Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Inter-inštitucionálne zmluvy

Mobilita študentov a učiteľov sa organizuje na základe inter-inštitucionálnych dohôd o mobilite študentov a učiteľov (Inter Institutional Agreement - IIA), ktoré sa uzatvárajú na úrovni fakulty a za UK v Bratislave musí byť podpísaná  inštitucionálnym koordinátorom.

Bilaterálne dohody o mobilite študentov a učiteľov sa môžu uzatvárať s fakultami univerzít nasledovných krajín:

  • Členské štáty EÚ (Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko a Veľká Británia) - 27
  • Krajiny EHP/ EZVO/ Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko
  • Kandidátske krajiny (Turecko, Macedónsko)

Zoznam Inter-inštitucionálnych dohôd v rámci programu Erasmus+