Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Voľby dekana JLF UK na funkčné obdobie od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2023

Vyhlásenie volieb na funkciu dekana JLF UK

1. Akademický senát JLF UK (ďalej „AS JLF UK“) na svojom zasadnutí dňa 1.10.2018 vyhlásil voľby kandidáta na funkciu dekana JLF UK na funkčné obdobie od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2023.

2. Voľby riadi volebná komisia v zložení:

predseda:  prof. RNDr. Peter Kaplán, CSc.

členovia:    prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.
                  doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.
                  Veronika Slobodníková
                  Michal Ružinský

3. Právo navrhovať kandidáta na funkciu dekana JLF UK majú členovia AS JLF UK a dekan JLF UK.

4.  Návrh kandidáta sa predkladá písomne na formulári schválenom AS JLF UK. Návrh musí obsahovať súhlas kandidáta s kandidatúrou na funkciu dekana JLF UK, inak je neplatný.

5. Kandidát môže podať stručné, maximálne dvojstranové (normostrana má 1800 znakov) programové tézy.

6. Návrhy sa predkladajú do 7. 11. 2018 do 12:00 hod. predsedovi Volebnej komisie pre voľby kandidáta na funkciu dekana JLF UK prostredníctvom podateľne JLF UK na Dekanáte alebo zamestnanca povereného vedením agendy AS JLF UK (Ing. J. Trimajová).

7. Kandidát sa môže vzdať svojej kandidatúry a to do 3 pracovných dní pred  dňom  volieb písomným vyhlásením. Vyhlásenie nemožno vziať späť.

8. Volebná komisia overí všetky návrhy kandidátov, či spĺňajú všetky náležitosti  a zaradí kandidáta do zoznamu kandidátov na funkciu dekana. Späťvzatie návrhu kandidáta navrhovateľom sa nepripúšťa.

9. Ak volebná komisia zistí, že návrh kandidáta nespĺňa niektorú z náležitostí, nezaradí kandidáta do zoznamu a zašle navrhovateľovi písomné vyrozumenie.

10.  Zoznam kandidátov spolu so zoznamom navrhovateľov bude zverejnený na webovom sídle JLF UK a na úradnej výveske JLF UK, najneskôr do štyroch pracovných dní pred dňom konania volieb.

11.  Predstavenie kandidátov na funkciu dekana JLF UK sa uskutoční dňa 12.11.2018 o 13:00 hod. na verejnom zasadaní AS JLF UK v Aula Magna.


12. Voľby kandidáta na funkciu dekana JLF UK sa budú konať dňa 15.11.2018 o 13:00 hod. na verejnom zasadaní AS JLF UK v Aula Magna.

prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc.
predsedníčka AS JLF UK


Formulár návrhu kandidáta na funkciu dekana

Zoznam kandidátov

 

ZOZNAM KANDIDÁTOV NA FUNKCIU DEKANA JESSENIOVEJ LEKÁRSKEJ FAKULTY UK V MARTINE
NA FUNKČNÉ OBDOBIE OD 1.2.2019 DO 31.1.2023

 

Volebná komisia pre voľby kandidáta na funkciu dekana Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine overila na svojom zasadnutí dňa 7. novembra 2018 podľa Čl. 26 ods. 13 Rokovacieho poriadku AS JLF UK splnenie náležitostí podaných návrhov kandidátov do volieb kandidáta na funkciu dekana Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine.

Volebná komisia oznamuje, že do zoznamu kandidátov boli zaradení nasledujúci kandidáti a ich navrhovatelia (v abecednom poradí):

 

Kandidát

Navrhovatelia

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.

 

prof. RNDr. Peter Kaplán, CSc.

doc. Ing. Zuzana Tatarková, PhD.

prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.

prof. MUDr. Marian Adamkov, CSc.

doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.

RNDr. Michal Šimera, PhD.

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.

prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.

 

prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.

- programové tézy

 

doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD.

prof. MUDr. Jozef Višňovský, CSc.

 

doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD.

 

doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.

prof. MUDr. Ján Staško, PhD.

MUDr. Peter Bánovčin, PhD.

MUDr. Martin Hanko

 

prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.

 

doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD.

 

 

V Martine, dňa 7. 11. 2018

Volebná komisia pre voľby kandidáta na funkciu dekana JLF UK:

predseda:        prof. RNDr. Peter Kaplán, CSc., v.r.             
členovia:          prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc., v.r.                   
                         doc. Mgr. Martina Bašková, PhD., v.r.                   
                         Veronika Slobodníková, v.r.              
                         Michal Ružinský, v.r.                          

Predstavovanie kandidátov – verejné zasadnutie AS JLF UK

PRAVIDLÁ A PROGRAM VEREJNÉHO ZASADNUTIA AS JLF UK - PREDSTAVOVANIE KANDIDÁTOV NA FUNKCIU DEKANA JLF UK

 

Volebná komisia pre voľby kandidáta na funkciu dekana JLF UK a Predsedníctvo Akademického senátu JLF UK sa na svojom spoločnom zasadnutí dňa 7. 11. 2018 uzniesli na nasledovných pravidlách a programe predstavovania kandidátov, ktoré sa uskutoční na verejnom zasadaní Akademického senátu JLF UK a pred akademickou obcou JLF UK dňa 12. novembra 2018 o 13:00 hod. v Aule Magna.

 

1.        Pravidlá predstavovania kandidátov na funkciu dekana JLF UK

 •  Predsedníčka AS JLF UK za prítomnosti predsedu volebnej komisie a kandidátov verejne uskutoční žrebovanie poradia kandidátov. Kandidáti vystúpia vo vyžrebovanom poradí, pričom ostatní kandidáti čakajú v osobitnej na to určenej miestnosti. Kandidáti sa v tomto čase nemôžu informovať o vystúpeniach svojich protikandidátov. Diskusiu vedie poverený člen Predsedníctva AS JLF UK.
 • Odporúčaný čas vystúpenia kandidáta je 20 minút. Diskusia sa uskutoční po každom vystúpení, počas ktorého môžu členovia Akademického senátu JLF UK, Akademickej obce, zamestnanci JLF UK a UNM položiť príslušnému kandidátovi svoje otázky.  
 • V prípade záujmu je možné položiť kandidátovi (kandidátom) otázku vopred.  Predkladateľ vyplní zverejnené tlačivo na webstránke v časti Voľby dekana JLF UK a zašle ho vnútornou poštou zamestnancovi poverenému agendou AS JLF UK – Ing. J. Trimajová, Kancelária tajomníčky JLF UK, Dekanát JLF UK alebo elektronicky na e-mail trimajovajfmed.uniba.sk. Položené budú otázky (v súlade s Etickým kódexom) doručené najneskôr dňa 12. 11. 2018 do 11:00 hod.
 • Kandidáti, ktorí ešte nevystúpili, budú počas predstavovania ostatných kandidátov čakať v určenej miestnosti - zasadacia miestnosť Vedeckej rady JLF UK – 1. poschodie Dekanátu JLF UK za prítomnosti 1 zástupcu zamestnancov a 1 zástupcu študentov.

2.        Program predstavovania kandidátov na funkciu dekana JLF UK

 1. Otvorenie verejného zasadnutia a schválenie programu
 2. Správa predsedu Volebnej komisie pre voľby kandidáta na funkciu dekana JLF UK zo dňa 7. 11. 2018 o výsledkoch overenia návrhov kandidátov 
 3. Vyžrebovanie poradia kandidátov
 4. Vystúpenie kandidátov spojené s diskusiou
 5. Ukončenie verejného zasadnutia


prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc., v.r.                   prof. RNDr. Peter Kaplán, CSc., v.r.

     predseda AS JLF UK                                                   predseda Volebnej komisie


Otázka pre kandidáta/kandidátov na funkciu dekana JLF UK

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie

Voľby dekana JLF UK – verejné zasadnutie AS JLF UK

PRAVIDLÁ A PROGRAM VEREJNÉHO ZASADNUTIA AS JLF UK – VOĽBY KANDIDÁTA NA FUNKCIU DEKANA JLF UK

 

Volebná komisia pre voľby kandidáta na funkciu dekana JLF UK a Predsedníctvo Akademického senátu JLF UK sa na svojom spoločnom zasadnutí dňa 13. 11. 2018 per rollam uzniesli na nasledovných pravidlách a programe volieb kandidáta na funkciu dekana, ktoré sa uskutočnia na verejnom zasadaní Akademického senátu JLF UK a pred akademickou obcou JLF UK dňa 15. novembra 2018 o 13:00 hod. v Aule Magna.

 
Program verejného zasadnutia
 1. Otvorenie verejného zasadnutia, kontrola uznášaniaschopnosti a schválenie programu
 2.  Informácia predsedu volebnej komisie o priebehu volieb a spôsobe úpravy hlasovacieho lístka
 3. Voľby  kandidáta na funkciu dekana (tajné hlasovanie)
 4. Zasadnutie volebnej komisie (zrátanie hlasov)
 5. Vyhlásenie výsledku volieb
 6. Ukončenie verejného zasadnutia  
 
Priebeh volieb a spôsob úpravy hlasovacieho lístka

Priebeh volieb a spôsob úpravy hlasovacieho lístka sa riadi Čl. 23 Štatútu JLF UK a Čl. 26 Rokovacieho poriadku AS JLF UK.

Volebná komisia odovzdá hlasovací lístok členovi AS, ktorý potvrdí jeho prevzatie podpisom do prezenčnej listiny daného kola volieb.

Po prevzatí hlasovacieho lístka sa člen AS povinne odoberie do určeného priestoru oddeleného tak, aby nebolo možné zistiť, ako kto volil. V tomto priestore vykoná úpravu hlasovacieho lístka tak, že z predložených možností si vyberie tú, s ktorou sa stotožňuje a zakrúžkuje poradové číslo alebo celé meno jedného kandidáta. Upravený hlasovací lístok vloží člen AS pod dozorom volebnej komisie do volebnej schránky.

Pre platnosť hlasovacieho lístka sa vyžaduje, aby bolo zakrúžkované jedno poradové číslo alebo jedno celé meno kandidáta. Hlasovacie lístky, na ktorých nebude zakrúžkované žiadne poradové číslo/meno kandidáta alebo viac ako jedno poradové číslo/meno kandidáta, sa budú považovať za neplatné. Rovnako sa za neplatné budú považovať aj hlasovacie lístky, na ktorých bude vykonaná iná než povolená úprava. V sporných prípadoch rozhoduje o platnosti hlasovacieho lístka Volebná komisia pre voľby kandidáta na funkciu dekana JLF UK.    

Na zvolenie kandidáta na funkciu dekana v 1. kole volieb je potrebná trojpätinová väčšina hlasov prítomných členov AS. Volebná komisia a Predsedníctvo AS v súlade s Čl. 23 Rokovacieho poriadku AS stanovili, že za počet prítomných členov AS sa v jednotlivých kolách volieb bude považovať počet odovzdaných hlasovacích lístkov.

V prípade nezvolenia kandidáta v 1. kole, vzápätí sa uskutoční 2. kolo volieb. Do 2. kola volieb postupujú kandidáti, ktorí sa počtom získaných hlasov umiestnili na prvom a druhom mieste. Ak získali viacerí kandidáti rovnaký najväčší počet hlasov na prvom mieste, postupujú do 2. kola len títo kandidáti. Ak v 1. kole získal jeden kandidát najväčší počet hlasov a na druhom mieste sa umiestnili viacerí kandidáti s rovnakým počtom hlasov, postupujú všetci kandidáti na prvom a druhom mieste do 2. kola. V 2. kole volieb bude zvolený kandidát, ktorý získa trojpätinovú väčšinu hlasov.

Ak nebude zvolený kandidát na funkciu dekana ani v 2. kole volieb, na zvolenie v ďalších kolách postačuje nadpolovičná väčšina hlasov. Do ďalších kôl postupujú kandidáti podľa rovnakého kľúča ako v prípade postúpenia do 2. kola.

Ako prví volia členovia volebnej komisie.

 

prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc., v.r.               prof. RNDr. Peter Kaplán, CSc., v.r.

         predseda AS JLF UK                                            predseda Volebnej komisie


Informácia o spracúvaní osobných údajov