteriológie 
Gram pozitívne koky (stafylokoky, streptokoky)
Gram negatívne koky - Neisseria, Haemophilus, S. pneumoniae
Gram negatívne paličky – Enterobacteriaceae
Gram negatívne nefermentujúce paličky, nefermentujúce, ostatné
Gram pozitívne paličky
Spirochéty a anaeróbne baktérie 
Mykobaktérie
Chlamýdie, Rickettsie, Mykoplazmy, Spirochety
Virológia - úvod
DNA vírusy
RNA vírusy, hepatitídy, HIV
Mykológia
Parazitológia odber materiálu
Parazitológia

 

PRAKTICKÉ CVIČENIA:  štvrtok 7,45-9,15

Vyučujúci: Mgr. Nina Kotlebová

Ústav Mikrobiológie a imunológie JLF UK v Martine,

Edukačné centrum, Malá Hora 4B, 3. poschodie vľavo

Študijný odbor: Verejné zdravotníctvo - bakalárske   

TýždeňDátumTéma
1.17.9. Úvod - opakovanie
2.24.9. Stafylokoky
3.1.10 Streptokoky
4.8.10. Neisserie. Hemofily.
5.15.10. Enterobacteriaceae.
6.22.10. G+paličky. Psuedomonas.
7.29.10. Korynebaktérie. Bordetelly.
8. 5.11.TEST. Anaeróby. Spirochéty.
9.12.11.Mycobacterium sp.
10.19.11. Virológia.
11.26.11. Parazitológia.
12.3.12. Mykológia.
13.10.12. Záver. Konzultácie. ZÁPOČET.
14.17.12.Náhradný týždeň. Predtermíny.
Mikrobiológia špeciálna - praktické cvičenia
Úvod do štúdia. Zásady práce v laboratóriu. Odber materiálu
Streptokoky
Stafylokoky
Neisserie, hemofily
Enterobacteriaceae
Pseudomonas
Bordetella ,Corynebacterium
Anaeróbne baktérie, spirochéty
Mycobacterium
Parazitológia  - odber biologického materiálu a spôsob vyšetrenia v laboratóriu
Mykologická diagnostika
Virologická diagnostika

Účasť na praktických cvičeniach je povinná.

Náhrada absencií je možná v náhradnom týždni.

Účasť na cvičeniach je možná len v termíne uvedenom v rozvrhu podľa študijných skupín.

V Martine, 8.9.2020

doc MUDr. Elena Nováková, PhD.

vedúca ÚMI JLF UK v Martine