Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University in Bratislava

Staff

Director:

Prof. RNDr. Erika Halašová, PhD.

 

Scientists:

RNDr. Dušan Braný, PhD.

RNDr. Henrieta Drobková, PhD.

RNDr. Dana Dvorská, PhD.

MSc. Andrea Hornáková, PhD.

Assoc. Prof. RNDr. Tatiana Matáková, PhD.

Assoc. Prof. RNDr. Ľudovít Mušák, PhD.

Ing. Slavomíra Nováková, PhD.

Ing. Bc. Martin Petráš, PhD.

Ing. Ján Strnádel, PhD.

Ing. Miroslava Šarlinová, PhD.

RNDr. Mária Škereňová, PhD.

MSc. Henrieta Škovierová, PhD.

RNDr. Barbara Tóthová, PhD.

RNDr. Eva Vidomanová, PhD.


 1. ADC Dimethyl sulfoxide in a 10% concentration has no effect on oxidation stress induced by ovalbumin-sensitization in a guinea-pig model allergic asthma / P. Mikolka... [et al.]
  In: Journal of Physiology and Pharmacology. - Roč. 63, č. 2 (2012), s. 179-186
 2. ADC Effect of Hyperhomocysteinemia on Redox Balance and Redox Defence Enzymes in Ischemia-Reperfusion Injury and/or After Ischemic Preconditioning in Rats / M. Petráš ... [et al.]
  In: Cellular and Molecular Neurobiology. - Roč. 37, č. 8 (2017), s. 1417-1431
 3. ADC Mechanisms Involved in the Ischemic Tolerance in Brain: Effect of the Homocysteine / J. Lehotský... [et al.]
  In: Cellular and Molecular Neurobiology. - Roč. 35, č. 1 (2015), s. 7-15
 4. ADC Hyperhomocysteinemia as a risk factor for the neuronal system disorders / M. Petráš... [et al.]
  In: Journal of Physiology and Pharmacology. - Roč. 65, č. 1 (2014), s. 15-23
 5. ADD Association between interleukin-18 variants and prostate cancer in Slovak population / J. Jurečeková ... [et al.]
  In: Neoplasma. - Roč. 64, č. 1 (2017), s. 148-155
 6. ADE Why mitochondria are excellent targets for cancer therapy / Z. Tatárková... [et al.]
  In: Klinická onkologie. - Roč. 25, č. 6 (2012), s. 421-426
 7. ADN Elevated plasma levels of advanced oxidation protein products in Slovak multiple sclerosis patients: possible associated with different disability states / S. Hanýšová ... [et al.]
  In: Activitas Nervosa Superior Rediviva. - Roč. 59, č. 2 (2017), s. 45-50
 8. AEC N-acetylcysteine alleviates the meconium-induced acute lung injury / D. Mokrá... [et al.]
  In: Oxidative Stress and Cardiorespiratory Function. Vol. 832. - ISBN 978-3-319-09721-3. - Basel : Springer, 2015. - S. 59-67
 9. AED NADH: ubichinon oxidoreduktáza a starnutie mozgu potkanov / Z. Tatárková... [et al.]
  In: Nové trendy a perspektívy v histológii [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-28-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie, 2012. - S. 51-54 [CD-ROM]
 10. AED Faktory vplývajúce na expresiu vápnikovej pumpy (SPCA1) sekrečných ciest v nervovom tkanive potkana / M. Pavlíková... [et al.]
  In: Nové trendy a perspektívy v histológii [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-28-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie, 2012. - S. 37-39 [CD ROM]
 11. AED Hyperhomocysteinémia a jej vplyv na antioxidačné enzýmy / M. Petráš... [et al.]
  In: Nové trendy a perspektívy v histológii [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-28-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie, 2012. - S. 40-42 [CD-ROM]
 12. AED Efekt dimetylsulfoxidu na migráciu leukocytov a oxidačné procesy v ovalbuminom senzibilizovaných pľúcach u experimentálneho modelu alergickej astmy / P. Mikolka... [et al.]
  In: Novinky v experimentálnej a klinickej medicíne. - ISBN 978-80-89544-27-1. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2012. - S. 111-119
 13. AED Syndróm karpálneho tunela a metabolická analýza / Ľudovít Mušák ... [et al.]
  In: Pracovné lekárstvo a toxikológia : nové poznátky a skúsenosti 4. - ISBN 978-80-8187-051-4. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 12-19
 14. AED Výsledky genomiky a metabolomiky pri syndrome karpalného tunela / Ľudovít Mušák ... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi : recenzovaný zborník vedeckých a odborných prác : 4. - ISBN 978-80-8187-061-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 160-171
 15. AED Génový polymorfizmus IGFBP-3 ako rizikový faktor karcinómu prostaty / S. Mahmood ... [et al.]
  In: Nové možnosti v prevencii, diagnostike a terapii nádorových ochorení [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-89-9. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2015. - S. 143-148 [online]
 16. AED Matrix metaloproteinázy ako genetické biomarkery predikcie aneuryzmy abdominálnej aorty / Michaela Škorvanová ... [et al.]
  In: Z laboratória do klinickej praxe 1. - ISBN 978-80-89694-41-9. - Turany : P + M, 2018. - S. 178-180
 17. AED Hodnotenie vybraných biochemických parametrov pri profesionálnej expozícii zváracím dymom / Ľ. Mušák ... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89797-21-9. - Bratislava : JLF UK, 2017. - S. 186-194 [CD-ROM]
 18. AED Biochemické a proteomické aspekty ischémie / M. Petráš... [et al.]
  In: Súčasné možnosti translačnej medicíny v oblasti personalizovanej terapie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-09-7. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, Ústav lekárskej biochémie, 2011. - S. 56-59 (CD-ROM)
 19. AED C6-metylguanín-DNA transferáza ako potenciálny marker / E. Babušíková... [et al.]
  In: Molekulová biológia vybraných nádorových ochorení a nové trendy pri ich diagnostike a liečbe [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-08-0. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta Ústav lekárskej biológie, 2011. - S. 24-27 [CD-ROM]
 20. AFC Indukovaná hyperhomocysteinémia (HHCY) a jej úloha pri ischemicko-reperfúznom (IR) poškodení mozgu potkana / M. Kovalská... [et al.]
  In: Morfologie v Čechách a na Slovensku. - ISBN 978-80-7368-806-6. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2011. - S. 66-69
 21. AFD Level heavy toxic metals, selected biochemical parameters and chromosomal aberrations in welders / Ľ. Mušák ... [et al.]
  In: Genetic Toxicology and Cancer Prevention. - ISBN 978-80-972247-2-1. - Bratislava : SAV, 2017. - S. 49-53
 22. AFG The effect of 4-hydroxy-2-nonenal on the activity of superoxiddismutase after induced hyperhomocysteinemia, ischemia-reperfusion damage and ischemic preconditioning in rats / M. Petráš ... [et al.]
  In: 25. biochemický sjezd. - ISBN 978-80-270-0331-0. - Praha : ČSBMB, 2016. - S. 232
 23. AFG Advanced oxidation protein products as a marker in plasma of multiple sclerosis patients: possible association with different diesease disability / S. Hányšová ... [et al.]
  In: 25. biochemický sjezd. - ISBN 978-80-270-0331-0. - Praha : ČSBMB, 2016. - S. 175
 24. AFG Polymorphisms of genes and selected metabolites in carpal tunnel syndrome / Ľudovít Mušák ... [et al.]
  In: Genetická toxikológie a prevence rakoviny : program a abstrakta. - ISBN 978-80-88038-06-1. - Zlin : Alisa Group, 2018. - S. 46-46
 25. AFG Circulating microRNA as non-invasive early diagnosis of pulmonary adenocarcinoma / Miroslava Šarlinová ... [et al.]
  In: Genetická toxikológie a prevence rakoviny : program a abstrakta. - ISBN 978-80-88038-06-1. - Zlin : Alisa Group, 2018. - S. 53-53
 26. AFG N-acetylcysteine effectively diminished meconium induced oxidative stress / D. Mokrá... [et al.]
  In: Acta Physiologica. - Roč. 211, Suppl. 697 (2014), s. 104
 27. AFH Hodnotenie účinku dimetylsulfoxidu na zápalové a oxidačné parametre pri experimentálnom modele alergickej astmy / J. Mikolka... [et al.]
  In: 62. Farmakologické dni. - ISBN 978-80-8143-020-6. - Košice : Equilibria, 2012. - S. 65
 28. AFH Effect of hyperhomocysteinemia on total antioxidant capacity (TAC) and enzyme activity after induced ischemia-reperfusion damage / M. Petráš... [et al.]
  In: Folia Medica Cassoviensia. - Roč. 67, č. 1, suppl. 1 (2012), s. 152-153
 29. AFH Štúdium deregulácie miRNA u pacientov s pľúcnym karcinómom / M. Šarlinová ... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2017. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-972360-1-4. - Bratislava : Preveda, 2017. - Abstract No. 1555 [1 s.] [online]
 30. AFH Carpal tunnel syndrome from aspect genomics and metabolomics / Ľudovít Mušák ... [et al.]
  In: Genetic Toxicology and Cancer Prevention. Bilateral Czech and Slovak Meeting : Book of abstracts. - ISBN 978-80-972247-4-5. - Bratislava : Ústav experimentálnej onkológie, 2019. - S. [1-1]
 31. AFH Predictive biomarkers of abdominal aortic aneurysm development / Michaela Škorvanová ... [et al.]
  In: Genetic Toxicology and Cancer Prevention. Bilateral Czech and Slovak Meeting : Book of abstracts. - ISBN 978-80-972247-4-5. - Bratislava : Ústav experimentálnej onkológie, 2019. - S. [1-1]
 32. AFH Karcinóm prostaty a genetický polymorfizmus IGFBP-3 / S. Mahmood ... [et al.]
  In: 27. Izakovičov memoriál. - ISBN 978-80-89858-03-3. - Bratislava : SLS, 2016. - S. 58-59
 33. AFH Could induced hyperhomocysteinemia lead to neurodegeneration in experimental model? / M. Kovalská... [et al.]
  In: Zborník prednášok a posterov : 24. Biochemický zjazd SSBMB a ČSBMB. - ISBN 978-80-970164-6-3. - Bratislava : ÚMFG SAV, 2014. - S. 100
 34. AFH Epigenetic regulation in cerebral ischemia - reperfusion injury in experimental model with induced hyperhomocysteinemia / B. Tóthová... [et al.]
  In: 24. biochemický zjazd : zborník prednášok a posterov, program. - ISBN 978-80-970164-6-3. - Bratislava : ÚMFG SAV, 2014. - S. 231
 35. AFH The role of intracellular signal transduction in the phenomenon of ischemic brain damage and tolerance / J. Lehotský... [et al.]
  In: 24. biochemický zjazd : zborník prednášok a posterov, program. - ISBN 978-80-970164-6-3. - Bratislava : ÚMFG SAV, 2014. - S. 74
 36. AFH Effect of hyperhomocysteinemia on the gene expression of the nervous tissue antioxidant enzymes after induced ischemic tolerance / M. Petráš... [et al.]
  In: 7th International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology. - ISBN 978-80-263-0388-6. - Prešov : Eurodosprint, 2013. - S. 84
 37. AFH Proteomická analýza karcinómu prostaty - pilotná štúdia / Monika Kmeťová ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 14, č. 2 (2018), s. 68-68
 38. AFH The role of ischemic tolerance after induced hyperhomocysteinemia in the animal model of ischemia-reperfusion injury / M. Petráš... [et al.]
  In: Folia Medica Cassoviensia. - Roč. 68, č. 1 suppl. (2013), s. 84
 39. AFH Charakteristika oxidačného stresu v experimentálnom modeli ischémie u potkanov po indukovanej hyperhomocysteinemii / M. Petráš... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2013. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970712-5-7. - Banská Bystrica : Preveda, 2013. - S. 29-30 [online]
 40. AFH Mechanisms involved in ischemia tolerance: effect of homocysteine / J. Lehotský... [et al.]
  In: 7th International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology. - ISBN 978-80-263-0388-6. - Prešov : Eurodosprint, 2013. - S. 67
 41. AFH Úloha polymorfizmov interleukínu -18 pri vzniku a progresii karcinómu prostaty / Jana Jurečeková ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 14, č. 2 (2018), s. 68-68
 42. AFH Asociácia genetických variantov metaloproteináz s rozvojom aneuryzmy abdominálnej aorty / M. Petráš ... [et al.]
  In: Dni molekulovej patológie. - ISBN 978-80-89858-07-1. - Bratislava : Solen, 2017. - S. 66-67
 43. AFH Úloha génových polymorfizmov vybraných interleukínov pri vzniku a progresii karcinómu prostaty / J. Jurečeková ... [et al.]
  In: Dni molekulovej patológie. - ISBN 978-80-89858-07-1. - Bratislava : Solen, 2017. - S. 62-63
 44. AFH Cirkulujúce mikroRNA ako neinvazívna skorá diagnostika pľúcneho adenokarcinómu / Michaela Škorvanová ... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2018. Zborník abstraktov [elektronický dokument] : Roč. 10. - ISBN 978-80-972360-2-1. - Banská Bystrica : OZ Preveda, 2018. - S. [1-1] [online]
 45. BED Mitochondria a nové trendy v liečbe rakoviny / Z. Tatarková... [et al.]
  In: Molekulová biológia vybraných nádorových ochorení a nové trendy pri ich diagnostike a liečbe [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-08-0. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta Ústav lekárskej biológie, 2011. - S. 19-23 [CD-ROM]
 46. BFA The effect of hyperhomocysteinemia on long-lasting periods of reperfusion after induced ischemia reperfusion injury and ischemic preconditioning / M. Petráš... [et al.]
  In: NEURONUS 2015 : IBRO & IRUN Neuroscience Forum. - Krakow : Jagiellonian University, 2015. - S. 108
 47. BFA The influence of hyperhomocysteinemia, ischemia-reperfusion injury and ischemic preconditioning on antioxidant parameters in rat brain hippocampus / M. Petráš ... [et al.]
  In: NEURONUS 2016 : IBRO & IRUN Neuroscience Forum. - Krakow : Jagellionian University, 2016. - S. 89
 48. BFA Comparative proteomic study of central nervous system tissue in hyperhomocysteinemic and healthy animals / A. Beňová ... [et al.]
  In: NEURONUS 2016 : IBRO & IRUN Neuroscience Forum. - Krakow : Jagellionian University, 2016. - S. 90
 49. BFA Chemically induced hyperhomocysteinemia affects ischemic tolerance mechanism in rats / J. Lehotský... [et al.]
  In: 9th FENS Forum of European Neuroscience [elektronický zdroj]. - Milano : [s.n.], 2014. - Nestr. [1 s.] [online]
 50. BFA Could induced hyperhomocysteinemia lead to Alzheimer's disease-like pathological features in animal model? / M. Kovalská... [et al.]
  In: Morphology 2014. - Brno : Česká anatomická spoločnosť, 2014. - S. 43
 51. BFA Effect of hyperhomocysteinemia on the production of reactive oxygen species and the anzyme activities after induced-ischemia-reperfusion injury and ischemic tolerance / M. Petráš... [et al.]
  In: NEURONUS 2013. - Krakow : Jagiellonian University, 2013. - S. 68-69
 52. BFA Animal model of induced hyperhomocysteinemia in association with Alzheimer's disease-like pathological features / M. Kovalská... [et al.]
  In: NEURONUS 2014 : IBRO & IRUN Neuroscience Forum. - Krakow : [s.n.], 2014. - S. 43
 53. BFA The ischemic preconditioning and his influence on the ROS formation and apoptotic markers in the nervous tissue aggravated by hyperhomocysteinemia / M. Petráš... [et al.]
  In: NEURONUS 2014 : IBRO & IRUN Neuroscience Forum. - Krakow : [s.n.], 2014. - S. 42
 54. BFA Protective mechanisms induced by ischemic preconditioning in hyperhomocysteinemic rats / J. Lehotský... [et al.]
  In: 8th International Symposium on Neuroprotection Neurorepair 2014 [elektronický zdroj]. - Magdeburg : [s.n.], 2014. - Nestr. [1 s.] [online]
 55. DAI Ischemicko-reperfúzne poškodenie mozgu po indukovanej hyperhomocysteinémii / Martin Petráš ; školiteľ Anna Drgová
  Martin : [s.n.], 2014