Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Učiteľská mobilita

Učiteľská mobilita za účelom výučby STA

Vysielanie učiteľov do zahraničia

Mobilita za účelom výučby (STA) spočíva najmä v prednáškovej činnosti, ktorú je tiež možné kombinovať so školením/odbornou prípravou. OPE RUK v prípade pedagogických zamestnancov podporuje školenie/odbornú prípravu, ktoré/á je v súlade s princípmi Charty pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE), t.j. profesionalizácie zamestnancov a zlepšovania ich jazykových a digitálnych kompetencií:

a) Školenie za účelom rozvoja pedagogických zručností/tvorby kurikula,

b) Jazykové kurzy pre zamestnancov,

c) Školenie za účelom rozvoja digitálnych zručností

Vysielajúca aj prijímajúca inštitúcia musia mať pridelenú Chartu pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE) a taktiež musia mať podpísanú medzi-inštitucionálnu zmluvu (IIA):

Podrobnejšie informácie, Všeobecné podmienky a Realizácia pobytu

Digitalizácia STAFF mobilít, podávanie prihlášok cez MobilityOnline 

 

Prijímanie učiteľov zo zahraničia

Kontaktná osoba (pedagóg zabezpečujúci prijatie) je povinná o prijatí zahraničného Erasmus učiteľa informovať svojho fakultného koordinátora, ktorý o Erasmus zahraničných návštevách priebežne informuje OMV RUK. Kontaktná osoba je povinná dať zahraničnému Erasmus učiteľovi vyplniť a podpísať Certifikát pre Erasmus+ učiteľa a odovzdá ho svojmu fakultnému koordinátorovi, ktorý tlačivo podpíše a doručí na OMV RUK.

Podrobnejšie informácie o Interinštitucionálnych zmluvách a mobilitách poskytnú fakultní koordinátori.

UBYTOVANIE

Fakulta vopred informuje zahraničného učiteľa o možnostiach a cenách ubytovania a rezervuje mu požadované ubytovanie. Všetky náklady spojené s pobytom si hradí zahraničný učiteľ sám z grantu Erasmus, ktorý mu poskytla vysielajúca inštitúcia.